Úvodníky, články, rozhovory

/květen 2019/


Nedávno přišel s podnětem na výsev lučního kvítí na veřejných prostranstvích obce náš referent pro životní prostředí Vojta Holý. Tento trend je nyní velmi vyhledávaným. S ohledem na klimatické podmínky a úbytek vody jde i stále o potřebnější změnu v údržbě veřejné zeleně. Někdo v tom uvidí argument o problémech zajistit pravidelnou a včasnou údržbu zeleně, jiní budou argumentovat alergií či "líhní klíšťat". I to je důvod k diskuzi, ale až po seznámení s podstatou věci. Trendem jsou promyšleně zakládané obecní louky doplněné o luční květiny. "Kdo se ještě letos chlubí sousedům krátce střiženým a pečlivě zalévaným trávníkem bez jediného kvítku, zaspal dobu." Kvetoucí louky poskytují nejen potravu, ale i útočiště různým druhům hmyzu, který ve velkém poslední roky vymírá. Navíc se sečou jen jednou nebo dvakrát ročně. Louky v obcích a městech oceňují i odborníci, kteří hledají odpověď na klimatickou změnu, se kterou v našich krajích přicházejí častější a déletrvající období sucha. Zatímco trávník, který se poseká před tropickými horky, zhnědne a sejde, louka dlouho zadržuje vodu, vydrží a udržuje prostor o několik stupňů chladnější než sežehlé travní strniště. Nemluvě o prašnosti takto vyschlé travní plochy. Než vyřkneme "odborné" polemiky, zkusme si na Internetu o tomto ekotrendu nejprve něco přečíst. Potom můžete hlasovat v anketě na mojich nových webových stránkách www.starostastepanov.cz.

V minulých dnech jste vídali na zastávce autobusu vozíčkáře. Společně s obecní policií, paní Navrátilovou a díky spolupráci s naší občankou Karlou Odvárkovou se podařilo tomuto pánu zajistit potřebné lékařské ošetření. Především mu však bylo zajištěno ubytování. I přes počáteční nesouhlas, nakonec nabídku ubytování v azylovém domě v Olomouci přijal. Nyní čeká na další ubytování v zařízení Charity Olomouc.

Poslední týdny byly velmi hektické i jinak. Opět se nastartovala jednání vedoucí k budoucí realizaci nové kruhové křižovatky "Březecká". Projekt je připraven, probíhají řízení. Obec nyní jedná s majiteli dotčených pozemků a zastupitelé schválili smlouvu o smlouvě budoucí, kterou dojde k převodu pozemků pod křižovatkou na Olomoucký kraj. Do obce přijal mé pozvání náměstek hejtmana pro dopravu pan Zahradníček a také ministr obrany. Obě schůzky se uskutečnily v dubnu. Pan Zahradníček přijel společně s ředitelem správy silnic Olomouckého kraje panem Foltýnkem. Společně s panem starostou Liboše a panem místostarostou Růžičkou jsme prošli poškozené silnice v okolí obce, které kraj léta využíval pro objízdné trasy. Bohužel nedostatek finančních prostředků kraje ovlivní i opravy silnic. V tomto roce kraj provede diagnostiku všech silnic II. a III. tříd a následně rozhodne o způsobu jejich oprav. Budu si to muset pohlídat a opět tlačit tzv. "na pilu". Přesto jsme se domluvili na dílčích opravách. Realizaci silnice v intravilánu Mor. Huzové, zde bychom chtěli společně s SSOK řešit v dohledné době i stání u MŠ a zálivy zastávek. Podobně jsme se domluvili v Benátkách na doprojektování chodníku podél silnice. Také jsme hovořili o plánu nového cyklochodníku mezi Liboší a Mor. Huzovou. Štěpánov v dubnu navštívil ministr obrany Lubomír Metnar se svými náměstkyněmi. I přes zamítavé stanovisko armády o neuhrazení škody na komunikaci ul. Nádražní jsem se nenechal odradit a trval na nalezení řešení. To jsme nalezli na tomto společném jednání. V přípravě je společné memorandum o spolupráci, v následujících dnech mám domluvené jednání s náměstkyní ministra nad projektem rekonstrukce ul. Nádražní a jak řekl pan ministr "do švestek" by měla být připravena smlouva o společném financování a etapách realizace. Rovněž cyklostezka je v plném proudu jednání se SŽDC o jejím trasování. Tzv. "zelenou" dostal mostek pod tratí, který bude součástí propojení cyklostezky směrem na Bohuňovice. K trase se souhlasně vyjádřila a dopravní komise MmO.

A teď i z jiného ranku. Projekt kompletní rekonstrukce chodníků podél silnic II. třídy v obci a místních částech je před dokončením a již prochází naším připomínkováním, stejně jako projekt rekonstrukce Hrušky či rozšíření ČOV. Také se začal připravovat projekt nové zbrojnice a již také připravujeme jednání o přípravě nové tělocvičny a dalších plánů do dalších let, aby nedošlo k "zabrždění".

Takže nezbývá sami sobě a obci popřát, protože to za nás nikdo jiný neudělá :-), hodně sil do dalších jednání a práce, aby vše vycházelo pro Štěpánov co nejlépe. V této souvislosti patří veliký díky kolegům na úřadě, bez jejichž nasazení a spolupráce by to nešlo.

Pěkné květnové dny plné sluníčka přeji všem.

Jiří Šindler, starosta obce


"Pokud chceme pro školství a naše děti to nejlepší, dejme nejkvalitnějším lidem s tou nejoptimálnější vizí a odborností šanci školu a děti vést. A to jinak než přes konkurzní řízení nejde". /Ministr MŠMT/

Ředitel ZŠ ve Štěpánově byl jmenován k 1.7.2007. Jeho funkční období po dvanácti letech končí k 31.7.2019.

Rada obce Štěpánov využila zákonné možnosti a vyhlásila konkurzní řízení. Cílem tohoto kroku je neustálé zlepšování rozvoje školy, zlepšování komunikace mezi školou a zřizovatelem a ostatními organizacemi v obci, zhodnocením uplynulých dvanácti let a vytvořením nové vize a motivace managementu školy. Nemluvě o rozvoji kvality vzdělávání. Každému managemetu má jít vždy o cestu vpřed. Proces výběru nového ředitele by měl být maximálně transparentní. Proto v komisi zasednou jak zástupci obce, tak zástupci školní inspekce, krajského úřadu, ředitel základní školy z okolí Štěpánova, zástupci základní školy jak z řad učitelů, tak i zástupci rodičů. Ty všechny doplní poradním hlasem odborník na personální psychologii. Cílem je, aby vybraný ředitel byl pro vedení školy nejen nejlepší volbou v oblasti odborné, profesní, ale i po stránce osobnostní. Chceme, aby to byl manažer na správném místě. Věříme, že pro stávajícího ředitele bude účast ve výběrovém řízení šancí zhodnotit uplynulé období a příležitostí představit vizi rozvoje školy na příští období.

