MÉ NÁZORY, PŘÍSPĚVKY, STANOVISKA, ZAMYŠLENÍVe středu 31. 7. 2019 jsme jednali s primátorem Olomouce panem Miroslavem Žbánkem. Toho jsme informovali o spolupráci Mikroregionu Šternbersko a obce Štěpánov, Bohuňovice a Štarnov o průběhu příprav nové trasy cyklostezky. Apelovali jsme na Město Olomouc o spolupráci. Předpokládaná trasa podél tratě se dotkne několika cyklostezek s krajským významem. Především na trase Olomouc - Štěpánov vzniknou dvě významné křižovatky cyklostezek s cyklostezkou "Hvězdná" smer Šternberk a dále na Štarnov a Bohuňovice.

Hanácký večerník 4. 8. 2019 vydal tento článek, resp. tiskovou zprávu:

Dobrá zpráva pro cyklisty! Olomouc, Štěpánov a zástupci mikroregionu Šternbersko se dohodli na spolupráci při budování cyklostezky do Štěpánova. Trasa by měla vést podél hlavní železniční trati z Olomouce na Českou Třebovou a Prahu. K dohodě přispělo setkání na olomoucké radnici.

"Je to důležitý posun, který má cyklistům zlepšit dostupnost nejen na trase z Olomouce do Štěpánova, ale ve výsledku propojit s městem mikroregion Bystřička a oblast Litovelského Pomoraví. Propojení dlouhodobě chybí a cyklisté na trase za současné situace nebezpečně riskují zejména při překonávání hlavní železniční trati na Prahu," uvedl primátor Žbánek.

Trasa, která by v Olomouci vedla z městských částí Chválkovice a Pavlovičky, by ve finále propojila obce Bystrovany, Velká Bystřice a Bukovany a zároveň i Chomoutov s oblastí Litovelského Pomoraví. "Cyklostezka má pro Štěpánov klíčový význam, a to nejen kvůli dojíždění lidí do práce na kole. Považujeme ji za naši nejdůležitější strategickou investici. Na katastru obce totiž leží více než 4/3 délky celé trasy," popsal starosta Štěpánova Jiří Šindler. "Vybudování cyklostezky z Černovíra do Štěpánova podél železniční trati předpokládáme v roce 2023, resp. 2024," dodal.

"K pozitivnímu posunu v jednáních přispěl vstřícný přístup Správy železniční dopravní cesty při plánovaném budování cyklostezek v ochranném pásmu železnice a rozhodnutí o provedení oprav propustků v místech Trusovického potoka a Grygavy za souhlasu Povodí Moravy," upřesnil za město Olomouc cyklokoordinátor Stanislav Losert. SŽDC v současné době trasu projektuje tak, aby pod železnicí mohli projít chodci a projet cyklisté a skončilo nebezpečné riskování cyklistů a chodců při překonávání železniční trati.

V souvislosti s vybudováním této širší sítě cyklotras bude nutné provést i menší dílčí úpravy a investice jako je vybudování lávky pro chodce a cyklisty přes Sitku na trase Hromův dub - Chomoutov - Štěpánov, na kterou je již vydáno stavební povolení. "K vybudování lávky pro pěší a cyklisty přes Sitku by mohlo dojít již v příštím roce 2020. K vybudování přejezdu pro cyklisty přes silnici ve Chválkovicích je třeba zadat zpracování dokumentace pro stavební povolení," upřesnil investiční náměstek primátora Martin Major.

K vybudování podchodů pod železnicí by mohla Správa železniční dopravní cesty přikročit v roce 2021 nebo 2022. Stavba předpokládá spoluúčast mikroregionu Šternbersko, města Olomouce a obce Štěpánov. Všechny zainteresované obce na svých katastrech vybudují předpolí nových propustků s napojením na cyklostezky.


Zastupitelstvo jednomyslně schválilo Závěrečný účet obce za rok 2018.

Obec má dlouhodobě zdravé hospodaření

Podle zákona se po skončení kalendářního roku údaje o hospodaření obce zpracovávají do závěrečného účtu. Hospodaření obce každoročně přezkoumává audit Krajského úřadu. Hospodaření obce prošlo auditem bez připomínek a zastupitelstvo obce závěrečný účet, za rok 2018, schválilo jednomyslně.

Rozpočet obce na rok 2018 byl schválen 21. 12. 2017 jako schodkový. Příjmy obce za rok 2018, oproti schváleným, byly o 10,4 milionů Kč vyšší. Vyšší byly jak daňové příjmy, tak příjmy z vlastní činnosti obce (služby, pronájmy, ekonomická činnost ...). Také jsme restrukturalizovali dřívější úvěry a tím obec výrazně ušetřila. Nové podmínky u spořícího a nově založeného termínovaného účtu přinesly obci měsíčně příjmy z úroků v řádech desítek tisíc Kč. V neposlední řadě byly příjmy obce navýšeny o sankční platbu a pokutu, kterou obec uplatnila u firmy Moravostav za nedodržení termínu předání staveb bytového domu a nové střechy v M. Huzové v celkové výši 1,95 milionu Kč. Výdaje byly oproti původně plánovaným o 1,3 milionů vyšší. Stav na účtu obce ke konci roku byl více jak 46 milionu Kč. Hospodařením obce jsme plánovaný schodek rozpočtu 20,6 milionů Kč snížili o 11,5 milionu Kč.

Činností obce byl majetek obce za poslední roky zhodnocen a navýšen o více jak 100 milionů Kč. Fiskální ukazatel zadluženosti obce v tomto roce vzrostl na ukazatel 76,4%, ten byl způsoben čerpáním úvěru na stavbu bytového domu. Nicméně obec hospodaří v souladu s podmínkami rozpočtové odpovědnosti dle ministerstva financí. Další ukazatel likvidity, který avizuje, jak rychle je obec schopna splatit svoje závazky a schopnost obce financovat své hospodaření se výrazně zvýšil o téměř 10 bodů na 15,27, což poukazuje na velmi dobré hospodaření a schopnost dostát svým závazkům.

V krátkosti k plnění rozpočtu roku 2019. Opět se ukazuje, že obec zatím hospodaří velice dobře a rozpočet obce je naplňován nad rámec schváleného rozpočtu. K 31.5.2019 jsou příjmy rozpočtu plněny průběžně, některé ukazatele i z více jak 100%. Tento vynikající výsledek je dán jednak poměrně úspěšným vybírání daní státu, ale také důsledným plněním příjmových rozpočtů jednotlivých správců na obci, což je jednou z priorit vedení, Nikoli pouze výdaje, ale všichni musí rovněž plnit příjmové složky ze svých paragrafů. Již zmiňovanou restrukturalizací úvěrů a účtů plyne do příjmů obce více jak 70 tisíc Kč měsíčně. Za prvních 5 měsíců roku 2019 činil zůstatek na účtu obce 58,8 milionů Kč.

