Moje disertační práce

Docela fajn pocit, když vás práce i přes občasné excesy baví, učení vám i ve skoro padesáti jde a ještě se dozvíte plno dosud nezjištěných až zarážející souvislostí z hospodaření a rozvoje Štěpánova za posledních 14 let.
Byla to výzva, ale stála za to. Hodně jsem se rozhodoval, zda se v rámci studia věnovat spíše své profesní oblasti - finančnictví, ekonomii, finanční bezpečnosti a připravit se tak na případný návrat do praxe, pokud bych nedostal od svých občanů důvěru a neobhájil v říjnových volbách 2022 pozici starosty Štěpánova. Pokud má však starosta svému městu být starostou na svém místě, pak vedle své práce, vizí a času musí být pro své město i odborníkem. Proto nakonec zvítězilo studium veřejné správy s ohledem na hospodaření a ekonomiku obcí a měst.
O závěry analýzy se s vámi, v pravý čas podělím. Jsou velmi zajímavé.


Několik textu a "pár" závěrů z mé disertační práce ve vztahu k našemu městuAbstrakt

V zájmu každé obce a města by mělo být nejenom důstojně obstát v jakési konkurenci okolních obcí, ale obstát v trvalém a udržitelném rozvoji daného místa a to jak z pohledu současného života, tak pro generace budoucí. Hlavním tématem práce je město Štěpánov se svými specifiky a rozvojovým potenciálem. Práce se zabývá strategickým plánováním na lokální úrovni. Zahrnuje analýzu relevantních informací o městě, jeho hospodaření a zároveň se zaměřuje na vnímání potřeb občanů, podnikatelského prostředí a zainteresovaných stran v participaci k rozvojovému dokumentu. Výsledkem práce je pohled na strategický plán města s ohledem na dosavadní plnění všech dosud platných rozvojových dokumentů, analýzou hospodaření města a pohledu potenciálu investičního rozvojového plánu a jeho výhledu.

Klíčová slova: Štěpánov, strategické plánování, regionální rozvoj, strategický rozvojový plán, investiční rozvojový plán

Abstract

It should be in the interest of every municipality and town not only to withstand a kind of competition from the surrounding municipalities, but also to succeed in the sustainable development of the place, both from the point of view of the current life and also regarding the future generations. The main topic of the work is the town of Štěpánov with its specifics and development potential. The work deals with strategic planning at the local level. It includes an analysis of relevant information about the town, its management, and at the same time, it focuses on the perception of citizens' needs, business environment and stakeholders in participation in the development document. The result of the work is a view of the strategic plan of the town with regard to the current implementation of all valid development documents, an analysis of the town's management and a view of the potential of the investment development plan as well as its outlook.

Key words: Štěpánov, strategic planning, regional development, strategic development planning, investment development plan