Koncepce rozvoje školy bude pro všechny kandidáty jednou z podmínek účasti ve výběrovém řízení.

Smyslem volné soutěže o ředitelská místa není jen personální výměna, ale především zhodnocení kvality současného vedení školy. Kvalita vzdělávání i vedení školy po všech stránkách je prioritním zájmem zřizovatele.

Zájemci mohou podávat přihlášku do 13. 5. 2019 na obecní úřad.


/duben 2019/


Milí čtenáři,

opět se scházíme nad řádky obecního zpravodaje, v pořadí již jeho třiapadesátého ročníku. Za ta léta prošel řadou proměn. Střídali se šéfredaktoři a dopisovatelé, měnily se rubriky i grafika, černobílé výtisky a fotografie nahradily barevné, měnil se i název. Vždy byla snaha jím informovat o našem Štěpánově, o všem podstatném, co se v něm děje a chystá. Slýcháme výtky k délce příspěvků či mých úvodníků. Ty se mnohdy stávají románovým čtením, což není podstatou a jedna fotka někdy nahradí tisíce slov. Do psaní úvodníků brzy zapojím i pana místostarostu nebo dámy z rady obce nebo zajímavé osobnosti obce. Někomu vadí barevnost novin, pro mne to jejich plus. Negativního světa, který nám předkládá jen černé zprávy o krizích, válkách, kriminalitě, katastrofách, mám po krk. Jako by úsměv, úspěch, dobrá zpráva byla nemoc a něco špatného. V té jejich barevnosti vidím alespoň ostrůvek barevného světa v tom zachmuřeném šedém prostoru. Taky nám je předhazováno, že se chválíme, ale nenapíšeme, co se podařilo méně. Pochvala je to nejmenší, čím můžeme motivovat druhé a sebe sama. Nemělo by být lidskou přirozeností mluvit spíše o úspěších než o prohrách? Ostatně pro negativismus tu máme jiné, kteří i přes úspěchy musí neustále poukazovat na chybičky a taky sociální sítě a jejich komentující, kteří se bez znalosti podstaty věci a informací staví do role Všeználků, Všudybylů a odborníků na všechno. Bohužel lidé diskutující na FB často nezajímají argumenty a nechtějí je slyšet, ostatně nejen tam, potřebují si jen rychle na někoho plivnout, zchladit si žáhu, popř. se zviditelnit. Pokud Vás něco trápí, potřebujete s něčím pomoci, máte připomínku - napište mi email, využijte dalších komunikačních prostředků se mnou. Třeba jen proto, vyslechnout si názor druhé strany, než si uděláte své vlastní závěry.

Aktuálně a opět se v obci řeší podpora sportu, financování sportu, sportovní hala, umělý sportovní povrch a někteří i bazén. Jako by ani nebyly jiné věci a oblasti k řešení. Argumentuje se dětmi a jejich budoucností a všichni jsou nejerudovanějšími a jedni důležitější než ti druzí. Obec má své priority a potřeby, které jsou důležité pro obyvatele, pro všechny, pro její existenci a rozvoj. Nemůže mít klapky na očích a vidět jen ten jeden zájem. Finanční podpora ze strany obce se stala jakou-si očekávanou povinností a běda, když jednou nepříjde nebo v menším rozsahu. Hned se tak akorát hodíme na hnůj. Zaměňují se pojmy podpora sportu a financování sportu Financování sportu už není chápáno jako podpora sportu, ale jako očekávané dogma a obec se v tomto smyslu stala jakousi rukojmou, a to je chyba. V příštím vydání se touto oblastí budu zabývat podrobně. Za poslední čtyři roky se i v této oblasti obec snažila vyřešit resty z let minulých. U konkrétních spolků a lidí jako by chyběla sebereflexe, pokora a uvědomění si svých pochybení a za své chyby obviňují obec. Je smutné, když se poslední roky snažíme najít společnou řeč, daří se řešit staré věci, začíná se dařit hledat formy vzájemné spolupráce a opět se najdou tací, kteří vše interpretují tak, že obec jde proti sportu. Podstatné je táhnout za jeden provaz, ať je "u vesla" Petr nebo Pavel. To si mnozí neuvědomili ani po více jak čtyřech letech, byť jsou představili organizací obce či velkých spolků, kteří od obce potřebují a žádají pomoc.

Každý máme své představy, každý své množnosti. Akceptujme práci a snahu druhých a nechme je dělat jejich práci, jak nejlépe umí. Nikdy se nelze zavděčit všem. Ať tedy redakce dělá noviny jak nejlépe umí, my snažme vést obec kupředu, spolky ať mají chuť dělat svůj zájem, proto že chtějí nikoli proto, že očekávají financování. To by měl být vždy spíše bonus.

Všem přeji hodně úspěchů a radosti z toho, co děláte.

Jiří Šindler


Plesová sezóna 2019

Plesová sezóna ve Štěpánově v březnu skončila a mne nezbývá než všem, kteří se na ní podíleli, poděkovat. Děkuji, že se nenechali odradit od pořádání a udržují tuto zimní, taneční tradici.

V zimních měsících se v obci uskutečnili hned čtyři plesy. Divadelní, školní, obecní a šibřinky. Za jejich úspěchem stojí nadšení a chuť každoročně tyt akce pořádat. Upřímně, kolem pořádání takových akcí je mnoho nejen práce, ale i chuti a invence. Každý z plesů již má své stálé návštěvníky, ale i ty, kteří se po lenošení v zimě chtějí trochu rozhýbat.

Tradiční divadelní ples a šibřinky jsou léta vlastní sokolům. Ti svou sokolovnu propůjčují i nám ostatním na pořádání školního plesu, za kterým stojí organizační výbor z řad učitelů, rodičů a přátel základní školy. Náš obecní ples je tradicí nejmladší, byť jsme navázali na tradici muzikantských plesů. Na plese obce jsme měli možnost potkat Davida Mattioliho, špičkového kouzelníka i vynikající tanečnice ze Štěpánova. Návštěvníky jsme s panem místostarostou vítali osobně a ženy uvítali květinou. Šibřinky měli užasnou atmosféru, plno nádherných, doma dělaných masek. Každý ples má jiný ráz, jinou atmosféru jinou náladu. A v tom je to pěkné. Nutno poděkovat všem sponzorům, bez kterých by to nešlo, ale především všem z organizačních "štábů" plesů nejen za organizaci plesu, ale i za odvedenou práci při přípravě, ale i úklidu plesů. Tu mnozí již vůbec nevidí, natož aby pomohli fyzicky s touto částí organizace.

Proto Vám všem patří veliké, děkuji.