Největší investicí v následujících dvou letech bude rekonstrukce MŠ a rozšíření ČOV. Na obě akce žádáme či budeme žádat o dotace a neplánujeme přijímat další úvěry, jak to mnozí u rumu či piva prezentují. Pokud se dotačně bude dařit, a věřím, že ano, potom z námi uspořených finančních prostředků zůstane i na další plánované investice jako cyklostezka, oprava dalších místních komunikací, zahájení rekonstrukce Hrušky a další. Samozřejmě vždy s možností čerpání dotací.

Sami si z výše uvedených ukazatelů můžete udělat závěr.

Věřím, a přeji nám všem i obci, aby se jí dařilo i nadále.A děkuji za spolupráci všem na obci i externím partnerům, bez nichž bychom takových výsledků nedosáhli.


/21. 6. 2019/

Na včerejším zastupitelstvu obce byl přečten otevřený dopis, který tímto zveřejňuji.


/7. 6. 2019/

Takzvaná "definitiva" až do důchodu svádí mnohdy k stereotypu, zajetí do každodenních kolejí, nechuti tvořit něco nového či přinášet nápady. Nemluvě o neochotě ke komunikaci, spolupráci a řešení problémů. Źe takový zaběhnut stereotype svádí k lenosti, snahám ulehčit a zjednodušit si práci a postupnému strachu ze všeho, co by onen pomyslný klid mohlo narušit, ani nemluvě. 

Každý ředitel, manažer či vedoucí by měl čas od času sám dojít k sebereflexi, bilancování, přehodnocení vizí. A především komunikovat a spolupracovat. Nečekat na nějaké podněty z venku. To je totiž hnací motor každého vedoucího pracovníka. Nezůstat stát na místě, jít stále dopředu a mít stále nové plány.

Ve státní správě je to funkční zákonné období, které vymezuje jakousi dobu pro takové zhodnocení, ohlédnutí se a opětovné vykročení do dalšího období. Ve školsví je to 6-ti leté funkční období ředitele, nemluvě o období 12-ti let ve funkci. Ano, byly doby, kdy ředitelé byli tzv. "na věčnost", ale to už neplatí. A to je dobře, protože jen tak může být dán prostor pro další rozvoj, jiný pohled a novou cestu.

Strach o místo, nevidění příležitostí ke změně, nechuť k sebereflexi a zhodnocení, nechuť ke komunikaci s druhou stranou či obavy o to, co bude, obavy z možných změn ve stylu vedení či z toho, že by snad mohlo dojít k tomu, že nové vedení bude požadovat nové věci, nový přístup a řešení, nové nápady, to vše jsou znaky zajetého stereotypu. Mnozí z nás své pozice obhajují i po třech, čtyřech i šesti letech. Je to naprosto legitimní a správné. Vždy by takové kroky měly vést k osobnímu vyburcování, k bilancování a hlavně k nové motivaci a novým nápadům a vizím. Hysterie a strach o pozice i o nenarušení zaběhlých tradic není na místě. Emoce i do takových situací patří a plně je chápu. Ale i ty by měly pominuout a měla by je vystřídat chuť jít dál, tvořit a především obhájit svou profesní práci. Školský zákon mluví jednoznačně, dává zřizovateli právo volby, právo vyhlásit konkurz na ředitele po každém končícím 6-ti letém období. 

Podpora vedení od podřízených je vždy projevem respektu, úcty a hodnocení profesních kvalit. Tak by měla alespoň vypovídat. Pokud ale sklouzne do osobních rovin, napadání a rétoriky ve stylu "nástroj uplatnění moci ..." bla, bla, bla, stává se i taková podpora povrchním a "hospodským" křikem, který již s podporou nemá nic společného a je kontraproduktivní. 

Ono totiž vzletně nazvané "uplatňování moci", je zákonem ustanovená možnost pro zřizovatele, na konci funkčních období ředitelů, vyhlašovat konkurz a po 12-ti letech možná o to více. A o uplatňování moci před konáním konkurzu? Konkurzní komisi tvoří především odborníci, kteří vybírají mezi uchazeči a navrhují vítěze. Ať již z řad školní inspekce, Krajské úřadu, odboru školství, odborníka na školství, zástupců z řad pedagogů ze školy ve Štěpánově, z řad školské rady - rodičů z řad zřizovatele i z řad odborníka na personální psychologii. Takže o uplatňování moci zcela jistě nejde. A pokud jde o taxativně vyjmenované úspěchy školy. Jde o úspěchy týmové, nikoli jednoho člověka. Jde o dlouhodobé výsledky právě díky podpoře všech zainteresovaných. Tedy i všech ve vedení obce v uplynulém i nynějším období, všech starostů, místostarostů a zastupitelů. Bez komunikace a podpory finanční z rozpočtu obce, by úspěchy školy byly pravděpodobně jiné. Nicméně kvalitní zázemí učeben ještě nedělá kvalitu vzdělání ani školy. Vše má dvě strany mince a dva pohledy. Pokud jde o pohled obce, troufám si říci, že podpora a financování školy bylo a je vždy prioritou.

Stereotypy brzdí rozvoj vzdělávání

27.2.2019 Aktuálně

Kdyby chtěl někdo vědět, co představuje největší bolest současného školství, může si vybrat hned ze tří odpovědí. Málo peněz pro všechny. Zastaralý systém a obsah výuky. Nedostatek schopných učitelů. Která je správná? Ta čtvrtá. Zhoubná setrvačnost a přetrvávající stereotypy.

Školství se i přes občasnou snahu nevymanilo z léty vyježděných kolejí. Žádná dílčí reforma nepřinesla potřebnou oživující proměnu. Nástěnné hodiny ve třídách a na chodbách se před mnoha lety zastavily. Žáci se nevzdělávají pro sebe, ale protože musí. Učitelé vyloží předepsanou látku, opraví testy, zadají domácí úkoly. Odsedí si poradu a školení. Zítra vše nanovo.

Ředitelům škol obvykle stačí ke spokojenosti, když každý ví, co má dělat, a vše klape, jak velí školní řád, když se formálně plní vzdělávací cíle, uložená opatření inspekce a další nařízení shora, když žáci příliš nezlobí a rodiče si opakovaně nestěžují, když učitelé mohou v klidu pracovat a nikdo jim nedýchá na záda, když se jim čas od času zvýší plat a sníží papírování. ...

