Facebook starosty


Vedení Olomouckého kraje jednalo o spolupráci při výměnných pobytech studentů

Se zástupci čínského Centra pro studentskou výměnu, které zprostředkovává výměnné studijní pobyty studentům vysokých škol, jednalo v pondělí 9. září vedení Olomouckého kraje. Řeč byla především o možnostech spolupráce právě v této oblasti vzdělávání.

Centrum spolupracuje s padesátkou univerzit v Číně a dalšími sto padesáti vysokými školami po celém světě. V Olomouci se jeho představitelé setkali se zástupci Univerzity Palackého a Moravské vysoké školy.


DNES 9. ZÁŘÍ 2019 OD 19H, KINO ŠTĚPÁNOV.
DISKUZE NAD PŘIPRAVOVANÝM PLÁNEM ROZVOJE A OBNOVY

OBCE ŠTĚPÁNOV NA ROKY 2019-2030.
PŘIJĎTE NÁM ŘÍCI SVÉ NÁPADY ČI SI JEN POSLECHNOUT,

KAM BY OBEC MOHLA V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH SMĚŘOVAT.


14. 8. 2019

Změny JŘ KIDSOK

   S KIDSOK jsme dohodli další ralizaci Vašich požadavků, byť ne všechny se podařilo prosadit. KIDSOK zrealizuje nový spoj pro starší cestující ze Šternberka do Štěpánova
- cca v 10:05 pojede nový spoj linky 890329 z Dvorské přes nemocnici a aut.st. do zastávky Lužice,,točna, kde bude možné přestoupit na spoj 9 linky 890364 jedoucí v 10:25 ze zastávky Lužice,točna do Štěpánova. Tato změna bude realizována s platností od 15. 12. 2019 (z důvodu uzavírky Strukov - Šternberk je realizace tohoto požadavku odložena).
    Zamítnut zůstal požadavek posunu odpoledních spojů pro návrat studentů nejen Lesnické školy. Stejně jako požadavek na spoj okolo 15:40 ze Šternberka s plánovanou realizací od 15. 12. 2019 musí být odložen.
    Podařilo již prosadit tyto vaše a naše podněty do jízdních řádů:
• obsluha Březců o prázdninách - prázdninová alternativa ke spoji 509 linky 891364 - spoj 525,
• protrasování některých spojů linek 364 a 346,
• úprava spoje 44 linky 891364 v rámci výlukových jízdních řádů pro Stádlo,
• změna trasování spojů pro školáky:
o spoj 512 linky 891364 přetrasovat na Novoveskou místo M. Huzové (párově také u spoje 505),
o spoj 334 linky 891364 přetrasovat z M. Huzové na Novoveskou (párově také u spoje 359).

    Argumentace IDSOKu je logická a pochopitelná: "S ohledem na nárůst rozsahu dopravní obslužnosti oblasti Šternberska a Uničovska pro Vaši i další obce není možné realizovat úplně všechny požadavky, které jsme od Vás jako starostů obcí obdrželi. Museli jsme proto ze všech požadavků vybrat ty, které je provozně možné realizovat, mají vysokou prioritu a zvládneme je finančně vykrýt (upřednostnili jsme úpravy školních spojů a spojů pro starší občany)."
Nicméně věřím, že v dalších letech se nám podaří prosadit další požadavky.27. 7. 2019

V předchozím volebním období jsme chtěli využít vyhlášené dotace na rekonstrukci chodníků v obci, které vypisovalo MD, SFDI. Bohužel tyto dotace byly zrušeny a elokované prostředky byly použity na financování jiných investic státu. Nyní jsou tyto dotace opět vyhlášeny pro obce naší velikosti. V roce 2018-2019 jsme připravili ve spolupráci s projektantem panem Kuchařem kompletní projekt rekonstrukce chodníků v obci a MČ. Pokud splníme podmínky dotace, chtěli bychom podat žádost o dotaci na rekonstrukci jedné z etap a to rekonstrukci chodníků v Moravské Huzové na rok 2020. Dotace je až 85%. Upozorňuji, že jde o rekonstrukci stávajících chodníků, nikoli výstavbu nových chodníků. V tomto směru jsem již dal pokyn k přípravě podkladů a žádosti.


29. 7. 2019 REKONSTRUKCE UL. U SPLAVU, ŠTĚPÁNOV

Čerstvé foto z realizované rekonstrukce ulice U splavu ve Štěpánově. Rekonstrukce probíhá poslední měsíc.

S panem místostarostou připravuji podklady pro tvorbu nového rozvojového plánu vč. ekonomických výhledů. V tomto navrhujeme harmonogram oprav MK 2020-2026 /Za Drahou, Dělnická, Na trávníku, Novoveská, v Březcích ke kurtům, Benátkách, v Huzové u DH a další/.

V souvislosti s tímto dáme možnost všem občanům opět navrhnout investice do rozvoje obce. Některé máme připravené a v plánu zapracované. Některé, které mohou pro vás být důležité, jsme třeba opomenuli. Připravuji emailovou adresu, kde budeme Vaše podněty a připomínky, nejen k rozvojovému plánu, shromažďovat.


26. 7. 2019

DNES A NÁSLEDUJÍCÍ DNY BUDE V OBCI PROBÍHAT OPRAVA SILNIČNÍCH VÝTLUKŮ METODOU NÁSTŘIKU.
S OHLEDEM NA POČASÍ MŮŽE OPRAVENÝ ÚSEK DELŠÍ DOBU VYSYCHAT. PROTO MŮŽE BÝT NA NĚKTERÝCH MK OMEZENO UŽÍVÁNÍ, PŘEDEVŠÍM PRO CHODCE ČI NAŠE PSÍ MAZLÍČKY.22.7.2019

V posledních týdnech jsme za pomoci místní firmy Kámen Morava, našich zaměstnanců a naší zahradnice upravili prostor před kostelem sv. Barbory, který je intezivně využíván jako další prostor pro oddávání.

