Úvodníky, články


2022


červen 2022 - úvodník starosty

Milí spoluobčané, žáci a studenti, červen je měsíc, kdy s netrpělivostí naše děti vyhlíží první červencový den prázdnin a mnoho z nás dospělých první dny svých plánovaných a zasloužených dovolených. Tyto prázdniny také budou, jednou za čtyři roky, opět ve znamení předvolebních kampaní s hrdou a hlasitou předvolební rétorikou mnohých těch, co povětšinou čtyři roky mlčeli či se jen "v tichosti" vezli. Prostě klasické předvolební období, na které jsem všichni zvyklí 😊.

Dnešních pár řádků bych, sice o měsíc dopředu, věnoval tomu očekávanému prázdninovému odpočinku a nabytí sil a energie. Někde jsem četl myšlenku, že "prázdniny jsou pro děti školou povinné takovým návratem do mateřské školky, jakýmsi super relaxačním obdobím v nejhezčím období kalendářního roku". Ale to stejné by mělo být náplní té naší "dospělácké" dovolené. Poslední dny se stále častěji mluví o zkrácení pracovního týdne. Upřímně, z mého pohledu mi diskuze této otázky spíše připadá jako start předvolební presidentské kampaně odborového předáka než jako reálná představa. Ale je pravdou, že s naší zákonnou délkou dovolené jsme ve světovém žebříčku v jakémsi průměru. Avšak ve srovnáním s Evropou, která svým zaměstnancům dopřává 6-8 týdnů dovolené, stále trochu zaostáváme. S pojmy "pracovní vyhoření" či "vyhořelý zaměstnanec" se setkáváme stále častěji. V jednom zahraničním, psychologickém výzkumu mne nezaujalo doporučení a jeho výstup. Vědci v něm totiž doporučují pro pracovně extrémně vytížené lidi až tříměsíční dovolenou! Krásně ideologická a nereálná představa!

Záměrně toto píši v očekávání zasloužených dovolenkových časů, abyste si tyto krátké časy náležitě užili, nabrali v nich nové síly k další práci. A byť staré české přísloví říká, že "práce neuteče, nemá nožičky" a tedy na vás po dovolených ta potvora ráda počká, těšte se na chvilky dovolených a prázdnin. Ať vám červnové dny rychle utečou a prosím, na počasí moc nenadávejme, nikdy se nám nezavděčí. Nevděční jsme totiž vůči němu my. Jednou je nám příliš horko, jindy zima. Tak to ale vždycky bylo, je a taky bude.

Váš, snad ještě dlouho "nevyhořelý", ale na dovolenou se také těšící Jiří Šindler, starosta města.       


I Štěpánov zodpovědně třídí už nyní. Šetří tím přírodu i energie

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení Štěpánov již několik let spolupracuje s dvěma společnostmi. Ty za rok 2021 vystavily Štěpánovu certifikáty kvality jež vyčíslují enviromentální přínos města k ochraně přírody.

Certifikát Asekolu uvádí, že díky Vám, občanům Štěpánova, bylo zpětně odebráno a zpracováno 25,22 tun elektroodpadu. Na každého obyvatele tak připadá 7,13 kg vysloužilých spotřebičů. "I v tomto ohledu město Štěpánov vnímá jako jednu z priorit právě přístup k ochraně přírody. Zpětný odběr elektrospotřebičů představuje úspory ve spotřebě elektřiny, snížení skleníkových plynů či opětovné druhotné využití kovů, jako jsou měď či hliník. Zpětný odběr elektrospotřebičů město provádí již několik let," uvedl pan Vojtěch Holý, vedoucí správy majetku města.

Podle Elektrowinu Štěpánováci vytříděným elektroodpadem ušetřili produkci skleníkových plynů ve výši, jakou pohltí 115 vzrostlých stromů či uspořili elektrickou energii potřebnou například k 152207 mycím cyklům myčky nádobí. Asekol potvrdil, že štěpánovský příspěvek ušetřil 4,44 tuny prvotních surovin nebo 249 kubíků vody, což představuje 3347 sprchování.

Enviromentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (LCA-Life Cycle Assessment), který vypovídá o dopadech výroby a recyklace elektrozařízení na životní prostředí.

Starosta města, Jiří Šindler, uvedl:" Ochrana životního prostředí i se vznikající energetickou krizí bude nadále jednou z priorit a to nejen pro naše město, ale i pro jednotlivce. Město v minulém roce například vysadilo společně s našimi občany novou alej. V tomto roce, byť s "porodními bolestmi", rozjíždíme systém svozu tříděného odpadu Door to Door. A další projekty v rámci životního prostředí připravujeme."

Jiří Šindler


Čtverce pro digitalizaci

Dva dotýkající se čtverce na silnicích se objevily nejen u nás ve Štěpánově, ale v celém kraji. Mají je na svědomí geodeti a poslouží k digitalizaci technických map. Tyto značky slouží jako kontrolní body a jejich poškození je trestným činem. 


Dětské hřiště po roce fungování

Takto vypadá nové dětské hřiště u základní školy po jeho ročním fungování. Je to ukázka smýšlení a neúcty části generace štěpánovských spoluobčanů. Když budu slušný, je mi smutno z toho, co z podobných individuí roste. Nicméně je to bohužel i ukázka mnohem závažnějšího stavu. Stavu výchovy v rodinách. Všichni jsme byli ve věku, kdy jsme vzpouzeli, bouřili se nám hormony a měli jsme potřebu být středem pozornosti. To k životu patří, ale nikdy by mne ani nenapadlo takto ničit nejen práci druhých, ale i prostředí, kde žijeme a kde si hrají děti.

Slyšel jsem poznámky: " ... a kdy to město opraví? Kdy to přetře?" Upřímně, nejraději nikdy. Veřejné finance jsou takto vynakládány na vandalismus nevychovaných individuí, místo na smysluplné investice pro většinu.


Duben 2022 

Ocenění v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2021

Společnost VHS SITKA, s.r.o., uspěla v soutěži Vodohospodářská stavba roku 2021 a získala ocenění za realizaci stavby Věžový vodojem Moravská Huzová - v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod, v podkategorii investičních nákladů do 50 mil. Kč.

Slavnostní vyhlášení a předání ceny proběhlo u příležitosti Mezinárodního dne vody 22. března 2022 v Praze.

Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s. Soutěž zaštiťují ministr zemědělství a ministryně životního prostředí, kteří se doprovodné akce k předávání cen osobně zúčastnili.

Stavba věžového vodojemu byla postavena v letech 2020 - 2021 pro účely zlepšení zásobování pitnou vodou Štěpánova a Liboše, její akumulační nádrž má objem 350 kubických metrů, celková výška stavby je 43 m. Náklady na realizaci stavby činily 18,8 mil. Kč (bez DPH). Na stavbu přispělo dotací Ministerstvo zemědělství ve výši 9,1 mil. Kč.


Březen 2022 - úvodník starosty

Vážené čtenářky, vážení čtenáři.

Opět vychází další číslo městského měsíčníku Naše Noviny a já vás u něj vítám. Je sice únor, ale při psaní úvodníku už musím přemýšlet březnově. S vidinou 8. března oslavíme MDŽ a proto si dámám dovolím popřát k jejich svátku všechno nejlepší a poděkovat jim za vše, co pro nás muže, pro děti a rodiny dělají. Každá určitě dostane od toho svého kytičku, polibek ... a jestli náhodou ne, pak by se pánové měli nad sebou zamyslet. Stejně tak 28. března oslavíme Den učitelů. I jim za jejich záslužnou práci, obzvláště v posledních dvou letech, patří poděkovat a popřát hodně sil, nadšení a neutuchajícího ducha. Školy byly v posledních letech v Česku zavřené nejdéle v celé Evropě, děti se učili on-line a z rodičů se nedobrovolně stávali domácí učitelé. I jim tak patří, v rámci tohoto svátku, poděkování a paradoxně možná o to více. Nejsou však v životě jen svátky a radostné události. Zrovna v březnu si připomeneme i hodně smutné, výročí. 15. března 1939 skončila existence první Československé republiky. Bez boje, díky zradě a následné apatii. Následovalo šest let nesvobody a teroru. A bohužel ani osvobození v roce 1945 neznamenalo návrat k demokracii. Už za necelé tři roky spadla napříč Evropou železná opona a uvrhla Čechy a Slováky do dalších 40 let nesvobody. Opět bez boje a dokonce za jásání zmanipulovaných davů. Neměli bychom historické zkušenosti a minulost opomíjet, ale bohužel to děláme. A to i na úrovni místní historie a minulosti - zapomínáme. Jedno přísloví říká, že "národ, který nezná vlastní dějiny, je nucený si je zopakovat", aby si opět uvědomil, co má, čeho se naváží, kam chce jít směřovat do budoucna.

Tím se dostávám k jedné z důležitých událostí, které nás brzy čekají, ke komunálním volbám. Máme za sebou volby do Evropského parlamentu. Ty proběhly před dvěma lety a voliče tradičně moc nezajímají. To platí v celé Evropě a u nás zvláště. Jsme přesvědčení, že evropští poslanci i komise jsou odtržení od reality, že nám berou naši suverenitu, nutí nám multikulturalismus, zakazují nám tuzemák a pomazánkové máslo a otravují stovkami nesmyslných předpisů. Mnozí zvažujeme, jestli by nebylo lepší z unie vystoupit, udělat po vzoru Britů Czechxit. Jsem přesvědčený, že nebylo. Přestože na radnici vidíme tu spoustu nesmyslů, které přichází z Bruselu, protože se nás dotýkají ještě větší měrou než běžného občana, přestože vím, že evropská komise je opravdu odtržená od života běžných lidí, přestože Evropa udělala za posledních deset let spoustu chyb, které se budou složitě napravovat, přesto všechno - nebylo. Protože EU, to není jen volný pohyb lidí, peněz, zboží, to je především idea Evropy bez válek, Evropy spolupracující, solidární, která vyrovnává rozdíly mezi zeměmi, aby neměly potřebu brát si to, co jim chybí, u sousedů. Rozpad Evropské unie by znamenal návrat k Evropě dvacátých let minulého století, k Evropě malých, mnohdy nedemokratických států, plných vzájemných antagonismů, vydaných na milost a nemilost mocnostem, tak jako Československo v březnu 1939. Minulý rok to byly volby parlamentní. Sto dnů hájení nové vlády uběhlo a z dosavadního konání jsem hodně v rozpacích, ale až čas ukáže, jak se nově zvolení zástupci lidu "pochlapí". V říjnu nás čekají volby do místních samospráv a i zde bude, a možná o to víc, bude potřeba se ohlédnout, vzpomenout a připomenout si ... V roce 2014 nám mnozí prorokovali neúspěch, poukazovali na ambiciózní nereálné plány. Čas ukázal, že nejsme stoprocentní, to asi nikdo, ale taky ukázal, že jsme se všichni, zastupitelé, úředníci i občané opravdu zapojili a mnohé nedodělky se dotáhly a mnohé nového vzniklo a vzniká. Proto jsou volby na místní úrovni o to důležitější. Jsou to volby o směřování našeho domova, života ve městě. A možná o to víc mají smysl, protože dávají nové ideje, cíle a plány. Za tím vším stojí skuteční lidé, nikoli politikaření, strany a hnutí. Na místní úrovni nemáme čas řešit "prkotiny" a nesmysly, jako je ohnutí banánů, pomazánková másla, GDPR, různé genderové či pseudoenviromentální ekopolitiky, ale věnovat se tomu podstatnému - modernizaci a rozvoji města pro náš společný lepší život.

Když si tak čtu znovu napsaný text ... no, není zrovna nejoptimističtější. Ale ona ani doba, pokud se na ni nedíváme pouze skrze naplněné regály supermarketů, není jen optimistická. Přichází ekonomická krize. Ale na druhou stranu, právě krize, přes všechna svá negativa, může být nadějí a startovacím momentem k opětovnému růstu. Tak si tu naději a růst nenechme sebrat prázdným žvatláním, předvolební demagogií a vlastní pasivitou.

Mgr. Jiří Šindler, MSc., starosta městaNe vždy vede dobrý úmysl k realizaci

V místní části Březce mělo město v úmyslu tento rok investovat do rekonstrukce chodníku, prostoru okolo kapličky, úpravě dopravního provozu a také zpracovat studii nového vzezření návsi, kterou by zpracovali námi oslovení studenti architektury. I takové výzvy a projekty se ale někdy nesetkají s kladným přijetím a místní obyvatelé mají jiné představy. Možná pouze chyba v komunikaci, možná chyba v "Metrixu".

Rozvojový plán Štěpánova jsme připravili a zastupitelé schválili v roce 2019. V rámci tohoto byly diskutovány a zvažovány plány a investice i místních částech. Na přípravě plánu se podíleli nejen zastupitelé za Březce, kteří se o rozvoj Březců velmi zasazují v zastupitelstvu, ale byl dán k zaujetí stanoviska i tehdy ještě existujícímu osadnímu výboru. Vedení města podle něj postupuje a postupně realizuje plánované investice a akce. V minulém roce jsme dali podnět k přípravě investice, jejímž cílem byla rekonstrukce chodníku vedoucího od točny ke kapli sv. Jana Nepomuckého, kompletní rekonstrukce okolí kaple a prostoru před jejím vstupem. Tak jsme to i zakomponovali do rozpočtu města na rok 2022. Mělo tak být zamezeno poškozování stěn kaple odstříkávající vodou projíždějících vozidel, dát vzniknout příjemnému místu pro setkávání místních občanů u kaple, či prostor pro případné umístění vánočního stromu ve středu obce u kaple a také mělo dojít k celkovému zklidnění dopravy v centru Březců. V tomto smyslu byla zadána studie. Rovněž bylo jednáno s majitelem přilehlého pozemku ke kapli, kterému byl navrhován odkup části jeho pozemku, aby se mohl rekonstruovaný chodník vést dále od komunikace i z důvodu, aby byl zajištěn přístup ke kapli a usnadněny případné opravy. Vzhledem k tomu, že se vedení města s majitelem pozemku nedohodlo, bylo předloženo celkem 7 variant řešení. Osadní výbor v Březcích zanikl a tak byla věc diskutována v Radě města, byli oslovení někteří občané v Březcích a především bylo jednáno s dopravními experty. Nakonec byly vybrány 2 varianty, které zohledňovaly a respektovaly vjezd k nemovitostem v okolí kaple, požadavek na vjezdy zemědělské techniky i byť zúžené, ale zachované dva jízdní pruhy. Následně měl být zpracován projekt projektantem, který byl připraven projekt obratem zpracovat. A v průběhu roku 2022 měla být akce realizována.

Jak jsem psal již v úvodu. Ne vždy vede dobrý úmysl k realizaci. Možná jsme nedostatečně komunikovali s občany, byť to není vždy možné. Proto patří poděkování iniciativě březeckému občanu, panu Oldřichu Zbořilovi, který obešel občany, řádně a objektivně jim projekt vysvětlil a ti podepsali nesouhlas s realizací projektu. Nesouhlas s realizací vyslovilo a podepsalo celkem 131 občanů převážně z Březců, ale i občanů mimo Březce ze Štěpánova a Benátek. Proto jsme přípravu projektu jsme zrušili a umožnili volnou kapacitu projektanta využít pro jiné objednatele.

Byť v místní části Březce nefunguje osadní výbor, fungují zastupitelé pan Hladiš, Brodský a Bartoň, kterým jde o rozvoj této části a v zastupitelstvu města se o to zasazují. I vedení města mělo zájem posunout kvalitu života o kousek dál. Mimo jiné vedení města oslovilo VUT Brno, fakultu architektury, aby její studenti zpracovali studii nového vzezření návsi v Březcích, které by bylo předloženo k diskuzi občanům v rámci workshopů studentů a vzniklá studie by se stala novou vizí, kam směřovat novou tvář Březců a investice v Březcích.

Nicméně nás těší zájem občanů o život v této místní části, vážíme si jejich otevřeného názoru, který respektujeme a nemusíme tak vynakládat finanční prostředky do něčeho, o co by nebyl v samotném důsledku zájem.


REUSE CENTRUM VE ŠTĚPÁNOVĚ

Je vám líto vyhodit funkční věc, kterou už ale nepotřebujete? Dejte jí šanci na druhý život, aby ještě mohla být užitečná a mohla dělat radost někomu jinému! Už nyní takovou věc můžete odvézt do sběrného dvoru, kde končí jako odpad.

Evropská unie schválila financování programového období 2021-2027. Jednou z priorit investiční politiky soudržnosti je i cíl č. 2 - zelenější a bezuhlíková Evropa. V rámci tohoto budou v průběhu tohoto roku schvalovány dotační tituly, mezi kterými bude o otázka odpadového hospodářství a udržitelnosti. Pokud chceme využít dotací EU, musíme být vždy připraveni a to nejen v této oblasti. A tak i činíme a připravujeme projekty do dalších let v souladu s rozvojovým plánem města. Proto už nyní jednáme a činíme kroky k možnosti modernizace stávajícího sběrového dvoru a vzniku nového Reuse centra při sběrovém dvoru. Nejen dotace EU by nám k tomu mohly být nápomocny. Určitě bychom oslovili i naší svozovou firmu MariusPedersen. V současné době již více jak rok jednáme o možnosti získat od ZD Unčovice prázdné objekty a pozemky nevyužitého družstva, kde by mohl moderní sběrový dvůr s Reuse centrem vzniknout.

A co Reuse centrum je? Anglický termín re-use přeložíme nejspíš jako znovupoužití. Naši předkové tento přístup znali a používali. Nenutila je k tomu žádná ochrana životního prostředí, ekologie nebo bruselské směrnice. Nutilo je k tomu něco, o co současná společnost pozvolna přichází - rozum. Lepší, než něco vyhodit, je použít to znovu nebo tomu prodloužit životnost. Znovupoužívání je pro životní prostředí, cirkulární ekonomiku nebo jakoukoli jinou aktivitu, která má vést ke snížení množství odpadů a mrhání materiály, ten nejzásadnější význam. Jenomže v době, kdy naši existenci provází nadprodukce úplně všeho, je znovupoužívání vlastně složité. Věcí je příliš mnoho. Re-use centrum je tedy místo, kam mohou lidé odnášet nepotřebné věci, které může ještě někdo další využít. Tyto věci se vracejí do oběhu. Může jít o nábytek, domácí potřeby, školní a sportovní potřeby, knihy, hudební nosiče, oblečení či nářadí. Součástí centra může být dílna, kde je možné si věci opravit. Takže třeba brzo i ve Štěpánově při vybavování bydlení, podnájmu, venkovní kuchyně nebo třeba chaty a chalupy už místo do Ikey zajedete nejprve do ReUse centra :-). Hrnečky, talíře, příbory a pár dekorací tam určitě pořídíte.

Jiří Šindler, starosta města


Únor 2022

Doktorka Zdena alias Dana Morávková ve Štěpánově

V neděli 23. ledna jsme měli možnost u nás ve Štěpánově uvítat herečku Danu Morávkovou s kolegou Jiřím Vaníčkem. Ti, co si v neděli odpoledne našli čas a chuť se po dlouhé době kulturně pobavit, jistě nebyli zklamáni.

Dana Morávková se svou talk show obrazně, po dlouhé době ticha v kině způsobené nucenou covid přestávkou, otevřela kulturní kinosezónu 2022. Paní Dana, jak nám sama řekla, nerada někam jezdí pozdě, a proto přijela již hodinu před začátkem své talk show. Po svém příjezdu a velmi milém přivítání projevila zájem podívat se do kostela sv. Barbory, o kterém slyšela z doslechu. O kostelu, o jeho duchu a především o svatební výzdobě a svatbách v něm byla informována od scénáristky seriálu Ordinace v růžové zahradě paní Lucie Konášové, jejíž syn coby svědek a ona coby host byli přítomni svatby snoubenců z Prahy. Stejně tak projevila zájem i o pravoslavný kostel sv. Prokopa Sázavského, který si prohlédla z venku. Ve své talk show potom velmi pěkně povídala nejen o natáčení, vzpomínala na své kolegy a režiséry, ale povídala i o svém rodinném životě i o své podnikatelské vášni a své módní značce. Pod značkou "Elega by Dana Moravkova" dlouhodobě spolupracuje s firmou ELEGA Třebechovice pod Orebem, pro které navrhuje dámské kabelky. Bylo to příjemné nedělní zastavení se skleničkou vína pro všechny návštěvníky a dárkem od města v podobě kalendáře města na rok 2022. Veliké poděkování patří sestrám sokolkám, bez kterých by kino nebylo možné připravit. Po stavebních úpravách, které v něm probíhali na podzim a přes zimu, bylo potřeba nejen vymalovat, ale i kino uklidit. To vše za 3 dny před touto akcí. Jsem hrdý nejen na ně, ale na všechny, kteří s městem podobně spolupracují a pomáhají mu a nejen po něm něco chtějí. Takového přístupu si opravdu vážím.

Od roku 2015 jsme chtěli změnu i v oblasti programů kulturních akcí i v tom, koho vám do Štěpánova přivést, aby vám udělali radost i pobavili vás. A tak se ve Štěpánově za ta léta vystřídali: Josef Zíma s Moravankou, Eva Pilarová, fotograf Jindřich Streit, Hana Křížková, Duo Kamélie, Petra Černocká, Leona Machálková, Heidy Janků, Halina Pawlovská, Zuzana Bubílková, Dagmar Patrasová, Petr Kotvald, farář Zbigniew Czendlik, Zdeněk Troška, Josef Fousek, David Mattioli, Pavla Calltu, Tomáše Savku, Maxim Turbulenc, Pavel Šporcl, Yvetta Simonová, finalisté z TV řad Československá Superstar či Talent, moderátoři a baviči Petr Martinák, Vladimír Hron, Josef A. Náhlovský, ministři obrany Martin Stropnický a Lubomír Metnar a další. V tomto roce bychom, pokud nám to ten zpropadený COVID a opatření dovolí, chtěli dál v tomto trendu pokračovat. Nejen program Hodů sv. Vavřince máme před sebou, ale jednáme zatím o třech osobnostech, kteří by svou talk show "Na kus řeči s ..." mohly zavítat do Štěpánova. Abych to nezakřikl, tak jen jejich iniciály - J.B., P.Z., J.H.. Snad tento rok umožní zase i kulturně žít, čímž Vás zvu nejen k nám do Štěpánova, ale i na hody a na akce v kině.

Jiří Šindler, starosta města


Leden 2022

Úvodník do Našich novin:

Vážení spoluobčané,

všichni máme za sebou další rok, který byl zcela určitě náročný pro většinu z nás. Nejen covid, na který se všichni nyní zaměřují z různých důvodů, ale obecně zrychlující se doba, která čím dál více minimalizuje možnost se na chvíli zastavit a jednoduše odpočívat, má za následek, že spolu stále méně mluvíme, ačkoliv mluvíme na sebe, že se stále méně posloucháme, ačkoliv se slyšíme, a že spolu stále méně trávíme společného času, ačkoliv se vídáme.

Přichází rok 2022, rok tří dvojek, rok čísla šest. Často se obracím k numerologii při přípravě proslovů k snoubencům. A tak téma prvního úvodníku roku 202 byl nasnadě. Opravdu silná podstata souznění dvojek je v této době stále více rozpolcené a polarizující se společnosti velmi přínosná. Dvojka je totiž číslem usmíření, číslem vztahů a porozumění. Stačí však sečíst číslice letopočtu a zjistíme, že hlavním číslem roku 2022 je šestka. Ta znamená hlavně snahu o harmonii a soulad, což ostatně ladí se smířlivou dvojkou, a návrat k rodině. Číslo šest reprezentuje harmonii, souznění a poklidnou situaci. Je to číslo rodiny. Šestka hovoří o potlačení sebe sama, svého ega, svého sobectví ve prospěch druhých.

Přeji nám proto do nového roku 2022, abychom tento rok prožili ve zdraví, spokojenosti, harmonii a dobré náladě. Abychom společnými silami tvořili prostředí, ve kterém se nám bude dobře žít a abychom se ve vzájemné sousedské pohodě potkávali, více spolu mluvili a více si vzájemně naslouchali. Abychom společně budovali naše město zdravé pro život, zdravé lidsky a my ve vedení města i město zdravé finančně.

Jiří Šindler, starosta města


Příspěvek do Našich novin:

Rozpočet města Štěpánov 2022

Každým rokem koncem roku zastupitelé dostávají do rukou zákonnou a nejdůležitější pravomoc ve své funkci zastupitele - projednání a schválení rozpočtu města na příští rok.

Již několik let je připravován rozpočet dle předem stanoveného harmonogramu. Jeho příprava byla zahájena v září. Kdokoli ze zúčastněných mohl na přípravě rozpočtu města participovat. 26. 11. 2021 byl návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce města. Ani ze strany občanů nebyly k návrhu rozpočtu vzneseny připomínky či dotazy.

Mezi zásadními výdajovými položkami rozpočtu jsou například: dokončení stavby intenzifikace ČOV, rekonstrukce chodníků ve Štěpánově. Příští rok by měl být ve znamení cyklostezek - společná investice cyklostezky Lužice - Stádlo, dokončení projektu pro navázaní na stávající cyklochodník v Benátkách přes Oskavu směrem k točně, dokončení projektu cyklostezka Olomouc Černovír - Štěpánov- Březce s podáním žádosti o dotaci na její realizaci. Měli bychom zrealizovat rekonstrukci komunikací a veřejného osvětlení Novoveské čtvrti. Také dokončíme přípravu projektu nové tělocvičny, aktualizaci projektu rekonstrukce ul. Nádražní a zahájíme kroky k realizaci akce za podpory AČR, připravíme projekt rekonstrukce ul. Nová a nové vzezření ulice projednáme s lidmi z ulice Nová. Stejně tak připravíme projekt a kroky k realizaci úpravy dopravní situace v Březcích okolo kaple, zrekonstruujeme zastávky, zpracování studií pro rozšíření hřbitova a nové kolumbárium. Také připravíme studií možnosti navýšení kapacity MŠ v Mor. Huzové a další.

Návrh rozpočtu města Štěpánov na rok 2022 je sestaven dle předpokládaných predikcí MF, z opatrností 3%. Příjmová část rozpočtu předpokládá příjmy ve výši 86 212 140 Kč, předpokládané výdaje rozpočtu města na rok 2022 jsou ve výši 88 742 260 Kč. Rozpočet je tedy navržen velmi mírně schodkový, se schodkem ve výši 2 530 120 Kč, který bude kryt ze zůstatku peněžních prostředků města na jeho bankovních účtech.

Jiří Šindler, starosta městaPříspěvek do Našich novin:

Kalendář města na rok 2022

Milí přátelé, týden po týdnu, den po dni vás bude rokem 2022 provázet kalendář, který je třetím, který jsme pro vás připravili. Rok 2022 jsme zvolili opět jako historické okénko, tentokráte s tématem "Štěpánov na historických mapách". K jeho vydání nás tentokrát inspirovala kniha historických map Olomouce. Nebyla to jednoduchá práce. Sehnat a kontaktovat sběratele historických map, navštívit archivy a získat autorská práva. Ale vyplatilo se to. Díky panu Zdeňku Kučerovi, který nám práva na vytištění map z jeho rozsáhlé sbírky poskytl, můžeme nahlédnou do historie Štěpánova i z jiné perspektivy. Vznikl tak originální, velkoformátový, nástěnný kalendář města na rok 2022. I historické mapy jsou součástí dějin. O mnohém to, že je Štěpánov a jeho současné místní části vyobrazovány již na nejstarších mapách, vypovídá. Tvorba vlastních kalendářů Štěpánova nemá tak dlouhou tradici, ale jsem rád, že jsme jí v roce 2018 zavedli a snad se udrží i do dalších let.

Stejně, jako je důležitá historie a paměť národa a lidí, je důležitá i budoucnost. Díky spolupráci ve vedení města, s týmem zaměstnanců města, s dodavateli, se zastupiteli, kteří nechodí jednou za čas na zasedání zastupitelstva jen hlasovat, ale upřímně se o chod města zajímají a pomáhají průběžně, s jedinci z řad občanů i patriotů města, se hodně v minulém roce, ale i za posledních sedm let, povedlo. Všem těm patří veliké poděkování. Dost je toho připraveno i na další období, aby se dařilo i nadále. Potenciál pro dosažení dalšího ambiciózního plánu rozvoje město Štěpánov nepochybně má - záleží jen na představitelích její samosprávy a jeho občanech, zda a jak toho dokáží nadále využít.


Jiří Šindler, starosta města

Příspěvek do Našich novin

"Myšlenkou zavedení systému třídění odpadu v místě jeho vzniku jsme se zabývali předchozí více jak dva roky.