.... Učitel by se už konečně měl proměnit ve svobodného a samostatně rozhodujícího průvodce vzděláváním naší mládeže. Je však na svoji pozměněnou roli spolehlivě připraven?

Jen ten, komu se podaří narušit zažité školní stereotypy na všech úrovních, může vnést světlo do zšeřelých školních budov, vyvětrat třídy a hlavně úřednické kanceláře, v nichž se nikdy neučilo, ale vždy jen od stolu rozhodovalo o budoucí podobě české vzdělanosti.

Více na :

https://www.tydenik-skolstvi.cz/2019/02/27/stereotypy-brzdi-rozvoj-vzdelavani/

/18. 4. 2019/

Na mé pozvání přijel do Štěpánova pan ministr obrany společně se svými naměstkyněmi řešit, na místě samém, problém naší ul. Nádražní. Společně jsme našli řešení a připravuje se nejen Memorandum mezi Armádou ČR, resp. MO ČR a obcí o spolupráci, ale především konzultace nad projektem a závazná smlouva o společném postupu a financování rekonstrukce této ulice. Toto je ukázka toho, že se člověk nemá nechat odradit dopisama z nejvyšších míst, která zamítají a odmítají věc řešit. Nejlepší je vytrvat a řešení se vždy najde./14. 4. 2019/

Minulý týden jsem byl upozorněn na pána na invalidním vozíčku, který již několik dní přespává na lavičce na nádraží. Poslední dny je vídán na zastávce autobusu na Březecké ulici. Na obecním úřadu jsme zjišťovali okolnosti jeho pobytu bez domova. Zjistili jsme , že je to občan s trvalým pobytem mimo naší obec, který jistou dobu bydlel u svých příbuzných ve Štěpánově. Bohužel další spolubydlení nebylo možné a i přes snahu domluvit se, nakonec pan Ch. skončil na ulici bez domova. Nutno říci, že především z vlastních důvodů a alkohol v tom hrál a hraje roli. Ale to zde neřešme, jen je potřeba vše vidět v souvislostech. Podle jeho slov je spokojený a nic mu nechybí, ale ... . O víkendu jsem byl bombardován telefonáty, co obec s tímto stavem dělá, jak je množné, že je pán na ulici a podobně. Takže prosím Vás, obec se snažila zjistit veškeré okolnosti. Obecní policie hovořila s příbuznými, hledali se případné jiní příbuzní, kde by bylo možné pána odvést a ubytovat. Bylo zajištěno ubytování v azylovém prostoru Charity Olomouc, který však byl panem Ch. odmítnut. Pravděpodobně právě proto, že je v těchto zařízeních jasně daný režim.  V sobotu jsme společně s Pavlem Novotným a Františkem Tomanem řešili věc na místě. Občané měli s ohledem na klimatické podmínky, kdy se ozimilo, obavy. Po asi hodinovou rozhovoru jsme zjistili poměrně závažný a zanedbaný zdravotní stav pana Ch. a požádali IZS o převoz do nemocnice.  Bohužel ubytování u příbuzných ve Štěpánově již není možné a tak jsme doufali, že alespoň noc stráví pan CH. v klidu, v nemocnici, kde jej ošetří. Bohužel po ošetření byl odvezen zpět do Štěpánova. Je více než pravděpodobné, že po podpisu reverzu, čímž jsem nemocnici pravděpodobně křivdil, když jsem napsal, že jej ve tři hodiny odvezla a v noci vysadila do zimy.

V neděli ráno a dopoledne jsem se snažil spojit s vedením Charity ve Šternberku, Uničově, Olomoci či Litovli. Nakonec jsem dostal příslib možného ubytování v azylu pro lidi bez domova v Olomouci. Bohužel to pan Ch. opět odmítl. I když nejde o občana Štěpánova, snažil jsem se dnes celý den řešit možnost dlouhodobého řešení. Nakonec jsme vyjednal možnosti delšího ubytování v Olomouci a případně do budoucna v azylu na sv. kopečku, kde je však potřeba být nejprve v pořadníku, dodržovat pravidla bydlení a především souhlasit s ubytováním.

Teď již tedy bude jen na panu Ch., jak s touto možností naloží. Zcela jistě mu v tom budeme nápomocni.

Bohužel fotografie k tomuto zamyšlení je ilustrační. Pokud totiž nabízená pomoc je odmítána, jsou podobné výkřiky k ničemu. A také je potřeba vidět nejen člověka bez domova, ale i další okolnosti. Nicméně je potřeba věc řešit a pomoci, ale každopádně už pohled nemám tak jednoznačný, s ohledem na fakta, jako včera. Ono totiž opravdu není nic černé nebo bílé.


/15. 4. 2019/

V minulém týdnu mi byl sdělen nápad naším referentem pro životní prostředí a velkým ekologem, Vojtou Holým, a to začít v naší apci aplikovat výsev lučního kvítí a zakládání malých lučních luk. uprostřed obce. Nápad se mi okamžitě zalíbil z několika důvodů. Bohužel mi bylo sděleno, že realizace je možná až příští rok, ale to ještě zkusím zlomit na rok 2019 :-). Začal jsem se zajímat na internetu o tuto problematiku a zjistil jsem, že hmyzu a přirozeného lučního kvítí z naší přírody mízí. Z přírody mizí nejen motýli, ale i mouchy, včely brouci či čmeláci, zkrátka všechen hmyz.  Podle německých vědců se počty hmyzu za posledních pětadvacet let zmenšily na pouhou čtvrtinu. Ekologové přímo hovoří o "hmyzím armagedonu. Je potřeba si uvědomit, že 80% plodin určených k lidské spotřebě se neobejde bez opylovačů. Největším problémem jsou chemická hnojiva velkých zemědělských lánů, chemické postřiky, či o stále se opakující problematika monokulturních výsevů např. kukuřice či řepky.

Pomoci situaci řešit je zase a jen na nás, na lidech. A můžeme začít u sebe. Krátce střižené anglické trávníky jsou sice na oko pěkné, ale pro hmyz a přírodu netypické.  Každý můžeme mít zahradu přirozenější a pro hmyz zajímavější. . Nebudeme všechno cíleně a v co nejkratším intervalu sekat, ale necháme kvést alespoň místa na zahradách.  Nemluvě o veřejných prostorách kolem chodníkům, příkop či v parcích. Místo plánovitě posekaného trávníku na co nejkratí možnou míru nechat kvést louku s lučním kvítím. Vypadá přirozeně, rozjasňují ulice a kvetou postupně až do podzimu. Především však nabízejí potravu pro motýly i včely, úkryt pro brouky a podobně a nejsou náročné na péči. Všude, kde se pro podobný krok rozhodli říkají, že lidé nejprve brblali o alergiích či o tom, že se to dělá jen, aby se nemuselo sekat. Ano, aby se nemuselo sekat tak často, i to je důvod. Paní starsotka Třince k této problematice v jednom rozhovoru řekla: " Lidé chválí přirozený vzhled a dynamickou proměnlivost. Letničkové záhony doslova hýří životem. Kromě velkého množství včel, pestřenek a čmeláků lze na nich pozorovat různé druhy motýlů a hmyzu. Luční kytky mají neuvěřitelný ohlas. K tomu, aby se lidem dobře a příjemně žilo, určitě patří i rozkvetlé ulice " a má pravdu.