Jiří Šindler


Cyklostezka Štěpánov - Olomouc

Cyklostezka Štěpánov - Olomouc dostává po letech opět jasnější kontury, směřování a cíl. Jednáme se zástupci Mikroregionu Šternbersko, se zástupci kraje, SŽDC a dalšími o trasování cyklostezky podél tratě.

Cyklostezka byla tématem snad všech volebních programů. Její studie je připravena od roku 2012, kdy se zvažovaly tři trasy. Na základě studie tehdejší vedení obce začalo činit kroky k výkupu pozemků. Bohužel rozhodnutím zainteresovaných stran z Olomouce došlo ke změně trasy plánované cyklostezky a ta nestojí dodnes.

Koncem roku 2018 se našla možnost vrátit se k možnosti realizace jedné z tras, která v době připravované studie nebyla akceptovatelná a nyní se situace mění. Od ledna intenzivně jednáme se zástupci Mikroregionu Šternbersko, s koordinátorem pro Olomoucký kraj, projektantem, se SŽDC a za podpory pana bývalého starosty Bohuňovic o projektu cyklostezky směr Olomouc a to trase vedoucí podél trati směr Olomouc na přímo. Jednání jsou velmi konstruktivní a postupují rychle kupředu. Pokud bychom našli se všemi zainteresovanými stranami /vlastníci pozemků, město Olomouc, Olomoucký kraj, SŽDC .../ společnou řeč, moc bych si přál a věřím, že by se nám v tomto roce podařilo aktualizovat studii trasy, uzavřít jednání s vlastníky pozemků a mohla by se začít připravovat projektová dokumentace. Zároveň bychom již hledali dotační titul pro možnou realizaci. Myslím si, že cesta pro vznik dlouho očekávané cyklostezky do Olomouce je opět otevřená a nabírá jasné kontury, cíle i termín realizace.


/BŘEZEN 2019/

"Březen za kamna vlezem", říká známá pranostika.

Na radnici ale v tento čas může být i dost horko. Na obecní úřad byla zase jednou "poslána" kontrola zhora. Tentokrát z Inspektorátu práce. Jak říkám, každá kontrola je přínosná a dobrá. Nalezené nedostatky mohou být řešeny a to je podstatné. Březen je také Měsícem knihy či Měsícem internetu. V podstatě to spolu souvisí. Koncem února jsme si i my ve Štěpánově připomněli Mezinárodní den darování knihy. Společně s paní knihovnicí Marcelou Šerou v základní škole jsme ocenili děti, kteří v dnešní době nezevlují u počítačů, ale věnují svůj volný čas krásné knize a čtení. V tom patří i poděkování jejich rodičům, kteří je podporují v těchto aktivitách. V posledních letech se naše knihovna doslova proměnila. Nejen obsahem knižního fondu, který je atraktivní, moderní, čtivý, ale také interiérem. Ten se pomalu mění, knihovna se stává barevným světem a přibývá i nového vybavení. A tak přeji naší knihovnici, aby i nadále měla sílu a vizi naši knihovnu měnit k lepšímu a být jednou z nejlepších knihoven na Olomoucku.

Od roku 1994, z rozhodnutí UNESCA, se celosvětově slaví Den učitelů 5. října. V České republice připadá tento den na 28. března, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského (28.3.1592). Zmínku o tom, že se v tento den narodil J. Á. Komenský, Učitel národů, už v kalendářích nějakou dobu nenajdeme. Byl to právě Komenský, který poprvé definoval pojem školní rok, prázdniny a školní týden. Zasloužil se o to, aby ve třídách byli žáci stejného věku či úrovně znalostí. Preferoval školu hrou, názornosti, aktivnosti a kladl důraz na individualitu každého dítěte, ale i spolupráci rodičů a učitelů. Bohužel to už je dnes jen zbožným přáním. Přesto si učitelé respekt a uznání zaslouží a zaslouží si, aby v tento den bylo jejich poslání vzdělávat nové generace připomenuto, protože jsou to právě oni, kdo významně ovlivňují budoucnost celé naší společnosti.

Zimní měsíce a předjaří patří nejen ve Štěpánově plesové sezóně. Upřímně jsem rád, že se daří tuto taneční tradici udržet, i když v posledních letech zájem o plesy klesá. Organizátory stojí příprava plesů nemalé úsilí několik měsíců před jejich konáním, v samotném jejich průběhu, ale i po jejich skončení. Nikdo jim v tom nepomůže a z vlastní zkušenosti vím, že to je vždy o malém týmu lidí, kteří mají chuť tuto plesovou tradici udržet. Po zimním lenošení očekávají zájem poveselit se, uvolnit, zatančit si, pobavit se. Je škoda, když se následně setkají s nezájmem občanů. Každý ples v obci již má své příznivce i svou skupinu pravidelných návštěvníků. Proto držím palce jak sokolům a jejich Divadelnímu plesu a Šibřinkám, tak i škole s jejich Školním plesem. Jsem rád, že i ples obce, který navázal na tradici Muzikantských plesů neztratil na kvalitě a originalitě. Cílem bylo nejen udržet "muzikantnost" plesu, ale přinést něco nového, "plesovost". To se nám myslím povedlo. Třetí ples obce byl plesem se vším všudy. Korunován orchestrem, kouzelníkem, který kouzlil mezi hosty a přímo před jejich očima, předtančením moderního baletu či umem barmana, který míchal alko i nealko nápoje. O emotivním a energií nabitém vystoupení italského hosta plesu, Davida Mattioliho, ani nemluvě. Hudba orchestru New Strett Bandu sice u některých vyvolala pochybnosti o tanečním "mistrovství", ale kdo se přišel bavit a plesat, ten zcela jistě našel odvahu a chuť tančit. Nicméně to vyvolalo nápad oživit myšlenku tanečních kurzů před zahájením plesové sezóny. Za výzdobu děkuji Nadě Růžičkové a jejím studentům ze střední školy obchodu a služeb v Olomouci a Markétě Jurášové z Božských svateb, protože i výzdobou sálu je náš ples tak trochu jiným plesem. Zde musím poděkovat všem, kteří se zapojili do naplnění tomboly plesu obce. Především pak místním firmám a občanům, kteří pochopili, že jde o ples obce, nikoli jedince. Seznam všech dárců je uveden na jiném místě Našich novin. Děkuji všem spoluorganizátorům, i těm, kteří pomáhali. Především zaměstnancům obce, panu tajemníkovi a panu místostarostovi, v neposlední řadě za maximální spolupráci Sokolu Štěpánov a SDH Štěpánov. Také pomocníkům z řad TJ Štěpánov, Benjamínků za pomoc připravit sál. Mírným nedostatkem bylo, že bohužel na úklid sálu po plese jsme opět zůstali sami. A tak díky sestrám sokolkám, Luďkovi a Nadě Růžičkovým, Pepovi Trébalovi a Pavlovi Horkému jsme sál po plese v sobotu dopoledne společně uklidili.