Jde o ověřený systém třídění odpadu, které tak začíná u původce odpadu, tedy v domácnostech. Cílem je získat kvalitnější vytříděný odpad a zvýšit jeho objem. Zároveň by mělo dojít i ke snížení produkce směsného komunálního odpadu. Občan nejmenované obce, která již systém provozuje řekl: "Popelnice máme u domu, což je pohodlné. Třídíme papír, plast, bioodpad. Samozřejmě zvlášť směsný odpad, kterého je nyní daleko méně. Paradoxem je, že se i více zapojily děti a prarodiče."

V následující období, po zavedení a spuštění systému door to door, máme k dispozici "chytrou" aplikaci umožňující měření výsledků, monitoring, vyhodnocení a další zefektivnění. Byť se přechod na systém door to door okamžitě nepojí se změnou výše poplatků za svoz a likvidaci odpadů, bude i tento pohled zásadním výstupem. Systém je především o uvědomění si vlastní odpovědnosti občana a člověka žijícího na této planetě. Odpovědnosti za svůj vyprodukovaný odpad i za to, že náklady na jeho likvidaci, stejně jako náklady na vodu budou a jsou nejzákladnější náklady na život každého občana. A demagogie typu "zase se zdražuje odpad či voda" jsou a budou jen levnou politickou agitkou."

V této souvislosti nutno uvést, že zastupitelé na rok 2022 schválili poplatek za svoz a likvidaci odpadu z domácností ve výši 780,- Kč. Náklady na svoz odpadu z domácností, provoz kompostárny, sběrový dvůr a likvidaci odpadu ve Štěpánově činili cca 3,5 milionů Kč. Náklady na jednoho poplatníka tedy jsou ve výši 960,50 Kč. Tyto, stejně jako v předchozích letech, hradí formou poplatku poplatník za přispění města. Město přispěje každému poplatníkovi z rozpočtu 180 ,- Kč, což je 23% z celkových nákladů občana a z rozpočtu tak uvolní téměř 650 tisíc Kč.


2021


Leden 2021

Rozpočet města Štěpánov na rok 2021 Zastupitelstvem schválen

Přípravu rozpočtu města na rok 2021 významně ovlivnila současná ekonomická situace, která se potýká s důsledky protipandemických opatření. V souvislosti s nejistotami a proměnami makroekonomických predikcí byla tvorba státního rozpočtu posunuta, což v důsledku ovlivnilo i harmonogram příprav rozpočtu města. Nicméně stále říkám, že "plné dopady pandemie koronaviru do rozpočtu zatím nelze definitivně vyčíslit, už z důvodu nekoncepčních a předem neprojednaných zaváděných dalších a dalších úlev a podpor a je poměrně pravděpodobné, že ovlivněny budou i rozpočty několika dalších let, jen v optimistické variantě počítáme s ovlivněním příjmů pouze v příštím roce. Stále se seznamujeme s novými upravenými predikcemi vývoje ekonomiky".

Rozpočet na rok 2021 schválili zastupitelé na svém letošním posledním prosincovém jednání v pondělí 14. prosince 2020, spolu s rozpočtem schválili také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024. V příštím roce by Štěpánov měl hospodařit na straně příjmů s 76,4mil korun, výdaje město předpokládá ve výši 155,9 mil korun. Rozpočet je tak schválen jako schodkový, schodek činí 79,5 mil Kč.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji město plánuje financovat z přebytků hospodaření minulých let (60,5 mil Kč), zbytek pak z krátkodobého úvěru na předfinancování projektů rekonstrukce MŠ a intenzifikace ČOV. Tento krátkodobý úvěr bude se splatností 12 měsíců a bude splacen z dotací na obě akce, které budou hrazeny poskytovatelem dotací průběžně či po dostavbě obou akcí. Příjmy jsou oproti letošnímu roku, i přes očekávaný schodek daňových příjmů o cca 10 mil Kč vyšší. Senátem a následně Parlamentem prošel daňový balíček, který upravuje rozpočtové určení daní, které zvedá z původní hodnoty 23,58% na 25,84%., výdaje jsou pak o cca 64 mil. Kč vyšší než v roce 2020. Rozpočet byl navržen s ohledem na přetrvávající koronavirovou situaci, město stále např. očekává propad sdílených daní o několik procent oproti letošnímu roku. Pokud jde o zrušení superhrubé mzdy, tento stav nebyl v době schvalování rozpočtu znám. Nicméně v návrhu rozpočtu bylo s touto variantou částečně počítáno.

Chtěl bych k rozpočtu uvést: "Rozpočet jsme navrhli tak, abychom zachovaly všechny důležité investice a také dotace města. V rozpočtu jsou zařazeny všechny důležité investice a je tam navíc dostatek finančních prostředků na přípravu projektových dokumentací k významným, dlouhodobým projektům města. Finanční prostředky jsme nesnižovali ani v dotacích města. Milion korun máme připravený pro spolky a to přesto, že výše uvolněných prostředků pro tyto účely je každoročně připomínkována finančním auditorem jako nepřiměřená a v rámci okolních obcí měst jako velmi vysoká podpora. Přesto je stále některými skupinami vyčítáno, že jim město nedává "dostatek" prostředků na jejich činnost".

Největšími investicemi v roce 2021 budou bezpochyby intenzifikace a rozšíření kapacity čističky odpadních vod /37 mil Kč/, která pro potřeby rozvíjejícího se Štěpánova již nedostačuje a rekonstrukce MŠ na Sídlišti /36,5 mil Kč/. Z získaných dotací budou obě akce pokryty částkou cca 29 mil Kč. Bohužel se obě investice sešly v jednom roce a nelze je rozfinancovat do několika let. To ovlivnilo i výši výdajů rozpočtu města. Nicméně díky hospodaření města z minulých let jsme většinu nákladů s těmito investicemi mohli pokrýt z finančních prostředků, které jsme "ušetřili" z minulých let. Nákladné budou i další schválené investice pro rok 2021 jako prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Pod Nadjezdem a Za drahou /2,5 mil Kč/, rekonstrukce další místní komunikace Na trávníku /3,5 mil Kč/či v případě získání dotace finančně velmi náročná rekonstrukce chodníků v Moravské Huzové v hodnotě téměř 15 mil Kč. Rovněž jsme vyčlenili prostředky na budování a obnovu dětských hřišť /1,1 mil Kč/. Vznikne nové dětské hřiště u MŠ v Moravské Huzové, kde také bude doplněno již stávající DH na Močidlech o workoutový dětský prvek. Vznikne nové DH u základní školy a dojde k obnově nevyhovujících prvků DH v ul. Nádražní. Také jsme vyčlenili prostředky na vybudování zázemí pro seniory s altánem a senior workoutovými prvky u "604". I do budovy kina je po letech potřeba průběžně investovat. Po vnitřních opravách, výměně systému zvuku a dalších, je potřeba tento rok investovat do zastaralé a nedostačující elektroinstalace. Rozpočet také pamatuje i na menší opravy, jako je nová autobusová zastávka u kina, úpravy a opravy okolo pomníků a kaplí, rekonstrukce zařízení v "604" a další. Také samozřejmě počítáme s plesem a hody a také s připomenutím výročí založení Štěpánova, resp. první zmínky o Štěpánovu. Otázkou zůstává, do jaké míry budou tyto kulturní plány naplněny s ohledem na Covid a neustále se měnící opatření.

V rozpočtu odboru správy majetku města je připraveno i 3,5 mil Kč pro zpracování projektové dokumentace na další plánované investice. Mezi nimi je doprojektování VO a pumtracku u již zpracovávaného projektu cyklostezky Olomouc - Štěpánov, nový cyklochodník Moravská Huzová - Liboš, projekty k rekonstrukcím místních komunikací ul. Nadjezdová, Nová a v Březcích či projekt nové tělocvičny u základní školy. Mimo tyto investice jsou vyčleněny prostředky i na běžnou údržbu města - opravy komunikací, zeleň, rekonstrukce. Či provoz organizačních složek města jako knihovny, kruhu přátel hudby, klubu seniorů, klubu dětí a matek a další.

I přes ekonomickou nepřízeň chceme dál podporovat oblast kultury a sportu. "Ať už to je investice do kina, knihovny, ale hlavně již zmínění podpory pro spolky, sport a volnočasové aktivity. Nicméně v tomto roce, alespoň z pohledu mého, budu dbát na to, aby takto poskytnuté prostředky nebyly poskytovány pod jakým-koli nátlakem, jednostranně. V tomto roce bude víc než kdy jindy potřeba přerozdělit prostředky všem, kteří budou bojovat o existenci, ale kteří jednoznačně prokáží i vlastní snahu o získání podpory i z jiných než městských prostředků. Vůbec se mi nelíbí stav posledních let, kdy se zavedl trend očekávaných automatických finančních dotací od města v řádech statisíců. K tomuto bych chtěl ještě do přerozdělování dotací města osobně zpracovat nový dotační program grantů, kde budou zakotveny jednoznačné podmínky pro získání dotace od města vč. zajištění výrazného spolufinancování i z jiných zdrojů, než je rozpočet města".


1201 - 2021  820 let od první zmínky o Štěpánovu

Nivy řeky Moravy a Oskavy nebyly příliš vhodné pro trvalejší osídlení. Záplavy a podmáčená půda bránily osídlení. Přesto si lidé i do tohoto místa našly cestu. Mezi nejstarší nálezy patří ty z mladší a pozdní doby kamenné - především štípané kamenné nástroje. Unikátním nálezem je bronzová sekera nalezena u Benátek, která je datována do období rozmezí let 1500 - 1300 před naším letopočtem. Dnes je možné jí spatřit v muzeu v Prostějově.

Nicméně na počátku byla pověst, ta bývá jakousi branou do historie. Řídící učitel František Loutocký v památníku "Štěpánov sobě" v roce 1911 napsal: " Za dávných dob byly kraje široko kol Olomouce hlubokým lesem porostlé. Je tam, kde nyní klášter Hradisko při řece Moravě se vypíná, stával druhdy chatrný klášter, v němž žil stařičký opat Štěpán životem zbožným. Provázen jsa bratry, procházíval pustou krajinou pilně pátraje, zda by komu přispěti mohl. Kraj, rozložený od kláštera do daleka, patřil prý pánu z Libnic, jenž horlivým jsa honby milovníkem, velmi často na lov vyjížděl. Tak jedenkrát vzdáliv se valně od družiny své a žena se za jelenem, v lese zabloudil. Nemoha se z lesa dostati, ana noc již nadcházela, byl nucen v lese přenocovati. Ráno procitnuv , spatřil Štěpána, an s druhy k němu přichází. Zvednuv se, šel k němu. Dobrotivý stařeček podal mu občerstvení a vyvedl jej z lesa. Na památku založil na místě, kde v lese přenocoval, vesnici, již údělem dal Štěpánovi a nazval ji Štěpánovem."

Nejstarší dochovaný písemný pramen, hovořící o vsi Štěpánovu, je psán latinsky. Je jím darovací listina krále Přemysla Otakara I. z roku 1201. V překladu této listiny se mimo jiné píše: Léta od vtělení Páně tisícího dvoustého prvního, ve čtrnácté epaktě, v konkurentu sedmém a v indikaci čtvrté. Já P ř e m y s l , z Boží milosti třetí král český, uvažuje, jakou nestálostí jest štěstí tohoto života zmítáno, jakým a kolikerým útiskům a úzkostem je pokrok ve věcech vystaven, chtěje pak pro budoucnost zabránit poškozování zvláště majetku řeholníků a jiných klášterů, považoval jsem za vhodné odpomoci nějak nouzi bratří kostela vystaveného ve jménu nejsvětější a nerozdílné Trojice a ke cti svatého mučedníka Štěpána nablízku Olomouce. ... Za souhlasu všech velmožů českých a moravských udělil jsem ves jménem Štěpánov /v originále Scepanoviche/, a nad to roční poplatek, zvaný kolekta, ze všech jeho vesnic, řečenému klášteru svatého prvomučedníka Štěpána, aby je k užitku bratří natrvalo vlastnil. .... Aby pak to, co se děje v čase, časem nezapomnělo, toto zřejmé privilegium, napsané na památku v přítomné listině, potvrdil jsem přitištěním své pečeti ... .

Rok 1273 je potom dalším významným rokem, kdy opat a konvent kláštera Hradiska postoupil jakémusi Libníkovi 50 lánů lesa, aby jej vyklučil a vybudoval zde vesnici. Dle dalších historických písemností se lze domnívat, že zmíněný Libník byl svobodným rychtářem, který dostal do vlastnictví mlýn, krčmu, třetinu soudních pokut z území obce a dále dostal do poddanství kováře, řezníka, pekaře a ševce. Proto i rok 1273 je mnohými považován za rok, kdy započalo budování Štěpánova. Postupně vzniká dolní a horní ves, které se na základě nařízení zemského výboru v roce 1889 sloučily.

Čerpáno z: Památník Štěpánov sobě, Štěpánov 19, 9. 1911, Jaroslav Kanyza, 700 let Štěpánova, vydal MNV Štěpánov 1973, Sborník studií a článků k 800. výročí písemné zmínky o obci Štěpánovu, vydala obec Štěpánov 2001

Jiří Šindler


Únor 2021

Pro únorový úvodník jal jsem se hledat podnět v různých dobových knihách. A jelikož je rok dvoutisícídvacátýprvní rokem osmsetdvacátým od první zmínky o Štěpánovu jest jsem čerpal tentokráte z knihy Jana Zlámala - Štěpánov, vydané v roce 1928 a z příspěvku Karla Lýska ve sborníku Štěpánov sobě vydaného dne 10. 9. 1911.

Hned na úvod jsem si přečetl slova Jana Zlámala "Lidé zapomínají nadmíru rychle". Jak aktuální myšlenka i pro dnešní dobu. Po zkušenostech posledních šesti let ve funkci starosty Štěpánova, nelze než souhlasit. Bohužel to platilo a platit bude. Lidé mají krátkou paměť a zapomínají velice rychle a bohužel i velice rádi. Nejen ve Štěpánově, kde je to často vidět v souvislosti s populistickými a osobními tendencemi od těch, kteří by často měli spíše zpytovat svědomí. Vlna populismu bohužel roste a s ní i snaha omlouvat, zlehčovat, zpochybňovat a zapomínat na minulost. Možná by stálo za to občas se postavit běhu času, srovnat si skutečné myšlenky a snahy a udělat si závěr, kam které tendence v minulosti, nejen Štěpánov, dovedly a vedly. Člověk sice nemůže žít jen v tom, co se stalo, ale musí žít v tom, co přijde. Ale neměl by zapomínat na to, proč se co událo a proč to bylo. Mrzí mne, že lidé mají a chtějí mít stále více takových mezer v paměti.

A teď pár psaných historických slov o historii Štěpánova. J. Zlámal, 1928: "Štěpánov je největší obcí na okresu šternberském a jednou z největších obcí venkovských na celé severní Moravě. Obec patří pod okresní politickou správu ve Šternberku, ač lepší spojení má s Olomoucí. Před válkou bylo několikráte uvažováno o případné přidělení obce k okresu olomouckému, tím spíše, že k Olomouci patří i přišklolená obec Březce, ale nakonec vždy bylo od úmyslu upuštěno, hlavně z toho důvodu, aby těžká národnostní posice ostatních 8 českých obcí nebyla oslabena". K. Lýsek, 1911: "Zrovna pod hradbami výbojného Šternberka usadilo se 9 českých obcí soudního okresu šternberského. Z nynějších českých obcí většina je původu starého, některé se vzpomínají již ve XII. století. V období zakládání nových osad ve století XVIII. spadá vznik nejmenších, totiž Benátek, Jilkova, Krnova a Strukova. Český živel býval tu silněji zastoupen než dnes. Z obcí pohraničních Lhoty, Lužic a Babic byl úplně, buď částečně vytlačen. Obce, které se příliš přiblížili výbojnému Šternberku, zaplatily svou odvahu ztrátou jazyka buď úplně, nebo se o ně Šternberk ještě namáhá, jako o Stádlo. Z desíti obcí (Bohuňovice, Hnojice, Huzová, Krnov, Žerotín, Lašťany, Libuše, Štarnov, Strukov, Štěpánova) jsou všechny čistě české až na Štěpánov, kde vlivem železných hutí tvoří Němci 14% obyvatelstva."

Toliko opět pár slov z historie.


Rozšíření kapacity MŠ na Sídlišti bude jisté do 10 měsíců

V budově mateřské školky na sídlišti ve Štěpánově to od ledna burácí stavebními, resp. nyní ještě spíše demoličními pracemi. Budova jednak prochází kompletní vnitřní rekonstrukcí a jednak bude rozšířena kapacita dětí o jednu novou třídu. Nově by tedy MŠ měla disponovat pěti třídami. O přípravě i důvodech zdržení této plánované akce jsme informovali opakovaně v novinách a i přes i ty "nejchytřejší a nejinformovanější" diskutéry na sociálních sítích víme, že všechny kroky v této věci jsme činili v zájmu města a ví to i ti, kteří se, narozdíl od oněch diskutérů, na celé přípravě podíleli. S čistým svědomím je akce zahájena a věříme, že již nebude celou věc protahovat. Zhotovitelem stavby je sdružení firem Hroší stavby Morava a.s. a I-THERM, spol. s r. o. Vysoutěžená cena díla je 24 894 116,42 Kč bez DPH. Doba rekonstrukce je plánována na 210 dní. Na akci jsem získali dotaci cca 9 milionů Kč.


Březen 2021

SOS tlačítka pro občany Štěpánova

Máte rodiče, prarodiče nebo třeba jiné členy rodiny, kteří jsou doma sami? Bojíte se o ně, že se jim přihodí úraz, upadnou, onemocní a vy se o tom včas nedozvíte?

V minulém roce jsme v budově s nájemními byty města, kde jsou nájemní byty města pro generaci našich seniorů, instalovali do všech bytů SOS tlačítka. Tím jsme zahájili projekt SOS tlačítek pro seniory. SOS tlačítko je ideální pomocník v nouzi pro osamělé osoby, u kterých je riziko vážných zdravotních komplikací (např. infarkt, či mrtvice), osoby se sníženou motorikou a mobilitou, nebo pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou, které se mohou snadno ztratit. Stejně tak pro osoby, které nezvládají ovládat mobilní telefon. Stačí zmáčknout přenosné SOS nouzové tlačítko, čímž dojde k alarmu předem nastavených telefonních čísel. Narozdíl od mobilního telefonu má tlačítko detektor pádu. To znamená, že pokud s přístrojem senior upadne, ať už venku na procházce, cestou z nákupu, nebo doma v koupelně, nemusí se na nic mačkat a přístroj zavolá pomoc sám. Poplach se spustí i v případě, kdy daná osoba opustí předem definovaný vymezený prostor. Poplach z SOS tlačítka může být vyslán souběžně na tři zadaná telefonní čísla a nouzová zpráva obsahuje GPS souřadnice místa, kde se člověk právě nachází.Projekt v roce 2019 a 2020 byl financován městem Štěpánov. Instalace ústředny a SOS tlačítek v bytech "604" přišla na 42500,- Kč. Projekt byl za minulý rok vyhodnocen jako úspěšný a v několika případech přesně splnil to, co se od něj očekávalo. Záchranu života, pomoc v nesnázích a v nebezpečí. Proto chceme v tomto projektu pokračovat a nabídnou nejen seniorům a jejich rodinným příslušníkům tuto "službu". V rámci nově nastavených podmínek dotací města jsme připravili i dotační program na podporu pořízení těchto SOS tlačítek. Na tomto dotačním programu je nyní alokováno 100000,- Kč a dle zájmu o dotaci z tohoto programu na nákup SOS tlačítek předpokládáme uspokojení cca 20-30 žadatelů v tomto roce.

Pořízení tlačítek bude za finanční spoluúčasti žadatelů. Hodnota jednoho SOS tlačítka je 4000,- Kč, maximální spoluúčast žadatele bude ve výši 1500,- Kč a rozdíl bude hrazen z rozpočtu města Štěpánova. Žádáme žadatele, aby své žádosti o SOS tlačítko adresovali písemně na Městský úřad, Horní 444/7, 78313 Štěpánov či zaslali emailem na adresu podatelna@stepanov.cz. V žádostech nechť jsou uvedeny veškeré kontaktní údaje na žadatele vč. telefonu či emailu a podrobné odůvodnění žádosti. Žadatelem mohou být pouze občané s trvalým bydlištěm ve Štěpánově a jeho místních částech. Žádosti je možné zasílat nejpozději do konce března 2021. Po projednání v Radě města budou schválení žadatelé vyrozuměni a budou s nimi vyřízeny veškeré administrativní záležitosti spojené s poskytnutím dotace na nákup tlačítek.


Nová dětská a senior hřiště v tomto roce

Již jsme koncem minulého roku deklarovali připravenost instalovat nová dětská hřiště ve Štěpánově. Ten čas nadešel. Počasí konečně umožňuje instalovat první nové prvky dětského hřiště na Nádražní ulici. Zde stávající DH neprošlo revizí v roce 2020 a většina prvků musela být vyměněna. Dětské hřiště zde instaluje firma Bonita s.r.o. za částku 183932 ,- Kč bez DPH. Nutno poděkovat Dušanovi Buškovi, který nevyhovující prvky odinstaloval. V následujících dnech bude instalováno nové dětské hřiště u základní školy. Zde jej bude instalovat firma Hřiště Hrou s.r.o. za částku 882446 ,- Kč bez DPH. A konečně firma Hřiště SMART s.r.o. bude instalovat nové dětské hřiště pro nejmenší u MŠ v Moravské Huzové v hodnotě 491000 ,- Kč bez DPH. Na toto hřiště se podařilo získat dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 80%. Stejná firma dále bude instalovat nový dětský workut prvek do dětského hřiště v Moravské Huzové na Močidlech v hodnotě 112000,- Kč, dále prvek nové lanové dráhy na dětské hřiště v Benátkách v hodnotě 75000,- Kč a nové senior workoutové prvky k domu seniorů "604" ve Štěpánově v hodnotě 73000,- Kč. Veliké poděkování patří všem, kdo se na úřadě podíleli na přípravě podkladů a přípravě těchto akcí. Děkuji


Na podzim byla městu učiněna nabídka k odprodeji bývalé kotelny KOMETRMu na sídlišti ve Štěpánově. Z pohledu lukrativnosti pozemku ve středu města a obrovských možností, jak prostor pro občany města využít, jsme začali připravovat podklady pro jednání zastupitelů. Nabídnutá cena byla sice vyšší (2,5 mil. Kč), ale prostor byl natolik zajímavý, že bylo nutné o koupi uvažovat. V minulých letech se obec spíše přicházela o své pozemky odprodejem a dalšími kroky tehdejších vedení obce a tak v současnosti defacto nemá vlastní pozemky, na kterých by se mohla rozvíjet ve službách pro občany. V rámci schváleného rozpočtu zastupitelé deponovali tuto částku jako rezervu na případnou koupi s tím, že ve věci se bude dále jednat. Jednání, které jsme společně s panem místostarostou vyvolali, jsem dojednali snížení nabídkové ceny na částku 1,7 milionu Kč. Bylo však potřeba připravit alespoň vizi, co se získaným pozemkem dále nutno podniknout, že nejde jen o náklady na pořízení nemovitosti, ale i o náklady na případnou demolici, přesun čapího hnízda (náklady cca 300 tis. Kč na přemístění) a další. Zcela jistě nepůjde o náklady jednorázové, ale postupné. Přesto jsme chtěli zastupitelům předložit podklady pokud možno ucelené. Především jde v současné době o pořízení stavební plochy v centru města, která skýtá netušené možnosti pro rozvoj města a pro občany města. Pořízení této nemovitosti, resp. pozemku je pro město nyní investicí. Až kroky těch, co třeba přijdou po nás bude, kam s touto plochou a nemovitostí město bude směřovat pro svůj rozvoj. Nelze myslet jen na jedno volební období a po nás potopa, byť to tak mnohdy na obcích bývá. Rovněž jsme připravili prvotní studii využitelnosti, pro lepší orientaci a předastavu. Je zcela samozřejmé, že bude záležet na šikovnosti a úspěšnosti v dotačních politice a žádostech města v dalších letech, protože se nabízí na řešení tohoto prostoru několik opakujících se dotací. Např. na revitalizaci nevyužitých prostor a nemovitostí a další.

Zastupitelstvo města na svém zasedání souhlasilo s nákupem nabízené nemovitosti od společnosti Komterm a.s. za částku 1,7 milionu Kč.

Březen, duben 2021

Obce mají přes tisíc podpisů proti rušení stavebních úřadů

Pokud by začal platit stavební zákon v podobě, v jaké ho nyní projednává Poslanecká sněmovna, může to podle představitelů místních samospráv vést ke kolapsu stavebního řízení a zhoršené dostupnosti pro občany. Smyslem přijetí nové normy přitom bylo řízení urychlit a usnadnit. Pod petici proti rušení stavebních úřadů se po týdnu podepsalo už na tisíc starostů, včetně města Štěpánova a dalších komunálních politiků.Hrozí, že vyřizování stavební agendy bude pro občany mnohem komplikovanější, stát si nedokáže zajistit úředníky ani prostory. Nemluvě o neschopnosti státu uvádět moderní komunikační systémy a SW v život. Obce proto chtějí zachovat stavební úřady ve své působnosti a i my

Dlouhodobě upozorňujeme Vládu a předkladatele nesmyslné úpravy na to, že se zásadním způsobem sníží dostupnost stavebních úřadů, především pro obyvatele venkovských oblastí. "Schválením navrhované verze zákona hrozí likvidace stavebních úřadů v regionech, zhoršení služby pro občany a další degradace kvality života na venkově. V novém systému se minimálně dvěma a půl milionům obyvatel rapidně sníží dostupnost k novému stavebnímu úřadu," jak řekl Jan Birgus, starosta obce Litultovice. Bohužel občan je v tuto chvíli až na druhém místě. Výraznou komplikací pro celý systém stavebního řízení bude rovněž nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by se stavební agendou v rámci státní správy zabývali. Tomu nasvědčuji i průzkum Svazu měst a obcí mezi stávajícími zaměstnanci stavebních úřadů, z něhož vyplývá, že do navrhovaného systému je ochotno přejít jen 40 procent stávajících zaměstnanců stavebních úřadů. Nejenže úředníci nechtějí přecházet do státního systému, ale ani obce nechtějí přijít o pracovníky s důležitou místní znalostí. Dubnový průzkum SMS ČR jasně poukazuje na to, že přes tři čtvrtiny starostů by stávajícím úředníkům na stavebním odboru nabídly jinou pozici v rámci organizační struktury obce či města.

Obecní svazy (Sdružení místních samospráv ČR a Svaz měst a obcí ČR, Spolek za obnovu venkova ČR) teď spolu s hejtmany a starosty organizují petici, v níž vyzývají premiéra Babiše, aby dodržel svůj veřejný slib z ledna loňského roku, že stavební úřady zůstanou v působnosti obcí. Petici podepsalo už na tisíc lidí, především starostů a dalších komunálních politiků.

"Protestujeme nejen proti věcnému obsahu tohoto návrhu, ale také proti netransparentnímu procesu přijetí takto zásadních změn, které se odehrávají v nouzovém stavu a bez možnosti řádně projednat předložené poslanecké návrhy," píše se v závěru prohlášení, pod kterým jsou kromě představitelů SMS ČR, SMO ČR a podepsání hejtmani Martin Půta, Martin Netolický, starostové Petr Halada, Jan Birgus a Jan Sedláček.

Tuto petici můžete podepsat na tomto odkazu:

https://www.petice.com/petice_za_zachovani_stavebnich_uad_v_psobnosti_obci

Jiří Šindler, starosta

Převzato a upraveno z webových stránek SMS ČR

Kritizovat obce, že v nejisté době šetří, je absurdní

Převzato z SMS ČR

Obce se stále potýkají s ekonomickými dopady pandemie koronaviru a značný výpadek v jejich pokladnách způsobí i daňové změny. V tomto roce se předpokládá propad daňových příjmů obcí a měst o 10 až 15 %.

Kritika ze strany ministryně Aleny Schillerová, která obcím vyčítá, že v současné době šetří je naprosto zcestná a absurdní.