Šedivé ulice bez barev se změní, ožijí. Obnový se tak přirozený ekosystém i vznknou nové prostory pro přirozené zadržování vody. Vzniklé květinové louky nejen že přispívají k oživení vzhledu a kultivaci krajiny, navíc mají významnou funkci ekologickou. Ukazují přirozenou formu soužití velkého množství druhů kvetoucích rostlin, hmyzu, drobných živočichů a půdních organismů. Květiny do měst a obcí lákají včely, čmeláky, motýly a další drobné zvířectvo, kterému nabízí bohatou potravu a útočiště. Louky mohou být i jakým si signalizačním prvkem, které pohledově zvýrazní určitou oblast. Mohou vymezit kruhový objezd nebo oživit nevyužité plochy v blízkosti zatáček, křižovatek, vjezdů do obcí, vysazují se podél chodníků, cyklostezek...  Louky s kvetoucími rostlinami vytvoří vlastní ekosystém.  Velkou výhodou květinových luk je jejich minimální údržba. Směsi semen jsou sestaveny tak, aby louka vypadala během celého svého růstového procesu přirozeně. Nevyžadují pravidelnou údržbu, a tak nejsou pro obce tolik finančně nákladné. Nejvíce práce je v počáteční fázi při zakládání louky. Pozemek se připraví jako před výsevem okrasného trávníků - odpleví se, vyseje a několikrát kropí do vyklíčení semen. V tropických dnech je samozřejmě doporučena závlaha. Pokud rostliny v období mimořádného sucha přece jen uschnou nebo zavadnou, stačí louku pokosit a pokropit. Louka bude nižší, ale znovu rozkvete. Kosení luk probíhá na konci sezóny koncem října, letničkové louky se poté zryjí a připraví pro nové setí v následujícím roce. Trvalkové louky se ponechají pro nový růst v další sezoně.  Mou podporu tato aktivita rozhodně má a děkuju za nápad jí implementovat v naší obci.

/9. 4. 2019/

Vše odstartoval z mé strany poměrně rozlobený dopis, který ale vyvolal zájem věc řešit. Splnil tedy to, co jsme si přál. Nejen o věci mluvit, ale hledat řešení.

Poslal jsem jej panu náměstkovi pro dopravu hejtamana Olomouckého kraje s tímto textem:

Vážený pane náměstku,

léta jsou silnice v katastru obce Štěpánov využívány řidiči k zrychlení dopravní dostupnosti mezi městem Šternberk a Olomouc a opačně. Důvodem je každodenní vysoká dopravní zatíženost silnice č. 46, SSOK, resp. Olomoucký kraj využívá komunikace v katastru obce při případných opravách, uzavírkách, při nehodách na této komunikaci jako objízdné trasy. Tímto nadměrným a neúnosným zatížením došlo k poškození povrchu vozovek silnic č. 44615, 44616 a 4476 vedoucí přes obec Štěpánov. Objízdné trasy sice umožní kompletní rekonstrukce jiných komunikací, ale bohužel na úkor zmiňovaných silnic.

Již v roce 2015, na našem společném jednání, jsem Vás informoval o havarijním stavu vozovky, která protíná místní část obce Štěpánov, Moravskou Huzovou. I zde jsem argumentoval častými objízdnými trasami vedoucí po této komunikaci. Bylo mi přislíbeno, že komunikace bude zahrnuta do střednědobého plánu investic SSOK k rekonstrukci. Bohužel nahlédnutím do plánu investic SSOK není ani tato komunikace, ani ostatní jmenované v tomto plánu uvedeny.

V roce 2018 byly komunikace uvedených silnic opět využity pro vedení objízdné trasy při uzavírce silnice č. 46 a především při uzavírce silnice č. 4468, která bude pokračovat i roce 2019, K této přibude uzavírka silnice č. 447 a opět povedou objízdné trasy přes obec Štěpánov. Předpokládal bych tedy, že pokud tyto komunikace poslouží ke kompletní rekonstrukci tak významné silnice, kterou je silnice č. 447, bude následně přihlédnuto i k rekonstrukci silnic, které po celá léta slouží jako objízdné trasy či jako "náhradní trasy" při dopravním zatížení silnice č. 46.

V roce 2016 jsme si nechali zpracovat zadokumentování stavu komunikací před vedením objízdných tras, následně v roce 2019 i stav po vedení objízdné trasy v roce 2018. Nyní čeká silnice další využití pro objízdnou trasu, byť svým technickým stavem není, dle mého názoru, již k tomuto účelu způsobilá /na mnoha místech jsou nebezpečné výtluky, krajnice je porušená, v některých místech není místo na vyhnutí pro dvě protijedoucí vozidla .../ a je pro řidiče spíše nebezpečná.

Pane náměstku, prosím o sdělení, zda a kdy projdou uvedené silnice rekonstrukcí, nikoli pouze alibistickým uvedením do původního stavu, po skončení objížděk.

S pozdravem

Jiří Šindler

V úterý do obce přijel pan náměstek spolu s vedoucím odboru dopravy a ředitelem SSOK. Na místě samém, jsme hledali možnosti, jak opravit rozbyté silnice v našem katastru. K jednání jsme přizvali i pana starostu a paní místostarostku z Liboše. Postupně jsme řešili průtah obcí Liboš a průtah místní části Mor. Huzová. Ty by, podle slov přítomných, měly být prioritou oprav. V tomto roce OK provede komplexní diagnostiku silnic 2. a 3. tříd a měly by tak být zjištěna data o následném způsobu oprav silnici. To je případ těchto dvou úseků. Po zjištění dat z diagnostiky budeme dále pokračovat v jednání o provedení a formě oprav. Také jsme navrhli spolupráci, především v místní části Mor. Huzová, kde bychom chtěli bezohledu na termín opravy silnice realizovat prvotně nové zálivy u MŠ a autobusových zastávek. Podobnou spolupráci jsme navrhli při opravě silnice v místní části Benátky, kde bychom chtěli navázat na připravovaný projekt pokračování sttezky od Březců púřes most k točně v Benátkách a dále podél silnice směr Mor. Huzová. Samozřejmě sme se s panem náměstkem i panem ředitelem projeli po spojovacích komunikacích mezi Liboší, Mor. Huzovou a Stádlem a mezi Benátkami. Zde jsme dostali jednoznančné stanovisko, že z finančních důvodů nelze v tuto chvilí stanovit termíny jejich komplexních oprav. Nicméně po provedené diagnostice na toto jednání navážeme. Také jsme nadnesli vizi nové propojky mezi Liboší a Mor. Huzovou, kde bychom podle přítomných, pravděpodobně našli společnou řeč.
Friedrich von Schmidt

Osobnost architekta Friedricha von Schmidta je známá nejen v Rakousku a Německu, ale významně i u nás, včetně naší obce. Jde o jednoho z nejvýznamnějších architektů novogotického stylu.