/únor 2019/

Vstupme s optimismem a pozitivně do roku 2019

     Motto: " Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada sice vaše problémy nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít." Jan Werich

     Šestý únor 2019 je to 114 let od narození Jana Wericha. Je známo, že pan Werich neměl rád hloupost a její, jak s oblibou říkával, reprezentanty - blbce. Měl rád život, ženy, zvířata, srandu. Jednou napsal, že závist je nesmrtelná teta a hloupost nesmrtelný strýc. Možná i proto ani dnes Wericha v mediích často nevídáme či o něm nečteme, jako by stále někomu vadil. Zato hloupostí a blbostí je nejen v mediích, ale i mezi námi "něurékom". Jak sám celý život zdůrazňoval, jedinou zbraní proti blbcům a hloupostem je sranda. Proto, pokud můžete, mějte denně úsměv od rána do večera, od ucha k uchu. "Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzo dnové, kdy to bude daleko horší - budeš pro změnu chtít a pak už nebudeš moci".

     Evokuje mi to i hloupou situaci okolo štěpánovských kalendářů. Všude, kde je přinesemem či v okolních obcích, všude nám jej závidí. Obdivují nádherné staré pohlednice od paní Evy Stejskalové či staré fotografie od Jany Štarnovské. Oslavili jsme jím 100 let republiky, sto let ve Štěpánově. Před rokem jsme pro Vás připravili první štěpánovský kalendář, byť byl zadarmo, což je to první , co všechny zajímá, nebyl o něj zájem a cesta pro něj na obecní úřad pro vás byla na obtíž i přes jeho rozdávání. Letošní originální kalendář, který obsahuje jedinečné historické fotografie ze Štěpánova a jeho místních částí je nabízen za směšných 50,- Kč, opět bez vašeho zájmu. Tak si říkám, že je opravdu zbytečné a především vysilující, připravovat pro Vás podobné materiály. Možná zůstaneme pro příští rok u neoriginálních kartiček s kalendářem do kapsy, které jste dostávali a které se rozdávají všude a všude končí v koších. Třeba to bude stačit. Kalendáře budou v prodeji do 15. února.

     Promiňte mi, že jsem únorový úvodník věnoval Janu Werichovi a promiňte mi tu upřímnost. Mám rád pana Wericha a směji se s ním, když ho vidím i když čtu jeho řádky. Mnohdy si jeho slova a myšlenky spojuji s konkrétními osobami, okolnostmi a příběhy.

     Přátelé, vždy s úsměvem. Já se směji a vy se usmívejte také!/leden 2019/


2019 opět rokem plného nasazení

    Letošní rok bude pro nás na obci časem zahájení několika významných investic. Některé jsou ve stadiu závěrečných procesních příprav, jiné ve stadiích projektových, administrativních procesů, u jiných jsou již v běhu organizace stavby. Bude to opět rok náročný,  jak pro pracovníky obce, tak externí spolupracovníky. O připravovaných investicích jsem psal v minulém čísle. Možná by stála za zmínku slova Václava Havla "Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne." Píši o tom v souvislosti s tím, že všichni na obci, úředníci či externí spolupracující firmy si jsou vědomi náročnosti úkolů a s tím spojených možných problémů. Problémy jsou od toho, aby se řešili a tak věřím, že se nám podaří vše úspěšně a smysluplně dokončit. A to i přes kibice, intriky či "nečekané" kontroly na obci ze strany státních orgánů či přes osobní zklamání nad některými bývalými rádoby kolegy, kteří si na kolegy pouze hráli.

     Všemu tento rok bude vévodit rekonstrukce mateřské školy na Sídlišti. Ta není jen o samotné rekonstrukci, ale o velmi náročných vyjednáváních s projektantem a vedením základní školy, kam se bude mateřská škola na dobu téměř jednoho roku, během kterého bude probíhat její rekonstrukce, stěhovat. Rovněž vyjednávání s dotčenými orgány hygieny a hasičů nebyla jednoduchá. Všem zainteresovaným patří veliký dík, že bylo nalezeno řešení. Nyní jsme ve stádiu příprav přestavby přízemní ZŠ pro potřeby MŠ, byla podána žádost o dotaci a v přípravě je výběrové řízení na dodavatele stavby. Tým složený ze zástupců školy, školky, projektanta, poradenské firmy, investičního referenta obce a zástupců vedení obce s obrovským nasazením pracuje a pravidelně se schází na společných jednáních již od listopadu.

     Také jsem na první čtvrtletí připravil plán jednání a úkolů, který je již v plném proudu realizace. Oslovil jsem obchodní partnery obce a požádal o spolupráci v roce 2019. Společně s panem místostarostou jsme jednali s vedením obce Liboš ve věci připravovaného projektu intenzifikace a rozšíření ČOV Štěpánov, s SDH o připravovaném pořízení vozidla a projektu nové zbrojnice. Proběhlo pracovní jednání zastupitelů nad připravovanými změnami Územního plánu obce, také jednání o projektu a trasování cyklostezky ve spolupráci s Mikroregionem Šternbersko či jednání s pobočkovým ředitelem České pošty. I tento měsíc budeme intenzivně jednat s Mikroregionem Šternbersko o projektu cyklostezky. V nejbližších dnech očekávám jednání se zástupci sportovních spolků a aktivit ohledně přerozdělení finančních prostředků z rozpočtu obce určených na sport. Také nás čeká jednání se základní školou, Sokolem a obcí o užší spolupráci, jednání s majitelem pískovny o její další budoucnosti a spolupráci s obcí, zahájíme přípravu změny rozvojového plánu obce a především by mělo proběhnout jednání mezi obcí a ministerstvem obrany o ulici Nádražní. Zvažuji společně s radou obce zřízení komisí rady obce, kdy jsem se poučil z předchozích let a případné komise budou opravdu samostatnými, iniciativními a pomocnými orgány. Byla zřízena nová kulturní komise, zvažujeme zřízení komise rozvoje obce či sportovní komise.

    Máme toho před sebou hodně a to je dobře. Obec má od podzimu nové zastupitelstvo, obměněné vedení obce, nového tajemníka Mgr. Vojtěcha Kohoutka. V březnu nastoupí nový asistent starosty, během minulého roku došlo ke změně na funkci vedoucí finančního odboru. Všechny tyto změny jsou pro obec přínosné, protože každá změna přináší nové síly, nápady a především chuť k práci. Určitě se během roku dočkáme dalších případných obměn nejen personálních. Teď jen minimum klacků pod nohama v podobě poslaných kontrol na obec, úspěch ve výběrových řízeních a především vzájemná spolupráce a věřím, že vše bude korunováno úspěchem pro obec i nás všechny.