"Obce jsou zodpovědnými hospodáři a je logické, že v této složité době usilují o vyrovnaný rozpočet, obzvlášť když přijdou o další peníze kvůli vládním krokům. Celý loňský rok navíc vláda udržovala obce v nejistotě kvůli původní neochotě nahradit alespoň částečně dopady kompenzačního bonusu či daňového balíčku". Do rozpočtů měst a obcí se navíc stále negativně promítá koronavirová pandemie a dopady vládou přijatých opatření a podpor. Z provedeného průzkumu vyplynulo, že náklady na zvládání pandemie činí v některých případech až 6 %obecních a městských rozpočtů. "Pokud obcím letos dál poklesnou příjmy, což se předpokládá, budou muset škrtat v investičních plánech. Ty přitom mohou pomoci znovu nastartovat i naši ekonomiku. V minulosti tvořily investice samospráv polovinu veškerých veřejných investic u nás," řekl Stanislav Polčák, předseda SMS ČR.

Údaje o přebytcích obecních rozpočtů a jejich úsporách jsou zkresleny velkými městy, kdy například úspory Prahy tvoří přibližně třetinu veškerých úspor obcí a měst. Vláda obecní rozpočty vystavila zásadní nejistotě už v loňském roce, kdy až po společném tlaku Sdružení místních samospráv ČR, Svazu města a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a za podpory krajů i hl. m. Prahy kompenzovala obcím výpadek příjmů ve výši téměř 14 miliard korun.

"Vláda se přijetím daňového balíčku připravila o více jak 100 miliard korun příjmů. Tyto prostředky jí nyní chybí. Je nepřijatelné, aby vládní nezodpovědnost suplovaly obecní rozpočty, v nichž očekáváme kvůli daňové úpravě letos další pokles o 10 až 15 procent," dodává Stanislav Polčák.


červen, červenec 2021

Liboš a Štěpánov se dohodli na spolufinancování rozšíření kapacity ČOV

Více jak rok trvaly vzájemná jednání mezi představiteli Liboše a Štěpánova, proběhla jednání se zastupiteli obce Liboš a následně probíhala jednání i s naší advokátní kanceláří Ritter a Šťastný, kde jsme konzultovali závěry z těchto jednání. Po několika letech, kdy nebyla toto problematika vyřešena, jsme se s obcí Liboš po konstruktivních jednáních dohodli na formě spolufinancování investice na Intenzifikaci ČOV Štěpánov, která rovněž zpracovává odpadní vody pro obec Liboš.

Obec Liboš přispěje na stavbu poměrný díl ve výši 15,42% skutečných nákladů na investiční akci po odečtení poskytnuté dotace. Poměrný díl byl stanoven dle počtu obyvatel.

Plánované náklady investice do rozšíření ČOV jsou 36.591.177 Kč vč. DPH. Městu Štěpánov se podařilo získat od Státního fondu životního prostředí ČR dotaci na uznatelné náklady ve výši 20.893.902,27 Kč. Celkové náklady na investiční akci, po odečtení poskytnuté dotace, tedy činí 15.697.274 Kč.

Dohodu schválila zastupitelstva a podepsali starostové Liboše a Štěpánova.

"U nás se nic nedělá"

Stálý a opakující se evergreen zaznívající z různých koutů Štěpánova. Ale je to evergreen znějící všude, kde mají obce či města místní části. Vždy je možnost, pokud to okolnosti a pokladna dovolí, dělat víc. To je pravda. Tak například v Moravské Huzové se vedle kanalizace a vodovodu za miliony korun, která nejen zpříjemnila bydlení, ale i výrazně zhodnotila nemovitosti zdejších občanů o několik stovek procent, vybudovalo nové dětské hřiště na Močidlech v řádech stovek tisíc korun, tento rok doplněný o workoutový prvek za téměř 100 tisíc korun. Vyrostlo nové dětské hřiště u školky v hodnotě půl milionu Kč. Je připravený projekt na nové chodníky a vysoutěžen zhotovitel na jejich výstavbu v hodnotě 8 milionů korun a pokud získáme dotaci, o kterou jsme požádali, stavba bude ještě tento rok realizovaná. Již počátkem června budeme mít také hotovou studii nového cyklochodníku, který jsme slíbili a který bezpečně propojí Mor. Huzovou s Liboší.

Jen co se na facebooku zveřejnili fotky nového DH u školky, bylo hned plno reakcí. "Hřiště je moc hezké, ale údajně pouze pro děti, které navštěvují MŠ v Moravské Huzové. Je škoda, že jej nebudou moci využívat všechny malé děti." "Ale zase se mi nechce věřit, že obec velkoryse udělá v Huzové dvě veřejné hřiště. Pokud ano, tak za ty peníze bych radši viděla chodník od č.p. 1 k družstvu a dále na Štarnov ..." Všechny reakce se týkaly přístupnosti tohoto hřiště pro veřejnost a v podstatě byly od maminek pochopitelné. Pokud jde o velkorysost, je to zcela jiného důvodu. Prostě jsme využili možnosti podat žádost o dotaci na dětská metodická hřiště u školských zařízení a tak se pokusit dodělat projekt z mnoha let, podle kterého bylo původní dětské hřiště u školky v Huzové navrženo okolo celé budovy, ale realizovala se pouze jeho část a druhá čekala na realizaci další desítky let. A dotace se podařila získat a vysoká. Tak nikoli velkorysost, ale efektivita a hospodárnost. A taky to, že si tato školka plnohodnotné hřiště také zasloužila.

A jak je to s tím přístupem veřejnosti? Paní ředitelkou jsem byl informován, že celý projekt, jeho příprava i okolnosti využívání dětského hřiště u školky byl konzultován se všemi rodiči dětí ze školky. Hřiště může být používáno i pro rodiče dětí neumístěných ve školce, ale pouze v době provozní doby školky. Tedy denně do cca 16h. Na realizaci hřiště jsme získali dotaci a ta striktně omezuje, po dobu udržitelnosti, užívání pouze pro MŠ. Pokud bude existovat možnost využití hřiště i po provozní době MŠ, budeme o tom informovat. S paní ředitelkou tyto možnosti hledáme.

Po dočtení těchto řádků jako bych slyšel - ALE ... .

Jiří Šindler


"Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný." Klasická věta z pera Vladislava Vančury docela dobře vystihuje letošní nástup letních měsíců. Situace v Evropě i ve světě je stále nevyzpytatelná, slunce a letní teploty si s námi hrají na schovávanou.

Před rokem bylo Česko v nejsušším období za tisíc let, alespoň podle komentářů. Nyní je neustále deštivo, hrozí povodně, skutečné jarní dny a počínající dny letní by se daly spočítat snad na prstech jedné ruky. Přimhouřím-li oči nad každodenní negativně laděnou mediální masáží ve sdělovacích prostředcích či předpokládanou finanční krizí, tak by měl být červen, jako první letní měsíc, vlastně měsícem vezoucím se na pozitivní vlně. A tak, když padají jedno za druhém vládní omezení, život se vrací do kin, restaurací, škol nebo na sportoviště, je to vlastně ve skrze pozitivní pohled na znovuožívající Štěpánov. I tohle léto tak bude v mnohém jiné, přichází po pomalém restartu a my jako bychom stáli zase v bodě nula. Užijte si Štěpánov, Pomoraví, Beskydy či Jeseníky. Užijte si letní dny a celé Česko jako "kdysi" - je otázkou, co po letních dovolených přijde a zda to nebude třeba na dlouho zase jen vzpomínka. I podnikatelům v pohostinství a turismu přeji, aby se jim rozjezd jejich živností zdárně podařil a hosté si k nim rychle našly cestu zpět. Příjemné letní dny.

Jiří Šindler, starosta města

Za stav krajských komunikací jsme pranýřovaní neprávem

Také jeden z evergeenů. "Starosto, co silnice v Benátkách, co silnice na Štarnov a už vůbec nemluvím o silnici v Moravské Huzové?". Budu se opakovat nejde o majetek Štěpánova, ale Olomouckého kraje a spravuje ho Správa silnic Olomouckého kraje. Opakovaně jsme jednali a věřím, že i předchozí vedení obce, o stavu komunikací. Opakovaně jsme dostávaly sliby. Ale dnes už vím, že to vždy bylo jen a jen o slibech, a to ne jen těch "politických". Následně jsme Vám jejich sliby tlumočili a za jejich nesplnění jsme byli neprávem pranýřováni.

Poslední měsíce slýcháme argument " jsou prioritnější silnice". Potom se ptám: " A co ty, které jste poškodili na úkor oprav těch prioritnějších?". Čekáme na plnění slibů dlouho, trpělivě jsme snášeli neustálé vedení objížděk přes silnice v katastru Štěpánova. Poslední měsíc jsme chtěli vyvolat jednání na SSOK a hledat konkrétní řešení a kroky a především závazné termíny splnění. Bohužel jsme dostali stanovisko "od stolu" a k osobnímu jednání nedošlo. Proto nyní oslovujeme zastupitele Olomouckého kraje. Nejsme ti, co čekají s nataženou rukou či pouze požadují. Jednak jsme my vycházeli vstříc roky, když bylo potřeba rekonstruovat z komunikace v okolí Štěpánova a jednak nabízíme možná řešení, která by v průběžných etapách pomohla řešit situaci jak průjezdem kamionové dopravy a jednak by vedla k postupným, byť částečným, opravám a následným rekonstrukcím vozovek. Na náklady města jsme provedly kroky, které nabízelo SOK a nedočkali jsme se (diagnostika vozovek).

Výňatek z naší žádosti: "Vážený pane hejtmane, zastupitelky, zastupitelé, v květnu 2021 jsme se obrátili na Správu silnic Olomouckého kraje s žádostí o řešení stavu krajských komunikací v katastru města Štěpánov. ...V předchozích letech a především pak poslední dva, tři roky jsou intenzivně využívány Olomouckým krajem k vedení objízdných tras. .... Jednalo se především o průběžně vedené objížďky při neprůjezdnosti, omezení provozu či přetíženosti provozu na komunikaci č. I/46 Olomouc - Šternberk, při kompletních rekonstrukčních pracech na komunikacích ve městě Šternberk, při rekonstrukci a elektrofikaci žel. tratě Olomouc - Uničov, při kompletní rekonstrukci silnice č. II/447 Šternberk - Uničov, při rekonstrukci silnice č. 4468 MČ Benátky - Štarnov - napojení na I/46. Tímto nadměrným a neúnosným přetěžováním jmenovaných vozovek v katastru města Štěpánova byla sice přispěno k rekonstrukci jmenovaných silnic, přispěno k rekonstrukci žel. koridoru Olomouc - Šternberk - Uničov či umožnění využití silnic jako náhradní dopravní cesty pro odlehčení dopravy na I/46, ale vždy na úkor povrchu komunikací a na úkor občanů Olomouckého kraje bydlících v okolí a jejich nemovitých majetků, které nadměrnou dopravou nesou známky poškození. ... Občané, kteří svou letitou trpělivostí, tolerancí a očekáváním plnění slibů přispěli k milionovým opravám a rekonstrukcím silnic a železničního koridoru s významným přesahem nad zájmy Olomouckého kraje, nyní celkem pochopitelně poukazují na uvedené nedostatky a očekávají jasnou odpověď a vzkaz, kdy jim bude opět zpříjemněna kvalita bydlení v Olomouckém kraji, která byla z výše uvedených důvodu, výrazně snížena."

Pevně věřím, že budeme přizváni k jednacímu stolu a společně nebudeme hledat, proč něco nejde, ale naopak cesty a kroky, jak napravit to, co bylo v zájmu prioritnějších zájmů, poničené.


Závěrečný účet a Účetní závěrka města Štěpánov za rok 2020

ZO Štěpánov 17. 12. 2019 schválilo rozpočet na rok 2020 jako schodkový s celkovými příjmy ve výši 66,6 mil. Kč, výdaji ve výši 90,1 mil. Kč a financováním schodku ve výši 23,5 mil. Kč. Město Štěpánov na svých webových stránkách občanům zprostředkovává rozpočet města v rámci aplikace tzv. transparentního rozklikávacího rozpočtu. Plnění rozpočtu je možné také průběžně sledovat na webových stránkách státní pokladny. Vývoj COVIDU ovlivnil jak příjmy, tak výdaje. Příjmy dosáhly významného propadu a v průběhu roku jsme museli přijmout kroky k omezení výdajové části rozpočtu. Město dostalo jako kompenzaci ze státního rozpočtu jednorázový nenávratný příspěvek ve výši 4 395 000,- Kč. Nakonec skutečné příjmy byly o více jak 2 miliony Kč vyšší a činily 68,7 mil. Kč. Skutečné výdaje k 31.12.2020 byly oproti původně plánovaným výdajům o 38,5 mil. Kč nižší. Byly oddáleny realizace investic u ČOV a MŠ Štěpánov Sídliště. Mezi investice v roce 2020 patří např.: prodloužení vodovodu a kanalizace v Březcích, dětské hřiště ve Stádle, pořízení auta na údržbu Opel, pořízení auta MÚ Škoda Rapid, server MÚ, ozvučovací systém a opona v kině, rozšíření rozhlasové ústředny, kamerový systém v podchodu, dětská hřiště u ZŠ a ZUŠ či soubor projektových dokumentací na investice v dalším období. Schválený schodek rozpočtu ve výši 23,5 mil. Kč nebyl naplněn a nakonec rozpočet skončil v přebytku 17,9 mil. Kč.

Město v současné chvíli čerpá tři úvěry jejich hodnota k 31. 12. 2020 činila 39 520 177 Kč a byly čerpány na nákup obchodního podílu Štěpánovská s.r.o. v roce, dostavbu TK a vodovodu a výstavbu bytového domu. Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2020 činil 75,5 mil. Kč.

Na základě našich žádostí jsme získali v roce 2020 tyto dotace: od Olomouckého kraje a obcí činily celkem 3 013 646 Kč a to na vybavení JSDH 80 tis., na vybudování náhradních prostor MŠ 500 tis., nové zvukové zařízení kina 160 tis., kamerový systém v podchodu ČD 65 tis.. V rámci veřejnoprávních smluv od okolních obcí jsme získali na činnost MPŠ částku cca 240000,- Kč. Dotace za rok 2020 ze státního rozpočtu, státních fondů a národních fondů činily 4 832 822 Kč na hospodaření v lesích 16 tis., dotace pro MŠ 33 tis., na činnost státní správy 4,3 mil., volby 188 tis.. V roce 2019 jsme obdrželi od Ministerstva pro místní rozvoj Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Rekonstrukce Mateřské školy v obci Štěpánov ve výši 8 978 166,08. Dotace je typu Ex post - tedy po realizaci. V roce 2020 jsme obdrželi od Státního fondu životního prostředí ČR Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků formou dotace ve výši 20 969 862,69 Kč na Intenzifikaci ČOV Štěpánov.

K 31.12.2020 činil čistý majetek města v aktivech 453,5 mil. Kč. V průběhu minulého roku tak vzrostl o cca 20 mil. Kč.

Obec Štěpánov konala veřejnou sbírku v dubnu 2020. Finanční prostředky ve výši 349 768,16 Kč byly převedeny na účet Fakultní nemocnice Olomouc. Darované finanční prostředky byly v plné výši využity na nákup plicního ventilátoru, který je umístěn a využíván na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy, FN Olomouc. Přezkoumání hospodaření města Štěpánov za rok 2020 provedl Krajský úřad Olomouc se závěrem nezjištění pochybení a nedostatků.


Na co byste se mohli těšit nejen v nadcházejících měsících

Situace veřejných financí díky státním intervencím a opatřením ve spojitosti s Covidem 19 je jaká je a odráží se i na příjmech města v rámci rozpočtového určení daní.

V té souvislosti nyní řešíme velice aktuálně rozhodnutí ohledně zahájení rekonstrukce chodníků v Moravské Huzové.

Přes proklamované sliby o rozhodnutí ve věci žádosti o dotaci na chodníky z SFDI se zatím o žádosti nerozhodlo. Bohužel situace v ČR je taková, že se až nereálně a "vypočítavě" zvedají ceny snad všeho řádově o 30-40%, bohužel bez sebemenšího zásahu státu. Průtahy v rozhodování tak způsobují neplánované nárůsty ceny díla. Deklarovali jsme, že chodníky se budou realizovat pouze v případě získání dotace. S ohledem na stav veřejných financí bychom ale chtěli v Huzové léta slibované chodníky realizovat alespoň. Když budeme čekat na rozhodnutí ministerských úředníků, může stavba nakonec stát až o 3 miliony více. Když zahájíme stavbu, musíme na ní najít v rozpočtu peníze.

Tento měsíc jsme obdrželi studii nového cyklochodníku mezi Mor. Huzovou a Liboší a nyní se bude připravovat projektová dokumentace a stavební řízení.

Také řešíme možnosti úpravy provozu dopravy a zútulnění prostoru u kapličky v Březcích. Zde bychom chtěli jednak upravit komunikaci tak, aby došlo k zpomalení dopravy, aby tak mohl vzniknout i útulný a zároveň účelný prostor před kapličkou. V tomto smyslu jednáme s panem Martinem Opluštilem o odkoupení části jeho pozemku, aby bylo možné jednak zajistit přístup ke kapličce ze všech stran, rekonstruovat prostor před kapličkou, umístit pod strom lavičku pro klidné posezení a rozjímání a upravit stavebními zásahy komunikaci a chodník v jejím okolí. Na fotografii je obdobně vyřešený prostor vyřešen v obci Hablov. Věřím, že se naše snahy setkají s pochopením a budeme moci i tento záměr realizovat.


zaří, říjen 2021


Vážení spoluobčané,

pro někoho začíná rok prvním lednovým dnem, avšak pro žáky, studenty, učitele či provozní školské pracovníky vždy 1. září. Tento den, i přes nepřehledná pandemická opatření, má hlavně pro nejmenší příchuť něčeho hezkého a nového. Je příjemné sledovat nastupující prvňáčky, kteří v prvních hodinách doslova hltají každé slovo paní učitelky a nejraději by do školní brašny, vždy větší než oni sami, vložili vše, o čem je zrovna řeč.

Prvňáčci celé léto možná počítají dny do prvního školního dne, u nás na městě je ale po celé léto hodně živo. Vedle tradičních hodů, do jejichž organizace byli zapojeni všichni zaměstnanci i vedení města, za což jim patří obrovské poděkování, je tu plno dalších akcí, staveb a příprav, na kterých se pracuje. Je dobré mít vize a plány, ale ještě lepší je mít nebo sestavit si takový tým lidí, kteří s plněním takových vizí pomůže. A to se ve Štěpánově, i díky podpoře občanů, povedlo. Tým na úřadě je výborný, byť pod náporem "nápadů" vedení města a s tím spojených příprav a realizací, které v takovém rozsahu nebyly v minulých letech běžné, by zcela jistě potřeboval rozšíření o další pomoc. I externí firmy spolupracující se Štěpánovem jsou profesionální a především spolehlivé. A spolupráce ve vedení města, v radě města i s některými zastupiteli, kteří se do rozvoje města a všeho okolo aktivně zapojují, je velmi dobrá a inspirující pro další práci.

Posuďte sami jen několik věcí, které se dějí teď a tady. O velkých stavbách se za poslední měsíce napsalo hodně. Intenzifikace ČOV postupuje dle harmonogramu a v rámci nastaveného rozpočtu. Stavba by tak měla být předána koncem listopadu. Na tuto investiční akci se podařilo získat významnou dotaci SFŽP a také částečnou dotaci od Olomouckého kraje. Rekonstrukce MŠ na sídlišti byla doprovázena již v přípravách poměrně zásadními problémy a podobně je tomu na této budově, která byla postavena v tzv. akci "Z" i v průběhu stavby. Se stavbyvedoucím panem Černým za zhotovitele i se stavebním dozorem za investora je dobrá spolupráce a tak se vznikající problémy řeší průběžně. Stavba by měla být předána 30. září a následně by měla začít etapa vybavování školky, která by měla být ukončena do konce listopadu. I na tuto stavbu se podařilo získat dotaci IROP. Také se dokončuje akce Dopojení rodinných domů na TK a vodovod v ul. Za Drahou a Pod Nadjezdem, které na dopojení čekali od roku 2006. Zde se čeká na nový asfaltový povrch. Další místní komunikace, která dostává novou podobu je ul. Na Trávníku, kde se rekonstruuje dešťová kanalizace, bude instalováno nové LED veřejné osvětlení a bude položena nová zámková dlažba. V plném proudu je rekonstrukce a výstavba chodníků v Moravské Huzové. Zde bychom měli nové chodníky, vč. nových autobusových a parkovacích zálivů převzít také v listopadu. I na tuto akci se podařilo získat významnou dotaci od SFDI.V září zahájíme jednu z posledních stavebních akcí v tomto roce a to kompletní rekonstrukce havarijního stavu dešťové kanalizace na ul. Sokolská, kde následně počítáme i s rekonstrukcí povrchu vozovky této místní komunikace.

A teď k menším, byť stejně důležitým krokům. Po více jak ročním čekání jsme dostali stanovisko k umístění nového dopravního značení ve Stádle, které umožní dlouho očekávané posunutí značení začátku a konce obce a přispěje snad ke snížení rychlosti projíždějícíh vozidel. Dále ve spolupráci s místními zdatnými řemeslníky panem Markem Fabíkem a Martinem Fialou opravujeme kapličku v Benátkách a stavíme slibovaný altán pro seniory u "604".

A pár informací k chystaným projektům, abychom měli nachystané projekty v šuplíku na další výzvy. Pan architekt Přikryl již kreslí projekt na stavbu nové tělocvičny u základní školy. Připravuje se výběrové řízení na projekt rekonstrukce ul. Nová a na projekt úpravy dopravního průjezdu Březcemi okolo kapličky. Na začátku prázdnin jsem požádal o aktualizaci projektu rekonstrukce ul. Nádražní a nechal aktualizovat projektovou cenu. Na výzvu k novému jednání se mi ozvala paní náměstkyně ministra obrany, se kterou budu v září jednat o konkrétních krocích směřujících k zahájení dlouho plánované rekonstrukce. Pevně věřím, že deklaraci o spolupráci, kterou se nám podařilo s armádou uzavřít se podaří posunout blíže k realizaci. S panem místostarostou se už více jak rok snažíme hledat cesty, jak zahájit rekonstrukci NS Hruška. Jednali jsme s lékaři i dalšími subjekty, kteří by mohly v zrekonstruované budově najít zázemí. Nyní intenzivně probíhají jednání s možnými strategickými partnery o možných formách investic do této budovy, vč. tzv. PPP projektu. Nápodobně je to s dalšími ne zcela využitými budovami. O využití volných prostor v Obecním domě v M. Huzové jsem jednal s paní ředitelkou. Do budoucnosti by se daly volné prostory v přízemí využít na rozšíření prostor školky o další třídu. A stejně i budova budova bývalé školy ve Stádle by zasloužila najít nové možnosti maximálního využití. Se skončením intenzifikace ČOV je spojen i návrat našeho útulku pro pejsky na své původní místo. Proto i toto místo projde malým úpravami. Novoveská čtvrť se v příští roce dočká realizace odsunutého projektu kompletní rekonstrukce odvodnění a povrchu vozovek včetně nových parkovacích zálivů a veřejného osvětlení. Na tom nyní na městě intenzivně pracují. Nejaktuálnější info máme i k projektu kruhového objezdu na Březecké ul., který obdržel kladné územní rozhodnutí. V neposlední řadě máme připravený projekt na kompletní rekonstrukci chodníků ve Štěpánově včetně nových parkovacích zálivů. Byť projekt cyklostezky Olomouc - Štěpánov provází některé neduhy, i tento projekt, pod vedení pana Smítala a spoluprací s panem Jiřím Petřekem a Mikroregionem Šternbersko, jde úspěšně kupředu. V této věci se poměrně dlouho čeká na vyjádření Povodí Moravy či na vyjádření k vynětí pozemků ze ZPF.

I přes nepřízeň vývoje státního rozpočtu a s tím spojeným rozpočtovým určením daní, se ve Štěpánově dělá a chystá hodně věcí. Kdo tvrdí či bude tvrdit opak, lže si sám sobě do kapsy. Možná nedoženeme vše, co se dříve nestihlo, ale rozvoj Štěpánova se daří sunout dál a věřím, že s takovým týmem okolo a s takovou podporou spolupracovníků se bude dařit i dál. Závěrem přeji našim dětem úspěšný školní rok a pedagogům i provozním pracovníkům optimismus a elán při realizaci školních vzdělávacích programů. Rodičům pak pevné nervy při výchově svých ratolestí i společném zdolávání vzdělávacích kapitol, které v době jejich mládí třeba ani neexistovaly. A hlavně nám všem přeji, aby se už konečně ten covid strašák začal vzdalovat a my všichni se mohli s úlevou nadechnou. Nyní nám bohužel zatím nezbývá než si sice zabrblat, ale doporučená nařízení dodržovat.

Jiří Šindler, starosta


PLKE z dědiny, tentokrát k TJ a Svazu chovatelů.

Během hodů ke mně doputovali dva dotazy. Oba svým obsahem defacto totožné. Jsem rád, že se konečně najdou tací, kteří přijdou a zeptají se přímo, než hledat "ty správné a jediné pravdivé odpovědi" na sociálních sítích.

K prvnímu dorazu, který mi přišel na email starosty. "Dobrý den. Prosím, co je pravdy na tom, že město Štěpánov nedalo peníze sportovnímu hřišti a z toho důvodu neotevřeli WC. Děkuji za odpověď"

Odpověď: "Dobrý den, není mi zcela jasná souvislost mezi otevřenými WC a dotacemi od města. Otevřené WC pro fanoušky a návštěvníky TJ by měla být samozřejmost a město na to nemá vliv.

Město pravidelně každý rok spolufinancuje činnost většiny spolků, pokud o dotace města požádají.

TJ Štěpánov o dotace na svou činnost žádá pravidelně a město mu pravidelně na činnost, v rámci možností rozpočtu města, přispívá. Za roky 2015-2021 město přispělo Tělovýchovné jednotě Štěpánov celkem 747.500 ,- Kč /2015-50.000,-, 2016-50.000,-, 2017-180.000.-, 2018-64.500,-, 2019- 150.000,-, 2020-105.000,- + příspěvek města jako Covid kompenzace 60.000,-, 2021-88.000,-/. Bohužel v roce 2020 a 2021 jsou příspěvky výrazně ovlivněny finanční situací státu, potažmo tedy i rozpočtem města, který je na příjmech od státu závislý.

K druhému dorazu, který mi přišel na msgr z facebooku Starosta Stepanov. Pane starosto, než psá a dotazovat se na našich skupinách na sociálních sítích, kde by se rozpoutala úžasná odborná diskuze těch nejzasvěcenějších odborníků, chtěl bych odpověď od vás. Během hodů jsem diskutovat se zástupcem Svazu chovatelů v areálu za Sokolskou ulicí. Bylo mi sděleno, že Štěpánov chovatele nepodporuje ani s nimi nekomunikuje. Vždy je dobré znát i stanovisko druhé strany, než si udělám své vlastní. Děkuji.

Odpověď: Dobrý den. Děkuji za váš přímý dotaz. Vždy a ve Štěpánově obzvláště, jsem vždy tvrdil, že než si někdo z šířených "pravdivých informací", které jdou neustále dědinou, či jsou zaujatě diskutovány v hromadné dopravě a v hospůdkách, udělá svůj názor, měl by znát i stanovisko z druhé strany. Český svaz chovatelů, základní organizace Štěpánov působí léta na tzv. "Orláku". Za fungování v areálu město pro tento spolek nestanovilo žádný pronájem, město hradí náklady a energie a dává k dispozici zázemí, vč. sociálního. Na dotacích za roky 2015-2020 na základě žádosti chovatelů jim bylo poskytnuto 92.500 ,- Kč. V roce 2021 si požádali o dotaci ve výši 15000,- kč a město poskytlo 12.000 ,- Kč. Pokud jde o komunikaci mezi městem a chovateli, je to spíše o uvnitř jednotlivých spolků. Jak "své" lidi informují, tak je i Štěpánov a vedení města uvnitř jednotlivých spolků vnímán. Město bylo vždy vstřícné, byť komunikace s některými spolky vázne a pak možná vznikají různé domněnky. Aktivita v komunikaci by měla vycházet z jednotlivých spolků, nikoli z města. Oni znají své potřeby, své plány, své akce na každý rok a měli by mít zájem město o své činnosti informovat a nad plánováním své činnosti s městem, pokud mají zájem o kooperaci a spolufinancování, aktivně jednat.


Cyklostezka - Olomouc-Štěpánov

Dlouho slibovaná cyklostezka Olomouc - Štěpánov se dostává, po dlouhých měsících řešení majetkových vztahů, hledání vlastníků pozemků, vyjednávání s ochranou přírody, Povodím Moravy, Správou železniční a dopravní cesty, Statutárním městem Olomouc i dotčenými obcemi a dalšími subjekty, do cílové rovinky.