Minulý měsíc jsem v Děčíně náhodou objevil další architektonický skvost novogotiky, jejímž autorem Friedrich von Schmidt, architekt i našeho kostela sv. Barbory. Uprostřed lesoparku nad městem Děčín stojí Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého.

Původní barokní kaple byla postavena již roku 1723. Roku 1822 získal stavbu rod Thun-Hohensteinů, který zde nechal zřídit svou rodinnou kryptu. V letech 1870-1872 byla původní kaple rozebrána a na jejím místě vznikla podle plánů vídeňského architekta Friedricha Schmidta současná novogotická stavba. Členové rodiny Thun-Hohensteinů zde byli pohřbíváni až do roku 1935. Po válce zůstal objekt stranou zájmu a trpěl častými útoky vandalů. Ty si nakonec vynutily exhumaci ostatků a jejich přenesení do krypty kostela Povýšení sv. Kříže. Také barokní sochy musely být z ohradní zdi přemístěny do interiéru. V roce 1998 byla v kapli instalována expozice k dějinám objektu. Od června 2008 kaple spadá do správy Zámku Děčín.

Jak jsem již zmínil, architektem této stavby byl významný rakouský architekt, baron Friedrich von Schmidt. Vzhledem k tomu, že své stopy zanechal i u nás ve Štěpánově ve formě nádherné stavby kostela sv. Barbory, bylo by dobře říci si k němu pár slov. Fridrich von Schmidt se narodil v roce 1825 a zemřel roku 1891 ve Vídni. Vyučil se kameníkem a vystudoval Univerzitu ve Sttutgartu. Byl profesorem Akademie výtvarných umění a ředitelem architektonické školy ve Vídni. V roce 1886 byl povýšen do šlechtického stavu a byl mu udělen titul baron. V letech 1866 až 1870 byl členem městské rady ve Vídni a od roku 1889 členem horní komory.

Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří několik kostelů a významných budov ve Vídni včetně vídeňské radnice, katedrály ve Vaduzu, katedrály v Pesci, Schwarzenberská hrobky v Třeboni, zámku Runkelstein, hradu Karlštejn či nespočet kostelů a kaplí v Rakousku, Německu, ale i celé Evropě.

Myslím, že můžeme být pouze hrdí na to, že se přes rodinu barona Kleina, majitele slévárny ve Štěpánově do naší obce dostal a zanechal v ní svou architektonickou stopu.

Mimochodem v tomto roce již máme rezervováno téměř 30 termínů pro svatby v kostele sv. Barbory. Právě probíhá rekonstrukce a úprava prostor před kostelem, které budou předlážděny dlažební kostkou.

Jiří Šindler


Říčka Oskava v Uničově okolo 13h mírně vystoupala do hladiny 1. povodňového stupně. Nicméně dlouhobě se drží těsně pod touto hranicí. Oskava, Morava a Sitka u Štěpánova nedosahují hladiny atakující 1. povodňový stupeň.


ulice Nádražní

/05.03.2019/

V posledních měsících jsem jednal opakovaně s několika poslanci, nic se však nedělo. Proto jedna z posledních možností řešit situaci ul. Nádražní vs. Armáda ČR byla v setkání s místopředsedou ANO2011, sé strany, které jsem členem a požádat o radu. Pokud nebude zájem státu/armády věc řešit konstruktivně, přejdeme do protiútoku. Jako starosta nedopustím, aby stát/armáda poškozovala nejen komunikaci, ale i inženýrské sítě a nepodílela se na jejich opravách. A především po tom, kdy máme potvrzení, že MO ČR potvrdilo škodu a pak někdo ze zelených generálského štábu řekne opak, musíme najít společnou řeč. Nádále nebudeme akceptovat poškozování inženýrských sítí a komunikace vozidly armády s tonáží i přes 40t. Chceme najít řešení, pokud stát nechce, jsou tu i další právní možnosti.

V dubnu navštíví Štěpánov ministr obrany, jeho náměstkyně a další vrcholoví představitelé. Věřím, že najdem společnou cestu, jak ul. Nádražní společnými silami opravit.


Cyklostezka

Štěpánov - Olomouc

Od ledna intenzivně jednáme se zástupci Mikroregionu Šternbersko, s koordinátorem pro Olomoucký kraj, s SŽDC a za podpory pana bývalého starosty Bohuňovici o projektu cyklostezky směr Olomouc. Nově se otevřela možnost vést cyklostezku přímo podél tratě ČD. Jednání jsou velmi konstruktivní a pokud bychom našli se všemi zainteresovanými společnou řeč, věřím, že by v tomto roce mohla vzniknout studie, případně i projekt, řešili se majetkové věci, v následujícícím roce by proběhlo stavební řízení a cesta pro vznik dlouho očekávané cyklostezky do Olomouce by mohla nabrat jasnější cíl a termín.

Česká pošta vs. Pošta partner

Před malou chvílí jsem měl jednání se zástupcem České pošty odpovědným za pobočkovou síť. Hlavním tématem byl Projekt Pošta PARTNER a jeho zavádění na obcích. Zásadní informace je, že Česká pošta v horizontu několika let neuvažuje o zavádění tohoto projektu do naší obce, resp. obcí našeho typu. Nicméně po přípravě na dnešní jednání a po velmi přínosné diskuzi, nemám na toto téma apriori negativní názor a postoj. Každá případná změna může být novým impulsem jak pro službu, tak pro lidi, kteří ji poskytují a může vést k jinému stylu, efektivitě, iniciativě a celkově by se dala dělat lépe. Ale jak říkám, tento projekt není pro obec Štěpánov aktuální.