Rozpočet obce vážně, nevážně

     "Za poměrně krátkou dobu byl Syslov nejhezčí vsí v celém království. Všude bylo čisto, žádné louže, žádné rozlámané ploty a otlučené zdi. Náves vydlážděná, cesty vyspraveny a všechny domky obíleny. Zřízena obe cní knihovna, pusté stráně osázeny stromovím a zřízeno koupaliště." Tolik úryvek z Nezbedných pohádek od Josefa Lady.

     Pečlivé a uvážlivé nakládání s rozpočtovými prostředky vede k úspěchu také v reálném životě. Na jedné straně míra plnění volebních slibů, na druhé rozsah finančních zdrojů, které obec může při svém rozhodování využít. Na obecní rozpočet lze nahlížet jako na finanční plán, určující předpokládané příjmy a výdaje. Prakticky vždy se vyrovnáváme s potřebami výdajů, jež mnohdy mnohonásobně převyšují příjmy. A právě volba, které výdaje zvýšit nebo snížit, vyžaduje nezřídka dlouhá jednání.

     V létě podala výpověď tehdejší vedoucí účetní. Tajemník obce byl dlouhodobě práce neschopný, následně rezignoval na funkci a byl v pracovní neschopnosti. To byl důvod, kdy jsme se rozhodli dát na doporučení a oslovit ke spolupráci nad přípravou rozpočtu na rok 2019 renomovanou společnost AQE Brno. Rozpočet obce, jako nejdůležitější finanční dokument obce, byl připravován na základě předem stanoveného harmonogramu od léta 2018. Průběžně byl projednáván a konzultován, v prosinci proběhla pracovní porada zastupitelů, na které byl celý připravovaný rozpočet také podrobně projednán. O jeho poctivém a správném sestavení svědčí i fakt, že byl zastupiteli následně na 2. zasedání Zastupitelstva obce Štěpánov 20. prosince 2018 schválen jednomyslně.

     Rozpočet obce na rok 2019 byl schválen jako schodkový s finančním krytím zůstatky na peněžních účtech obce z hospodaření z minulých let. Odhadovaný zůstatek na účtech obce před uzávěrkou byl k 31. 12. 2018 cca 45 000 000 Kč. Celkové očekávané příjmy jsou navrhovány ve výši 69 481 000 Kč a jsou tak o cca 20% vyšší oproti roku 2018. Výdaje jsou plánovány ve výši 94 071 tis. Kč, tedy cca o 11% navýšeny.

      Provozní příspěvek obce pro příspěvkové organizace činí: pro MŠ v Mor. Huzové 426.000 Kč, pro MŠ Sídliště 575 000 Kč, pro ZŠ 3 360 000 Kč.

      Do rozpočtu jsou zahrnuty, mimo jiné, výdaje na plánované investiční akce: II. etapa dopojení na TK dle původní projektové dokumentace (2,5 mil), ČOV - projekt, VŘ, management (1,48 mil), stavební úpravy ZŠ z důvodu stěhování MŠ (1,2 mil), MŠ Sídliště rekonstrukce (31 mil), rek. MK a VO Polní (0,48 mil), DH na Sídlišti (pouze z dotace), příprava projektových dokumentací - Hruška, chodníky v obci, chodník směr Benátky k točně, cyklostezka, rek. dešťové kanalizace Novoveská ul., hasičská zbrojnice, tělocvična ZŠ (rozsah bude dále projednáván). Vedle těchto je počítáno s dalšími aktivitami jako: zavedení SOS tlačítek v domě seniorů 604, infotabule o obci, oprava ul. U Splavu, autobusová zastávka ve Stádle, vydláždění prostor před kostelem sv. Barbory, prodloužení V+TK v Březcích, rek. sociálního zařízení ve Stádle, nákup vozidla pro SDH,

      Mimo jiné také na kulturu v režii obce cca 100 000 Kč, na Kruh přátel hudby 79 000 Kč, na další modernizaci knihovny, kina, na hody ... Mimochodem celkové výdaje za hody 2018 vč. kulturního programu, zabezpečení, technického zajištění, služeb vyšly obec v roce 2018 na 470 000 Kč, příjmy této akce díky sponzorům i díky získané dotaci Olomouckého kraje ve výši 100 000 Kč byly vyšší než výdaje. Po dlouhé době tak byly hody v tzv. černých číslech. Dále např. pro klub seniorů 45 000 Kč či Klub rodičů 30 000 Kč. Nově zastupitelé rozhodli o financování sportu, kde bude přerozdělováno cca 650 000 Kč a na dotace z rozpočtu obce pro ostatní aktivity a kulturu pořádané spolky, sdruženími či fyzickými osobami je připraveno 350 000 Kč.
článek o Obecní policii ve Štěpánově v Hanáckých novinách

https://www.hanackenoviny.cz/5762/stepanov-pujcuje-strazniky-okolnim-obcim/?fbclid=IwAR36G5CuG_I4zP4LcMghBxkVILvOEu2jMW71m5VKojImoWLbnTwUfla3hb4


/leden 2019/


/prosinec 2018/


Milé štěpánovské čtenářky a čtenáři,

     snažil jsem se namáhat svou šedou kůru mozkovou ve snaze vymyslet originální téma mého úvodníku. Nic kloudného jsem nevymyslel a tak pojmu opět prosincový úvodník tradičně: prosinec - čas vánoční. Když píši tento úvodník, vánoční téma už na nás pěkných pár dnů útočí z mnoha stran. V obchodech se objevila vánoční výzdoba snad již koncem září, následována vánočními melodiemi, v Olomouci na náměstí už týden svítí vánoční strom a tradiční olomoucké punčování je v plném proudu. V neděli jsme rozsvítili strom i u nás ve Štěpánově.

     Tento atak rádoby vánoční atmosféry mnozí z nás nemají rádi, jakoby se z adventu a celých Vánoc vytratilo kouzlo. Také mám rozporuplné nálady, ale Vánoce mám rád. A ten konzumní humbuk prostě akceptuji. Koledy se mi líbí, vyzdobené svítící obchodní domy jsou alespoň trochu snesitelnější a vánoční výzdobou svítící vesnice a města mají takovou svátečnější a čistější atmosféru. Vlastně mi to celé pomáhá, někdy i přes vše špatné okolo nás, se vánočně naladit. I přes všechen shon, stres, komerci, si ale Vánoce a čas předvánoční, pokud možno užijme a nenechme si jej ničím pokazit.

      Právě vánoční čas by v nás měl probudit ty lepší stránky našeho lidství. Snažme se být k sobě příjemní, ohleduplní, mějme větší pochopení pro problémy druhých lidí. Nezapomínejme ani na podstatu slova rodina a dodejme mu plnohodnotného naplnění. Pokud nám bude záležet jednomu na druhém, na našich blízkých a alespoň jednou do roka jim dáme přednost přede vším, není to s naší společností tak zlé. Mysleme ale i na ty, kteří již nejsou mezi námi a na krásné chvíle, které jsme společně s nimi prožili. Věnujme i jim krátkou vzpomínku.