V plánu je kompletní revitalizace parku okolo kostela.

Nová výsadba nyní brání zkracování cesty chodci o 5m a věřím, že toto nesmyslné zkracování přestane. Nicméně pravděpodobně vůně z rozkvetlé výsadby v noci přilákala návštěvu v podobě kuny, která se rochnila v několika nově vysázených rostlinách. Jsem rád, že to bylo toto chlupáté zvířátko a nikoli náši občané, byť na kameře jsou zaznamenaní i ti, co si cestu zkracují pro ušetření doslova 20 kroků. Video z kamery je možné vidět na fb profilu starosty - https://www.facebook.com/starostastepanov/videos/660951777649424/.


17. 7. 2019

     16. července proběhlo konkurzní řízení na místo ředitele/ky Základní školy ve Štěpánově. O výběru uchazečů rozhodovala osmičlená konkurzní komise složená ze zástupců České školní inspekce /ředitel ČŠI, personalista a odborník na základní školství/, zástupce Školské rady, zástupce pedagogického sboru ZŠ Štěpánov, zástupce odboru školství KÚ Olomouckého kraje, zástupců zřizovatele /starosta, místostarosta/ a s poradním hlasem personální psycholog.

    Do konkurzu se přihlásilo celkem 9 uchazečů, ke konkurzu se dostavilo 5 uchazčů.

    Konkurzní komise určila dva vyhovující uchazeče a doporučila Radě obce konečné pořadí uchazečů.

    Dnešní mimořádna Rada obce Štěpánov souhlasila s pořadím určeným konkurzní komisí a na její doporučení jmenovala od 1. 8. 2019 ředitelkou základní školy ve Štěpánově paní Mgr. Janu Náhlíkovou. Na druhém místě se umístila paní Mgr. Petra Nováková. Oběma uchazečkám děkuji za perfektní přípravu na konkurzní řízení, excelentní a profesionální výkon a oběma gratuluji. Věřím, že s oběma dámama bude výborná spolupráce a pro školu a obec bude tento krok novou výzvou.


CYKLOSTEZKA ŠTĚPÁNOV - OLOMOUC ZAČÍNÁ ZÍSKÁVAT JASNĚJŠÍ OBRYSY
Včerejší jednání ředitelů SŽDC skončilo pro Štěpánov a okolní obce, které budou na novou cyklostezku napojeni také, úspěšně. SŽDC se vyslovila v tom smyslu, že umožní vést novou cyklostezku Štěpánov - Olomouc po svých pozemcích podél tratě. V současné době jsou již v přípravě projekty cyklopropustků pod tratí pro křížení cyklostezek směr Bohuňovice, Štarnov. Na nás nyní bude začít činit kroky, abychom v co nejkratší době měly připravenu projektovou dokumentaci. Intenzivní jednání a práce od podzimu 2018 se zatím vyplácí. Léta slibovaná cyklostezka, tímto konečně dostává jasnější obrysy. Teď to bude daleko víc o práci. Jsem rád, že za našeho vedení obce se snad i tento slib, Vám daný, naplní či alespoň začne naplňovat.

Děkuji všem, co se na těchto přípravných krocích podíleli. Především je potřeba poděkovat řediteli SŽDC Olomuc panu ing. Kašparovi, panu projektantovi ing.- Smítalovi, M. Lipskému i za úzkou spolupráci v této věci s pány z Mikroregionu Šternbersko.


18/6/2019

Právě jsem na probíhající Valné hromadě Mikroregionu Šternbersko. Valná hromada souhlasila s přistoupením naší obce do tohoto svazku obcí.
S Mikroregionem Šternbersko a ing. Jirkou Petřekem úzce spolupracuji od roku 2018 ohledně cyklostezky. Zítra proběhne jedno z klíčových jednání na poradě ředitelů SŽDC, které by mělo rozhodnout, zda nás SŽDC pustí podél trati do jejich pozemků, kudy bychom následně vedli CYKLOSTEZKU na Olomouc. Pokud vše dobře půjde, s panem Petřekem jsme dnes "věštili". Rok 2019-2020 se ponese v projektové přípravě, rok 2021 podání žádosti o dotaci (dnes 85%) a v roce 2021-2022 stavba. Pokud nám SŽDC vyjde vstříc, budu se snažit tlačit tuto akci k realizaci. Myslím, že finančně na to obec prostředky bude mít. Pokud jde o finance obce, na úřední desce visí závěrečný účet obce. K tomu napíši rozbor do konce týdne, až se dozvím od zastupitelů jejich stanoviska a názory na zastupitelstvu.


18/6/2019

Před malou chvíli jsem obdržel informaci, že se nám podařilo získat dotaci od Ministrava pro místní rozvoj na rekonstrukci MK ul. Polní. Dotace je ve výši až 1,8 milionu Kč z uznatelných nákladů. Děkuji všem, kteří se na žádosti o dotaci podíleli.