PF 2019VŠEM NÁM, I OBCI, DO ROKU 2019 PŘEJI VŠE DOBRÉ, ZDRAVÍ A SPOKOJENÝ ŽIVOT S RODINOU, UPŘÍMNÝMI PŘÁTELI A BEZ PŘETVÁŘKY


NĚCO Z LET  MINULÝCH

/27.9.2018/

PŘEDVOLEBNÍ KAMPAŇ V PLNÉM PROUDU I.

V zářijovém čísle jsem si se zájmem přečetl článek o historii varhan v kostele sv. Vavřince. Velmi působivě poskládaná slova mne zaujala i v chvíli, kdy se zmiňujete kolik oprava varhan stála a jak zanedbatelně obec Štěpánov přispěla. Autor opět zaujatě píše pouze polopravdu, ostatně jako vždy.

Mluvit o zanedbatelné částce v souvislosti s dobrovolným vstupným od občanů Štěpánova je přinejmenším nevhodné a ponižující, pane Přidale. Tato, jak píšete zanedbatelná částka, nebyla jediná, to jste ale opominul ve svém článku zmínit. Opomenul jste výrazně napsat, že se obec podílela, v minulém období , mimořádnou dotací v řádech statisíců Kč. Nemluvě o spolupráci okolo dotačních administrací. Nemluvě o starost o hřbitov, kterou církev odmítla. No, nepřekvapuje mne to.

Dále mne zarazilo, že tak obsáhlý článek nezmiňuje, z jakých prostředků bude tento varhaní koncert koncert hrazen. Stále mluvíte o samochvále , ale ono je opravdu co chválit. Nicméně v případě KPH je třeba zmínit, že je to obec, která hradí koncerty vážné hudby a nejste to vy ani nikdo jiný, kdo by se snažil hledat sponzory pro tuto kulturní činnost a tak hledat i příjmovou část rozpoštu. Ono je jednodušší jen čekat, kolik kdo dá.

Možná by stálo za to zmínit Vaše jednání se mnou, kdy jste mne žádal o možnosti financování tohoto koncertu nad rámec koncertního plánu. To už se ale do "krámu" předvolebního boje KDU-ČSL moc nehodí, že? Na tento koncert již v rozpočtu finanční prostředky KPH neměl. Osobně jsem Vám navrhl, že tento koncert uhradím z rozpočtu starosty na reprezentaci obce. Tedy mimo Váš rozpočet. Ovšem chápu, že se toto do Vašeho článku moc nehodilo.

Proč jste se tak vehementně třeba nerozepsal i o dalším koncertu, který KPH nemá v plánu koncertu. Koncert Václava Hudečka. Možná by stálo za to zmínit, že ten "nenáviděný" teplý starosta je Vám dobrý na to, aby sehnal sponzory pro tento koncert, aby se mohl konat a daří se mu to.

NĚCO O PŘEDVOLEBNÍ MORÁLCE?

03.10.2018 19:27

KOUKÁM A NESTAČÍM SE DIVIT, JAK DNY PŘED VOLBAMA AKTIVIZUJÍ TY, CO MAJÍ SNAHU KÁZAT O MORÁLCE. ZAČAL S TÍM PAN ŠKRLA NA FACEBOOKU, VÝČITKAMI POKRAČOVAL PAN PŘIDAL A DNES Z NIČEHO NIC ANONYMNÍ PISATEL /DNES JE JIŽ JEHO ANONYMITA MINULOSTÍ A BYLA TO UKÁZKOVÁ KUDLA DO ZAD/. TEN ROZNESL PO OBCI DVA ČLÁNKY, KTERÉ NAPSAL.

MŮJ KAMRÁD OKOMENTOVAL TENTO PANFLET SLOVY "JAKÝ PRASE, TAKOVÝ KVIK". MÁ PRAVDU. 

ZATAHOVÁNÍ DO NENÁVISTNÝCH PŘEDVOLEBNÍCH AKTIVIT, OSOBNÍ URÁŽENÍ, NESNÁŠENLIVOST, ZASÉVÁNÍ NENÁVISTNÝCH POHLEDŮ A NERESPEKTOVÁNÍ LÁSKY A VZTAHŮ MEZI DRUHÝMI, TO JE "HNUSNÉ". NA VEŘEJNOSTI VYSTUPUJE TENTO ANONYM JAKO UZNÁVANÝ A MILÝ SOUSED, ABY PO NOCÍCH ROZNÁŠEL PANFLET PO SCHRÁNKÁCH. NA ROZDÍL OD TĚCHTO ANONYMŮ JE PRÁCE ZA MNOU, ZA PANEM KOHOUTKEM, KTERÉHO NAPADÁTE I ZA OSTATNÍMI VIDĚT. A POKUD TO VOLIČI NEVIDÍ A DAJÍ NA PODOBNÉ DOPISY, PAK JE TO JEJICH VOLBA. POKUD BY MĚLI BÝT V ZASTUPITELSTVU PODOBNÍ PISATELÉ, TAK V TAKOVÉM ZASTUPITELSTVU BYCH SNAD ANI NECHTĚL BÝT.

ZATAHUJETE DO SVÝCH NENÁVISTNÝCH SLOV MÉHO PARTNERA. VZTAH SE MI ROZPADL PO 23-TI LETECH PŘED TŘEMI ROKY I DÍKY PRACOVNÍMU NASAZENÍ. ANO, NECHTĚL JSEM POTOM ZŮSTAT SÁM A HLEDAL JSEM OPĚT LÁSKU. MILÁ -MILÝ ANONYME, JSTE TO VY PRODLE MNE NEJVĚTŠÍ LIDSKÝ ODPAD, KDYŽ MI VYČÍTÁTE TO, ŽE JSEM SE SNAŽIL NAJÍT OPĚT LÁSKU A PODPORU. KOLIK Z VÁS SE ROZVÁDÍ A NIKDO TO NEŘEŠÍ. I TAKOVÉ OKAMŽIKY V RODINĚ ŽIVOT PŘINÁŠÍ. SMUTNÝ PARTNERSKÝ OKAMŽIK, ALE I TO JE BOHUŽEL ŽIVOT A VY TOHO VYUŽIJETE PRO PODLOST A UBOHOST. tAKY UKÁZKA TOHO, JAKÝ JSTE VY UVNITŘ.  TAKOVÝ JAKO VY, CO VYČÍTAJÍ LIDEM CITY, LÁSKU A PARTNERSKÝ VZTAH, JSOU NEJHORŠÍ LIDSKOU SPODINOU.