O průběhu příprav cyklostezky, o jejím trasování i všech, kdo se na její přípravě podílí jsem již napsal dost informací /na obrázku trasa nové cyklostezky Olomouc-Štěpánov vyznačena zelenou čárou/.

Nyní poslední, ještě horká, informace. V pátek 24.9. mi napsal pan projektant, že po mnoha a mnoha urgencích obdrželi stanovisko Povodí Moravy, takže se může pokročit v dopracování jednostupňové dokumentace DUSP + PDPS. Nyní nás bude čekat jednání s ochránci přírody. Projektant bude muset vyhovět jejich požadavku na prostor pro migraci obratlovců - vydry, bobra a dalších. Stále věřím, že do konce roku by měla být dokumentace připravena a v příštím roce by mělo proběhnout stavební řízení.Stavba věžového vodojemu Moravská Huzová

VHS SITKA, s. r. o., je provozovatelem a vlastníkem vodohospodářské infrastruktury na části území okresu Olomouc. Společnost působí v 16 obcích, z toho 11 obcí je jejími vlastníky. Společnost vznikla v roce 1992 a výše základního kapitálu činí 281 mil. Kč. Provozuje 157 km vodovodů, 14 vodojemů, 156 km kanalizací a 7 čistíren odpadních vod. Zajišťuje vodohospodářské služby pro cca 28 tis. obyvatel a zaměstnává 35 zaměstnanců.

Jedním ze spotřebišť zásobovaných pitnou vodou z podzemních vodních zdrojů, bývalých důlních děl, v kopcích nad Šternberkem je spotřebiště Štěpánov-Liboš. Toto spotřebiště bylo do letošního roku bez vlastní akumulace vody. Tato situace však platí teprve od roku 2017, kdy došlo ke změně zásobování Skupinového vodovodu Štěpánov, Liboš pitnou vodou. Nově přestaly být obě obce zásobovány vodou předanou od společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s., z Olomouce. Zásobování vodou ze Skupinového vodovodu Šternberk bylo umožněno díky koupi vodovodního přivaděče z prameniště Moravská Huzová do Šternberka od Vodohospodářské společnosti Olomouc, a. s.

Historie vodárenství na Šternbersku je úzce spjata s obcí Moravská Huzová. V roce 1895 zde bylo šternberskými radními financováno vybudování vodního zdroje (tří studní o hloubce 27 m). Již 27. října 1899 byla nově vybudovaným litinovým vodovodním přivaděčem o délce 8 km a průměru 300 mm vytlačena první voda do nového zemního vodojemu ve Šternberku. V šedesátých letech 20. století bylo vybudováno nové prameniště v katastru obce Moravská Huzová západním směrem, několik set metrů od stávajícího prameniště (tři nové vrty). V osmdesátých letech bylo prameniště odstaveno a přivaděč do Šternberka byl napojen na studnu R v prameništi Štěpánov, sloužící pro zásobování Olomouce, tento systém zásobování byl ukončen 31. 7. 2017.

V roce 2014 byla společností VIDOS Olomouc s.r.o. zpracována studie optimalizace zásobování pitnou vodou pro skupinový vodovod Štěpánov, Liboš. V rámci variant byla vybrána ta, zohledňující zásobování pitnou vodou ze skupinového vodovodu Šternberk přes nově vybudovaný věžový vodojem. Projekt zpracovala společnost VODING Hranice spol. s r.o. a zhotovitelem byla společnost ARKO Technology, a.s. a subdodavatele společnost Kovovýroba Marek a syn s.r.o. z Rosic u Brna. Základní technické údaje: celková výška nad zemí (po horní podestu) je 42,8 m, hloubka založení stavby 10,9 m, objem akumulace 350 m 3 vody, náklady stavby 18,8 mil. Kč.

A. Kostrůnek, řed., J. Pudel, ved. provozu /převzato a upraveno z časopisu SOVAK/


Tento rok si Štěpánov připomíná 820 let od první zmínky o obci Scepanoviche. Jeho místní část Březce si připomínají 745 let první zmínky o obci Bresci. I jeho další místní část, Moravská Huzová si tento rok připomíná 880 let od první zmínky o obci Huzow v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Stádlo jako ves byla podle nejstarších dochovaných dokumentů zmíněna v roce 1296, kdy se stává součástí šternberského panství a tak si připomíná 725 let. A Benátky si připomenou své výročí v příštím roce, kdy uplyne 625 let od první zmínky o této osadě z listiny z roku 1397, která potvrzovala nástupnictví po Petru Šternberkovi.

V září si v odsvěceném kostele sv. Barbory dvěma koncerty a malou výstavou z historie spolků připomeneme tato malá výročí. V přednádražím prostoru si pak připomeneme jednu ze zásadních dějinných událostí, tankovou bitvu u Štěpánova z května 1945. V tomto čísle novin věnujeme "pár" řádků dějinám Štěpánova a Březců. V dalších se budeme věnovat Moravské Huzové, Stádlu a Benátkám. Asi nejde o to přepisovat do novin kroniku.

Plynou poslední léta 12. století. Jeden ze synů krále Vladislava II., 27. Přemyslovec, se v roce 1197 ujal vlády na českém trůně, se jmenoval Přemysl Otakar I.. V roce 1197 opat hradiského kláštera Hilarius obnovil, po zpustošení v bojích mezi knížetem Soběslavem a králem Vratislavem, klášterní kostel svatého Štěpána na Hradisku. Píše se rok 1201 a pro Olomouc a hradisko kláštera jde o slavné dny. Do Olomouce přijíždí český král a ustanovuje nové správní orgány: komorníka, kastelána neboli purkrabího, sudího a beneficiáře. Podepisuje zde řadu listin a také podepisuje listinu s následujícím textem: Přemysl, král český, věnuje k zřízení záduší za knížata moravská Vladimíra a Břetislava dvorec Štěpánovice klášteru hradiskému, jakož i k vybavení příslušných držav přivolil 1201. Latinský text, který přeložil Jan Zlámal, je uveden v "Codex diplomaticus Moraviae", ale též v Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae II a byla tedy ves později Štěpánov zvaná v latinské listině jako Štěpánovice (Scepanoviche) uváděna.

Hornomoravský úval byl lidmi osídlen od dob prehistorických. Již před stotisíci roky žil pravěký člověk u Předmostí poblíž Přerova. Tento lid spaloval těla mrtvých a popel s nedopálenými kůstkami ukládal v zemi ve zvláštních popelnicích či urnách. Rozsáhlé pohřebiště lidu popelnicových polí bylo objeveno v roce 1924 mezi Moravskou Huzovou a Hnojicemi.

Je tedy zřejmé, že vesnice Štěpánov byla poprvé historicky doložena právě v roce 1201. O založení vsi zaznamenal pan učitel František Loutocký tuto pověst.

Za dávných dob byly kraje široko kol Olomouce hlubokým lesem porostlé. Jen tam, kde nynější klášter Hradisko při řece Moravě se vypíná, stával druhdy chatrný klášter, v němž žil stařičký opat Štěpán životem zbožným. Provázen jsa bratry procházíval pustou krajinou pilně pátraje, zdaž by komu přispěti mohl. Kraj, rozložený od kláštera do daleka, patřil prý pánu z Libnic, jenž horlivým jsa honby milovníkem, velmi často na lov vyjížděl. Tak jedenkráte vzdáliv se valně od družiny své, a žena se za jelenem, v lese zabloudil. Nemoha se z lesa dostati, ana noc již nadcházela, byl nucen v lese přenocovati. Ráno procitnuv, spatřil Štěpána, an s druhy k němu přichází. Zvednuv se, šel k němu. Dobrotivý stařeček podal mu občerstvení a vyvedl jej z lesa. Na památku svého zachránění založil Libnický na místě, kde přespal noc v lese, vesnici, jíž údělem dal Štěpánovi a nazval ji Štěpánovem.

Posuňme se v čase. Píše se rok 1901. V tu dobu stále ještě existují dvě obce s názvem Štěpánov. Dolní Štěpánov a Horní Štěpánov. Obě části v tu dobu již mají společné obecní zastupitelstvo. Pro označení společné nebo lépe řečeno spojené obce se vžil název Dolní Štěpánov a to zejména proto, že název Dolní Štěpánov užíval úředně poštovní úřad již od svého založení v roce 1852. Na základě žádosti obecního zastupitelstva ze dne 18. února 1907 změnilo ministerstvo obchodu ve Vídni výnosem č. 10684-P ze dne 16. dubna 1907 název obce na Štěpánov, okres Šternberk na Moravě.

V roce 1910 se konalo sčítání lidu. Ve Štěpánově žilo 2814 obyvatel, z toho 2411 se hlásilo k české a 403 k německé národnosti. V uvedeném roce dokončily místní železárny stavbu celého bloku domů se čtyřmi byty Od roku 1953 nese čtvrť název Hybešova. Místní školní rada se dne 13. července 1907 usnesla podat Zemské školní radě v Brně žádost o povolení zřídit měšťanskou školu. Výnosem c. k. Zemské školní rady ze dne 9. září 1910 č.j. 25148 bylo povoleno zřízení měšťanské školy a její otevření ve školním roce 1910/11 a to jako školy koedukované. To znamenalo, že kromě chlapců mohly školu navštěvovat také dívky.

Dne 1. srpna 1912 zasáhla obec větrná smršť, která způsobila mnohé škody, zvláště na střechách. V uvedeném roce zahájilo Vodní družstvo pro regulaci řeky Oskavy regulační práce na řece v úseku od žerotínského mlýna po Chomoutov. A pomalu se přesuneme k válečným a poválečným létům.

Od roku 1917 má obec elektrický proud. Po třech stoletích poroby a nesvobody přichází slavný 28. říjen 1918, den osvobození českého národa. Zpráva přichází do Štěpánova dopoledne 29. října. Přivážejí ji železničáři z Prahy. Na schůzi starostů jedenácti českých obcí v Hnojicích dne 7. 11. 1918 dochází k vytvoření okresního národního výboru pro Šternbersko se sídlem ve Štěpánově. ONV ve Štěpánově se stará o veřejné věci až do 16. prosince 1918.

Pro budoucí samostatnost Čechů a Slováků měla značný význam i účast v zahraničním odboji. Do československých legií vstoupilo též 26 štěpánovských rodáků a 9 občanů, celkem tedy 35 osob. Z nich sloužilo v ruských legiích 32 mužů, ve francouzských 2 muži a v italských jeden. Čtyři legionáři - Štěpán Kutal, Cyril Pelíšek, František Vrbka a Vojtěch Zatloukal - se domů nevrátili. 15. června 1919 se konali první obecní volby ve svobodném státě.

Při sčítání lidu v roce 1921 měl Štěpánov 2957 obyvatel. Stará neregulovaná Oskava přinášela štěpánovským problémy od nepaměti. Oskava zlobila pravidelně. Když pršelo, vylévala se v Klebetově tak, že lidé museli přecházet zatopené cesty po deskách, mnohdy byli dokonce nuceni plavit se v trokách (neckách). V roce 1891 se Oskava rozlila po celé vesnici až na dolní konec.

Pro regulaci řeky bylo vytvořeno Družstvo pro regulaci Oskavy zahrnující obce Štěpánov, Žerotín, Krnov, Liboš s Jílkovem, Moravskou Huzovou s Benátkami, Štarnov, Březce a Chomoutov. S pracemi bylo započato v roce 1912 a byly ukončeny v roce 1922.

V roce 1923 požádala obec o povýšení na město, o výsledku žádosti se tehdy kronikáři nezmiňují a městem se Štěpánov stává až po dlouhých 97 letech v roce 2020. 10. června 1923 byl obětem I. Světové války odhalen pomník od akademického sochaře Žáka z Prahy. Na pomníku je 65 jmen padlých ze Štěpánova, 8 z Březců, 6 z Benátek, 4 z Krnova, a po jednom z Chomoutova a Liboše.

Opět se trochu posuneme v čase. Dne 27. července 1931 oznámilo ředitelství místních železáren trvalé uzavření továrny. Jestliže v minulosti vyplácely železárny na mzdách přes 13 milionů Kč ročně je zřejmé, jak těžkou ránu pro obec uzavření továrny znamenalo. Ochromení celého hospodářského systému trvalo od roku 1929 téměř po dobu deseti let.

Když se v letech 1772 a 1773 pálily cihly na stavbu kostela sv. Vavřince, těžila se potřebná hlína v prostoru dnešního parku u pošty. Tak vznikl uprostřed obce rybník. Při regulaci Oskavy v letech 1912 až 1922 byla část rybníku zavezena. Zbývající část se zavážela v letech 1923 až 1927 popelem tak, že se vždy vykopala jáma, a po jejím zavezení se zahrnula hlínou a vykopala se další. V roce 1933 sám starosta Bohumil Lýsek bývalý rybník zoral a na své náklady a náklady obce vybudoval Švehlovy sady. V jejich centru stál pomník s bustou Antonína Švehly. Autorem busty byl olomoucký sochař Karel Lenhart. Bronzová busta dr. Antonína Švehly byla z podstavce odstraněna v červnu 1943. Byla určena do sběru "kovů pro válečné účely" a odvezena do Prahy. Když po válce pátral štěpánovský farář Josef Slavík po zabavených zvonech, našel v Praze bustu dr. Švehly a zajistil její převezení do Štěpánova. Busta potom byla v trezorové místnosti Rolnické záložny a někdy v padesátých letech se ztratila. Pan Kráčmar sice v roce 1999 ještě píše, že všechna dosavadní pátrání byla bezvýsledná, ale jak už víme, bysta se objevila a byla nalezena zakopána na zahradě tehdejšího starosty Mojmíra Líska a jím slavnostně vyzvednuta. V parku u pošty od roku 28. srpna 1949 stojí pomník nový s bustou prezidenta Masaryka.

Roky předválečné a válečné byly pro Štěpánov velmi těžké. V průběhu druhé světové války gestapo zatklo a uvěznilo 27 občanů, z nichž pět bylo popraveno, jeden spáchal ve vězení sebevraždu, jeden utonul na lodi a jeden byl zabit při bombardování. Od poloviny roku 1944 bylo nebe nad Štěpánovem často přeškrtáno bílými čarami výfukových plynů vysoko letících spojeneckých aeroplánů. Dne 25. 7. 1944 došlo nad obcí k souboji německé a americké stíhačky. Rachotily strojní zbraně, kulky rozbíjely okna, střešní krytinu a omítky na domech na hutích. Dne 18. srpna došlo k obdobnému souboji přímo nad měšťanskou školou.

Hromová rána a vysoký sloup hustého kouře oznámily 7. 11. 1944 v 9,50 hod. vážné neštěstí. Stihačka Messerschmid se pro poruchu motoru zřítila před domy čp. 119 a 84 (Dolní 38, 40) a zaryla hluboko do silničního tělesa. V troskách zahynula 23 letá Božena Petříková a v nemocnici následně podlehla těžkému zranění její sestra Ludmila. Rok 1945 je od samého počátku ve znamení konce války. Na nákladních železničních vagonech odvážejí vězně z Osvětimi a to až při - 20oC. V prvních květnových dnech procházely obcí a často zde tábořily oddíly německých vojsk. Nákladní auta se zásobami benzinu a munice byla zaparkována v průjezdech selských stavení. Ze Štěpánova odjížděly oddíly nejprve na Šternberk, později na Litovel a Mohelnici. Ve dnech 2. až 4. května byla v obci poměrně silná posádka s tanky a děly. To se již objevovala sovětská průzkumná letadla Rata, a vše nasvědčovalo tomu, že brzy dojde k bitvě. V sobotu 5. května napadala sovětská letadla kolony německých vojsk, v okolí byly vidět četné požáry. Nedělní ráno bylo ohlášeno prudkou střelbou z kulometů a děl zaznívající směrem od Bohuňovic. A také se začalo bojovat o Březce, kde došlo ke dvěma těžkým bitvám. Dvakrát se tam vyměnily armády. Navíc tam byl na trati zasažen německý "sanitní" vlak. Vojáci se rozběhli po polích a do Březců, tam se současně tlačily ruské oddíly. Tak došlo k bitvě dům od domu. Po konečném obsazení Březců podnikly sovětské oddíly útok na Štěpánov. Němci obec úporně hájili, šlo jim o krytí ústupových cest jak po železnici, tak po silnici. V pondělí v noci byl Štěpánov již prakticky od Němců vyklizen. Po dvou a půl dnech bojů obsadila Rudá armáda obec v úterý 8. května odpoledne po 13 hodině. Boje si bohužel vyžádaly mnoho obětí, na životech i na majetku.

Za bojů byly nejvíce poškozeny domy na hutích včetně kostela sv. Barbory, domy v Březecké ulici, v Nové ulici, dále část Dolní ulice kolem Havlova obchodu. V železárnách vyhořela stará slévárna a nová strojovna. V úterý 8. května byl v 7 hodin vyhozen most u hostince Františka Kamaráda a značně poškozeny domy v okolí. A právě zmiňovaný kostel sv. Barbory, vystavěný v novogotickém stylu v letech 1872-1875 významným rakouský architektem, baronem Friedrichem von Schmidtem a financovaný majitelem štěpánovských železáren baronem Františkem Kleinem, vzhlížel na tyto válečné hrůzy. Byl tichým svědkem hrůz, které se v jeho okolí děly. V září a říjnu 1938 vznikl v prostorách tehdejších železáren internační tábor pro neloajální Němce v době napětí mezi Němci a Čechy a rozmachu Sudetoněmecké Henleinovy strany. Následně stejný prostor od března do září 1939 slouží jako koncentrační tábor pro židovské obyvatele Olomoucka, kteří odsud putují vlaky přímo do koncentračních táborů v Německu, např. Matthausenu. A na konci války opět stejné prostory složíjak sběrný tábor pro odsunuté Němce.

Tím bych historii Štěpánova ukončil a jeho další rozvoj v letech následných nechal do příštích čísel.

Použit zkrácený text Jiřího Kráčmara, Jiří Šindler


Listopad, prosinec 2021


Farnost Štěpánov + město Štěpánov = spolupráce po letech
Po dlouhých sedmi letech jsme snad konečně našli společnou řeč s farností Štěpánov, resp. s panem farářem Janem Jaškem. V minulých měsících farnost požádala město Štěpánov o finanční spoluúčast na opravě střechy kostela sv. Vavřince. To byla příležitost pokusit se opět najít cestu k vzájemné spolupráci a řešení letitých nedořešených záležitostí. Proto jsme vyvolali jednání nejen se zástupci farnosti, její ekonomické rady, ale i zástupců Děkánátu Šternberk a Arcibiskupství Olomouc. Společně jsme jednali o nedořešených majetkoprávních záležitostech a našli řešení většiny otázek, které jsme diskutovali. Především se nám konečně podaří zahájit letitý plán revitalizace hřbitova, zrealizovat plán nové meditační zahrady pro občany Štěpánova či rozšířit hřbitov o nová kolumbária a prostory rozjímání pozůstalých. Ať už byly důvody předchozí nespolupráce jakékoli, je dobrý pocit, že se podařilo najít cestu, která přinese prospěch oběma stranám a všem občanům Štěpánova. Především pak je to výborný start do dalších let vzájemné spolupráce. Jiří Šindler, starosta města


V minulém měsíci jsme uspěli s žádostí o grant v rámci reklamní spolupráce s ČEZ. Na dříve avízovaný servisní stojan a stojan s nabíječkou pro elektrokola jsme dostali od ČEZ finanční grant ve výši 30.000,- Kč. Na Facebooku proběhla malá anketa k umístění stojanů. Touto otázkou se nyní budeme zabývat a v příštím roce budou stojany instalovány. Plánovaná investice je cca 45.000,- Kč.


20202019


/květen 2019/


Nedávno přišel s podnětem na výsev lučního kvítí na veřejných prostranstvích obce náš referent pro životní prostředí Vojta Holý. Tento trend je nyní velmi vyhledávaným. S ohledem na klimatické podmínky a úbytek vody jde i stále o potřebnější změnu v údržbě veřejné zeleně. Někdo v tom uvidí argument o problémech zajistit pravidelnou a včasnou údržbu zeleně, jiní budou argumentovat alergií či "líhní klíšťat". I to je důvod k diskuzi, ale až po seznámení s podstatou věci. Trendem jsou promyšleně zakládané obecní louky doplněné o luční květiny. "Kdo se ještě letos chlubí sousedům krátce střiženým a pečlivě zalévaným trávníkem bez jediného kvítku, zaspal dobu." Kvetoucí louky poskytují nejen potravu, ale i útočiště různým druhům hmyzu, který ve velkém poslední roky vymírá. Navíc se sečou jen jednou nebo dvakrát ročně. Louky v obcích a městech oceňují i odborníci, kteří hledají odpověď na klimatickou změnu, se kterou v našich krajích přicházejí častější a déletrvající období sucha. Zatímco trávník, který se poseká před tropickými horky, zhnědne a sejde, louka dlouho zadržuje vodu, vydrží a udržuje prostor o několik stupňů chladnější než sežehlé travní strniště. Nemluvě o prašnosti takto vyschlé travní plochy. Než vyřkneme "odborné" polemiky, zkusme si na Internetu o tomto ekotrendu nejprve něco přečíst. Potom můžete hlasovat v anketě na mojich nových webových stránkách www.starostastepanov.cz.

V minulých dnech jste vídali na zastávce autobusu vozíčkáře. Společně s obecní policií, paní Navrátilovou a díky spolupráci s naší občankou Karlou Odvárkovou se podařilo tomuto pánu zajistit potřebné lékařské ošetření. Především mu však bylo zajištěno ubytování. I přes počáteční nesouhlas, nakonec nabídku ubytování v azylovém domě v Olomouci přijal. Nyní čeká na další ubytování v zařízení Charity Olomouc.

Poslední týdny byly velmi hektické i jinak. Opět se nastartovala jednání vedoucí k budoucí realizaci nové kruhové křižovatky "Březecká". Projekt je připraven, probíhají řízení. Obec nyní jedná s majiteli dotčených pozemků a zastupitelé schválili smlouvu o smlouvě budoucí, kterou dojde k převodu pozemků pod křižovatkou na Olomoucký kraj. Do obce přijal mé pozvání náměstek hejtmana pro dopravu pan Zahradníček a také ministr obrany. Obě schůzky se uskutečnily v dubnu. Pan Zahradníček přijel společně s ředitelem správy silnic Olomouckého kraje panem Foltýnkem. Společně s panem starostou Liboše a panem místostarostou Růžičkou jsme prošli poškozené silnice v okolí obce, které kraj léta využíval pro objízdné trasy. Bohužel nedostatek finančních prostředků kraje ovlivní i opravy silnic. V tomto roce kraj provede diagnostiku všech silnic II. a III. tříd a následně rozhodne o způsobu jejich oprav. Budu si to muset pohlídat a opět tlačit tzv. "na pilu". Přesto jsme se domluvili na dílčích opravách. Realizaci silnice v intravilánu Mor. Huzové, zde bychom chtěli společně s SSOK řešit v dohledné době i stání u MŠ a zálivy zastávek. Podobně jsme se domluvili v Benátkách na doprojektování chodníku podél silnice. Také jsme hovořili o plánu nového cyklochodníku mezi Liboší a Mor. Huzovou. Štěpánov v dubnu navštívil ministr obrany Lubomír Metnar se svými náměstkyněmi. I přes zamítavé stanovisko armády o neuhrazení škody na komunikaci ul. Nádražní jsem se nenechal odradit a trval na nalezení řešení. To jsme nalezli na tomto společném jednání. V přípravě je společné memorandum o spolupráci, v následujících dnech mám domluvené jednání s náměstkyní ministra nad projektem rekonstrukce ul. Nádražní a jak řekl pan ministr "do švestek" by měla být připravena smlouva o společném financování a etapách realizace. Rovněž cyklostezka je v plném proudu jednání se SŽDC o jejím trasování. Tzv. "zelenou" dostal mostek pod tratí, který bude součástí propojení cyklostezky směrem na Bohuňovice. K trase se souhlasně vyjádřila a dopravní komise MmO.

A teď i z jiného ranku. Projekt kompletní rekonstrukce chodníků podél silnic II. třídy v obci a místních částech je před dokončením a již prochází naším připomínkováním, stejně jako projekt rekonstrukce Hrušky či rozšíření ČOV. Také se začal připravovat projekt nové zbrojnice a již také připravujeme jednání o přípravě nové tělocvičny a dalších plánů do dalších let, aby nedošlo k "zabrždění".

Takže nezbývá sami sobě a obci popřát, protože to za nás nikdo jiný neudělá :-), hodně sil do dalších jednání a práce, aby vše vycházelo pro Štěpánov co nejlépe. V této souvislosti patří veliký díky kolegům na úřadě, bez jejichž nasazení a spolupráce by to nešlo.

Pěkné květnové dny plné sluníčka přeji všem.

Jiří Šindler, starosta obce


"Pokud chceme pro školství a naše děti to nejlepší, dejme nejkvalitnějším lidem s tou nejoptimálnější vizí a odborností šanci školu a děti vést. A to jinak než přes konkurzní řízení nejde". /Ministr MŠMT/

Ředitel ZŠ ve Štěpánově byl jmenován k 1.7.2007. Jeho funkční období po dvanácti letech končí k 31.7.2019.

Rada obce Štěpánov využila zákonné možnosti a vyhlásila konkurzní řízení. Cílem tohoto kroku je neustálé zlepšování rozvoje školy, zlepšování komunikace mezi školou a zřizovatelem a ostatními organizacemi v obci, zhodnocením uplynulých dvanácti let a vytvořením nové vize a motivace managementu školy. Nemluvě o rozvoji kvality vzdělávání. Každému managemetu má jít vždy o cestu vpřed. Proces výběru nového ředitele by měl být maximálně transparentní. Proto v komisi zasednou jak zástupci obce, tak zástupci školní inspekce, krajského úřadu, ředitel základní školy z okolí Štěpánova, zástupci základní školy jak z řad učitelů, tak i zástupci rodičů. Ty všechny doplní poradním hlasem odborník na personální psychologii. Cílem je, aby vybraný ředitel byl pro vedení školy nejen nejlepší volbou v oblasti odborné, profesní, ale i po stránce osobnostní. Chceme, aby to byl manažer na správném místě. Věříme, že pro stávajícího ředitele bude účast ve výběrovém řízení šancí zhodnotit uplynulé období a příležitostí představit vizi rozvoje školy na příští období.

Koncepce rozvoje školy bude pro všechny kandidáty jednou z podmínek účasti ve výběrovém řízení.

Smyslem volné soutěže o ředitelská místa není jen personální výměna, ale především zhodnocení kvality současného vedení školy. Kvalita vzdělávání i vedení školy po všech stránkách je prioritním zájmem zřizovatele.

Zájemci mohou podávat přihlášku do 13. 5. 2019 na obecní úřad.


/duben 2019/


Milí čtenáři,

opět se scházíme nad řádky obecního zpravodaje, v pořadí již jeho třiapadesátého ročníku. Za ta léta prošel řadou proměn. Střídali se šéfredaktoři a dopisovatelé, měnily se rubriky i grafika, černobílé výtisky a fotografie nahradily barevné, měnil se i název. Vždy byla snaha jím informovat o našem Štěpánově, o všem podstatném, co se v něm děje a chystá. Slýcháme výtky k délce příspěvků či mých úvodníků. Ty se mnohdy stávají románovým čtením, což není podstatou a jedna fotka někdy nahradí tisíce slov. Do psaní úvodníků brzy zapojím i pana místostarostu nebo dámy z rady obce nebo zajímavé osobnosti obce. Někomu vadí barevnost novin, pro mne to jejich plus. Negativního světa, který nám předkládá jen černé zprávy o krizích, válkách, kriminalitě, katastrofách, mám po krk. Jako by úsměv, úspěch, dobrá zpráva byla nemoc a něco špatného. V té jejich barevnosti vidím alespoň ostrůvek barevného světa v tom zachmuřeném šedém prostoru. Taky nám je předhazováno, že se chválíme, ale nenapíšeme, co se podařilo méně. Pochvala je to nejmenší, čím můžeme motivovat druhé a sebe sama. Nemělo by být lidskou přirozeností mluvit spíše o úspěších než o prohrách? Ostatně pro negativismus tu máme jiné, kteří i přes úspěchy musí neustále poukazovat na chybičky a taky sociální sítě a jejich komentující, kteří se bez znalosti podstaty věci a informací staví do role Všeználků, Všudybylů a odborníků na všechno. Bohužel lidé diskutující na FB často nezajímají argumenty a nechtějí je slyšet, ostatně nejen tam, potřebují si jen rychle na někoho plivnout, zchladit si žáhu, popř. se zviditelnit. Pokud Vás něco trápí, potřebujete s něčím pomoci, máte připomínku - napište mi email, využijte dalších komunikačních prostředků se mnou. Třeba jen proto, vyslechnout si názor druhé strany, než si uděláte své vlastní závěry.