17/6/2019

BENÁTKY - ŠTARNOV
Na nově rekonstruované silnici proběhlo minulý týden kolaudační řízení. Byly řešeny některé nedodělky. Ze strany obce jsme požadovali doúpravu nájezdu na chodník v Benátkách, dosazení dopravního značení ohledně nově vybudovaného místa na silnici pro přetok vody v případě povodní a kontrolu odtokových poměrů při zasypání příkopy nově budovaným náspem. Dále se firma zavázala dodělat rekultivaci okolo silnice. Pokud vše bude OK, bude silnice zkolaudována tento týden. Do té doby platí zákaz vjezdu.


14/6/2019

V minulých dnech byl spuštěn nový vizuál webových stránek obce. Obsah stránek nyní prochází supervizí a bude proůběžně aktualizován. Tak mějte chvilku strpení.

www.stepanov.cz


3/5/2019

Olomoucký kraj podpořil částečnou dotací i žádost o spolufinancování z dotačního programu OK na bezpečnost pro rozšíření kamerového systému v obci Štěpúánov. Zde ná zastupitelé OK odsouhlasili fiunanční dotaci ve výši 20.000,- Kč. K předpokládanému rozšíření o dohledovou kameru tak dojde pravděpodobně v MČ Březce u nového dětského hřiště.

2/5/2019

Dnes jsem obdržel rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje, že nám na základě naší žádosti odsouhlasili dotaci na nákup vozidla pro JSDH ve výši 200.000 ,- Kč. V rozpočtu obce máme vyčleněné finanční prostředky na financování nákupu a dovybavení vozidla až do výše 500.000,- Kč.  Tato dotace tak pokryje předpokládané výdaje 40%. Děkujeme Olomouckému kraji za podporu našich hasičů, pro kiteré je tato dotace malým dárkem k jejich mezinárodnímu dni hasičů.


/27. 4. 2019/

NOČNÍ SIRÉNA POŽÁRNÍ POPLACHU V 01H BYLA OMYLEM SPUŠTĚNA HASIČSKÝM ZÁCHRANNÝM SBOREM OLOMOUC. OMYLEM BYLO ZÁZNAMENÁNO MÍSTO HLÁŠENÉHO POPLACHU. ŠTĚPÁNOV MÍSTO HORNÍHO ŠTĚPÁNOVA.


/24. 4. 2019/

Dnešní poobědní čas patřil čtení ve školní družině. Již tradičně s naší paní knihovnicí čtu dětem. někdy v knihovně mateřince, jindy ve školní družině. Dnes jsem si stylově navlékl, poslední dobou pro mne, oblíbené barevné ponožky a přišel dětem přečíst příběh Pipi Dlouhé punčochy.
Děte i do družiny jsem donesl nové tématické omalovánky s dominantami Štěpánova, dřevěné pastelky vyrobené chráněnou dílnou v Olomouci a paní knihovnice přidala i pár malých sladkostí. Od dětí jsem dostal nečekaný dárek - nádherné album s jejich kresbami. To má již své čestné místo v kanceláři starosty a každý den budu převracet list na novou kresbu.

Děkuji dětem za dárek, knihovnici Marcele Šeré a vedení školní družiny za skutečně oddychové chvíle mezi nejmenšími.


/22. 4. 2019/

Po dvou dnech excelentního výkonu na Mistrovství Moravy a Slezka uspěl Patrik Šerý ze Štěpánova i v Rakousku na Mezinárádní soutěži IFBB v kulturistice, odkud v pondělí přivezl dvě stříbrné medaile. Opět děkuji i za zviditelnění obce.


21. 4. 2015 /převzato z svetprovsechny.cz/

Symboly Velikonoc a něco málo o nich - Velikonoční beránek, Symbol kříže, Velikonoční oheň, Velikonoční svíce, Velikonoční vajíčko, Velikonoční zajíček.


Možná by stálo za to s připomenout význam symbolů Velikonoc. Věřím, že i ti, co hlásají křesťanské tradice, mnohdy sami neznají některé odpovědi.

Velikonoční beránek
- k velikonocům patří velikonoční beránek
- symbol beránka byl velmi rozšířený již v předkřesťanské tradici v celé středomořské civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci
- v hebrejské tradici symbolizovaly ovce Izraelitu jako člena "Božího stáda", i židovský Bůh je označován za pastýře, který bere své ovce do náručí
- v křesťanské církvi se beránek stal symbolem Božího Beránka, Krista a znázorňuje se s praporem vítězství
- spojení vidí křesťané také s původně židovskou tradicí svátků Paschy, kdy se beránek zbíjel, na památku vyvedení Izraele z egyptského otroctví

*
Symbol kříže
- symbol kříže nevznikl s křesťanstvím, je mnohem starší, znali ho už staří Egypťané, Číňané či Kréťané a jeho význam byl v různých kulturách i náboženstvích univerzální, byl spojen s problémem orientace v kosmu, v prostoru mezi nebem a zemí a chápán jako propojení božského (vertikální rameno) a lidského (horizontální rameno) světa, stal se symbolem věčnosti
- dnes je kříž nejdůležitějším symbolem křesťanství, protože Kristus, Boží Syn byl odsouzen ke smrti ukřižováním
- trest ukřižování patřil k trestům výjimečně krutým a ponižujícím, na kříži končili ti, kteří si zasloužili pohrdání
- kříž má řadu podob, ve tvaru písmena T, X (tzv. kříž sv. Ondřeje), + rovnoramenný kříž řecký, klasický křesťanský kříž s delší spodní částí označovaný jako latinský