SNAD SI DÍKY VAŠEMU DOPISU LIDI UVĚDOMÍ, ŽE NENÍ PODSTATNÉ, A TO I Z KŘESŤANSKÉHO HLEDISKA, ZDA NĚKDO ŽIJE S KLUKEM ČI HOLKOU. ALE ZDA JE TO DOBRÝ ČLOVĚK, PRACOVITÝ, ODDANÝ OBCI A PRÁCI PRO NÍ A OBČANY A PŘEDEVŠÍM ŠŤASTNÝ ČLOVĚK. PROTOŽE JEN TAKOVÝ MŮŽE BÝT PRO OBEC PŘÍNOSEM. TAKOVÝ JAKO JSTE VY, ANONYMOVÉ, NENÁVISTÍ A ZLOBOU NAPLNĚNÍ JEDINCI, BYŤ TŘEBA I KANDIDUJÍCÍ, NEMOHOU OBEC POSUNOUT DÁL, KDYŽ SAMI JAKÝ JSOU.

PEVNĚ VĚŘÍM, ŽE I DÍKY VAŠEMU ANONYMNÍMU DOPISU - ČLÁNKŮM, VOLIČI, AŽ PŮJDOU K VOLBÁM, ZHODNOTÍ, ZDA JE PRO OBEC PODSTATNÉ NASAZENÍ, PRÁCE A VÝSLEDKY, LEPŠÍ KULTURA, LEPŠÍ SPOLUPRÁCE TÝMU ŠINDLER-KOHOUTEK-OBEC-KOALICE, NEŽ ZATVRZELOST, PŘETVÁŘKA A NEUSTÁLÁ "NASRANOST" NĚKTERÝCH USKUPENÍ, KTEROU MUSÍ ROZSÉVAT OKOLO SEBE.

"ANONYMNÍ" PISATELI, PO TOMTO VAŠEM DOPISE OPRAVDU OČEKÁVÁM, JAK BUDE ŠTĚPÁNOV HLASOVAT, PROTOŽE TO O ŠTĚPÁNOVĚ HODNĚ VYPOVÍ.

PO TOM, CO PÍŠETE NEMOHU NEŽ NA ZÁVĚR KONSTATOVAT, ŽE MI, PANU KOHOUTKOVI I MNOHÝM DALŠÍM, NESÁHÁTE ANI PO PATY. MY TOTIŽ NEJSME TI , CO SI JEN STĚŽUJÍ A VYČÍTAJÍ. OSTATNĚ KŘESŤANSKÉ HODNOTY JSOU ZCELA NĚKDE JINDE NEŽ V NENÁVISTI A VÝČITKÁCH, KOHO KDO MÁ MÍT RÁD A S KÝM MÁ BÝT ŠŤASTNÝ.

VOLBY BY MĚLY BÝT O HODNOCENÍ ÚSPĚCHU V PRÁCI PRO OBEC, NIKOLI O HODNOCENÍ OSOBNÍHO ŽIVOTA.

A TAKÉ KARMU MÁME KAŽDÝ JEN JEDNU A PŘEJU SI, ABY VÁM TA VAŠE DALA BRZY NAJEVO SVOU MOC.


DOTACE ZŠ

05.09.2018 17:24 Základní škola aktuálně realizuje projekt "Rekonstrukce odborných učeben I., II." v investičním rozsahu 8 milionů Kč. Základní škole se podařilo získat na tyto projekty 90% dotaci Evropského fondu pro regionální rozvoj, IROP A obec poskyla součinnost a financování těchto projektů do doby jejich vyúčtování.

25.09.2018 16:03

HOMOFOBNÍ A XENOFOBNÍ OMEZENOST A NÁZORY BY NEMĚLY ŘÍDIT NAŠÍ OBEC

Prezentace pana Škrly na Facebooku:

Jenda Škrla: "Chápu a co třeba šmírování sociálních sítí, cenzurování příspěvků, které se nehodí do krámu, lhaní, vyhrožování lidem co píší pravdu, vytváření rozbrojů mezi spolky a lidmi, nespravedlivé rozdělování dotací spolkům, sexuální obtěžování, neustálé urážky typu jsi jen blbej heterák a ničemu nerozumíš, neschopnost mít i po 9 měsících akceschopnou jednotku, zvyšování rozpočtu jen těm co lezou do zadku a těm co zvedli ruku při hlasování volby starosty obce, neustálé chvástání kdo je tady nejlepší a co všechno pro obec neudělal! Od toho je funkce starosty, který má makat proto má svůj 50000 plat tak ať si nestěžuje ono se s 50 000 000 rozpočtem pracuje jinak než 15 000 000 atd. Chápu, že buzeranti budou prostě držet při sobě a je mi to jedno dokonce jsem respektoval vaše rozhodnutí, ale jen do doby než se to začalo týkat mne osobně já jsem v životě udělal spoustu chyb ale nesl jsem za ně odpovědnost a tvrdě za ně zaplatil už si nenechám nadávat a vyhrožovat jestli můžu psát pravdu. Takže ano budu se modlit a věřit, že vy realisté, ANO a další koaliční vyznavači teplých bohů nezískáte křesla v obecním zastupitelstvu."

Věděl jsem, že mi mnozí budou vracet kampaň z před čtyř let, byť bychom měli spíše koukat do budoucna. To, že to bude velitel JSDH, pro kterého toto vedení i pro celou SDH udělalo, bych nečekal. A už vůbec ne v osobní rovině, o reprezentaci SDH tímto kandidátem ani nemluvě.

Tak jen pár slov směřovaných tomu, kdo je autorem reakce.