     Všem Vám z celého srdce přeji svátky naplněné láskou, domácí pohodou a splněnými přáními. Ať je váš vstup do nového roku 2019 úspěšný a plný zdraví, pohody, životního optimismu a elánu.

Na shledanou v příštím roce!

Jiří Šindler, starosta/září 2018/


Rozhovor před volbami 2018


      " Netrápí mne, že je plno věcí k řešení, protože jsem přesvědčen, že pro každý problém existuje východisko, stačí jen chtít. Vše se dá dotáhnout do konce, ale někdy to chce víc času než jen 4 roky. "


Starosta Štěpánova Jiří Šindler považoval zpočátku návrh na působení ve starostovském křesle jako absurdní nápad. Přesto před čtyřmi roky dal tomuto křeslu přednost před profesní nabídkou. Práce pro lidi ho těší i štve, jak už to tak bývá, když se něco bere vážně. Šestačtyřicetiletý Jiří je činorodý, temperamentní muž, který se dovedl obklopit pracovitými a dobrými lidmi. Kromě starostování ve Štěpánově se zvládá spolupodílet se na pořádání kulturních akcí, což mu mnozí vyčítají, ale přesto stíhá i další aktivity. Věnuje se charitativním projektům například ve škole pro děti s více vadami CREDO Olomouc či podpoře sdružení Balet GLOBA, které se zaměřuje na pomoc postiženým a vozíčkářům. Fotí,cestuje, zahradničí, věnuje se chovu koček a psů, přispívá do obecního zpravodaje.

Jaké máte pocity nyní, když končí vaše první volební období? Loučíte se?

Neloučím se a nechci se loučit. Je toho moc, co má naše obec před sebou, a já bych u toho i nadále, jako starosta, rád byl. Ale zda se budu loučit, či nikoli, je na našich občanech - voličích. Nestačí totiž jen být spokojeným občanem či být ve skupině přátel starosty na Facebooku, důležité je přijít k volbám a odevzdat svůj hlas. Voliči se musí rozhodnout, zda chtějí, aby se obec i nadále rozvíjela, nebo se vrátila třeba k zajetým kolejím.

Opravdu se domníváte, že by se obec vrátila o jedno volební období zpět?

Spolu s koaličními partnery jsme dokázali, že to jde i jinak. Makali jsme na 110% a výsledky jsou vidět. Kdo tvrdí opak, mlží a nemluví pravdu. Před čtyřmi roky občané dali důvěru náplavě, čecháčkovi, kterého mnozí neznali. Mnozí se báli, co bude. A ono se ukázalo, že po dlouhých letech, zvolili změnu - starostu, který pro obec žije, odvádí práci s plným nasazením, věnuje jí mnoho ze svého volného času, pomáhá stavět letní kino, podílí se na organizaci pořádaných akcí, připravuje kostel na svatby a téměř každou sobotu oddává. Někteří lídři kandidátek, kteří jdou do voleb, měli možnost své kvality na obci již prokázat a nyní spoléhají na to, že lidé rychle zapomínají.

Ostatně, jak toto vaše nasazení berou doma?

Doma mám opět podporu a ta je pro mne důležitá. Bohužel nemám rodinu a děti, ale i to je pro práci starosty v jistém smyslu výhoda. Mohu daleko víc času věnovat obci a starostování. Bohužel někdy i na úkor partnera, ale s tím je vyrovnán a já mu děkuji.

Než jste se stal starostou, neměl jste žádné politické zkušenosti. Nakolik se vám podařilo naplnit cíle, s nimiž jste kandidoval?

Kandidoval jsem (a nejen já) proto, že jsem byl nespokojený s rozvojem Štěpánova, který léta spíše stagnoval. Šel jsem do toho naplno, jak jsem byl zvyklý ze soukromé sféry. Navzdory tomu, že čtyři roky jsou na "zprocesování" velkých projektů velmi krátká doba, i tak se nám podařilo tento nový směr obce nastartovat. Jsem spokojený s tím, co se za čtyři roky podařilo.

Do zastupitelstva jste byl zvolen za hnutí ANO. Stal jste se jeho členem?

Byl jsem zvolen jako nestraník, ale po volbách jsem do hnutí vstoupil. Zastávám názor, že pokud člověk za nějaký tým hraje, měl by nosit jeho dres.

Nelitujete někdy svého rozhodnutí vstoupit do politiky? Co vám tato zkušenost dala, případně vzala?

Nelituji, i když jsem přesvědčen, že nejsem úplně "pravý" politik, protože se snažím používat zdravý selský rozum. Je to jediná možnost, jak změnit obec, ve které žiji, k lepšímu. Pouhý pozorovatel a kritik nic nezmění, je potřeba se aktivně zapojit. Byl jsem na tom před čtyřmi roky stejně a šel jsem do toho. Když vidím výsledky, tak mě to i baví. Úplně nejvíc mě posiluje a nabíjí, když mě potkají lidé a chválí naši práci a říkají, že po dlouhé době "je vidět, že se něco děje".

Domnívám se, že post starosty není příliš vděčná funkce. Jak hodnotíte svoji zkušenost ve vedení obce?

Je fakt, že kdo si na tu pomyslnou "první židli" sedne, tak to vždy odnese. Lidé nerozlišují, jestli silnice je státní nebo obecní, jestli my musíme vést zdlouhavá jednání na téma, o kterém jsou lidé přesvědčeni, že lze rozhodnout hned. Starosta může za volně pobíhajícího psa i za nevyvezené popelnice. To je realita. Většina vidí jen to, co se nepovede. Co se povede, je potřeba rychle zapomenout. Být v čele obce je obrovská odpovědnost, nepočítáte s nějakým vděkem, je to ale i možnost, jak být v centru dění. A když jdu obcí a vidím tu spoustu práce, která je za námi, mám radost. Říkám si - nebylo a není to zbytečné.

Kdo vám pomáhá ve vaší práci? Máte vůbec čas na relaxaci?

Bez zázemí doma by to nešlo, tak za něj tomu, kdo mi ho poskytuje, děkuju. O tom jsem již mluvil. Jsem tak trochu workholik, takže mě do relaxování musí nutit :-). A kdo mi pomáhá? Mám kolem sebe spolupracovníky, bez nichž by to nešlo - členy své kandidátky, kteří mi i přes mé chyby důvěřují, skvělé kolegy a kolegyně na radnici. A také mé členy Rady obce a koalice - Danu, Marcelu, Luďka a pana místostarostu. Bez nich by to nešlo.

Je něco, co vás trápí nebo se nedaří dotáhnout do konce?

Trápí a vyvádí mne z míry některé nepodložené názory vyplývající z neznalosti a neinformovanosti. A hodně mne štve, že z toho těží lidé, kteří si to nezaslouží. Netrápí mne, že je plno věcí k řešení, protože jsem přesvědčen, že pro každý problém existuje východisko, stačí jen chtít. Vše se dá dotáhnout do konce, ale někdy to chce víc času než jen 4 roky.