Aktuálně a opět se v obci řeší podpora sportu, financování sportu, sportovní hala, umělý sportovní povrch a někteří i bazén. Jako by ani nebyly jiné věci a oblasti k řešení. Argumentuje se dětmi a jejich budoucností a všichni jsou nejerudovanějšími a jedni důležitější než ti druzí. Obec má své priority a potřeby, které jsou důležité pro obyvatele, pro všechny, pro její existenci a rozvoj. Nemůže mít klapky na očích a vidět jen ten jeden zájem. Finanční podpora ze strany obce se stala jakou-si očekávanou povinností a běda, když jednou nepříjde nebo v menším rozsahu. Hned se tak akorát hodíme na hnůj. Zaměňují se pojmy podpora sportu a financování sportu Financování sportu už není chápáno jako podpora sportu, ale jako očekávané dogma a obec se v tomto smyslu stala jakousi rukojmou, a to je chyba. V příštím vydání se touto oblastí budu zabývat podrobně. Za poslední čtyři roky se i v této oblasti obec snažila vyřešit resty z let minulých. U konkrétních spolků a lidí jako by chyběla sebereflexe, pokora a uvědomění si svých pochybení a za své chyby obviňují obec. Je smutné, když se poslední roky snažíme najít společnou řeč, daří se řešit staré věci, začíná se dařit hledat formy vzájemné spolupráce a opět se najdou tací, kteří vše interpretují tak, že obec jde proti sportu. Podstatné je táhnout za jeden provaz, ať je "u vesla" Petr nebo Pavel. To si mnozí neuvědomili ani po více jak čtyřech letech, byť jsou představili organizací obce či velkých spolků, kteří od obce potřebují a žádají pomoc.

Každý máme své představy, každý své množnosti. Akceptujme práci a snahu druhých a nechme je dělat jejich práci, jak nejlépe umí. Nikdy se nelze zavděčit všem. Ať tedy redakce dělá noviny jak nejlépe umí, my snažme vést obec kupředu, spolky ať mají chuť dělat svůj zájem, proto že chtějí nikoli proto, že očekávají financování. To by měl být vždy spíše bonus.

Všem přeji hodně úspěchů a radosti z toho, co děláte.

Jiří Šindler


Plesová sezóna 2019

Plesová sezóna ve Štěpánově v březnu skončila a mne nezbývá než všem, kteří se na ní podíleli, poděkovat. Děkuji, že se nenechali odradit od pořádání a udržují tuto zimní, taneční tradici.

V zimních měsících se v obci uskutečnili hned čtyři plesy. Divadelní, školní, obecní a šibřinky. Za jejich úspěchem stojí nadšení a chuť každoročně tyt akce pořádat. Upřímně, kolem pořádání takových akcí je mnoho nejen práce, ale i chuti a invence. Každý z plesů již má své stálé návštěvníky, ale i ty, kteří se po lenošení v zimě chtějí trochu rozhýbat.

Tradiční divadelní ples a šibřinky jsou léta vlastní sokolům. Ti svou sokolovnu propůjčují i nám ostatním na pořádání školního plesu, za kterým stojí organizační výbor z řad učitelů, rodičů a přátel základní školy. Náš obecní ples je tradicí nejmladší, byť jsme navázali na tradici muzikantských plesů. Na plese obce jsme měli možnost potkat Davida Mattioliho, špičkového kouzelníka i vynikající tanečnice ze Štěpánova. Návštěvníky jsme s panem místostarostou vítali osobně a ženy uvítali květinou. Šibřinky měli užasnou atmosféru, plno nádherných, doma dělaných masek. Každý ples má jiný ráz, jinou atmosféru jinou náladu. A v tom je to pěkné. Nutno poděkovat všem sponzorům, bez kterých by to nešlo, ale především všem z organizačních "štábů" plesů nejen za organizaci plesu, ale i za odvedenou práci při přípravě, ale i úklidu plesů. Tu mnozí již vůbec nevidí, natož aby pomohli fyzicky s touto částí organizace.

Proto Vám všem patří veliké, děkuji.

Jiří Šindler


Cyklostezka Štěpánov - Olomouc

Cyklostezka Štěpánov - Olomouc dostává po letech opět jasnější kontury, směřování a cíl. Jednáme se zástupci Mikroregionu Šternbersko, se zástupci kraje, SŽDC a dalšími o trasování cyklostezky podél tratě.

Cyklostezka byla tématem snad všech volebních programů. Její studie je připravena od roku 2012, kdy se zvažovaly tři trasy. Na základě studie tehdejší vedení obce začalo činit kroky k výkupu pozemků. Bohužel rozhodnutím zainteresovaných stran z Olomouce došlo ke změně trasy plánované cyklostezky a ta nestojí dodnes.

Koncem roku 2018 se našla možnost vrátit se k možnosti realizace jedné z tras, která v době připravované studie nebyla akceptovatelná a nyní se situace mění. Od ledna intenzivně jednáme se zástupci Mikroregionu Šternbersko, s koordinátorem pro Olomoucký kraj, projektantem, se SŽDC a za podpory pana bývalého starosty Bohuňovic o projektu cyklostezky směr Olomouc a to trase vedoucí podél trati směr Olomouc na přímo. Jednání jsou velmi konstruktivní a postupují rychle kupředu. Pokud bychom našli se všemi zainteresovanými stranami /vlastníci pozemků, město Olomouc, Olomoucký kraj, SŽDC .../ společnou řeč, moc bych si přál a věřím, že by se nám v tomto roce podařilo aktualizovat studii trasy, uzavřít jednání s vlastníky pozemků a mohla by se začít připravovat projektová dokumentace. Zároveň bychom již hledali dotační titul pro možnou realizaci. Myslím si, že cesta pro vznik dlouho očekávané cyklostezky do Olomouce je opět otevřená a nabírá jasné kontury, cíle i termín realizace.


/BŘEZEN 2019/

"Březen za kamna vlezem", říká známá pranostika.

Na radnici ale v tento čas může být i dost horko. Na obecní úřad byla zase jednou "poslána" kontrola zhora. Tentokrát z Inspektorátu práce. Jak říkám, každá kontrola je přínosná a dobrá. Nalezené nedostatky mohou být řešeny a to je podstatné. Březen je také Měsícem knihy či Měsícem internetu. V podstatě to spolu souvisí. Koncem února jsme si i my ve Štěpánově připomněli Mezinárodní den darování knihy. Společně s paní knihovnicí Marcelou Šerou v základní škole jsme ocenili děti, kteří v dnešní době nezevlují u počítačů, ale věnují svůj volný čas krásné knize a čtení. V tom patří i poděkování jejich rodičům, kteří je podporují v těchto aktivitách. V posledních letech se naše knihovna doslova proměnila. Nejen obsahem knižního fondu, který je atraktivní, moderní, čtivý, ale také interiérem. Ten se pomalu mění, knihovna se stává barevným světem a přibývá i nového vybavení. A tak přeji naší knihovnici, aby i nadále měla sílu a vizi naši knihovnu měnit k lepšímu a být jednou z nejlepších knihoven na Olomoucku.

Od roku 1994, z rozhodnutí UNESCA, se celosvětově slaví Den učitelů 5. října. V České republice připadá tento den na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského (28.3.1592). Zmínku o tom, že se v tento den narodil J. Á. Komenský, Učitel národů, už v kalendářích nějakou dobu nenajdeme. Byl to právě Komenský, který poprvé definoval pojem školní rok, prázdniny a školní týden. Zasloužil se o to, aby ve třídách byli žáci stejného věku či úrovně znalostí. Preferoval školu hrou, názornosti, aktivnosti a kladl důraz na individualitu každého dítěte, ale i spolupráci rodičů a učitelů. Bohužel to už je dnes jen zbožným přáním. Přesto si učitelé respekt a uznání zaslouží a zaslouží si, aby v tento den bylo jejich poslání vzdělávat nové generace připomenuto, protože jsou to právě oni, kdo významně ovlivňují budoucnost celé naší společnosti.

Zimní měsíce a předjaří patří nejen ve Štěpánově plesové sezóně. Upřímně jsem rád, že se daří tuto taneční tradici udržet, i když v posledních letech zájem o plesy klesá. Organizátory stojí příprava plesů nemalé úsilí několik měsíců před jejich konáním, v samotném jejich průběhu, ale i po jejich skončení. Nikdo jim v tom nepomůže a z vlastní zkušenosti vím, že to je vždy o malém týmu lidí, kteří mají chuť tuto plesovou tradici udržet. Po zimním lenošení očekávají zájem poveselit se, uvolnit, zatančit si, pobavit se. Je škoda, když se následně setkají s nezájmem občanů. Každý ples v obci již má své příznivce i svou skupinu pravidelných návštěvníků. Proto držím palce jak sokolům a jejich Divadelnímu plesu a Šibřinkám, tak i škole s jejich Školním plesem. Jsem rád, že i ples obce, který navázal na tradici Muzikantských plesů neztratil na kvalitě a originalitě. Cílem bylo nejen udržet "muzikantnost" plesu, ale přinést něco nového, "plesovost". To se nám myslím povedlo. Třetí ples obce byl plesem se vším všudy. Korunován orchestrem, kouzelníkem, který kouzlil mezi hosty a přímo před jejich očima, předtančením moderního baletu či umem barmana, který míchal alko i nealko nápoje. O emotivním a energií nabitém vystoupení italského hosta plesu, Davida Mattioliho, ani nemluvě. Hudba orchestru New Strett Bandu sice u některých vyvolala pochybnosti o tanečním "mistrovství", ale kdo se přišel bavit a plesat, ten zcela jistě našel odvahu a chuť tančit. Nicméně to vyvolalo nápad oživit myšlenku tanečních kurzů před zahájením plesové sezóny. Za výzdobu děkuji Nadě Růžičkové a jejím studentům ze střední školy obchodu a služeb v Olomouci a Markétě Jurášové z Božských svateb, protože i výzdobou sálu je náš ples tak trochu jiným plesem. Zde musím poděkovat všem, kteří se zapojili do naplnění tomboly plesu obce. Především pak místním firmám a občanům, kteří pochopili, že jde o ples obce, nikoli jedince. Seznam všech dárců je uveden na jiném místě Našich novin. Děkuji všem spoluorganizátorům, i těm, kteří pomáhali. Především zaměstnancům obce, panu tajemníkovi a panu místostarostovi, v neposlední řadě za maximální spolupráci Sokolu Štěpánov a SDH Štěpánov. Také pomocníkům z řad TJ Štěpánov, Benjamínků za pomoc připravit sál. Mírným nedostatkem bylo, že bohužel na úklid sálu po plese jsme opět zůstali sami. A tak díky sestrám sokolkám, Luďkovi a Nadě Růžičkovým, Pepovi Trébalovi a Pavlovi Horkému jsme sál po plese v sobotu dopoledne společně uklidili.


/únor 2019/

Vstupme s optimismem a pozitivně do roku 2019

     Motto: " Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít." Jan Werich

     Šestý únor 2019 je to 114 let od narození Jana Wericha. Je známo, že pan Werich neměl rád hloupost a její, jak s oblibou říkával, reprezentanty - blbce. Měl rád život, ženy, zvířata, srandu. Jednou napsal, že závist je nesmrtelná teta a hloupost nesmrtelný strýc. Možná i proto ani dnes Wericha v mediích často nevídáme či o něm nečteme, jako by stále někomu vadil. Zato hloupostí a blbostí je nejen v mediích, ale i mezi námi "něurékom". Jak sám celý život zdůrazňoval, jedinou zbraní proti blbcům a hloupostem je sranda. Proto, pokud můžete, mějte denně úsměv od rána do večera, od ucha k uchu. "Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzo dnové, kdy to bude daleko horší - budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci".

     Evokuje mi to i hloupou situaci okolo štěpánovských kalendářů. Všude, kde je přinesemem či v okolních obcích, všude nám jej závidí. Obdivují nádherné staré pohlednice od paní Evy Stejskalové či staré fotografie od Jany Štarnovské. Oslavili jsme jím 100 let republiky, sto let ve Štěpánově. Před rokem jsme pro Vás připravili první štěpánovský kalendář, byť byl zadarmo, což je to první , co všechny zajímá, nebyl o něj zájem a cesta pro něj na obecní úřad pro vás byla na obtíž i přes jeho rozdávání. Letošní originální kalendář, který obsahuje jedinečné historické fotografie ze Štěpánova a jeho místních částí je nabízen za směšných 50,- Kč, opět bez vašeho zájmu. Tak si říkám, že je opravdu zbytečné a především vysilující, připravovat pro Vás podobné materiály. Možná zůstaneme pro příští rok u neoriginálních kartiček s kalendářem do kapsy, které jste dostávali a které se rozdávají všude a všude končí v koších. Třeba to bude stačit. Kalendáře budou v prodeji do 15. února.

     Promiňte mi, že jsem únorový úvodník věnoval Janu Werichovi a promiňte mi tu upřímnost. Mám rád pana Wericha a směji se s ním, když ho vidím i když čtu jeho řádky. Mnohdy si jeho slova a myšlenky spojuji s konkrétními osobami, okolnostmi a příběhy.

     Přátelé, vždy s úsměvem. Já se směji a vy se usmívejte také!/leden 2019/


2019 opět rokem plného nasazení

    Letošní rok bude pro nás na obci časem zahájení několika významných investic. Některé jsou ve stadiu závěrečných procesních příprav, jiné ve stadiích projektových, administrativních procesů, u jiných jsou již v běhu organizace stavby. Bude to opět rok náročný,  jak pro pracovníky obce, tak externí spolupracovníky. O připravovaných investicích jsem psal v minulém čísle. Možná by stála za zmínku slova Václava Havla "Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne." Píši o tom v souvislosti s tím, že všichni na obci, úředníci či externí spolupracující firmy si jsou vědomi náročnosti úkolů a s tím spojených možných problémů. Problémy jsou od toho, aby se řešili a tak věřím, že se nám podaří vše úspěšně a smysluplně dokončit. A to i přes kibice, intriky či "nečekané" kontroly na obci ze strany státních orgánů či přes osobní zklamání nad některými bývalými rádoby kolegy, kteří si na kolegy pouze hráli.

     Všemu tento rok bude vévodit rekonstrukce mateřské školy na Sídlišti. Ta není jen o samotné rekonstrukci, ale o velmi náročných vyjednáváních s projektantem a vedením základní školy, kam se bude mateřská škola na dobu téměř jednoho roku, během kterého bude probíhat její rekonstrukce, stěhovat. Rovněž vyjednávání s dotčenými orgány hygieny a hasičů nebyla jednoduchá. Všem zainteresovaným patří veliký dík, že bylo nalezeno řešení. Nyní jsme ve stádiu příprav přestavby přízemní ZŠ pro potřeby MŠ, byla podána žádost o dotaci a v přípravě je výběrové řízení na dodavatele stavby. Tým složený ze zástupců školy, školky, projektanta, poradenské firmy, investičního referenta obce a zástupců vedení obce s obrovským nasazením pracuje a pravidelně se schází na společných jednáních již od listopadu.

     Také jsem na první čtvrtletí připravil plán jednání a úkolů, který je již v plném proudu realizace. Oslovil jsem obchodní partnery obce a požádal o spolupráci v roce 2019. Společně s panem místostarostou jsme jednali s vedením obce Liboš ve věci připravovaného projektu intenzifikace a rozšíření ČOV Štěpánov, s SDH o připravovaném pořízení vozidla a projektu nové zbrojnice. Proběhlo pracovní jednání zastupitelů nad připravovanými změnami Územního plánu obce, také jednání o projektu a trasování cyklostezky ve spolupráci s Mikroregionem Šternbersko či jednání s pobočkovým ředitelem České pošty. I tento měsíc budeme intenzivně jednat s Mikroregionem Šternbersko o projektu cyklostezky. V nejbližších dnech očekávám jednání se zástupci sportovních spolků a aktivit ohledně přerozdělení finančních prostředků z rozpočtu obce určených na sport. Také nás čeká jednání se základní školou, Sokolem a obcí o užší spolupráci, jednání s majitelem pískovny o její další budoucnosti a spolupráci s obcí, zahájíme přípravu změny rozvojového plánu obce a především by mělo proběhnout jednání mezi obcí a ministerstvem obrany o ulici Nádražní. Zvažuji společně s radou obce zřízení komisí rady obce, kdy jsem se poučil z předchozích let a případné komise budou opravdu samostatnými, iniciativními a pomocnými orgány. Byla zřízena nová kulturní komise, zvažujeme zřízení komise rozvoje obce či sportovní komise.

    Máme toho před sebou hodně a to je dobře. Obec má od podzimu nové zastupitelstvo, obměněné vedení obce, nového tajemníka Mgr. Vojtěcha Kohoutka. V březnu nastoupí nový asistent starosty, během minulého roku došlo ke změně na funkci vedoucí finančního odboru. Všechny tyto změny jsou pro obec přínosné, protože každá změna přináší nové síly, nápady a především chuť k práci. Určitě se během roku dočkáme dalších případných obměn nejen personálních. Teď jen minimum klacků pod nohama v podobě poslaných kontrol na obec, úspěch ve výběrových řízeních a především vzájemná spolupráce a věřím, že vše bude korunováno úspěchem pro obec i nás všechny.


Rozpočet obce vážně, nevážně

     "Za poměrně krátkou dobu byl Syslov nejhezčí vsí v celém království. Všude bylo čisto, žádné louže, žádné rozlámané ploty a otlučené zdi. Náves vydlážděná, cesty vyspraveny a všechny domky obíleny. Zřízena obe cní knihovna, pusté stráně osázeny stromovím a zřízeno koupaliště." Tolik úryvek z Nezbedných pohádek od Josefa Lady.

     Pečlivé a uvážlivé nakládání s rozpočtovými prostředky vede k úspěchu také v reálném životě. Na jedné straně míra plnění volebních slibů, na druhé rozsah finančních zdrojů, které obec může při svém rozhodování využít. Na obecní rozpočet lze nahlížet jako na finanční plán, určující předpokládané příjmy a výdaje. Prakticky vždy se vyrovnáváme s potřebami výdajů, jež mnohdy mnohonásobně převyšují příjmy. A právě volba, které výdaje zvýšit nebo snížit, vyžaduje nezřídka dlouhá jednání.

     V létě podala výpověď tehdejší vedoucí účetní. Tajemník obce byl dlouhodobě práce neschopný, následně rezignoval na funkci a byl v pracovní neschopnosti. To byl důvod, kdy jsme se rozhodli dát na doporučení a oslovit ke spolupráci nad přípravou rozpočtu na rok 2019 renomovanou společnost AQE Brno. Rozpočet obce, jako nejdůležitější finanční dokument obce, byl připravován na základě předem stanoveného harmonogramu od léta 2018. Průběžně byl projednáván a konzultován, v prosinci proběhla pracovní porada zastupitelů, na které byl celý připravovaný rozpočet také podrobně projednán. O jeho poctivém a správném sestavení svědčí i fakt, že byl zastupiteli následně na 2. zasedání Zastupitelstva obce Štěpánov 20. prosince 2018 schválen jednomyslně.

     Rozpočet obce na rok 2019 byl schválen jako schodkový s finančním krytím zůstatky na peněžních účtech obce z hospodaření z minulých let. Odhadovaný zůstatek na účtech obce před uzávěrkou byl k 31. 12. 2018 cca 45 000 000 Kč. Celkové očekávané příjmy jsou navrhovány ve výši 69 481 000 Kč a jsou tak o cca 20% vyšší oproti roku 2018. Výdaje jsou plánovány ve výši 94 071 tis. Kč, tedy cca o 11% navýšeny.

      Provozní příspěvek obce pro příspěvkové organizace činí: pro MŠ v Mor. Huzové 426.000 Kč, pro MŠ Sídliště 575 000 Kč, pro ZŠ 3 360 000 Kč.

      Do rozpočtu jsou zahrnuty, mimo jiné, výdaje na plánované investiční akce: II. etapa dopojení na TK dle původní projektové dokumentace (2,5 mil), ČOV - projekt, VŘ, management (1,48 mil), stavební úpravy ZŠ z důvodu stěhování MŠ (1,2 mil), MŠ Sídliště rekonstrukce (31 mil), rek. MK a VO Polní (0,48 mil), DH na Sídlišti (pouze z dotace), příprava projektových dokumentací - Hruška, chodníky v obci, chodník směr Benátky k točně, cyklostezka, rek. dešťové kanalizace Novoveská ul., hasičská zbrojnice, tělocvična ZŠ (rozsah bude dále projednáván). Vedle těchto je počítáno s dalšími aktivitami jako: zavedení SOS tlačítek v domě seniorů 604, infotabule o obci, oprava ul. U Splavu, autobusová zastávka ve Stádle, vydláždění prostor před kostelem sv. Barbory, prodloužení V+TK v Březcích, rek. sociálního zařízení ve Stádle, nákup vozidla pro SDH,

      Mimo jiné také na kulturu v režii obce cca 100 000 Kč, na Kruh přátel hudby 79 000 Kč, na další modernizaci knihovny, kina, na hody ... Mimochodem celkové výdaje za hody 2018 vč. kulturního programu, zabezpečení, technického zajištění, služeb vyšly obec v roce 2018 na 470 000 Kč, příjmy této akce díky sponzorům i díky získané dotaci Olomouckého kraje ve výši 100 000 Kč byly vyšší než výdaje. Po dlouhé době tak byly hody v tzv. černých číslech. Dále např. pro klub seniorů 45 000 Kč či Klub rodičů 30 000 Kč. Nově zastupitelé rozhodli o financování sportu, kde bude přerozdělováno cca 650 000 Kč a na dotace z rozpočtu obce pro ostatní aktivity a kulturu pořádané spolky, sdruženími či fyzickými osobami je připraveno 350 000 Kč.
článek o Obecní policii ve Štěpánově v Hanáckých novinách

https://www.hanackenoviny.cz/5762/stepanov-pujcuje-strazniky-okolnim-obcim/?fbclid=IwAR36G5CuG_I4zP4LcMghBxkVILvOEu2jMW71m5VKojImoWLbnTwUfla3hb4


/leden 2019/


/prosinec 2018/


Milé štěpánovské čtenářky a čtenáři,

     snažil jsem se namáhat svou šedou kůru mozkovou ve snaze vymyslet originální téma mého úvodníku. Nic kloudného jsem nevymyslel a tak pojmu opět prosincový úvodník tradičně: prosinec - čas vánoční. Když píši tento úvodník, vánoční téma už na nás pěkných pár dnů útočí z mnoha stran. V obchodech se objevila vánoční výzdoba snad již koncem září, následována vánočními melodiemi, v Olomouci na náměstí už týden svítí vánoční strom a tradiční olomoucké punčování je v plném proudu. V neděli jsme rozsvítili strom i u nás ve Štěpánově.

     Tento atak rádoby vánoční atmosféry mnozí z nás nemají rádi, jakoby se z adventu a celých Vánoc vytratilo kouzlo. Také mám rozporuplné nálady, ale Vánoce mám rád. A ten konzumní humbuk prostě akceptuji. Koledy se mi líbí, vyzdobené svítící obchodní domy jsou alespoň trochu snesitelnější a vánoční výzdobou svítící vesnice a města mají takovou svátečnější a čistější atmosféru. Vlastně mi to celé pomáhá, někdy i přes vše špatné okolo nás, se vánočně naladit. I přes všechen shon, stres, komerci, si ale Vánoce a čas předvánoční, pokud možno užijme a nenechme si jej ničím pokazit.

      Právě vánoční čas by v nás měl probudit ty lepší stránky našeho lidství. Snažme se být k sobě příjemní, ohleduplní, mějme větší pochopení pro problémy druhých lidí. Nezapomínejme ani na podstatu slova rodina a dodejme mu plnohodnotného naplnění. Pokud nám bude záležet jednomu na druhém, na našich blízkých a alespoň jednou do roka jim dáme přednost přede vším, není to s naší společností tak zlé. Mysleme ale i na ty, kteří již nejsou mezi námi a na krásné chvíle, které jsme společně s nimi prožili. Věnujme i jim krátkou vzpomínku.

     Všem Vám z celého srdce přeji svátky naplněné láskou, domácí pohodou a splněnými přáními. Ať je váš vstup do nového roku 2019 úspěšný a plný zdraví, pohody, životního optimismu a elánu.

Na shledanou v příštím roce!

Jiří Šindler, starosta/září 2018/


Rozhovor před volbami 2018


      " Netrápí mne, že je plno věcí k řešení, protože jsem přesvědčen, že pro každý problém existuje východisko, stačí jen chtít. Vše se dá dotáhnout do konce, ale někdy to chce víc času než jen 4 roky. "


Starosta Štěpánova Jiří Šindler považoval zpočátku návrh na působení ve starostovském křesle jako absurdní nápad. Přesto před čtyřmi roky dal tomuto křeslu přednost před profesní nabídkou. Práce pro lidi ho těší i štve, jak už to tak bývá, když se něco bere vážně. Šestačtyřicetiletý Jiří je činorodý, temperamentní muž, který se dovedl obklopit pracovitými a dobrými lidmi. Kromě starostování ve Štěpánově se zvládá spolupodílet se na pořádání kulturních akcí, což mu mnozí vyčítají, ale přesto stíhá i další aktivity. Věnuje se charitativním projektům například ve škole pro děti s více vadami CREDO Olomouc či podpoře sdružení Balet GLOBA, které se zaměřuje na pomoc postiženým a vozíčkářům. Fotí,cestuje, zahradničí, věnuje se chovu koček a psů, přispívá do obecního zpravodaje.

Jaké máte pocity nyní, když končí vaše první volební období? Loučíte se?

Neloučím se a nechci se loučit. Je toho moc, co má naše obec před sebou, a já bych u toho i nadále, jako starosta, rád byl. Ale zda se budu loučit, či nikoli, je na našich občanech - voličích. Nestačí totiž jen být spokojeným občanem či být ve skupině přátel starosty na Facebooku, důležité je přijít k volbám a odevzdat svůj hlas. Voliči se musí rozhodnout, zda chtějí, aby se obec i nadále rozvíjela, nebo se vrátila třeba k zajetým kolejím.

Opravdu se domníváte, že by se obec vrátila o jedno volební období zpět?

Spolu s koaličními partnery jsme dokázali, že to jde i jinak. Makali jsme na 110% a výsledky jsou vidět. Kdo tvrdí opak, mlží a nemluví pravdu. Před čtyřmi roky občané dali důvěru náplavě, čecháčkovi, kterého mnozí neznali. Mnozí se báli, co bude. A ono se ukázalo, že po dlouhých letech, zvolili změnu - starostu, který pro obec žije, odvádí práci s plným nasazením, věnuje jí mnoho ze svého volného času, pomáhá stavět letní kino, podílí se na organizaci pořádaných akcí, připravuje kostel na svatby a téměř každou sobotu oddává. Někteří lídři kandidátek, kteří jdou do voleb, měli možnost své kvality na obci již prokázat a nyní spoléhají na to, že lidé rychle zapomínají.

Ostatně, jak toto vaše nasazení berou doma?

Doma mám opět podporu a ta je pro mne důležitá. Bohužel nemám rodinu a děti, ale i to je pro práci starosty v jistém smyslu výhoda. Mohu daleko víc času věnovat obci a starostování. Bohužel někdy i na úkor partnera, ale s tím je vyrovnán a já mu děkuji.

Než jste se stal starostou, neměl jste žádné politické zkušenosti. Nakolik se vám podařilo naplnit cíle, s nimiž jste kandidoval?

Kandidoval jsem (a nejen já) proto, že jsem byl nespokojený s rozvojem Štěpánova, který léta spíše stagnoval. Šel jsem do toho naplno, jak jsem byl zvyklý ze soukromé sféry. Navzdory tomu, že čtyři roky jsou na "zprocesování" velkých projektů velmi krátká doba, i tak se nám podařilo tento nový směr obce nastartovat. Jsem spokojený s tím, co se za čtyři roky podařilo.

Do zastupitelstva jste byl zvolen za hnutí ANO. Stal jste se jeho členem?

Byl jsem zvolen jako nestraník, ale po volbách jsem do hnutí vstoupil. Zastávám názor, že pokud člověk za nějaký tým hraje, měl by nosit jeho dres.