"Honzo, nechtěl jsem reagovat, ale přesto bych i já k tomu něco řekl. O Tvé oddanosti a nasazení pro hasiče není pochyb a takových víc, šlo by všechno možná téměř samo. Co se týká tvého vyjadřování, upřímně mne ani neurazilo ani nedojmulo. Opět jen říkáš svou verzi "pravdy" a já, ač jsem se snažil mnohokrát vysvětlit, jak vše bylo s autem i dotacema pro SDH (a nejen já, ale i další členové Rady obce), tak evidentně tvá argumentace ve sboru má vyšší váhu, aniž by se kdokoli ze sboru zeptal na názor i předložení důkazů, druhé strany. Nebudu tedy komentovat tvá plamenná slova o neakceschopnosti JSDH a míře spoluviny na tomto stavu, když to nikdo nechce slyšet. Není spíše neakceschopnost JSDH tvou vizitkou? Co jsi udělal pro to, aby JSDH za 9 měsíců akceschopnou byla? V Radě obce o tom víme své. Ono není nic černé nebo bílé a upřímně ty o tom moc dobře víš, škoda jen, že o tom tak popravdě nemluvíš. O jakém cenzurování a vyhrožování mluvíš, zatím registruji pouze tu tvou cenzuru a vyhrožování. A výčitkách o heterácích, tomu sám nevěříš a někdo ti vkládá slova do úst a hodně se tím schazuješ. Kde jsou doby, kdy jsem ti byl dobrý, abys chodil na čaje a vše jsme v klidu probírali? A ted mne prezentuješ jako omezence, co ti vyčítá heteresoxualitu? Nenáš trošku problém spíše v sobě? O dotacích a jejich nespravedlivém rozdělování, o kterých píšeš, rozhoduje rada obce nikoli starosta sám, jak naznačuješ. Tedy vlastně tvrdíš, že vedení obce je nespravedlivé a to bych se ohrazoval. Slova pana Lýska, které tak umně prezentuješ, o rozpočtu obce také nejsou pravdivá. Ostatně jako většina toho, co mezi lidmi prezentuje. Za jeho starostování spravoval on rozpočet mezi 30-35 miliony Kč, my od r. 2014 v rozmezí 40-50 miliony. Stejně tak nemáš ani tušení o práci starosty a jeho odměně. Takový plat zdaleka nemám a o jeho výši jsou občané informováni veřejně. Slova o buzerantech mne už dávno neuráží a jen mne utvrzují v poznání, že ti, co tak nesnášenlivě "chytře" mluví, mají v sobě ale obrovský problém, který se sebou vláčí a nedovedou si s ním sami poradit. Přál bych ti, abys našel řešení na svou rozpolcenost, vnitřní neklid a problém, který v sobě evidentně máš a našel v sobě toho fajn Honzu, kterým jsi kdysi byl. Nicméně vše chápu, předvolební boj je boj nehledě na kvalitu zbraní".


NĚCO MÁLO O KULTUŘE

26.09.2018 15:48

Argumentace návratu k tradici v kultuře v některých volebních programech je podle mne hodně přitažená za vlasy. Tradici v rámci kultury prosazujeme rovněž, ale nejen tradicí živ je člověk. Kultura také není jen o tradici. Díky panu Kohoutkovi to v rámci kultury ve Štěpánově opět začalo žít. Hody se staly pro Litovelský otvírák konkurentem. Kino ožilo a vydělá si na sebe. Založení tradice výstav v kině. Založili jsme tradici obecního plesu. Knihovna se stala centrem moderní knihy nikoli skladem knih a je vysoce hodnocena vedením krajské knihovny. Ptám se těch, co hlásají tradici, o čem vlastně mluví? Kultura je vše a i tak by měla být chápána. A hlavně kultura tu je pro všechny nejen pouze pro některé a proto by měla být různorodá. ... a vůbec, kdy jste třeba měli možnost ve Štěpánově na oslavách osvobození republiky vidět tankovou bitvu a tank v ulicích obce či VIP hvězdy takových jmen jako Zíma, Pilarová, Simonová, Moravanka a další?

Otevření výpravní budovy nádraží po rekonstrukci

21.09.2017 09:07

Včera jsme po téměř třech letech vyjednávání a proseb získali pro obec a především pro spolky nové prostory v budově nádraží. Na své nové působiště se tak mohou těšit Poštolky nebo kreativní kroužek.
Byl jsem osloven pronést pár slov, tak jsem shrnul tyto tři roky takto.
" Jsem rád, že jsme se dnes, po téměř třech letech proseb, žádostí a vyřizování, sešli před jednou z nejhezčích budov u nás ve Štěpánově a jednou z architektonicky nejkrásnějších nádražních budov v republice. Byla veliká škoda, že z venku vypadala tato budova výstavně a zevnitř ještě donedávna chátrala.
O roku 2014 jsme malými krůčky šli k dnešnímu cíli. Vy, občané Štěpánova, jste byli Ti, co volali po znovu otevření uzavřené čekárny. Po téměř dvou letech, kdy se řešili majetkové převody uvnitř Českých drah, se podařilo čekárnu otevřít a společně s provozovatelem zdejší čistírny zajistit její provoz. Potom se vám i mne nelíbil stav podchodu jako vstupní brány cestovatelů vlakem do naší obce. Díky podpoře a spolupráci vedení a zaměstnanců SŽDC jsme docílili toho, že byl podchod vymalován a mohli jsme uspořádat akci jeho vymalování. Do té se zapojili nejmenší děti z MŠ ve Štěpánově, Klubu rodičů s dětmi v čele s paní Žitníkovou a žáci ze základní školy. Škoda, že se akce nesetkala se zájmem u občanů. Bohužel dnes vidíte že ruce méně inteligentních spoluobčanů a nenechavců i tuto jejich snahu maří a ničí kresby a dílo někoho jiného. Proto opět ve spolupráci s SŽDC chystáme další kroky, které snad již povedou k zútulnění i této části železniční stanice ve Štěpánově.
V roce 2016 s SŽDC a následně s vedením SON jsme otevřeli téma budovy nádraží. Vadilo mi, že je tak krásná budova uzavřena, neprovozována a zdevastována. Vidíte, že i tato snaha o změnu padla na úrodnou půdu. Jsem rád, že i prosby našich spolků, kroužků, které léta žádali obec o prostory pro svou činnost, se konečně dočkají prostor, které budou pouze pro ně a nebudou se muset o prostor dělit. Nicméně nechceme usnout ve snahách a nyní jednáme s Českými drahami o využití pozemků okolo nádraží pro potřeby obce a jejich podnikatelů. Rovněž bychom chtěli najít finanční prostředky zvelebování vstupu do obce, ať jde o park okolo kostela sv. Barbory či zelenou plochu zde před nádražím.
Na závěr ale musím konstatovat, že všichni řečníci jsou tímto počinem potěšeni a děkují, avšak léta jsem jednal s konkrétními lidmi a tak mi dovolte, pane hejtmane a páni náměstci, poděkovat právě jim.
Panu Mgr. Milanu Ferancovi, náměstku ministra dopravy, který mi pomohl radou a podporou v mých snahách,
řediteli správy osobních nádraží ing. Gabrielu Jursovi a řediteli oblastního ředitelství správy železniční a dopravní cesty ing. Ladislavu Kašparovi za trpělivost k našim požadavkům a za to, že dokázali naše prosby, podněty a žádosti realizovat a především bych chtěl poděkovat ing. Jiřímu Cigánkovi ze Štěpánova, pracovníkovi SŽDC za jeho spolupráci a mnohým dalším, kteří se na opravách nádraží podíleli a budou podílet.
Je mnoho prázdných, uzavřených a nevyužívaných nádraží a tak přeji všem ostatním starostům, aby se nebáli ozvat a setkali se stejnou ochotou a snahou něco změnit a především spoluprací obce a státu, jak se to podařilo u nás.