*
Velikonoční oheň
- tak jako jarní slunce znamená vítězství nad zimou, procitnutí po dlouhém studeném čase, stejně takový je příchod Ježíše o Velikonocích
- zapálení svatého velikonočního ohně je pro křesťany o Velikonocích centrální událostí
- oheň se zapaluje a světí na začátku liturgie na Bílou sobotu při obřadech Velké noci (ze soboty na neděli)
- od velikonočního ohně se zapálí velikonoční svíce, která se potom ve slavnostním průvodu a za třikrát opakovaného zpěvu "Světlo Kristovo" vnese do temného kostela

*
Velikonoční svíce
- svíce je důležitým symbolem ve všech kulturách, světlo je chápáno jako znamení života
- velikonoční svíce a slavnost světla na počátku liturgie Vzkříšení o Veliké noci má své kořeny v tradici prvotní církve, kdy se velikonoční noc rozzařovala světlem mnoha svící
- velikonoční svíce symbolizuje Zmrtvýchvstalého Krista, který zvítězil nad smrtí
- podle staré tradice se svíce zapaluje od posvěceného ohně na počátku liturgie konající se v noci z Bílé soboty na neděli, v níž vstal z mrtvých Kristus. Tato slavnost Vzkříšení se zahajuje vnesením zapálené svíce do úplně tmavého, zhasnutého kostela. Tak si křesťané připomínají, jakým zásadním obratem je Kristovo vzkříšení, noc, která se proměňuje v den. Zapalují si své svíce od tohoto paškálu, čímž naznačují, jak i oni byli Kristem ovlivněni, "zapáleni". Tím se celý kostel prozáří světlem.
- společenství věřících vítá svíci se zpěvem "Světlo Kristovo", "Chvála Tobě, Pane" a zpívá Exultet (píseň chvály z 1. století)
- tento význam je ještě podtržen tím, že se zapálená svíce ponořuje do vody, která se posvěcuje na křestní vodu a zapaluje se od ní také křestní svíce
- svíce je většinou ozdobena motivem kříže, na kterém jsou voskovými hřeby zdůrazněny Kristovy rány, nad křížem je první a poslední písmeno řecké abecedy - alfa a omega - značící, že Ježíš je začátek i konec; dále se užívá motivu stromu, beránka, slunečních paprsků nebo vody
- bílá barva svíce symbolizuje naději a nový život
- velikonoční svíce se v liturgii zapaluje jen během 50ti denního velikonočního období, tedy od Velikonoc do Letnic (Svatodušních svátků, svátků seslání Ducha sv.) a při křtech, aby se od naznačilo, že každý křest souvisí s velikonocemi - proto se od ní zapaluje křestní svíce. Zapaluje se také při pohřbech, člověk přešel branou smrti a křesťané se za něho modlí, aby také on "vstal" k novému životu - s Bohem

*
Velikonoční vajíčko
- je mnoho výkladů, proč je vajíčko spojováno s Velikonocemi
- protože vejce obsahuje zárodek života, bylo již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení, v předkřesťanských dobách bylo někde dokonce dáváno do hrobu k mrtvému
- vejce nacházíme již před křesťanstvím při pohanských oslavách jara
- zvyk konzumovat vejce v době svátků souvisel pravděpodobně i s postem, který Velikonocům předcházel, a při kterém se vejce jíst nesměla, proto lidé netrpělivě čekali, až postní doba skončí
- ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr
- od nepaměti symbolizovalo vejce zárodečný chaos, ze kterého vznikl svět, ale také životní sílu, narození, nesmrtelnost, návrat jara a díky skořápce i pocit bezpečí
- vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je přesto ukryt život
- tady je zřetelné symbolické spojení se Zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými Velikonocemi

*
Velikonoční zajíček
- své místo má zajíc v mnoha náboženstvích, mytologiích - v řecké, egyptské, čínské, kde symbolizuje štěstí, plynoucí čas, krátkost života, či je označován za atribut zmrtvýchvstání (podle lidového podání zajíc nespí - nemá totiž oční víčka, a tak se zdá, že i ve spaní obrací oči vzhůru)
- v Bibli je zajíc řazen mezi stvoření "maličké na Zemi a moudřejší nad mudrce", symbolizuje chudé, skromné a pokorné, přesto se k němu křesťanství staví s jistým odstupem kvůli jeho užívání jako symbolu smyslnosti
- v Byzanci byl zajíc ve zvířecí symbolice znakem Krista
- v dnešní rozšířené evropské tradici je označován za toho, kdo o Velikonocích přináší vajíčka, nejlépe čokoládová
- podle jednoho výkladu vzniklo spojení z toho důvodu, že zajíc na jaře hledá v blízkosti lidských obydlí potravu a jelikož je plachý a lidí se straní, je mu přisuzováno i tajné roznášení velikonočních vajec
- jiný názor na vznik spojení velikonočního zajíce s vajíčkem poukazuje na zvyk, kdy se do chleba upečeného ve formě zajíce položilo velikonoční vejce, čímž se sdružily tyto dva symboly - není potom divu, že časem vznikla představa, že vajíčka snáší nebo přináší zajíc
- bývalo také zvykem, aby kmotři zvali děti k tzv. honění velikonočního zajíce, to znamenalo, hledání ukrytých vajíček v zahradě.

velikonoční pomlázka

- pomlázku si dříve pletl každý chlapec či muž sám. O Velikonočním pondělí chodí muži koledovat.

- šlehání dívek pomlázkou má pravděpodobně úzkou souvislost se starými oslavami jara a plodnosti, která se s tímto ročním obdobím pojí.

- období velikonočních svátků bylo dříve zároveň dobou namlouvání mladých lidí. Mladíci si chodili namlouvat děvčata, což se časem mělo proměnit v koledování s pomlázkou. Ve šlehání dívek pomlázkou proto někteří etnologové spatřují namlouvací akt.