Když se ohlédnete zpátky, s čím jste za ty čtyři roky opravdu spokojený?

V obci jsme prostavělo a proinvestovalo téměř sto milionů a peníze byly investovány účelně - nejsou tady vyslovené "seky", i když samozřejmě hodnocení těchto věcí podléhá subjektivním názorům. Obec se za poslední čtyři roky stala centrem kultury, je také vyhledávána snoubenci, které okouzlil kostel sv. Barbory. Staví se, daří se získávat dotace. Podařilo se obec posunout o hodný kus dál a pokud nebudou strany současné koalice před i po volbách "politikařit", což pohledem na kandidátky možné docela dobře je, bude to OK a budeme se dál snažit obec rozvíjet.

Považujete se za úspěšného starostu?

Nemyslím, že bychom svou účastí na radnici obec poškodili, naopak. Obec dobře hospodaří, podařilo se navýšit obecní majetek o miliony korun. I přes velké investice má Štěpánov na svých účtech více jak 40 milionů korun připravených pro investice v následujícím období. V řadě zdejších starostů jsem možná úspěšnější, ale to je na posouzení voličů.

Jestliže se na vámi sestavený strategický plán rozvoje obce dívám, co se vám z něj podařilo naplnit a co se naopak nepodařilo?

Co jsme s koaličními partnery slíbili, to se nám z velké části splnit podařilo. Dokonce v takové míře, že nové zastupitelstvo bude muset tento strategický plán nově aktualizovat, protože 80% úkolů se podařilo realizovat. Snažíme se neslibovat nesplnitelné, nestavět vzdušné zámky, na druhou stranu není potřeba klást si cíle malé. Jsme dobrý tým, hodně kolegů má "tah na branku", snahu věci posouvat kupředu, vytváříme tlak. Hraje v tom roli osobní iniciativa, zápal pro věc a patriotismus. Samozřejmě jsou i věci, co se nepodařily. Čtyřleté volební období je krátké na to, aby bylo možné splnit vše, co se táhlo několik let před tím, než jsme převzali vedení obce a ještě plnit to, co jsme si předsevzali sami. Jedním z těchto témat je zcela jistě cyklostezka. V otázce její realizace je mnohé rozjednáno, ale zatím se nepodařilo vše dotáhnout tak, abychom mohli přistoupit ke konkrétním krokům. Stejně tak jsme nerealizovali rekonstrukci mateřské školky, protože projekt, který byl zpracován, byl špatný a musel být přepracován. Nicméně v této věci již probíhá stavební řízení a hledá se dotační titul pro realizaci stavby. Také jsme se moc, my ani koalice, neposunuli v návrhu nového senior centra. To jsou výzvy pro příští volební období.

Co jste tedy v obci rozjeli za projekty?
Pokud občané čtou Naše noviny není potřeba se opakovat. Pokud chodí s otevřenýma očima musí výsledky naší práce vidět.

Dle vašeho volebního programu jste také chtěli zavést veřejný audiopřenos z jednání zastupitelstva. Proč se tento bod nerealizoval?

Na to je jednoduchá odpověď, nebyla vůle toto řešit. Nebo možná byly k řešení jiné, důležitější, problémy. Ostatně ani technicky nebylo možné přenos realizovat. Toto se například v kině již změnilo a nic nebrání tomu tento bod realizovat.

Mnozí vám vyčítají, že jste se dostatečně nevěnoval kauzám Hruška, kompostárna či pískovna.

Není to jen o mne. Je to i o partnerech. Po volbách na nás padal jeden letitý kostlivec za druhým, o tom by mohli členové rady mluvit dlouho. Neudělali to, protože jsme chtěli jít dopředu. Nicméně není pravda , že jsme se tomu nevěnovali. Osobně jsem zpracoval analýzu všech kauz, prošel jsem kvůli tomu všechny zápisy zastupitelstva, rad obce léta dozadu, prošel několika školeními o provozu kompostáren, zpracoval a analyzoval průběh prodeje a nákupu podílu Hruška a následný převod budovy na obec. Veškeré informace byly již před lety zveřejněny a stále jsou dostupné na mých webových stránkách.

Před čtyřmi lety byl velkým tématem Územní plán obce a především možnost výstavby za ul. Pravoslavná. Proč se věc nikam nepohnula?

To by asi byla také spíše otázka na jiné. Například zastupitele za KDU-ČSL. Proč se tomuto tématu nevěnovali a s touto otázkou nepomohli a vehementně jej nyní prosazují ve svém volebním programu? Obec opakovaně navrhovala velice lukrativní nabídky nejen na výměnu pozemků s větší rozlohou než za Pravoslavnou ulicí a se stejnou bonitou, nabídku na příspěvek na opravu varhan v době jejich rekonstrukce, nabídku řešení hřbitova či deklarovala jinou ochotu spolupracovat. Bohužel jsme se nepotkali se zájmem věc řešit, spíše tomu bylo naopak. Vyvolali jsme jednání s arcibiskupem Graubnerem i se zástupkyní arcidiecéze, ale neměli jsme v rukou asi ty správné karty nebo možná nebyli těmi správnými lidmni.

Vzhledem k demografickému nárůstu obyvatel je stále větší problém sehnat pro dítě v místě bydliště školu či školku. Jaká je situace ve Štěpánově?

I u nás se s tímto trendem potýkáme, ale zatím se s těmito kapacitními komplikacemi paní ředitelka úspěšně pere. Nicméně je to veliký problém. V minulém roce jsme proto přepracovali, v rámci připravovaných projektů, projekt kompletní rekonstrukce mateřské školy, která už opravdu nutně potřebuje radikální zásah. Máme již za sebou i stavební řízení a tato rekonstrukce bude prioritou příštího zastupitelstva. Měla by se začít realizovat v příštím roce.

Co třeba školství, kultura, rodina, zdravotnictví či sociální péče?

Kultura v obci se zvedla o několik set procent. Spolky fungují a pořádají mnoho akcí, kino se obhájilo samo. Návštěvnost se zněkolikanásobila, program se rozrostl a způsob využití kina se zmnohonásobil. Vedle divadelních a hudebních produkcí, talkshow večerů, příležitostných společenských večerů s občany a promítáním, jej využívám i pro setkávání s občany. Tedy s těmi, co mají zájem. Kino se stalo opět centrem nejen kultury, ale i pospolitosti. Knihovna prošla neskutečnou proměnou ze skladu knih ve vzdušný prostor s novými a žádanými tituly (toto nejsou má slova, ale slova nadřízené knihovny) a také profesionální knihovnicí. Hody jsou po letech opět vyhledávané pro svůj program a rozsah. Podařilo se na ně přizvat významné umělce - Josefa Zímu,Evu Pilarovou, Yvettu Simonovou, Petra Kotvalda, Pavla Calltu, Heidy Janků a jiné. Kruh přátel hudby za finanční podpory obce přináší do obce vážnější hudební kulturu. Obec našeho formátu má svůj reprezentační ples, který jsem ostatně občanům sliboval. Za tím vším nejsem jen já, ale celý tým a především Vojta Kohoutek.Ve škole bylo jen tento rok, díky dotaci, investováno více jak 8 milionů Kč do modernizace učeben a výstavby bezbariérového přístupu na I. stupeň ZŠ. Pokud jde o zdravotnictví, máme za sebou jednání s našimi lékaři a lékarnou nad projektem nového zdravotního střediska v budově NS Hruška..