Nelitujete někdy svého rozhodnutí vstoupit do politiky? Co vám tato zkušenost dala, případně vzala?

Nelituji, i když jsem přesvědčen, že nejsem úplně "pravý" politik, protože se snažím používat zdravý selský rozum. Je to jediná možnost, jak změnit obec, ve které žiji, k lepšímu. Pouhý pozorovatel a kritik nic nezmění, je potřeba se aktivně zapojit. Byl jsem na tom před čtyřmi roky stejně a šel jsem do toho. Když vidím výsledky, tak mě to i baví. Úplně nejvíc mě posiluje a nabíjí, když mě potkají lidé a chválí naši práci a říkají, že po dlouhé době "je vidět, že se něco děje".

Domnívám se, že post starosty není příliš vděčná funkce. Jak hodnotíte svoji zkušenost ve vedení obce?

Je fakt, že kdo si na tu pomyslnou "první židli" sedne, tak to vždy odnese. Lidé nerozlišují, jestli silnice je státní nebo obecní, jestli my musíme vést zdlouhavá jednání na téma, o kterém jsou lidé přesvědčeni, že lze rozhodnout hned. Starosta může za volně pobíhajícího psa i za nevyvezené popelnice. To je realita. Většina vidí jen to, co se nepovede. Co se povede, je potřeba rychle zapomenout. Být v čele obce je obrovská odpovědnost, nepočítáte s nějakým vděkem, je to ale i možnost, jak být v centru dění. A když jdu obcí a vidím tu spoustu práce, která je za námi, mám radost. Říkám si - nebylo a není to zbytečné.

Kdo vám pomáhá ve vaší práci? Máte vůbec čas na relaxaci?

Bez zázemí doma by to nešlo, tak za něj tomu, kdo mi ho poskytuje, děkuju. O tom jsem již mluvil. Jsem tak trochu workholik, takže mě do relaxování musí nutit :-). A kdo mi pomáhá? Mám kolem sebe spolupracovníky, bez nichž by to nešlo - členy své kandidátky, kteří mi i přes mé chyby důvěřují, skvělé kolegy a kolegyně na radnici. A také mé členy Rady obce a koalice - Danu, Marcelu, Luďka a pana místostarostu. Bez nich by to nešlo.

Je něco, co vás trápí nebo se nedaří dotáhnout do konce?

Trápí a vyvádí mne z míry některé nepodložené názory vyplývající z neznalosti a neinformovanosti. A hodně mne štve, že z toho těží lidé, kteří si to nezaslouží. Netrápí mne, že je plno věcí k řešení, protože jsem přesvědčen, že pro každý problém existuje východisko, stačí jen chtít. Vše se dá dotáhnout do konce, ale někdy to chce víc času než jen 4 roky.

Když se ohlédnete zpátky, s čím jste za ty čtyři roky opravdu spokojený?

V obci jsme prostavělo a proinvestovalo téměř sto milionů a peníze byly investovány účelně - nejsou tady vyslovené "seky", i když samozřejmě hodnocení těchto věcí podléhá subjektivním názorům. Obec se za poslední čtyři roky stala centrem kultury, je také vyhledávána snoubenci, které okouzlil kostel sv. Barbory. Staví se, daří se získávat dotace. Podařilo se obec posunout o hodný kus dál a pokud nebudou strany současné koalice před i po volbách "politikařit", což pohledem na kandidátky možné docela dobře je, bude to OK a budeme se dál snažit obec rozvíjet.

Považujete se za úspěšného starostu?

Nemyslím, že bychom svou účastí na radnici obec poškodili, naopak. Obec dobře hospodaří, podařilo se navýšit obecní majetek o miliony korun. I přes velké investice má Štěpánov na svých účtech více jak 40 milionů korun připravených pro investice v následujícím období. V řadě zdejších starostů jsem možná úspěšnější, ale to je na posouzení voličů.

Jestliže se na vámi sestavený strategický plán rozvoje obce dívám, co se vám z něj podařilo naplnit a co se naopak nepodařilo?

Co jsme s koaličními partnery slíbili, to se nám z velké části splnit podařilo. Dokonce v takové míře, že nové zastupitelstvo bude muset tento strategický plán nově aktualizovat, protože 80% úkolů se podařilo realizovat. Snažíme se neslibovat nesplnitelné, nestavět vzdušné zámky, na druhou stranu není potřeba klást si cíle malé. Jsme dobrý tým, hodně kolegů má "tah na branku", snahu věci posouvat kupředu, vytváříme tlak. Hraje v tom roli osobní iniciativa, zápal pro věc a patriotismus. Samozřejmě jsou i věci, co se nepodařily. Čtyřleté volební období je krátké na to, aby bylo možné splnit vše, co se táhlo několik let před tím, než jsme převzali vedení obce a ještě plnit to, co jsme si předsevzali sami. Jedním z těchto témat je zcela jistě cyklostezka. V otázce její realizace je mnohé rozjednáno, ale zatím se nepodařilo vše dotáhnout tak, abychom mohli přistoupit ke konkrétním krokům. Stejně tak jsme nerealizovali rekonstrukci mateřské školky, protože projekt, který byl zpracován, byl špatný a musel být přepracován. Nicméně v této věci již probíhá stavební řízení a hledá se dotační titul pro realizaci stavby. Také jsme se moc, my ani koalice, neposunuli v návrhu nového senior centra. To jsou výzvy pro příští volební období.

Co jste tedy v obci rozjeli za projekty?
Pokud občané čtou Naše noviny není potřeba se opakovat. Pokud chodí s otevřenýma očima musí výsledky naší práce vidět.

Dle vašeho volebního programu jste také chtěli zavést veřejný audiopřenos z jednání zastupitelstva. Proč se tento bod nerealizoval?

Na to je jednoduchá odpověď, nebyla vůle toto řešit. Nebo možná byly k řešení jiné, důležitější, problémy. Ostatně ani technicky nebylo možné přenos realizovat. Toto se například v kině již změnilo a nic nebrání tomu tento bod realizovat.

Mnozí vám vyčítají, že jste se dostatečně nevěnoval kauzám Hruška, kompostárna či pískovna.

Není to jen o mne. Je to i o partnerech. Po volbách na nás padal jeden letitý kostlivec za druhým, o tom by mohli členové rady mluvit dlouho. Neudělali to, protože jsme chtěli jít dopředu. Nicméně není pravda , že jsme se tomu nevěnovali. Osobně jsem zpracoval analýzu všech kauz, prošel jsem kvůli tomu všechny zápisy zastupitelstva, rad obce léta dozadu, prošel několika školeními o provozu kompostáren, zpracoval a analyzoval průběh prodeje a nákupu podílu Hruška a následný převod budovy na obec. Veškeré informace byly již před lety zveřejněny a stále jsou dostupné na mých webových stránkách.

Před čtyřmi lety byl velkým tématem Územní plán obce a především možnost výstavby za ul. Pravoslavná. Proč se věc nikam nepohnula?

To by asi byla také spíše otázka na jiné. Například zastupitele za KDU-ČSL. Proč se tomuto tématu nevěnovali a s touto otázkou nepomohli a vehementně jej nyní prosazují ve svém volebním programu? Obec opakovaně navrhovala velice lukrativní nabídky nejen na výměnu pozemků s větší rozlohou než za Pravoslavnou ulicí a se stejnou bonitou, nabídku na příspěvek na opravu varhan v době jejich rekonstrukce, nabídku řešení hřbitova či deklarovala jinou ochotu spolupracovat. Bohužel jsme se nepotkali se zájmem věc řešit, spíše tomu bylo naopak. Vyvolali jsme jednání s arcibiskupem Graubnerem i se zástupkyní arcidiecéze, ale neměli jsme v rukou asi ty správné karty nebo možná nebyli těmi správnými lidmni.

Vzhledem k demografickému nárůstu obyvatel je stále větší problém sehnat pro dítě v místě bydliště školu či školku. Jaká je situace ve Štěpánově?

I u nás se s tímto trendem potýkáme, ale zatím se s těmito kapacitními komplikacemi paní ředitelka úspěšně pere. Nicméně je to veliký problém. V minulém roce jsme proto přepracovali, v rámci připravovaných projektů, projekt kompletní rekonstrukce mateřské školy, která už opravdu nutně potřebuje radikální zásah. Máme již za sebou i stavební řízení a tato rekonstrukce bude prioritou příštího zastupitelstva. Měla by se začít realizovat v příštím roce.

Co třeba školství, kultura, rodina, zdravotnictví či sociální péče?

Kultura v obci se zvedla o několik set procent. Spolky fungují a pořádají mnoho akcí, kino se obhájilo samo. Návštěvnost se zněkolikanásobila, program se rozrostl a způsob využití kina se zmnohonásobil. Vedle divadelních a hudebních produkcí, talkshow večerů, příležitostných společenských večerů s občany a promítáním, jej využívám i pro setkávání s občany. Tedy s těmi, co mají zájem. Kino se stalo opět centrem nejen kultury, ale i pospolitosti. Knihovna prošla neskutečnou proměnou ze skladu knih ve vzdušný prostor s novými a žádanými tituly (toto nejsou má slova, ale slova nadřízené knihovny) a také profesionální knihovnicí. Hody jsou po letech opět vyhledávané pro svůj program a rozsah. Podařilo se na ně přizvat významné umělce - Josefa Zímu,Evu Pilarovou, Yvettu Simonovou, Petra Kotvalda, Pavla Calltu, Heidy Janků a jiné. Kruh přátel hudby za finanční podpory obce přináší do obce vážnější hudební kulturu. Obec našeho formátu má svůj reprezentační ples, který jsem ostatně občanům sliboval. Za tím vším nejsem jen já, ale celý tým a především Vojta Kohoutek.Ve škole bylo jen tento rok, díky dotaci, investováno více jak 8 milionů Kč do modernizace učeben a výstavby bezbariérového přístupu na I. stupeň ZŠ. Pokud jde o zdravotnictví, máme za sebou jednání s našimi lékaři a lékarnou nad projektem nového zdravotního střediska v budově NS Hruška..

Koukala jsem na Facebook a jedním z občanů je vám vytýkána výstavba předraženého bytového domu?

Toto jsou argumenty přesně do předvolebního boje. Křičet, ale neznat souvislosti. Obec před rokem 2014 provozovala na místě nového bytového domu starý bytový dům s několika byty. Provozovala ho tak, že v něm byl obydlen pouze jeden byt, protože ostatní hygienicky nevyhovovaly. Když se naskytla možnost koupě, rozhodlo tehdejší vedení a zastupitelstvo, že se koupí sousední nemovitost a umožní se výstavba nového bytového domu. Obec tehdy neměla de facto žádný bytový fond. Po koupi, přišla na řadu demolice a do roka a do dne stojí nový bytový dům s 14 byty. Veškeré kroky prošly zastupitelstvem či Radou obce, ceny vzešly z výběrových řízení počínaje studií, projektem a konče zhotovitelem.

Někteří občané zlehčují investice v tomto volebním období. Prý se vám to staví, když vám předchozí vedení projekty připravilo?

Když jsme v roce 2014 přebírali s koalicí vedení obce převzali jsme sice projekty například na tlakovou kanalizaci či mateřskou školku. Když jsme ale chtěli získat rychle dotaci na výstavbu tlakové kanalizace v místních částech, zjistili jsme, že projekt je zpracován nedostatečně a tak jsme jej museli nechat dopracovat. Podle starého projektu rekonstrukce mateřské školky byla opravena střecha, vyměněny okna, vystavěn nový vchod. Bohužel pro rekonstrukci interiérů bylo nutno projekt přepracovat, a to i z důvodu nových norem a požadavku zákonodárců na rozšíření kapacity školky. O tomto projektu jsme již mluvili. Ostatně na obci jsme využili některé zpracované projekty, ale z důvodu jejich stáří, kdy sice byly zpracovány, ale nebyly realizovány, je bylo nutné přepracovat, aktualizovat a vést nová stavební řízení.

Mezi řidiči se hodně mluví o novém chodníku k Novoveské čtvrti, prý jste výstavbou zúžili vozovku silnice a je problém vyhnout se dvěma autům?

Reagoval bych asi takto. Pokud se setkají dva řidiči, nemají absolutně problém se během jízdy míjet. Pokud se potkají dva neřidiči, je na problém zaděláno. Vše je podle projektu. Mimochodem výstavba chodníku na Novoveskou čtvrť byla kdysi problém a jsem rád, že pro nás to byla jedna z realizovaných výzev. Vozovka není zúžená, je ve stejné šíři jako před výstavbou chodníku a jakékoli změny by Správa silnic nepřipustila.

Na jednom zasedání zastupitelstva, jak jsem se dočetla vám bylo vaší kolegyní zastupitelkou vyčteno, že se vám nepodařilo dotáhnout řešení okolo ul. Nádražní ve Štěpánově?

Není pravda, že by se mi to nepodařilo. Podařilo se daleko víc než mým předchůdcům. O této věci jsem čtenáře již blíže informoval v samostatném článku do novin. Pokud jde o výtku na zastupitelstvu, byla z úst zastupitelky, která v dané ulici bydlí. Jako zastupitelka měla možnost do věci v průběhu celého řešení s armádou zasáhnout radou, spoluprací či pomocí. Ale neučinila tak.


Lidé si stěžují na vysoké poplatky za odpady, co vy na to?

Poplatky jsou adekvátní nákladům, které ovlivňuje projekt kompostárny. Přesto se domnívám, že vedení obce, které rozhodlo o poplatku, je vůči svým občanům velice vstřícné, jelikož každému občanovi od roku 2015 dorovnává na poplatku téměř 30 % rozdílu mezi skutečnými náklady na obyvatele a stanoveným poplatkem, čímž se snaží eliminovat dopad nárůstu nákladů na zpracování odpadu na rodiny v obci.

Je něco, čeho se jako starosta obáváte?
Obávám se stále se navyšující byrokracie, zavádění nesmyslných evropských nařízení jako například GDPR, nekontrolovaného přenášení

úkolů ze státu na obce, je toho hodně, ale budeme se muset s tím poprat.

V průběhu toho volebního období jste se potýkali s velkými personálními problémy na obci. Na stavebním úřadu, na postu tajemníka, asistenta, hlavní účetní. Můžete na ně v krátkosti vzpomenout?

Asi bych netvrdil velkými problémy. Prostě to byly personální záležitosti jako všude jinde. Po svém nástupu do funkce starosty jsem vedle sebe potřeboval člověka, na kterého jsem se mohl 100% spolehnout. Byť byl lidmi po vyhraném výběrovém řízení napadán a obviňován, dnes je Vojta Kohoutek tím člověkem, díky kterému se rozhýbala kultura v obci, o jeho loajálnosti, profesionalitě a pracovitosti ani nemluvě. Stavební úřad jsme převzali špatně fungující, se stížnostmi na vedení úřadu, s průtahy ve vyřizování věcí. Tehdejší vedení úřadu si s tímto nevědělo rady. Když pan tajemníkem onemocněl, podařilo se během roku i toto dořešit a tehdejší vedoucí SÚ podal výpověď. Na jeho místo byl přijat nový, dnes již své kvality prokazující, vedoucí. Dnes k němu již přibyla i kolegyně, stejných profesních kvalit a tak konečně můžeme říci, že SÚ opět funguje pro občany. Na konci volebního období se rozhodla odejít paní hlavní účetní, kterou jsme i přes nabídky a mnohé vstřícné kroky neudrželi. I s tím jsme se museli poprat, takový je život. Byla přijata nová hlavní účetní s novou účetní obce a nyní se i tento úsek opět rozjíždí. A pokud se jim nebudou házet klacky pod nohy, věřím, že se rozjede ke spokojenosti všech. Důvody odchodů účetních nebudu komentovat, k tomu komentář chtěl říci jiný zastupitel, ale je potichu, ostatně je před volbama. O nové referentce investic, kterou jsme přijali po odchodu stávajícího referenta do důchodu, mohu také napsat jen superlativy. Je samostatná, iniciativní, nápaditá a dovede si "dupnout", což při vyjednávání se zhotoviteli a projektanty je potřeba. V nově přijatém vedoucím životního kompostárny máme odborníka nejen na kompostárnu a její provoz, ale celkově na životní prostředí. Stejně tak výběrem nové knihovnice jsme nesáhli vedle, byť i ona byla občany přijímána z počátku kontraverzně. Nyní prokázala, že je sečtělou, vzdělanou a hlavně s obrovskou znalostí knih a společenským přehledem knihovnicí na svém místě. Její knihovna prošla totální obměnou, jak knižního fondu, tak i interiéru. Je uznávanou odbornicí a svými nadřízenými na kraji velmi chválena. V obci máme obrovské plochy zeleně, s tím jsou spojené nemalé problémy údržby. Proto byla přijata nová zahradnice, která se prokázala nejen jako odbornice v zahradnictví, ale podílí se pravidelně i na květinové výzdobě a dekorování kostela sv. Barbory před svatbami. Ve výběru zaměstnanců jsme měli šťastnou ruku. A mimochodem, všichni pochází ze Štěpánova nebo jeho okolí, což také vidím jako dobrý počin.

Domníváte se, že je radnice směrem k občanům maximálně transparentní, nebo přece jen vidíte ještě nějaké resty?

Není nic, co bychom před veřejností tajili. Kdo má opravdu zájem, k informacím se dostane. Ti, co neustále potřebují zdůrazňovat slovo netransparentnost, prostě jen využívají volební rétoriku. Zveřejňujeme všechno, rozpočtem počínaje přes jeho čerpání až po výsledky hospodaření. Zveřejňujeme připravované projekty, projednáváme je se zástupci osadních výborů, spolupracujeme s médii, poskytujeme informace podle zákona o svobodném přístupu. Jako starosta se snažím komunikovat na sociálních sítích, odpovídám na dotazy občanů, mám webové stránky, obec má nový web, nezávislé noviny, které nám závidí široko daleko a tak dále. Upřímně řečeno si myslím, že když někdo teď před volbami bude tvrdit, že bude ještě víc transparentní, měli by se ho voliči ptát, v čem konkrétně.

Jaké investice budou prioritou v následujícím volebním období?

To je spíše otázka pro nové zastupitele. Nicméně připravili jsme projekty pro rekonstrukci mateřské školky na Sídlišti, pro rozšíření velice potřebné čističky odpadních vod, máme projekt na rekonstrukci chodníků, NS Hruška, kde by mělo vzniknout nové zdravotní středisko. Cyklostezka bude prioritu čísla jedna - od projektu až po financování. Je rozjeté stavební řízení k některým těmto akcím, řeší se dotační financování. Nemluvě o dotažení akcí jako revitalizace Moravské Huzové a Stádla, parků, průběžná rekonstrukce kostela sv. Barbory a mnohé další. Vše bude záležet hodně na úspěchu v získávání dotací, a to se nám v tomto období dařilo.

Ve svém volebním programu byste chtěli dát občanům možnost se podílet a rozhodnout, kam by chtěli směřovat část peněz z rozpočtu obce. Jak by mohli rozhodnout o tom, kam peníze směřovat?Je to jedna z věc, s čím bychom chtěli občany přilákat k spolurozhodování o budoucnosti obce. Bude záležet na prosazení v koalici po volbách. Přestavoval bych si to tak, že obec zorganizuje mezi občany dotazníkovou akcí, ve které si sami občané vyberou investici, kterou by chtěli preferovat.

O jaké částce z rozpočtu mluvíme?

I to bude předmětem dalších jednání. Měl bych představu o částce v rozsahu mezi půl až jedním milionem korun.

Před čtyřmi lety jste proti sobě postavil mnohé, jak říkáte strejce z minulé doby, kteří byli v zastupitelstvu obce i dlouhá léta. Jak to vypadá nyní, když vidíte na kandidátkách opět jejich jména a mnohá další stejná jména?

Postavil jsem se, a nejen já, dinosaurům, kteří si mysleli, že přes vazby mezi občany Štěpánova jsou ve svých pozicích neotřesitelní. Zamlčovali podstatné informace občanům, rozvoj obce byl spíše velice pomalý, problémy se zametaly pod koberec a neřešily se. Je to ostatně vidět i na některých kauzách, které řešíme s radními ještě dnes. Vedli jsem kampaň tvrdou, ale nelhali jsme, dali jsme lidem informace, které jim jiní zamlčovali. Rozhovor dávám v době, kdy je kampaň před zahájením, ale již nyní jsou lídři, kteří cíleně lidem opět lžou, opět zkreslují své informace a spoléhají se na to, že občané si neověří jejich tvrzení. To jejich představa sounáležitosti a krásy Štěpánova. My jsme argumentovali, současná kampaň je o osobním napadání, xenofobii, homofobii a rozdělování občanů na starousedlíky a náplavu. Pomluvy, které se nedají vyvrátit jsou součásti kampaně stran, které se ohání láskou, rodinou a sounáležitostí s obcí. O tom si ale musí udělat obrázek voliči. Trápí a vyvádí mne z míry některé nepodložené názory vyplývající z neznalosti a neinformovanosti. A hodně mne štve, že z toho těží lidé, kteří si to nezaslouží. I když na mnohé věci koukám jinýma očima a vidím je jinak a z jiného pohledu, za námi vedenou kampaň před čtyřmi lety se nestydím. A pokud jde o vámi položenou otázku ke stejným jménům na kandidátkách řeknu to asi tak. Jednak je těžké sehnat občany, kteří by se chtěli podílet na věcech veřejných a jít na kandidátky do voleb, jednak mne mrzí, že někteří kandidáti spoléhají na ztrátu paměti občanů - svých voličů, ale hlavně je přeci jedno, kdo je uveden na kandidátkách. Rozhodují voliči a ve volbách vystavují nejen známku za dobře či špatně vykonanou práci, ale i vyjadřují svůj postoj k vedení a dalšímu směřování své obce.


Nejste štěpánovským rodákem. Přesto pro obec odvádíte nadstandardní práci a máte výsledky. Cítíte se jako štěpánovák?

Poukazujete na to, co někteří využívají jako levný volební argument, že jsem náplavou. Jsem, ale jsem občanem Štěpánova jako každý další. Již jednou jsem komentoval slovy, že s náplavou přichází zúrodnění země. Ve Štěpánově je argument "ten či ten je náplava, my jsme rodáci" často zdůrazňován. Je to až trapné. Všichni jsme občané Štěpánova, rovnocenní občané. Noví občané přinášejí nové nápady, nové podněty, vidí to, co někteří v rámci "provozní" slepoty již nevidí, a to je přeci dobře. Jen obnovou, v jakémkoli smyslu slova, může obec vzkvétat. A opravdu si myslím, že jsme před čtyřmi lety takovým zúrodnění po letech pro obec byli. Opakovat, že jsem rád Štěpánovákem nemá smysl. Věřím, že dělám pro obec hodně a to vypovídá o všem.


Jak to podle Vás dopadne a co povolební vyjednávání?
Nejsem Sybyla. Přesto chci věřit, že zvítězí zdravý rozum. Věřím, že s ANO obec bude moci navázat na úspěšné čtyři roky. Ať už se občané rozhodnou pro současné pracovité vedení obce či již jednou neosvědčené starousedlíky, bude to jejich volba. Toto volební období se vyznačovalo spoluprací. V čele obce byli lidé mladí, ale i lidé se zkušenostmi. Radní s různými názory, a přesto jsme se vždy shodli na společném cíli. Výsledky jsou jednoznačné. Pokud to teď vidí některý koaliční partner jinak, je to jeho volba. A co se týče povolebního vyjednávání - samozřejmě bude záležet na tom, kdo bude vyjednávat. Myslím si, že volby letos budou zajímavější. Budou o potvrzení úspěšnosti změny či návratu k průměru..

A slovo starosty na závěr?

Byť jsem před čtyřmi lety byl pro mnohé rebelem s tvrdým přístupem k životu a mnozí nevěděli, co ode mne mohou čekat, věřím, že jsem obec ani voliče zase až tak nezklamal. Stále si stojím za tím, že změna, ke které před čtyřmi roky na obci a v jejím vedení došlo, přišla v pravou chvíli a byla tou pověstnou potřebnou solí pro naši obec. Děkuji všem, kteří po celé čtyři roky stáli při mne, radili mi, podporovali mé nápady a vize. Děkuji všem, co se na obecních akcích a směřování obce podíleli a s vedením obce spolupracovali. Děkuji i všem úředníkům a většině vedení příspěvkových organizací za loajalitu k vedení obce. Přeju si, aby obec pokračovala v nastolené cestě k úspěchu a rozvíjela se dál minimálně stejným tempem, jak tomu bylo v tomto volebním období. Přeji si, aby byli občané spokojeni a obec i po volbách opět našla takové výborné koaliční partnery, jak tomu bylo poslední čtyři roky.

Možná pateticky, ale cítím to tak, ukončím rozhovor slovy: "Ať žije a vzkvétá naše obec Štěpánov".VÝBĚR Z MÝCH ZAMYŠLENÍ VE ZPRAVODAJI

2014 -2018

LEDEN 2015

"Petky" do kamen?

      Je mrazivé zimní odpoledne, psa by nevyhnal, nejen pro tu zimu, ale hlavně pro štiplavý kouř, který se valí z místních topenišť. I u nás jsou bohužel místa, kde je lepší nevystrkovat nos a zůstat doma u kamen. Někteří lidé totiž doma pálí místo dřeva nebo uhlí odpadky. Zamyslelijste se někdy, co takový kouř z kamen obsahuje?

     Při spalování odpadu vzniká celá řada nebezpečných látek, které unikají do ovzduší. Mezi nejznámější patří dioxiny, které jsou rakovinotvorné, poškozují imunitní systém a hormonální soustavu. Ty vznikají spalování PVC a PET lahví. Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky. Polyaromatické uhlovodíky mají podobný účinek jako kouř z cigaret. Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu s kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči. Pokud vás bolí hlava nebo se cítíte unaveni a nervózní, může to být následkem styrenu, který jste vdechli. Ten zase vzniká spalování polystyrenu. Celobarevné letáky a časopisy obsahují velké množství těžkých kovů z použitých barev, které se uvolňují při spalování.

      Tyto látky jsou bezbarvé, většinou je poznáváme jen podle nepříjemného zápachu. Ten, kdo odpady doma pálí, ohrožuje nejen sebe, ale do nebezpečí dostává i své okolí. Kromě ohrožení lidského zdraví dochází také k poškozování životního prostředí.

      Nebuďte k sobě bezohlední. Obec má sběrný dvůr, tak jeho služeb využívejte!!!


ČERVENEC 2015

Vavřinec vs. svatý Vavřinec

Domácky Vavřineček, Vavřík, Vávra nebo Vavřa. Anglickou podobou jména je Lawrence či Laurence, německou pak Laurentius. Jméno se vyskytuje také ve francouzštině jako Laurent, ve španělštině a italštině jako Lorenzo. Ruština má Lavrentija, polština pak Wawrzynieca. Jméno Vavřinec nosí v ČR 154 lidí a jedná s o 414 nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Jméno se vyvinulo z latinského slova "laurus" s významem "vavřín", také přeneseně "vavřínem ověnčený" nebo "vítězný".

Požádal jsem pana faráře u příležitosti hodů sv. Vavřince o pár řádků do hodového čísla Našich novin. Pro zaneprázdněnost se pan farář omluvil a protože se nenašel ani jiný věřící, který by nám připomenul původ oslav hodů ve Štěpánově, jen pár slov ke sv. Vavřinci z pera ateisty. Nositelem jména byl mj. Svatý Vavřinec, narozen kolem roku 230 ve Španělsku. Patřil a stále patří mezi nejuctívanější světce celého světa hned po Petrovi a Pavlovi. Tento světec je označován za patrona kuchařů, cukrářů, hostinských, pivovarníků, ale také archivářů, knihovníků či studentů. Byl vzýván proti chorobám očním, houseru, ischiasu, horečce, kožním chorobám, moru, chudobě, proti mukám očistce, proti nebezpečí ohně, či za úrodu vinných hroznů a zdravost vinohradů.

Slavným českým nositelem jména je v současnosti Vavřinec Hradilek, vodní slalomář a kajakář, který získal stříbrnou medaili na LOH 2012 v Londýně. Jméno Vavřinec náleží i k českým obcím, jedna leží v okrese Blansko, druhá v okrese Kutná hora.

A co říkají pranostiky? " Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří".