- na Valašsku se můžeme setkat s výrazem "tatar", který označuje pomlázku. Té se dále v různých regionálních nářečích říká také například mrskačka, šlehačka, švihačka, karabáč, metla nebo šmirkus.

- koledování s pomlázkou v ruce má své vlastní pojmenování - říká se mu dynování. Jedná se tradici, která se do dnešních dnů dochovala již ze starých pohanských dob. Souvisí právě s předáváním jarní síly a svěžesti proutí dívkám. Později začaly dynování doprovázet různé básničky a popěvky, které známe i dnes. Tradiční odměnou pro koledníky byly malované kraslice, postupem času je však začaly nahrazovat třeba sladkosti nebo alkohol. Dynování se často v jednotlivých krajích lišilo a nabývalo specifických podob. Jedno je však všude stejné - dívky dostávají výprask o Velikonočním pondělí.

- dynování bývá někdy také doprovázeno poléváním vodou. Pokud chlapci polévají dívky, tak proto, aby jim dodali jarní svěžest. Často však dívky polévají studenou vodou chlapce, aby jim oplatily výprask pomlázkou. Kořeny polévání vodou můžeme opět hledat u starých pohanů, kteří na jaře absolvovali jakousi očistnou koupel.

- slovo "pomlázka" je zřejmě odvozeno od výrazu "pomladit", od čehož je často vysvětlován zvyk koledování s pomlázkou. Dívky tak měly dostat menší výprask spleteným vrbovým proutím, aby se jim po zimě vrátila do těla síla, zdraví a svěžest. Jedná se vlastně o jakési probuzení po dlouhé zimě. Ve slově "pomlázka" můžeme také nalézt pojem "mlází", tedy nové zelené výhonky rostlin, které se objevují právě na jaře a symbolizují probuzení přírody po zimě.

zvony odlétají do Říma /využito Wikipedie/

Zvony odletěly do Říma

Pověst o odlétání zvonů do Říma na Velikonoce je všeobecně známá. Vždy na Zelený čtvrtek po odeznění modlitby Sláva na výsostech Bohu (Gloria in excelsis Deo) zvony umlkají a odlétají do Říma pro požehnání svatého otce. Někdy se tvrdí, že zvony odlétají proto, že se bojí řehtaček. Letí zcela tiše, první ty nejstarší, které znají cestu, na konci malé, aby se neztratily, průvod uzavírají Zikmund z chrámu svatého Víta a Marie z Týnského chrámu - veliké české zvony, které již po léta slouží jako stráž.

V tomto průvodu se objevují i někteří podivní hosté - zvonový kov se totiž ani při rozlití nezbavuje povinnosti vykonat každoroční pouť do Říma, a tak jedna pověst vypravuje, jak dělostřelci v bitvě na Piavě postrádali o velikonoční noci svá děla.

Kudy přesně zvony letí a jak překonávají Alpy, není známo, jsou ale na tomto letu neúnavní - není zpráv o tom, že by snad některý z nich let nevydržel nebo se cestou ztratil. Pověst ze slovenské Levoči vypráví, že levočský zvon dokonce celou cestu nesl s sebou i studenta, který chtěl vidět Řím.

Pokud by některý zvon neodlétl, přineslo by to obci neštěstí.

Když zvony doletí, papež jim požehná za věrné služby církvi a zvony letí zpět. Na Bílou sobotu po Gloria se vrátí a zvoní: "Byl jsem tam! Byl jsem tam!"

Toto zvonění má prý kouzelnou moc - když hospodyně při tomto zvonění zamete dům, nebudou se v něm po celý rok držet švábi; pokud se při něm člověk umyje v pramenité vodě, bude celý rok zdráv; ovocnými stromy v zahradě se má zatřást, aby se probudily, a rovněž postříkat vodou (nebo potřít čerstvě zadělaným těstem), což jim prý na celý rok dodá sílu.
Mistrovství v kulturistice mužů a žen 2019
Mistrovství v kulturistice mužů a žen 2019

/20. 4. 2019/

Gratuluji Patriku Šerému k skvělému prvnímu místu v kategorii nad 180 cm na Mistrovství Moravy a Slezka v kulturistice 2019, které se konalo v Rosicích . Po nemoci se Patrikovi podařilo dostat do výborné formy. Přeji hodně štěstí na Mistrovství republiky a děkuji i za reprezentaci obce Štěpánov.

Výsledky:
poř.  č.    jméno               oddíl                                                                  nar.        výš./ váha       celk.  bodů

1.     121 Patrik Šerý     Arny Gym Club Profesional, Štěpánov   1975     183,0/88,2       12

https://www.skfcr.cz/index.php?clanek=1941


/18. 4 .2019/

Nenechal jsem se odradit dopisem pana Babiše či ministra, že škoda na ul. Nádražní, nelze z legislativních důvodů řešit. Oslovil jsem několik odborníků a oslovil poslance. Pan ministr přijal moje pozvání, aby se přímo na místě seznámil se stavem věci. Dnes jsme se sešli ve Štěpánově. Společně s panem ministrem přijeli i náměstkyně paní doktorka Burešová a paní magistra Suchoňová.  Za obec jsme byl přítomen já, pan místostarosta a velitel OP, který na ul. Nádražní bydlí a tak je bohužel u samého zdroje problémů. Celé jednání se neslo v duchu pochopení, spolupráce a snahy najít řečení. Proto jsem v polovině jednání uzavřel šanon s komletní dokumentací a historií řešení Ul. Nádražní a s čistým listem jsme se dohodli na uzavření deklarace o spolupráci obce a armády a dohody o spolupráci, financovní a společném řešení rekonstrukce ul. Nádražní. Do poloviny května se setkáme s paní náměstkyní a začneme připravovat podklady k těmto právním dokumentům. Jak řekl pan ministr: " do švestek" musí být oba dokumenty připraveny k podpisu, abychom mohli činit další kroky. Připravit či aktualizovat projekt, sestavi harmonogram rekonstrukce a výstavby voj. areálu a v návaznosti na toto stanovit harmonogram následné rekonststrukce ul. Nádražní.


/14. 4. 2019/

V tomto týdnu jsme byli upozorněni na pána na vozíčku, který již delší dobu přespává na lavičce na nádraží či jinde  po obci. Včera, protože byla opravdu zima a lidé měli starost, jsem byl opakovaně kontaktován občany, zda se věc řeší. S kolegyněmi na obci se řešila jeho situace rodinná, důvody proč žije mimo domov a další věci již koncem týdne. Stejně jako jeho možné ubytování v Olomouci. Pan Ch. má trv. bydliště mimo obec, bydlel u rodiny ve Štěpánově. Panu Ch. bylo nabídnuto azylové ubytování v Olomouci, které odmítl. Včera jsme společně s obecní policií, vel. Pavlem Novotným a str. Františkem Tomanem a s p. Ch., řešili na zastávce autobusu, kde se dnes zdržoval, s ohledem na špatné počasí, jeho další osud. Příbuzní jej zpět domu příjmout zatím nemohou. Po té, kdy jsme zjistili poměrně závažný zdravotní stav pana Ch., tento souhlasil s převozem do nemocnice.

V nemocnici byl ambulantně ošetřen a v noci jej sanitka dovezla zpět do Štěpánova.

Po telefonických hovorech a s paní ředitelkou Charity Šternberk, po spolupráci s Karlou Odvárkouvou ze Štěpánova, která mi dala skvělé informace, se podařilo na dnešní noc zajistit ubytování v azylu v Olomouci. Zítra zajistíme převoz na převaz do Šternberka a budeme řešit možnosti dalšího dlouhodobějšího ubytování. Nyní tedy bude na rozhodnutí pana Ch., uzda nabídku ubytování přijme.


/9. 4. 2019/

S panem náměstkem hejtmana OK pro dopravu, ředitelem SSOK, vedoucím odboru dopravy KÚ, panem místostarostou a dalšími jsme dnes, na místě samém, jednali o možnostech oprav silnic v Benátkách , Huzové a jejich okolí. Také jsme se zmínili o možnosti propojení smíšenou cyklostezkou Liboš - Mor. Huzová a přizvali pana starostu Liboše, aby měl možnost řěšit svou silnici v obci Liboš. Více o tomto jednání v příspěvcích.


/8.4.2019/

V těchto dnech byly instalována nové fitness prvky. V Mor. Huzové do prostoru nového dětského hřiště, Ve Stádle do prostoru u staré školy, který by měl také postupně dostat nový volnočasový ráz a ve Štěpánově k workoutovému hřišti u školy. Jde o novinku fitness víceúčelové sloupy.

Bohužel do Březců se nám zatím podobný prvek prostorově nepodařilo umístit.


/5. 4. 2019/

V RO budeme projednávat i další kroky ve věci přípravy kruhové křižovatky. V současné době se řeší majetkové záležitosti.


/4. 4. 2019/

Včera proběhlo další z řady jednání ve věci pískovny ve Štěpánově. Od podzimu 2018 probíhají vzájemně vstřícná jednání. ČIŽP ukončila šetření se zjištěním některých pochybení, která provozovatel a majitel pískovny v současné době napravuje. Probíhá rekultivace prostoru. Po jednáních s vedením společnosti jsme se dohodli na možnosti otevření prostoru pro veřejnost a i v tomto se nyní činí kroky. Na následující RO budeme rozhodovat o žádosti o změně Plánu likvidace jižní části pískovny, jejímž cílem je rozdělení vodní plochy na plochu, kde bude hornická činnost ukončena a na část, která by měla sloužit jako klidová rekreační zóna. Předpoklad rekreačního koupání je od léta 2020.


/30. 3. 2019/

Zítřejší svatbou zahájíme svatební sezónu 2019 v "Barboře" a zároveň pokřtíme její novou svatební výzdobu. Fa Zdeněk Dočkal Olomouc instalovala zánovní ozvučení kostela, které jsem z části dostali sponzorským darem. Vše jsme realizovali společnými silami s Irenou Navrátilovou, Vojtou Kohoutkem, Naďou Růžičkovou a jejími žáky, Danuší Běhalovou, Terezou Pěnkavovou, Janou Bukolskou a s chlapama z naší údržby. Díky všem


/28. 3. 2019/


V dubnu navštíví Štěpánov ministr obrany. Věřím, že v úmyslu řešit, nikoli jen mluvit o neřešitelném problému. Toto jsem psal o "kauze Nádražní" v září 2018:

Kauza "králík", aneb jak je to s hospodskými řečmi okolo ul. Nádražní

Předvolební argumentace a hospodská rétorika se dotkla i tématu ulice Nádražní. My jsme se zeptali na obci, jak to je s touto kauzou doopravdy.

Zde nám pan starosta Šindler sdělil následující. V červenci 2015 jsme vyvolali jednání s armádou. S panem místostarostou jsme se s armádou na tomto setkání shodly, že zájem armády i obce je společný.