SRPEN 2015

Děkuji, je to nejmenší, co mohu říci

Je mi naprosto jasné, jaké emoce vyvolám těmito několika řádky. Přesto si je neodpustím. Negativistů okolo sebe máme každý hodně. Jednou vyčítají přerostlou trávu, po druhé zase zanesené rigoly okolo silnic a další vše glosují slovy "za těch a těch" by se to nestalo. Jen málo z nich ale vidí, jak velké prostory musí obec spravovat a uklízet. Další zlomek vidí to, že to musí zvládat s "hrstkou" zaměstnanců. Své by mohl vyprávět František Klein, vedoucí odboru Správy majetku obce když přerozděluje své podřízené nebo tajemník obecního úřadu David Fryblík, který by mohl vyprávět story o tom, jak složité je pro tento rok získávat pracovníky veřejně prospěšných prací.

Budu se opakovat, ale prostě to tak vidím. Přestaňme se ohánět tím, co obec nedělá či nestíhá a výše uvedené glosy, nechť jsou odrazem zatrpklých, zklamaných a nedoceněných. Od věků bylo naprostou samozřejmostí, že si majitelé uklízeli okolo domů, zametali chodníky i okolí silnic před domy, sekali trávu před svými zahradami. Jen pokřivenost doby od toho zvyku ustoupila.

Poděkovat, je to nejmenší, co mohu udělat. Mám takový dojem, že děkování jako projev prvotní odměny a pochvaly druhému, jaksi ustoupilo mzdě a konzumu. Proto děkuji všem občanům, kteří na pokřivenost doby nereflektují a okolí svých domů a bytů nejen zkrášlují, ale i poklízí. Děkuji pracovníkům VPP za jejich pracovní nasazení i všem zaměstnancům obce, kteří se nejen na úklidu obce podílejí.

Říkáte, že "přeci je to jejich práce". Je i není. Nezaslouží si snad i za tu jejich práci poděkování? Především je to ale naše obec a všem by nám mělo jít o to, abychom každý, v mezích svých možností, přispěli k jejímu pěknému vzhledu.

A když jsem u děkování, děkuji za pomoc i všem našim zaměstnancům, spolkům, občanům a přátelům, kteří se podíleli více či méně na přípravě letošních hodů. I přes mnohdy svoji náplň a program na hodech, kterou chystali, se nevymluvili na nedostatek času, či na jinou zaneprázdněnost a spolupracovali. Nenechali nás v tom vykoupat. Věřím, že jsme společně učinili vše pro jejich úspěch. Nedělám si naděje - chybičky vloudí se. Přesto vám všem děkuji a těším se s vámi na viděnou u obecního Info stánku v parku TGM, kde si najdu snad trochu času, abych se objevil i jako "prodavač a informátor" na druhé straně pultu J. Zde budou v prodeji reklamní a upomínkové předměty obce, nové sborníky obce na rok 2015, ale i z předchozího roku, knihy vydané obcí či pohlednice obce s poštovními známkami, pro poslání pozdravu z hodů.


DUBEN 2016

Hrana mého plotu

Také máte názor, že obecní zeleň, veřejný prostor není věcí nás všech, všech občanů obce? Potom si dovolím malé zamyšlení, které stejně jako mne, napadlo možná i mnohé z vás, ale navenek se jaksi bojí o tom mluvit.

Veřejná zeleň a veřejný prostor v našem velkém katastru je náš společný životní prostor a nekončí za těmito hranicemi, byť to mnohdy tak vypadá. Co je za plotem se týká nás všech, je to naše obec. Přeci pomoc při údržbě zeleně před domem je veliká pomoc a přínos. Pro obec, to samozřejmě. Ale co třeba pro sebe, pro nás všechny. Chceme přeci, aby obec byla upravená. Veliký díky proto patří vám, co tak činíte již roky a roky bez nároku na odměnu. Je to záslužná a potřebná činnost.

Obecní úřad zajišťuje údržbu veřejné zeleně nejen svými zaměstnanci, ale díky tzv. VPP z řad občanů Štěpánova a jejich místních částí - uchazečů o zaměstnání. Tedy těch, co chtějí a mají zájem pracovat. Bohužel náš státní systém sociálních dávek a sociálního zabezpečení spíše podporuje nezájem o takovou práci, než by podporoval povinnost přijmout takovou práci. No, také jeden paskvil z dílny autorů velkorysého sociálního systému, na který tento stát jen stěží hledá peníze a který nemotivuje k práci, ale spíše naopak. Bohužel i tento systém nyní zapříčinil, že obec našla do řad pracovníků veřejně prospěšných prací pouze tři uchazeče a s údržbou zeleně v obci bude mít tento rok zřejmě o něco větší starosti.

Starost o škarpy podél silnic, starost o chodníky a další veřejné prostory zákon ze státu, který se jaksi o sebe nedovede v mnohém postarat jako řádný hospodář, přesunul na údržbu obce. A proto, když se něco nedaří, nestíhá, je to argument pro "všímavé" a o vině hned mají nejen oni jasno - obec.

Pokud chceme, aby naše obce byly upravené, nezbývá nám, než vydávat nemalé peníze za vysekávání škarp, travnatých ploch a úklid chodníků u vašich domů a okolo nich. Stále platí poděkování všem těm, kteří mají v sobě dar pospolitosti, pomoci, péče a věnují několik hodin ročně úpravě okolí svého domu. Díky těmto spoluobčanům, kteří při sekání své zahrady vyjedou i před svůj plot a posekají pruh trávy mezi plotem a silnicí či občas zametou, vyplejí či odhrnou chodník přináležející k domu, patří velký dík. Velký dík za čas i jejich nemalé osobní náklady. Zde bych se nerad dotkl našich starších obyvatel, kteří již nemají sílu se starat o přilehlý pozemek. Obec má ve svém zájmu snahu o udržení čistoty, mnohdy to ale hold z mnoha důvodu prostě nevyjde. Potom je vody na mlýn ... Velice rychle si zvykáme na to, že se "někdo" postará. A přitom právě tato pomoc nám hodně pomůže a dá nám čas se starat o jiné veřejné prostory.

Tento rok bude obec potřebovat více jak jindy vaší pomoc ve větší míře.

Budeme se zabývat dalšími možnostmi, jakým způsobem zapojit zájemce z řad občanů, o údržbu zeleně v obci.

Je přeci věcí nás všech pocit hezké obce, hezkého domova. DOMOVA, KTERÝ OPRAVDU NEKONČÍ HRANOU PLOTU.


LISTOPAD 2016

Nejen zamyšlení nad 28. říjnem, ale i nad lhostejností bytí

Říkáte si, že jsem zaspal dobu? Že v listopadovém čísle komentuji významný den měsíce října? Ne, nezaspal, jen a pouze se nemohu zbavit dojmu, že hrdost a vlastenectví, v dnešní uspěchané době, již nepatří k základním životním hodnotám. Vedle smutku nad všudypřítomnou lidskou lhostejností, je to stav společnosti, který je alarmující.

Bez dvou let v říjnu uplynulo století od dne, kdy si připomínáme naší historii. 28. října 1918 se naplnil sen našich předků o svobodě a samostatnosti. Na francouzské frontě I. světové války u Arrasu, Vouziers, na italské frontě u Roveretta či ruské u Zborova, Bachmače či Samary, tam všude českoslovenští legionáři, a nejen tam, vybojovali národní svobodu. Štefánik, Kramář, Rašín či členové Sokola československého se vedle Masaryka a Beneše se stali symboly nového československého státu.

Díky překotnému běhu dějin 20. století se Československo do dnešních dní nezachovalo. A i když lidská paměť je ošemetná věc, rychle se zapomíná a to nejen v dějinném kontextu, přesto 28. říjen je a zůstává součástí našich národních dějin, naší historie, historie našich předků.

Bohužel vlastenectví se dnes jaksi nenosí. Nevšiml jsem si, že by někde na ulicích, krom veřejných budov, vlály vlajky. Nedůstojným projevem vlastenectví, již po několikáté, jsou žabomyší pseudomediální války okolo každoročního udílení státních vyznamenání, některá jména vyznamenaných pseudozasloužilých osobností, kamrádů a přátel "hradu" jsou důkazem poklesu vlasteneckých idejí a projev bojkotu ceremoniálu odehrávajícího se v nejvýznamnějším prostoru naší země, ve Vladislavském sálu Pražského hradu, je pouhým projevem neúcty k památce 28. října.

Na závěr bych vzpomněl historicky významná slova. 28. září, svátek sv. Václava nám připomněl tisíciletou národní historii, hrdost a vlastenectví. Jak symbolicky, v době nekontrolovaného přívalu migrantů a absolutní neschopnosti Evropské unie se tomuto přívalu bránit, respektive souhlasící s genocidou evropské tisícileté historie, zní: "Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím". Se zrodem moderní demokracie 28. října 1918 jsou spojená slova prvního presidenta "tatíčka" Masaryka: "Všichni se musíme vždycky a za všech okolností řídit příkazem našich předků, jejž čteme tam na té vlajce na hradě: Pravda vítězí!" A Václav Havel tato slova filozoficky povýšil o: " Pravda a láska vítězí, nad lží a nenávistí."

Proto buďme hrdí na naší historii, nebuďme apatičtí a buďme optimističtí v pohledu do budoucnosti nejen země české, domova našeho, ale i naší krásné obce - Štěpánova.

I proto mne hodně zamrzel pohled na to, jak je nakládáno s majetkem, který nám předci přenechali. Krása vs. Devastace, takové rozporuplné pocity jsem měl při prohlídce budovy nádraží ve Štěpánově. Nádherná budova zvenku, vnitřek bohužel zdevastovaný. Opakovaně jsem jednal s ředitelem Správy železniční a dopravní cesty, i s náměstkem ministra dopravy a tlumočil zájem obce spoluprovozovat budovu nádraží. Měli jsme představu vybudovat z této nádherné budovy vstupní bránu do Štěpánova. Možnost zbudování např. infocentra s čekárnou a galerií místních umělců, muzea Štěpánova s expozicí rodiny Kleinů a podílu jejich železárny na stavbu železnice Olomouc-Praha, klubovny pro Poštolky či modeláře ... . O čekárnu pro Vás budu dál bojovat, ale sami vidíte na fotografii, jak vypadá bývalá čekárna. Budu jednat s další organizací bývalého ČD, kam se přerozdělil majetek ČD, aby čekárna začala opět sloužit pro štěpánováky a nádraží začalo opět plnit své poslání jako zázemí pro občany v co možná nejbližším časovém horizontu.


PROSINEC 2016

ADVENT 2016

Advent a vánoční čas jsou vždy prezentovány jako tajemné zimní období, časem zastavení, rozjímání, setkávání. Já mám však poslední roky pocit, že celá krása Vánoc i podstata oslav narození Krista je marketingovými tahy již zevšednělá táhnoucí se událost od konce léta. Vánoce se stávají jakousi soutěží, kdo bude mít více rozblikaný dům, větší stromeček, víc dárků, dražších dárků. Kdo bude mít více uklizeno, více druhů cukroví, více jídla na štědrovečerním stole. Lidé se předhánějí, kdo bude první. A vše je vlastně korunováno Vánoci a štědrovečerním rozbalováním dárků jen vlastně proto, abychom hned následující dny vyrazili opět za nákupy s vidinou skupovat vše co má nálepku slevy. Všudypřítomný marketing a defacto supermarkety zabily ve Vánocích všechno kouzlo. Nemluvě o "povinnosti" předvánočního úklidu, očekávané povinnosti obdarovat, povinných rodinných návštěv 25. a 26. prosince, jako bychom neuklízeli celoročně průběžně a rodina se vzájemně po celý rok nevídala.

Nedávno jsem však četl malé zamyšlení, které mne od těchto pesimistických myšlenek malinko osvobodilo. " Za podvod a humbuk označil Vánoce už před více než sto sedmdesáti lety Dickensův Scrooge ve "Vánoční koledě". V povídce plné duchů a nadpřirozených sil pokládá strýc Scrooge jízlivou otázku: "Jaký důvod máš ty mít šťastné a veselé, když jsi chudý jak kostelní myš?", na kterou synovec odpovídá: "Je to krásný čas. Laskavý, odpouštějící, dobročinný, veselý čas! Je to jediný čas, který znám z celého dlouhého koloběhu roku, kdy muži i ženy se rozhodli otevřít svoje srdce a začnou vidět lidi níže postavené, jakoby to byli skutečně jejich souputníci na cestě k věčnosti a ne nějaká jiná rasa nebo stvoření putující jinou cestou. A proto, strýčku, ač mi to nepřineslo ani zlomek zlata či stříbra do mojí kapsy, věřím, že mi to udělalo dobře, a bude mi to přilepšovat i nadále. A já říkám, Pán Bůh požehnej! "

Přátelé, najděme v nastávajícím období sladce vonícího cukroví, nazdobených vánočních stromků, splněných přání, rozzářených dětských očí čas na sebe a na své blízké. Na zastavení v shonu života a prožijme advent i Vánoce v pohodě a v radosti. Přeji nám všem, zejména pak těm, kteří budou trávit čas v naší obci v prosinci tohoto roku klidné a šťastné Vánoce. Stejně tak posílám přání lidem Štěpánova, kteří žijí a pracují jinde v České republice a třeba i v zahraničí nebo zámoří.


ÚNOR 2017

Dotace

Stále nejčastěji zmiňované téma. Občané se ptají proč, to ve vedlejší obci mají a my ne. Je to o neiformovanosti v této oblasti. Na mnohé otázky tohoto typu je jednoduchá odpověď. Pro obce do 3000 obyvatel jsou v mnohém dotace štědřejší. Proto mají chodníky, nové veřejné osvětlení, rekonstruované návsi, kulturní domy, obecní domy, školy ... Bohužel jako obec s počtem obyvatel nad 3000 obyvatel máme jiné podmínky a jiné oblasti dotací. Proto mne velice potěšilo, když IROP v říjnu 2016 schválil dotace na dopravu a chodníky pro obce nad 3000 obyvatel. Hned jsme začali chystat projekt a podklady, abychom zrekonstruovali všechny chodníky ve Štěpánově a Moravské Huzové, tam jsme totiž splňovali podmínky. Obce, města. MAS jsou na výzvách z IROP závislé. IROP deklaroval a především jednoznačně potvrdil připravenost výzev pro rok 2017 27.10.2016. Na to obce začaly připravovat rozpočty, plány, projekty, VŘ. Vynaložili nejen nemalé finanční prostředky, sil a vedly jednání. Nicméně ani ne po dvou měsících, byly dotace, bez odůvodnění, zrušeny. Respektive s lakonickým, na dotace není nárok. A odůvodnění? To jsem byl hodně konsternován, protože to mi připadalo a stále připadá nejen povrchní, ale nedůvěryhodné. Proto jsem se dotázal a ze svého dopisu vyjímám:

" Dne 27.10.2016 byl aktualizován tolik očekávaný harmonogram výzev IROP na rok 2017. Na základě této aktualizace, kdy zástupci municipalit již neočekávali žádné změny, resp. nemluvě o úplném vypuštění výzev, začali připravovat rozpočty obcí a měst a především připravovat projektové záměry. .....Historicky si nevzpomínají starostové ani zpracovatelé žádostí o dotaci, že by došlo k aktualizaci harmonogramu výzev a následně za 2 měsíce k další aktualizaci s vypuštěním plánovaných výzev, úpravy spočívali většinou v úpravách alokací, příp. termínech vyhlášení. Argument typu, že je značný převis kvalitních projektů ve výzvách, které byly vyhlášeny v roce 2016, a že původně plánované prostředky budou plně využity na podporu projektů z výzev vyhlášených v roce 2016, které splní podmínky hodnocení, je poněkud vágní. Pokud poskytovatel dotace již na začátku při vyhlášení výzev v roce 2016 věděl, že bude tímto způsobem postupovat, neměl tak vyhlašovat výzvy kolové, ale průběžné tím, by byl problém vyřešen. Měnit pravidla "hry" v jejím průběhu je dosti nefér nejen vůči obcím, ale všem žadatelům o dotaci. Zrušení výzev týkající se komunitních center, předškolního, základního vzdělání či bezpečnosti dopravy, je pro mnohé žadatele fatální. Obce nemají takové štěstí jako Praha a její okolí, kde soukromý developer vybuduje bytové či rodinné domy v satelitní zástavbě a následně Ministerstvo financí vypíše "sólo" program pro vybudování vzdělávacích zařízení v okolí Prahy. Zrušením výzev tak poskytovatel dotace vzkazuje obcím, které se potýkají s nedostatkem kapacity pro předškolní vzdělávání či s nedostatečným zázemím odborných učeben, mají smůlu. ... Dalším, ne zcela příjemným důsledkem zrušení těchto výzev, je zdůvodňování "Sunk Costs" tzn. utopených nákladů zastupitelům obcí potažmo občanům obcí. Možná by nebylo od věci, kdyby poskytovatel dotace poslal do všech obcí zdůvodnění, které by mohlo být prezentováno veřejnosti. ... Chci věřit, že zafungují "lobby", stejně jako v jiných politických taškařicích a vše se vyřeší v zájmu obcí. Nejsme Praha ani Ostrava, pro které se vždy dotace najdou.


ČERVEN 2017

Sousedský hluk a sousedské spory nám kazí letní sluníčkové dny

Již jednou jsem o tomto stavu, někdo by jej mohl nazvat nešvarem, psal. Z mnoha dotazů posledních dnů je tato věc opět aktuální. Stížnosti a podněty na hluk ze sekaček, pil a podobně především ve dnech volna se množí. Obec Štěpánov v současné době nemá obecně závaznou vyhlášku, která by regulovala nadměrný hluk z těchto činností a ani tuto nepřipravuje. Tento stav není nijak typickým pouze pro Štěpánov, je to otázka, kterou řeší všechny obecní a městské samosprávy. Pokud se pokusily tuto situaci řešit, vždy se dostaly "do křížku" s legislativou. Otázku hluku reguluje zákona o ochraně veřejného zdraví a navazující nařízení vlády, tyto se však nevztahují na podstatu tzv. sousedského hluku, t. j. hluk vznikající při běžném užívání staveb. V souvislosti s regulací produkce hluku obecně závaznou vyhláškou pak stojí za připomenutí nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 41/04, ze dne 5. 12. 2006, kterým Ústavní soud zrušil obecně závaznou "protihlukovou" vyhlášku města Chomutova, neboť občanům ukládala povinnosti, které do samostatné působnosti obce nepatří. Krátká citace z odůvodnění shora zmiňovaného nálezu Ústavního soudu: "... Obec je limitována mezemi své působnosti vymezené zákonem, nemůže upravovat otázky, které jsou vyhrazeny pouze zákonné úpravě, a nemůže upravovat záležitosti, které jsou již upraveny předpisy práva veřejného nebo soukromého. Účelem a funkcí obecně závazných vyhlášek je samostatná správa vlastních záležitostí obce. ... Základním zákonným zmocněním je pro obce v tomto směru § 10 zákona o obcích. Podle tohoto ustanovení může obec obecně závaznou vyhláškou ukládat povinnosti pouze v tam uvedených taxativně vymezených oblastech, anebo stanoví-li tak zvláštní zákon ... " . Tolik k problematice regulace hluku.

Snad jen na závěr toliko: "Z hlediska ohledů na občany je vhodné ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a svátků používat tuto techniku omezeně, např. od 08,00 do 18,00 hod. Záleží na ohleduplnosti každého z nás ke svým sousedům."


DUBEN 2018

100 let v naší obci

Léta nedůstojně umístěný, opomíjený a zaprášený historický prapor Občanské besedy, který byl bez jakékoli ochrany umístěn v kanceláři starosty, dostal v minulém roce důstojné místo. Pro doposud volně postavený prapor Občanské besedy byla vyrobená uzamykatelná skříň, která jej bude nově chránit před vnějšími vlivy a prachem. Také bylo zvažováno jeho restaurování, v současné době máme k dispozici nacenění a bude další otázkou, kdy a jakým způsobem by bylo možné prapor případně restaurovat. Když se zjišťovala historie praporu a jeho paměti, byl naší paní knihovnicí Marcelou Sĺúkovou, nalezen a předán mi starý výtisk knihy "Štěpánov sobě" vydané v r. 1911.

František Loutocký v této knize píše: "Začátek života spolkového ve Štěpánově spadají do let šedesátých (19. století). Zajisté tehdy pracovník nad jiné pilný, nadučitel Drlík, shromáždil kolem sebe kruh přátel, kteří probouzeli národní vědomí svých spoluobčanů. Tehdy objevuje se u nás první spolek "Beseda", v jejímž čele stojí mlynář Žižka z Benátek. Po r. 1870 "Beseda" se rozpadá. Teprve na podzim r. 1883 jest znovu vzkříšena obecním představenstvem a místním učitelstvem. Občanská beseda rozvinuje slibnou činnost vzdělávací a buditelskou. ... Nejednou odnášela si "Beseda" ze slavností vavříny za své výkony pěvecké. K representaci nemalou měrou přispívala "Besedu" vždy doprovázející hanácká hudba, jejíž dobrá pověst rozšířena byla na našich vlastech. Než i positivní práce vzdělávací nebyla Besedě cizí. Odebíraly a četly se v Besedě přední časopisy hospodářské i politické a roku 1895 založena knihovna spolková. Tuto vnitřní vzdělávací stránku uplatňuje ve větší míře "Čtenářský spolek Jaroslav", založený r. 1888. Již před deseti lety (1901) vnikly do naší obce myšlenky Tyršovy, ale trvalo dlouho, než se uskutečnily jednotou sokolskou. Teprve v r. 1907 ustavil se nás odbor Sokola žerotínského, kterýžto přešel v samotnou Jednotu."


ČERVEN 2018

Bilance roku 2015

Volby do obecních zastupitelstev se musejí konat ve třicetidenní lhůtě, končící dnem uplynutí volebního období místních zastupitelů. Poslední volby do obecních zastupitelstev se konaly 10. a 11. října 2014. 23. května 2018 prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil termín voleb na 5. a 6. října 2018.

Na to co se podařilo a daří, se velmi rychle zapomíná nebo se to opomíjí. Nikdo si neuvědomuje kolik úsilí, sil a práce stojí připravit a realizovat vše to dobré. A kolik úsilí, sil a práce je stejně vynaloženo na věci či projekty, které se třeba nepovedou k úplné spokojenosti či třeba ani nerealizují. Byť v předvolební euforii zcela jistě zazní právě poukazování na to, co se nepodařilo či ne zcela k oboustranné spokojenosti, já říkám, že je to naprosto v pořádku. Buďme realisté, nejsme stroje a ne vše se musí podařit. Nemluvě o tom, že vše, co se naplánuje nebo, co je v očekávání k řešení se najednou stihne v jednom volebním období. Ale i o tom to je. To, co se nepodaří nebo nedotáhne k zdárnému konci je přeci motivací k tomu se o to pokusit příště znovu a lépe, aby byl výsledek kladný.

Proto bych chtěl shrnout v tomto a následujících číslech Našich novin, to se podařilo i to, co jsme třeba nestihli či nedopadlo zcela k naší-vaší spokojenosti.

Začnu tedy podzimem 2014 a rokem 2015. Startovní bloky byly nachystány a společně s koalicí ANO 2011, Nezávislých, ČSSD a Úsvitu přímé demokracie jsme vytvořili koalici, která do nich zaklekla a rozběhla se. On ten první rok je vždy o tom, správně vyrazit ze startovního bloku. Nový tým vedení obce přistoupil k možná nepopulárním opatřením personálním, ale ty se osvědčily a na místa byli vybráni velmi kvalitní lidé.

Hned z počátku to naše "nové" koště začalo dobře zametat. Do konce roku se dotáhla dokonce revitalizace zeleně, byť bohužel část výsadby v průběhu následujících měsíců uhynula a řešila se náhradní výsadba. Dotáhly se rekonstrukce chodníků u obecního domu, zbrojnice a NS Hruška.

Následující rok jsme již plně rozjeli naše vize a plány. Otevřeli jsme jednání o výkupu nemovitosti na ul. Dolní, zrealizovali její výkup a získali tak prostor na nový bytový dům v obci. Zpracovali a prosadili jsme v zastupitelstvu věcný záměr výstavby nového bytového domu, nechali zpracovat studii a zahájili kroky k realizaci demolice a dnes se výstavba domu již realizuje. Také se připravilo několik studií zástavby bytové výstavby v souladu s přijatým Územním plánem obce. V průběhu tohoto roku jsme nechali zpracovat či aktualizovat několik projektů pro záměry k realizaci v dalších letech. Ať to byl projekt parkoviště u MŠ na Sídlišti, nový chodník směrem na Novoveskou čtvrť, projekt na realizaci potřebných prostor pro kompostárnu. Společně s panem místostarostou a interním týmem jsme bez vysokého finančního zatížení obecního rozpočtu připravili nový rozvojový plán obce na roky 2014 -2020, který obec od roku 2012 neměla. Samostatnou kapitolou byla kompletní příprava nových žádostí o dotaci na TK a přepracování celé projektové dokumentace. Nic jsme nechtěli ponechat náhodě, a proto jsme byli hned v prvním kole úspěšní a dotaci ve výši více jak 60% získali a mohli zahájit dlouho odkládanou a nerealizovanou výstavbu nové TK v Moravské Huzové, Stádle a části Benátek.

Velkou výzvou bylo vyřešení dopravní situace čtvrté nejnebezpečnější křižovatky v kraji, březecké křižovatky. V průběhu roku jsme prosadili tuto křižovatku k okamžitému řešení v rámci projektu ministerstva dopravy a kraje. Ze strany obce jsme nechali zpracovat posudek znalci z Dopravního centra a v současné době, po třech letech práce a "nátlaku" na správných místech, je zpracován projekt nové kruhové křižovatky a probíhá stavební řízení. Takže, to co léta nešlo, se začalo dařit. V tomto roce byl realizován i jiný nebezpečný úsek před Štěpánovem, křižovatka "Na bahnech". Bohužel i přes daleko lepší, bezpečnější i ekonomicky méně náročné varianty křižovatky, které navrhli zástupci obce a obecní policie, byla vybrána varianta, o které všichni dobře víte, jak se záměr podařil. Byla opět vytvořena, dle mého soudu, další nebezpečná dopravní situace a střety na této křižovatce jsou toho jasným důkazem. Bohužel do toho záměru obec nebyla vůbec schopna zasahovat.

Dokončili jsme první etapu rekonstrukce chodníků na ul. Horní ve Štěpánově. V průběhu roku jsme byli postaveni do neplánované situace, kdy Státní fond dopravní infrastruktury neplánovaně vyhlásil druhé kolo dotací na chodníky. Protože jsme chtěli pokračovat v rekonstrukci chodníků na ul. Horní museli jsme přepracovat projekt a v extrémně krátké době připravit a zkonzultovat nové žádosti o dotaci. Vše se stihlo a i přes počáteční problémy se v dalším roce přistoupilo k realizaci dalších etap. Během léta obec přistoupila k opravě budovy základní školy, která měla za cíl odstranit vlhkost zdiva na budově I. stupně.

Z větších investic se ještě realizoval nový rozvod TK v ul. Pravoslavná. V Moravské Huzové se upravilo okolí kostela a provedla se kompletní rekonstrukce dešťové kanalizace u kostela sv. Barbory. Prováděly se i menší opravy na mostě ve Stádle, v tělocvičně školy se realizovalo odhlučnění. V mateřské školce se realizovalo kompletní bezpečnostní zajištění kamerovým systémem. Tento rok byl i rokem řešení poddimenzovaných prostor pro zpracování odpadu kompostárny, řešení neekonomického svozu a řešení neadekvátní techniky pro kompostárnu.

Rozjela se jednání o ul. Nádražní s armádou, s církví se začaly řešit pozemky u ul. Pravoslavná, tak aby obec mohla naplnit záměr ÚP vzniku nových ploch pro rozšíření výstavby nových bytových domů, řešila se cyklostezka a její trasování z Olomouce na Chomoutov a Štěpánov i pískovna a její nezájem naplnit smluvní podmínky s obcí. Ale o okolnostech těchto jednání a především o okolnostech celých těchto kauz až v příštích novinách.