Na podzim přijal pozvání obce tehdejší ministr obrany pan Stropnický. Jednání byla věcná a nastavila přesná pravidla a podmínky, za jakých by se dala celá věc řešit.

V tomto smyslu jsem začal jednat a rozjeto se kolečko příprav podkladů. Během roku 2016 bylo provedeno laboratorní zkoumání, posudky a vyčíslení škody.

Opakovaně jsem jednal na Agentuře pro nakládání s nemovitým majetkem. Po těchto jednáních nám ředitel agentury v březnu 2017 sdělil: "Váš požadavek na náhradu škody spolu s souvisejícími podklady jsem postoupil k řešení náměstkovi pro řízení Sekce ekonomické a majetkové MO. Ten celou věc posoudil a se závěrem uhradit vyčíslenou škodu ve výši 14 800 500 ,- ji postoupil k dořešení řediteli sekce podpory MO."

N MO jsem vyvolal jednání s náměstkem ministra obrany panem Beranem. Ten obec v říjnu 2017 písemně ubezpečil, cituji: "Osobně jsem tuto formu, jak kompenzovat naše působení ve Štěpánově, navrhnul a teď i Vaší žádost posvětil."

Následně jsme opakovaně urgovali stav věcí a to i osobně v Praze. Po výměně ministrů na ministerstvu obrany, ale odezva nepřicházela. Proto jsem využil výjezdního zasedání vlády v Olomouci a celou věc tlumočil panu premiérovi Babišovi.

Odpověď jsme dostali obratem, z vrcholných míst. Přišel dopis od ministra obrany i od pana premiéra. Závěr dopisu je, že armáda využívala komunikaci běžným způsobem a z pohledu armády se jedná o běžné opotřebení.

Upřímně, jde o vozovku místní komunikace se zatížitelnotí 3,5t. Armáda si během posledních deseti let budovala ve Štěpánově významné logistické centrum, zatěžovala vozovku těžkými stavebními stroji a následně až 40t kolosy pro svou logistiku. Jestli je toto běžné užívání z pohledu armády, nechávám na jejich znalci.

Dle mého posouzení, dle našeho odborníka, dle zákona o silničním provozu i dle judikátů NS a právních analýz o obecném užívání pozemních komunikací, ve smyslu, jak to chápe znalec armády, rozhodně nejde a nešlo o běžné užívání.

Armáda hodlá v obci dále rozšiřovat své působení, stavět a investovat. Proto nepovažuji tento dopis ministra, dle mého názoru podepsaného v hromadě další korespondence, za poslední a natolik relevantní, abychom nemohli ve věci dále jednat. Obec byla vždy partnerem k jednání. Pokud armádě nestojí obec za to, aby své stanovisko sdělila na osobním jednání, když se celá věc řeší více, jak dva roky a obec vždy jednala osobně a na rovinu, potom je asi někde chyba.

Ostatně již jsem dal podnět k umístění dopravního značení s omezenou nosností vozovky do 3,5t, aby nedošlo "běžným" užíváním vozidel armády k dalším škodám.

Své vyjádření za obec nyní zpracovávám a odešlu panu ministrovi i panu premiérovi.

Nicméně, i když je to nyní velkým tématem pro zastupitele i další po hospodách, co se po celé čtyři roky vůbec v této věci neangažovali, ač mohli, a nyní jen špiní snahu druhých, nepovažuji věc za vyřízenou. Proto vzkazuji nejen panu mistrovi, ale i panu premiérovi, terminologií armády, že "prohraný boj, není prohranou válkou". Pokud mě i ostatní, co poslední roky obec vedly a dařilo se jim, dáte důvěru i na další čtyři roky, věřím, že se i v této věci podaří dojednat nová a pro obě strany výhodná dohoda.

Asi by bylo vhodné, aby pan ministr i pan premiér přijeli své odůvodnění běžného užívání vozovky vysvětlit svým voličům do Štěpánova./26. 3. 2019/

Uzávěrka silnic Šternberk - Strukov a Štarnov - Benátky

V minulých dnech jsem se vyjádřil k plánovaným objížďkám kvůli uzavírkám silnici Šternberk - Strukov od 1. 4. 2019 do 30.11.2019 a silnicie Štarnov - Benátky od 1. 4. 2019 do 15. 7. 2019, vyjádření bylo zasláno jak vedení Olomouckého kraje, tak na odbor dopravy OK.

Vážený pane náměstku,
léta jsou silnice v katastru obce Štěpánov využívány řidiči k zrychlení dopravní dostupnosti mezi městem Šternberk a Olomouc a opačně. Důvodem je každodenní vysoká dopravní zatíženost silnice č. 46. SSOK, resp. Olomoucký kraj využívá komunikace v katastru obce při případných opravách, uzavírkách, při nehodách na této komunikaci jako objízdné trasy. Tímto nadměrným a neúnosným zatížením došlo v předchozích letech k poškození povrchu vozovek silnic č. 44615, 44616 a 4476 vedoucí přes obec Štěpánov. Objízdné trasy sice umožní kompletní rekonstrukce jiných komunikací, ale bohužel na úkor zmiňovaných silnic.
Již v roce 2015, na našem společném jednání, jsem Vás informoval o havarijním stavu vozovky, která protíná místní část obce Štěpánov, Moravskou Huzovou. I zde jsem argumentoval častými objízdnými trasami vedoucí po této komunikaci. Bylo mi přislíbeno, že komunikace bude zahrnuta do střednědobého plánu investic SSOK k rekonstrukci do roku 2019. Bohužel nahlédnutím do plánu investic SSOK není ani tato komunikace, ani ostatní jmenované v tomto plánu uvedeny.
V roce 2018 byly komunikace uvedených silnic opět využity pro vedení objízdné trasy při uzavírce silnice č. 46 a především při uzavírce silnice č. 4468, která bude pokračovat i roce 2019, K této přibude uzavírka silnice č. 447 a opět povedou objízdné trasy přes obec Štěpánov. Předpokládal bych tedy, že pokud tyto komunikace poslouží ke kompletní rekonstrukci tak významné silnice, kterou je silnice č. 447, bude následně přihlédnuto i k rekonstrukci silnic, které po celá léta slouží jako objízdné trasy či jako "náhradní trasy" při dopravním zatížení silnice č. 46.
V roce 2016 jsme si nechali zpracovat zadokumentování stavu komunikací před vedením objízdných tras, následně v roce 2019 i stav po vedení objízdné trasy v roce 2018. Nyní čeká silnice další využití pro objízdnou trasu, byť svým technickým stavem není, dle mého názoru, již k tomuto účelu způsobilá /na mnoha místech jsou nebezpečné výtluky, krajnice je porušená, v některých místech není místo na vyhnutí pro dvě protijedoucí vozidla .../ a je pro řidiče spíše nebezpečná.
Pane náměstku, prosím o sdělení, zda a kdy projdou uvedené silnice rekonstrukcí, na které trváme, nikoli pouze alibistickým uvedením do původního stavu, po skončení objížděk.

Uzavírka silnice Šternberk - Strukov a Štarnov - Benátky

Od 1. 4. 2019 by měly být zahájeny rekonstrukční práce a budou uzavřeny silnice Šternberk - Strukov a také silnice Štarnov - Benátky.

V termínech od 1. 4. 2019 do 30.11.2019 je plánována uzavírka silnice Šternberk - Strukov. V téměř stejnou dobu je plánována i uzavírka silnice Štarnov - Benátky a to od 1. 4. 2019 do 15. 7. 2019. O komplikacích, které uzavřením těchto silnic najednou vzniknou s dopravou do škol a zaměstnání do Šternberka nehodlám polemizovat. Bohužel obec nebyla pro kraj partnerem, aby s ní byl tento krok konzultován. Objízdné trasy i uzavírky byly obce prostě oznámeny. Řidiči využívají tyto silnice k zrychlení jízdy, kdy komunikace č. 46 Šternberk - Olomouc je defacto neprůjezdná. Stejně tak jsou využívány při případných opravách, uzavírkách, při nehodách na této komunikaci jako přirozené objízdné trasy. Tímto nadměrným a neúnosným zatížením došlo v předchozích letech k poškození povrchu vozovek silnic č. 44615, 44616 a 4476 vedoucí přes obec Štěpánov. Objízdné trasy sice umožní kompletní rekonstrukce jiných, významnějších, komunikací v majetku Olomouckého kraje, ale bohužel na úkor zmiňovaných silnic a především obyvatel obce Štěpánov a jejích místních částí Benátky, Moravská Huzová a Stádlo. Nemluvě o důsledku, který bude mít na zdejší silnice plánovaná uzavírka a výstavba nové silnice R46 směr Šternberk. A pravděpodobně opět na úkor našich silnic.

Proto jsem opět oslovil kompetentní osoby na Olomouckém kraji, aby se otázkou neúnosného stavu komunikací vedoucí přes obec a opakovaně využívaných Olomouckým krajem k objízdným trasám.začali zabývat. Po podrobném posouzení, které komunikace a kde v kraji jsou opravovány či zařazeny do plánovaných oprav a které zdaleka nejsou tak vytíženy pro potřeby objížděk a v takém technickém stavu jako zdější, se nemohu zbavit dojmu, že hold loby v některých místech kraje je silnější a vlivnější. Přesto jsem předal žádost o rekonstrukci těchto silnic panu náměstku hejtmana pro dopravu spolu s podrobnou foto a video dokumentací, kterou jsme učinili před zavedením objížděk v roce 2018 a 2019.

Od pana náměstka jsem dostal odpověď, "že SSOK v letošním roce vyhodnotí stavebně-technický stav komunikací II. a III. třídy, což bude podkladem pro plánování investic pro roky 2021-2025. Rovněž uvedl, že pro tyto rekonstrukce je potřeba zpracovat technickou a projektovou dokumentaci". Jako starosta se nemohu s touto odpovědí spokojit, nicméně je to prostor pro vyjednávání, jak s otázkou projektové dokumentace můžeme kraji pomoci a případné opravy uspíšit.

Změnu přepravních opatření, jízdních řádů v době uzavírek silnic najdete na jiném místě Našich novin a na zastávkách.

Jiří Šindler

/4. 4. 2019/

Včera proběhlo další z řady jednání ve věci pískovny ve Štěpánově. Od podzimu 2018 probíhají vzájemně vstřícná jednání. ČIŽP ukončila šetření se zjištěním některých pochybení, která provozovatel a majitel pískovny v současné době napravuje. Probíhá rekultivace prostoru. Po jednáních s vedením společnosti jsme se dohodli na možnosti otevření prostoru pro veřejnost a i v tomto se nyní činí kroky. Na následující RO budeme rozhodovat o žádosti o změně Plánu likvidace jižní části pískovny, jejímž cílem je rozdělení vodní plochy na plochu, kde bude hornická činnost ukončena a na část, která by měla sloužit jako klidová rekreační zóna. Předpoklad rekreačního koupání je od léta 2020.