Také jsme se rozhodli změnit styl kultury v obci a bylo nám to patřičně vyčteno. Alespoň mne, starosta - kulturní referent. Myslím, že jsem přesvědčil, že tomu tak není a podle toho, co vše se v obci realizuje je i ta kultura na té nejlepší cestě. V tomto roce jsme se rozhodli oživit a plně využít potenciál našeho kina. Kino jsme svépomocí s přáteli i občany upravili. Kino začalo sloužit nejen svému účelu, kdy se podařilo zvednout zájem o promítání, kino si na svou kulturní činnost začalo plně vydělávat a tržby pokrývají kulturu v kině pořádanou. Začali jsme pořádat výstavy, vernisáže děl našich občanů i občanů z okolních obcí. Na podzim proběhlo několik úspěšných kulturních akcí. Ať to byly koncerty pořádané organizační složkou obce KPH, zajímavá Noc sokoloven pořádaná Sokolem či Štěpánovské vinobraní pořádané místním sommelierem panem Pavlíčkem. Proběhl úspěšný první filmový maratón - seriál Vinaři v našem kině či promítání českého seriálu s autogramiádou autora. Uspořádaly se první procházky se starostou. Přepracovali jsme dramaturgii hodů. Odpoutali jsme se od opakování programu a pozvali na hody známé umělce. V tomto roce to byl Josef Zíma a Moravanka. Připravil se a realizoval nový vizuál webových stránek obce i obcí vydávané noviny, které prošly rovněž vizuální změnou i změnou názvu. Museli jsme se poprat i s nemilým zjištěním poškození pamětní knihy obce vedené od roku 1946 tehdejším kronikářem a starostou obce panem Lýskem. Rada obce si nechala zpracovat odborné vyjádření Doc. Dr. Eduarda Droberjara, který shledal poškození pamětní knihy jako nezvratné a neopravitelné. Proto rada obce rozhodla o archivování knihy a založení pamětní knihy obce nové.

To byl úspěšný rok 2015. Vedle toho jsme se snažili rozkrýt deklarované kauzy "Hruška", kompostárna či pískovna. O tom jak moc a do jaké míry se co zjistilo v příštích číslech.


SRPEN -ZÁŘÍ 2018

MÁTE KOHO VOLIT!

Kandidátky by Vám měly nabídnout ty, co prokázali své kvality a mají výsledky. Na druhé straně

ty, co chtějí využít toho, že se daří a podařilo mnohé vyřešit a lacině využít ztráty paměti voličů, aby se vrátili tam, odkud byli svými voliči již jednou vyhoštěni pro neschopnost.

Odevzdání hlasu ve volbách je jednou z občanských práv a je to i o občanské sounáležitosti. Ať už si nahlas zanadáváme na poměry nebo jen řekneme, co bychom chtěli či potřebovali, je to dobré. Dobré, že to řekneme nahlas. Nicméně ve chvíli, kdy můžeme rozhodovat o svých zástupcích a vedení obce, již tak aktivní mnozí nejste. Potom je důležité jít svůj hlas vhodit a odevzdat. Protože o výsledcích ve volbách nerozhodují komentáře na fb, ale aktivní voliči. O tom jsou totiž volby. Nejen o demokracii, ale především o odpovědnosti. O té jedna z mála, kterou jako občané máme. O odpovědnosti za to, že svým, byť jediným odevzdaným nebo naopak neodevzdaným hlasem mohu posunout dění v obci o kus dál nebo třeba i o krok zpět. O tom neříkat si "ono to nějak dopadne" či "dobře to dopade". Bez Vašeho hlasu to sice nějak dopadne, ale do jaké míry dobře, o tom rozhodnou ti aktivní, co svůj hlas odevzdají.

Proto věnujme svých 15-20 minut svého času, prostudujte si kandidátky, zamyslete se na jednotlivými jmény a přijďte 5. a 6. října 2018, po rozumném zvážení všech pro i proti, svůj hlas odevzdat. Neříkejte si, že Váš jediný hlas nemá váhu. Není to pravda. Protože Váš jediný hlas může být ten rozhodující.

_________________________________________________________

Jak obec hodnotí ratingové společnosti?

Rating je jednou z možností, jak hodnotit hospodaření obcí. Přidělení jednoho z ratingových stupňů poukazuje na to, do jaké míry využila obec své finance efektivně a jak je na tom z hlediska stability svého fungování.

Výhodou ratingu je skutečnost, že je souhrnným hodnocením hospodaření obce. Obyvatelům přináší informaci o tom, jak odpovědně nakládají s penězi obce její představitelé. Pro poskytovatele dotací může být důležitým poznatkem o finančním zdraví obce, který předznamenává, jak obec s dotací naloží. Pro budoucí věřitele je důležité znát, s jakou pravděpodobností obec vypůjčené prostředky splatí řádně a včas.

Ratingové hodnocení má sedm stupňů, a to od "A" - obec je bez rizika, až po "C−" - obec je velmi riziková. Od roku 2012 do dnes se rating obce vylepšil. Obec Štěpánov vykazuje dobré finanční zdraví, v současnosti je ratingovými společnostmi hodnocena stupněm B.

_________________________________________________________

INTERPRETACE MORÁLKY DLE PANA PŘIDALA JE OPĚT VELMI SUGESTIVNĚ NAPSANÁ A OPĚT .......

Jedna omylem puštěná písnička v rozhlasu a jak moc se o tom dá napsat. Dělat z komára velblouda, prosím, když to někdo vidí jako největší problém obce. Vím, že písnička mohla pobouřit některé rodiče a za to se omlouvám. Prostě se stalo, neposlechli jsme si refrén písničky. Dál se v tom rýpat nehodlám. Tak jen malá rada pro kandidáta KDU-ČSL: "ať hodí kamenem, kdo je bez viny".

A pokud jde o interpretaci morálky a slušnosti. Morálka je to, jak se správně chovat ve společnosti. Pokud je v tento čas někdo jako já či někdo jiný prezentován jako amorální, když za poslední roky pro občany dělají hodně, někým kdo umí jen demagogicky mluvit a výsledky za ním jsou spíše diskutabilní, je to zvláštní. Proto je to tedy o tom, proč, kdo a jak se jí ohání. Máme desatero a přesto jsme jen lidé, když se poruší a přesto to nemusí být amorální. V dějinách republiky nyní rozdělujeme období na roky před r. 89 a po něm a také už neřešíme, kdo a jak žil, koho proagoval politicky, na tož, za koho kdo kandiduje či převléká kabáty nyní a tváří se jako zarytý v..... . Tak proč si furt něco vyčítat, to je jako slušné a morální, pane Přidale? A napadat jiné, že nezvládli morálku, pocit sounáležitosti s obcí, tolerance ... Zrovna sounáležitost napadají nynější kandidáti stále dokola , kdy rozděluji obec na starousedlíky a náplavu. Všichni jsme rovnocenní občané Štěpánova. Obhajovat se nebudu. Dělám pro obec hodně, věnují jí mnoho ze svého volného času, výsledky mám a tak mne podobné řeči spíš připadají směšné. A nejen já. A k toleranci názorů mohu říci jen to, že na rozdíl od druhých kandidátů, s lidmi mluvím a čtu si i jejich kritické názory. O Vaší toleranci vůči mne, kolegovi asistentovi a dalším v obci, kteří žijeme jinak než by si někteří přály a vy představoval a přesto jsme spokojení, šťastní aúspěšní, by se dalo dlouho mluvit. O přetvářzce v osobním kontaktu ani nemluvě.

Ano, uznávám, že volební kampaň z před čtyř let byla tvrdá, ale upřímná. Jen jsme předložili to, co jiní zamlčovali. Přestože se mnohých dotkla, nevšiml jsem si za ta léta, sebereflexe ani z druhé strany, od těch kteří byli příčinou takto vedené kampaně. Není na čase se konečně dívat kupředu? Berme volební kampaň jako kampaň. Vůbec nečekám, že ta současná bude bez pomluv a lží, kterým se lze jen těžko bránit, ale je to hold kampaň a pokud jí takto chce někdo vést, je to jejich volba. T. G. Masaryk, pane Přidale, také řekl: " Nepotřebujeme mravnosti a náboženství abstraktně, v soustavách a v knihách, v psaní předlouhých zamyšlení, ale v životě, v hospodaření a v politice. Etika není pro psací stůl, náboženství není pro kostel. Šťastný je ten, kdo má bohatý obsah životní, šťastný a morální zároveň je ten, kdo dovede poctivým úsilím zčásti uskutečnit své ideály a žít pro druhé. " Přesto děkuji za otevřený názor.

_________________________________________________________


ÚVODNÍK ZÁŘÍ

Celé čtyři roky jsem na tomto místě psal své úvodníky. Podle nálady, podle právě prožitých chvil, ale i podle toho co a jak se v obci dařilo. Snažil jsem se, aby byly zajímavé, čtivé a také vedly k zamyšlení. Chtěl jsem, abyste alespoň chvilku byli i vy pozitivní s úsměvem na rtech tak, jak se o to snažím i já. Nikoli proto, že to mnohé škarohlídy okolo mne štve, ale proto, že už jsem poznal, že jen tak si do života přitáhnete to dobré. Když totiž uvažujeme negativně, opravdu nemůžeme očekávat od života, že bude pozitivní a dobrý. Chce to hodně sil být, v tomto uspěchaném a někdy špatném světě, pozitivní, mít nadhled a úsměv na rtech. Ale ten úsměv je mnohdy nejen odzbrojující, ale především TÍM, co druhým zvedne také náladu. A o tom to je. Mé úvodníky čtete, často mi o tom i píšete. A to je právě to výborné, že Vás má slova zaujmou a vyvolají potřebu reagovat. Jakkoli, ale reagovat.

Proto bych chtěl psát nikoli o volbách a co se kde v obci děje, to na jiném místě novin, ale o tom, co si přejeme nejvíce, o štěstí, o potřebě pochvaly. A o těchto třech důležitých věcech jsem chtěl psát tento úvodník.

Říká se, že s úsměvem jde všechno lépe a já tomu nejen věřím, ale mám i osobní zkušenost. Říká se také, že smích prodlužuje život. Ani se nedivím, protože radost je velmi důležitou součástí našeho života. Podle mne tou nejzákladnější podmínkou štěstí je být milován, mít životní oporu, s kým vám je dobře a na koho se můžete spolehnout, mít spokojenou a milující rodinu, mít upřímné kamarády a přátele, být úspěšný v zaměstnání či ve škole, být chválen, být oceňován druhými. Ale hlavně, snažit se chovat tak, aby moje štěstí neznamenalo neštěstí pro druhé.

S tím přímo souvisí nezbytná pochvala, bez níž by štěstí jen stěží bylo možné. Již věřící mnoha vír ve svých modlitbách děkuji Bohu. Ostatně životním heslem jednoho Božího muže, který žil na přelomu 19. a 20. století, bylo: "Buď můj život jedna Boží chvála!" Víra hlásá vděčnost a děkování Pánu Bohu, ale my ostatní, nevěřící, se to musíme naučit především v běžném životě. Všichni si vzpomínáme na chválu z dětství. Většinou se jednalo o obecné věty typu: "Ty jsi ale šikovná. Ten je ale hodný." Vzpomínáte, jak nás to těšilo. A co teprve pochvala v zaměstnání. Ne nadarmo neurologové říkají, že: "Dopamin, který se uvolňuje v mozku, kdykoli slyšíme něco, co se nám líbí, je silná chemikálie a má vliv na naši další aktivitu." Jak důležitá, jak cenná je chvála, uznání, dík, dobré slovo v životě člověka? Je to nejdůležitější v životě? Všichni jí potřebujeme, abychom žili, nikoli přežíval, a každý je může darovat druhému. Chvála, uznání, povzbuzení a vůbec dobré slovo vyvolávají radost ze života, činí člověka spokojeným a šťastným, motivují ho k lepšímu výkonu. Ani pytel peněz nemůže nahradit to, co zmůže někdy slovo uznání a chvály. Pochvalné, dobré slovo nemusí být vždycky "velkého formátu". Může se ukrývat v malé, od srdce pronesené poznámce, účastné otázce, dobré radě, povzbuzení: máte na to, dokážete to... Oslovený náhle zase zabere, práce mu jde od ruky, protože mu někdo věří a dává mu to znát. Kolik slunce do života člověka může vnést dobré, uznalé a děkovné slovo! Každý člověk potřebuje čas od času chválu, uznání, dobré slovo. Potřebuje vlídné uznání svého okolí. Život se stává chudým, ba chmurným, probíhá-li bez přijetí, bez uznání, když nikdy neslyšíme: dobře, že jsi. Mnoho lidí se stává skoupými, mají-li vyslovit nějaké slovo uznání. Činí tak váhavě, jako by se to nehodilo. Myslí si, že si musí zásobu dobře míněných a srdečných slov šetřit na zvláštní příležitosti. Nebo dokonce odsuzují ty, kteří umí veřejně poděkovat a pochválit.

Je to již učiněná slepota nepozorovat, že dobrým slovem nebo gestem celý den zkrásní! "Člověče mám tě rád!" - říkejme to dál slovy i beze slov, úsměvem, gestem smíření, stiskem ruky, slovem uznání, objetím. Říkejme to dál tisíci malými pozornostmi, každý den znovu. Proto nezapomeňme na tyto dvě maličkosti, které učiní lidi kolem nás šťastnějšími a usměvavějšími. Však té zakaboněnosti na našich ulicích, včetně Štěpánova, je zbytečně až moc.

_________________________________________________________

Republika oslavuje svých 100 let. A tak jsem zareagoval na podnět občanky Štěpánova a oslovil "porevoluční" starosty naší obce.

V letech 1989 - 2018 měla obec tyto starosty a starostku. 1990 -1991 Zdeněk Grus (+), 1991-1999 Milan Lipský, 1999 Ing. Petr David, 1999-2002 Ing. Vladimíra Šedivá, 2002-2010 Mojmír Lýsek, 2010-2014 Jiří Běhal a 2014-2018 Mgr. Jiří Šindler. Oslovil jsem bývalé starosty a starostku tímto emailem s těmito otázky. "Každý z Vás měl tu čest věnovat kus svého profesního i osobního života "na oltář" obce. Naše mladá republika v tomto roce slaví krásných, kulatých sto let. Proto bych se chtěl podívat alespoň na část těch sta let v naší obci i vašima očima. Proto Vás oslovuji a nabízím možnost se krátce vyjádřit k Vaší "stopě" v dějinách obce. Moc Vás prosím o výstižné a především stručné odpovědi vzhledem k omezenému prostoru v novinách."

  1. Vzpomenete si na chvíli, kdy jste vyhrál volby v obci a přijal post starosty obce. Jaké byly vaše první pocity a první plány?
  2. Co považujete za největší přínos pro obec během Vašeho starostování a co se Vám naopak nepodařilo a proč?
  3. Jaký máte názor na to, kam se naše obec za ta léta od Vašeho starostování posunula?
  4. Co byste přál/a/ naší obci do její další stovky?

Zdeněk Grus, starostou 1990-1991

Pan starosta Grus již mezi námi není, ale i jemu patří poděkování za jeho práci a působení na obci, protože to zcela jistě v době porevoluční neměl vůbec jednoduché. Věřím, že se na nás shora dívá a je spokojen, kam se obec za ta léta posunula.

Milan Lipský, starostou 1991-1999

Ad1/ V listopadu 1989 mne oslovil jeden mladý štěpánovák, zda bych nechtěl dělat starostu. Po zvolení mé první kroky na radnici nebyly krokem do neznáma, protože jsem pracoval ve stavební komisi. A mé první plány? Neudělat ostudu sobě a posléze ani obci a pracovat pro její rozvoj. Zní to jako klišé, ale tak jsem to měl nastavené.

Ad2/ Podařila se plynofikace a jako jediné obci se nám podařilo prodat stavbu plynárnám za cenu, která nám pokryla půjčku na plynofikaci. Rovněž si myslím, že mého působení se dařilo ve škole, obec byla aktivním členem mikroregionu Šterbersko, dařilo se oživit tradici hodů a dařila se spolupráce mezi obcemi. Za pomoci pana učitele Janoty se nám podařilo zorganizovat mezinárodní festival dechovek. A co se nepodařilo. Asi nebude nikdo překvapen, když řeknu "tlakovka". Věnoval jsem mnoho času, chtěli jsem připravit kvalitní projekt. Ale tak jsem se do toho zahleděl, až jsem udělal to, co jsem udělal. To si budu vyčítat do smrti smrťoucí.

Ad3/ Obec se v poslední době opět posunuje vpřed. Každý z mých nástupců něčím přispěl. Někdo měl větší tah, někdo se obracel stále do minulosti a hledal problém v minulosti. Ale poslední období mne potěšilo, kam obec opět směřuje.

Ad4/ Do dalších sto let snad ani ne, ale přál bych naší obci, aby i v naší obci zavládla větší soudržnost. Aby zde nedocházelo ke zbytečným půtkám, naší obci tak utíká čas. Za pár týdnů se opět pokusíme vytvořit na obci tým, který to spolu vydrží déle jak 4 roky, protože to je pro obec důležité a pevně doufám, že lídr obce bude hodně úspěšný při prosazování rozvoje obce ve všech směrech.

Ing. Petr David, starostou 1999

Ad1/ Volby jsem nevyhrál. Post starosty jsem přijal v době, kdy se zjistili nejasnosti ve financování obce Štěpánov a zastupitelstvem byl odvolán můj předchůdce. První pocity - zklamání - byl jsem zklamán z toho, že ve Štěpánově mohlo dojít k nejasnostem ve financování.

Ad2/ Na zodpovězení další otázky jsem byl ve funkci krátce a toto by měli hodnotit jiní. Z mého pohledu se nám společně s místostarostou Janem Hanusem podařilo to nejdůležitější - stabilizovat chod obce.

Ad3/ Na rozvoji obce se negativně projevila skutečnost, že v roce 1999 a následných letech byla předlužená a tím nesplňovala podmínky pro získávání dotací. Na rozvoji obce se promítá i fakt, že dochází k časté výměně starostů. Přes uvedené si myslím, že se daří Štěpánov a místní části rozvíjet tak jak si zastupitelstvo stanovilo priority a jak to finanční možnosti obce dovoluji.

Ad4/ A co bych obci přál? Zastupitele, radní a starostu/starosty, kteří budou dbát na rozvoj Štěpánova včetně všech místních částí, vytvářet zázemí pro zdravý a pohodový život všech občanů a podporovat místní podnikatele a spolkovou činnost.

Ing. Vladimíra Šedivá, starostkou 1999-2002

Ad1/ V roce 1998 jsem kandidovala za KDU-ČSL do zastupitelstva obce, ne však s ambicí stát se starostkou obce. Tato funkce, po odstoupení dvou starostů během roku 1998 - 1999, tak nějak na mě zbyla. Funkci starosty v zastupitelstvu odmítl i ten, který se jim v roce 2002 stal. A první pocity a plány? Na ty nerada vzpomínám. Plánovat se nic moc nedalo, obec byla zadlužená, peníze byly nenávratně pryč a bylo potřeba udržet aspoň základní chod obce a to tím, že se musela dělat přísná rozpočtová opatření. Některá čísla z rozpočtů mi utkvěla v paměti až dodnes.

Ad2/ To, že obec finančně nezkrachovala a i s tím málem peněz, co měla v rozpočtu, se posunula za tři roky trochu dále, a to k lepší finanční budoucnosti.

Ad3/ Když opomenu investice v obci, kterých se udělalo hlavně za poslední čtyři roky hodně, tak to co mě nejvíc těší (i když již nejsem občankou obce Štěpánov) je to, že obec za poslední roky ožila a začala kulturně, sportovně a společensky žít. Je to vidět na lidech, kteří jsou méně anonymní a rádi se zapojují do dění v obci.

Ad4/ Pro začátek té další stovky (alespoň na několik dalších volebních období) tak schopného a dobrého starostu jako má v současnosti.

Mojmír Lýsek, starostou 2002-2010

Ad1/ Po zvolení do funkce starosty obce jsem hned ze schůze zamířil na hřbitov oznámit tuto skutečnost svým předkům, kteří byli na čele obce mnoho let v letech 1918-1948. Pak jsem oznámil tuto skutečnost doma manželce Janě a zavolal jsem veliteli Vojenského útvaru, že zítra předám "svůj nákup" po 30 letech někomu jinému, protože jsem byl zvolen starostou obce Štěpánov. Následně jsme na radnici museli řešit zadluženost obce a stavbu čističky a tlakové kanalizace aj.

Ad2/ Přínosných akcí bylo mnoho, ani si na všechny nevzpomenu. Postavena nová jídelna ZŠ, zbudována tlaková kanalizace+ČOV,otevřen sběrný dvůr, zahájeno jednání - vlak, tramvaj, autobus společná jízdenka, zbudována křižovatka Březce, založen Klub seniorů, založen Klub přátel hudby, založen Klub rodičů a dětí, založena nová zásahová jednotka hasičů, ohňostroj na hodech (poprvé), položen silniční povrch Slarisil, koupě kostela sv. Barbory - místa kulturních akcí, vybudován vodovod na hřbitově na studnách, uložení popelnic a WC před hřbitovem, odhrnování sněhu prováděno u nás od roku 2004 a 2009 teprve schváleno senátním zákonem, záchrana Obecní policie od zrušení, chodníky na hřbitovech, Papírové tašky místo igelitek používány k propagaci obce, výsadby alejí 4x, vydávány sborníky, zahájeno jednání o koupi Hrušky, vytvořeny podmínky pro zřizovaní osadních výborů, návrh úpravy ČOV (sirovodík), dodnes není realizován (není pravda - realizace provedena za st. p. Běhala - pozn.), rozdáno 1000 kusů žlutých bezpečnostních pásek, vybudován přechod u ZŠ, rekonstrukce pomníků TGM, 1. a 2. světové války aj., zahájeno čipování psů, návštěvy primátorů, hejtmanů, poslanců, senátorů aj., navrženo zbudování zastávek u ZŠ (projekt, územní rozhodnutí, stavební povolení hotové), zamezeno slučování tříd na ZŠ (více jak 33 dětí ve třídách), pomoc při budování volejbalového hřiště, vytvářeny funkční poradní orgány starosty (celkem 33) ... a mnoho jiných "drobností", na které jsem si nevzpomněl. V roce 2010 jsem pro obec získal ocenění za komunikaci s občany (3.místo v rámci ČR).

Ad3/ Nepřísluší mi hodnotit, ponechám na voličích.

Ad4/ Obci přeji moudré, aktivní a samostatně přemýšlející vedení i ZO, které bude vycházet z let 1918-2018, protože Štěpánov byl vždy na čele olomouckého kraje. Samozřejmě bez mnoha spolupracovníků bych o výše uvedených skutečnostech nemohl hovořit. Bylo jich mnoho a děkuji jim za pomoc a podporu.

Jiří Běhal, starostou 2010-2014

Ad1/ Důležitějším okamžikem bylo asi mé první zvolení místostarostou v roce 2002. Nezapomenu na slova jedné osoby: "Však ty nevíš do čeho jdeš a do měsíce rád a dobrovolně odstoupíš!" Tuto funkci jsem nakonec zastával osm let a rozhodně to nebylo pro peníze. Odměna totiž byla jen pár stokorun. Zvolení starostou jsem bral jako posunutí o stupínek výš. Pocity a plány po zvolení starostou se změnily hned druhý den, kdy jsem pochopil, že musím zkonsolidovat vztahy mezi pracovníky úřadu a využít situace k "vymalování" kanceláře starosty. Jistě si na to někteří dnes již s úsměvem vzpomenou.

Ad2/ Myslím si, že velkým přínosem byla podpora všech spolků a uskupení lidí, kteří se snažili v obci organizovat větší či menší akce. Podařilo se nakoupit anebo zajistit budoucí nákup strategických pozemků a nemovitosti. Jako je například pozemek za školou, nebo místo, kde dnes stojí nový obecní dům na ulici Dolní. Probíhaly investice do školek a školy. Dělaly se zajišťovací práce na kostele sv. Barbory, ve kterém se také konaly různé kulturní akce a začalo se zde oddávat. S pomocí mikroregionu se podařilo zakoupit a instalovat technické vybavení kina pro digitální promítání, kterému pro zastaralou techniku reálně hrozilo zrušení. Postupně se začali opravovat chodníky a vybudovalo se hojně využívané parkoviště u školy. Započalo se s výsadbou zeleně v celém katastru obce.

Největším problémem bylo, že se nepodařilo zahájit budování vodovodu a kanalizace v Moravské Huzové a Stádle. Jako sportovně založenému člověku mne také mrzí, že se nezačalo s budováním tělocvičny a cyklostezky na Olomouc. Na tyto akce se alespoň podařilo zajistit pozemky a byla uzavřena dohoda s CHKO Litovelské Pomoraví na možné umístění této pro cyklisty důležité komunikace. Nepovedlo se vyřešit problém se štěrkovnou pro nezájem nalézt řešení ze strany provozovatele.

Ad3/ Pozice starosty a vedení obce se sice volí na čtyřleté období, ale jejich práce pokud byla dobrá, je vidět i v budoucnu. Pokud se totiž připraví nové projekty a možnost posunout obec o něco dál a tyto se v budoucnu uskuteční, tak je to známka toho, že práce nepřišla vniveč. Současné vedení se také nemuselo zabývat různými zbytečnými peticemi a podáním vysvětlení na policii. Mě to stálo hodně času, úsilí a psychické námahy. Jsem však rád, že se nikdy neprokázalo pochybení mé, vedení obce, včetně jiných, současným vedením v počátku kritizovaných rozhodnutí tehdejšího zastupitelstva.

Ad4/ Obci přeji samozřejmě rozvoj a modernizaci ve všech směrech. Ale také aby nezapoměla, že je obec ve které se dobře žije a udržují tradice, lidé k sobě mají blízko, navzájem se uznávají a tolerují. Nám občanům přeji abychom byli hrdi a pyšni na Štěpánov, rádi a dobře ho reprezentovali. Aby také ti, kteří se z různých důvodů odstěhovali jinam, se sem rádi vraceli ze svých nových domovů a v srdci jim zůstali jen ty nejlepší vzpomínky.

Mgr. Jiří Šindler, starostou 2014-2018

Ad1/ Psal jsem již několikrát, že jsem měl smíšené pocity a zároveň jsem pociťoval výzvu. Když jsme začali jednat o koalici, byl jsem hrdý, že od začátku jsme našli partnery, co chtěli táhnout nejen za jeden provaz, ale především jedním směrem. Plány byly veliké, to jsme v našem, jak byl označen jinými "ambiciózním", programu deklarovali. Takže jsem byl plný očekávání i nadšení pro věc.

Ad2/ Přínos pro obec ukáže až čas a hlavně jej ohodnotí voliči. Obhajovat se výčtem toho, co by mělo být vidět, nemá smysl. Je to práce starosty, starat se. Ale především jde vždy o práci týmu pracovníků na obci, radních a zastupitelů, nikoli jen starosty. Každý vidíme, slyšíme a umíme číst, tak kdo chce vidí a slyší. Každý ze starostů jsme do starostování šli s tím, abychom pro obec odvedli to nejlepší ze sebe. Někomu se to podařilo více, jinému třeba méně, ale snahu měli určitě všichni. Možná bych zmínil spíše to, co není na první pohled až tak vidět. Celkem rychle se nám dařilo přepracovat či aktualizovat řadu starý či neaktuálních projektů, které na obci byly, abychom mohli rozjet investice a stavby (tlaková kanalizace, chodníky, osvětlení cyklostezky, MŠ aj.) V tomto volebním období vykazuje hospodaření obce velmi dobrou kondici, což se odrazilo i na druhém nejlepším stupni ekonomického hodnocení obcí od ratingových společností. Podařilo se zkonsolidovat dlouhodobě neřešené a drahé úvěrování obce. Celkem zdárně se pereme s problematikou převzatých problémových akcí (kompostárna, pískovna, Hruška či nebezpečnou křižovatkou Březecká a jinými). Vše má však dvě strany mince. Něco se daří, jiné méně. Pokud se věnuje čas jednomu, někdy hold jiné uteče nebo už na to nezbývá čas. Personálně se mi podařilo konsolidovat problémový stavební úřad, po odchodu hlavní účetní se nám podařilo poměrně rychle konsolidovat odbor finanční přijetím nové hlavní účetní a nové účetní. Méně úspěšný jsem byl v řešení dlouhodobých a vleklých nedostatků práce na úseku práce tajemníka obce, který na svou funkci nakonec rezignoval sám. No a nepodařila se cyklostezka. Byť jsou učiněny kroky k její realizaci, které nejsou vidět, nepodařilo se nám věc dotáhnout do realizace.

Ad3/ Pro mne jako úřadujícího starostu je na tuto otázku brzo. Až čas ukáže, zda mé působení v čele obce mělo či bude mít pozitivní dopad.

Ad4/ Přeji obci v budoucnu takové osobnosti starostů, radních a zastupitelů, kteří jí povedou tak, aby se v ní jejím občanům dobře žilo a aby svými kvalitami lákala nové obyvatele. A také, aby za nimi byla vidět jejich kladná historická stopa. Dovolil bych si parafrázovat faráře Tomicu ze seriálu Vinaři: "Proč? Protože Štěpánov je nejlepší místo k žití."