Koukala jsem na Facebook a jedním z občanů je vám vytýkána výstavba předraženého bytového domu?

Toto jsou argumenty přesně do předvolebního boje. Křičet, ale neznat souvislosti. Obec před rokem 2014 provozovala na místě nového bytového domu starý bytový dům s několika byty. Provozovala ho tak, že v něm byl obydlen pouze jeden byt, protože ostatní hygienicky nevyhovovaly. Když se naskytla možnost koupě, rozhodlo tehdejší vedení a zastupitelstvo, že se koupí sousední nemovitost a umožní se výstavba nového bytového domu. Obec tehdy neměla de facto žádný bytový fond. Po koupi, přišla na řadu demolice a do roka a do dne stojí nový bytový dům s 14 byty. Veškeré kroky prošly zastupitelstvem či Radou obce, ceny vzešly z výběrových řízení počínaje studií, projektem a konče zhotovitelem.

Někteří občané zlehčují investice v tomto volebním období. Prý se vám to staví, když vám předchozí vedení projekty připravilo?

Když jsme v roce 2014 přebírali s koalicí vedení obce převzali jsme sice projekty například na tlakovou kanalizaci či mateřskou školku. Když jsme ale chtěli získat rychle dotaci na výstavbu tlakové kanalizace v místních částech, zjistili jsme, že projekt je zpracován nedostatečně a tak jsme jej museli nechat dopracovat. Podle starého projektu rekonstrukce mateřské školky byla opravena střecha, vyměněny okna, vystavěn nový vchod. Bohužel pro rekonstrukci interiérů bylo nutno projekt přepracovat, a to i z důvodu nových norem a požadavku zákonodárců na rozšíření kapacity školky. O tomto projektu jsme již mluvili. Ostatně na obci jsme využili některé zpracované projekty, ale z důvodu jejich stáří, kdy sice byly zpracovány, ale nebyly realizovány, je bylo nutné přepracovat, aktualizovat a vést nová stavební řízení.

Mezi řidiči se hodně mluví o novém chodníku k Novoveské čtvrti, prý jste výstavbou zúžili vozovku silnice a je problém vyhnout se dvěma autům?

Reagoval bych asi takto. Pokud se setkají dva řidiči, nemají absolutně problém se během jízdy míjet. Pokud se potkají dva neřidiči, je na problém zaděláno. Vše je podle projektu. Mimochodem výstavba chodníku na Novoveskou čtvrť byla kdysi problém a jsem rád, že pro nás to byla jedna z realizovaných výzev. Vozovka není zúžená, je ve stejné šíři jako před výstavbou chodníku a jakékoli změny by Správa silnic nepřipustila.

Na jednom zasedání zastupitelstva, jak jsem se dočetla vám bylo vaší kolegyní zastupitelkou vyčteno, že se vám nepodařilo dotáhnout řešení okolo ul. Nádražní ve Štěpánově?

Není pravda, že by se mi to nepodařilo. Podařilo se daleko víc než mým předchůdcům. O této věci jsem čtenáře již blíže informoval v samostatném článku do novin. Pokud jde o výtku na zastupitelstvu, byla z úst zastupitelky, která v dané ulici bydlí. Jako zastupitelka měla možnost do věci v průběhu celého řešení s armádou zasáhnout radou, spoluprací či pomocí. Ale neučinila tak.


Lidé si stěžují na vysoké poplatky za odpady, co vy na to?

Poplatky jsou adekvátní nákladům, které ovlivňuje projekt kompostárny. Přesto se domnívám, že vedení obce, které rozhodlo o poplatku, je vůči svým občanům velice vstřícné, jelikož každému občanovi od roku 2015 dorovnává na poplatku téměř 30 % rozdílu mezi skutečnými náklady na obyvatele a stanoveným poplatkem, čímž se snaží eliminovat dopad nárůstu nákladů na zpracování odpadu na rodiny v obci.

Je něco, čeho se jako starosta obáváte?
Obávám se stále se navyšující byrokracie, zavádění nesmyslných evropských nařízení jako například GDPR, nekontrolovaného přenášení

úkolů ze státu na obce, je toho hodně, ale budeme se muset s tím poprat.

V průběhu toho volebního období jste se potýkali s velkými personálními problémy na obci. Na stavebním úřadu, na postu tajemníka, asistenta, hlavní účetní. Můžete na ně v krátkosti vzpomenout?

Asi bych netvrdil velkými problémy. Prostě to byly personální záležitosti jako všude jinde. Po svém nástupu do funkce starosty jsem vedle sebe potřeboval člověka, na kterého jsem se mohl 100% spolehnout. Byť byl lidmi po vyhraném výběrovém řízení napadán a obviňován, dnes je Vojta Kohoutek tím člověkem, díky kterému se rozhýbala kultura v obci, o jeho loajálnosti, profesionalitě a pracovitosti ani nemluvě. Stavební úřad jsme převzali špatně fungující, se stížnostmi na vedení úřadu, s průtahy ve vyřizování věcí. Tehdejší vedení úřadu si s tímto nevědělo rady. Když pan tajemníkem onemocněl, podařilo se během roku i toto dořešit a tehdejší vedoucí SÚ podal výpověď. Na jeho místo byl přijat nový, dnes již své kvality prokazující, vedoucí. Dnes k němu již přibyla i kolegyně, stejných profesních kvalit a tak konečně můžeme říci, že SÚ opět funguje pro občany. Na konci volebního období se rozhodla odejít paní hlavní účetní, kterou jsme i přes nabídky a mnohé vstřícné kroky neudrželi. I s tím jsme se museli poprat, takový je život. Byla přijata nová hlavní účetní s novou účetní obce a nyní se i tento úsek opět rozjíždí. A pokud se jim nebudou házet klacky pod nohy, věřím, že se rozjede ke spokojenosti všech. Důvody odchodů účetních nebudu komentovat, k tomu komentář chtěl říci jiný zastupitel, ale je potichu, ostatně je před volbama. O nové referentce investic, kterou jsme přijali po odchodu stávajícího referenta do důchodu, mohu také napsat jen superlativy. Je samostatná, iniciativní, nápaditá a dovede si "dupnout", což při vyjednávání se zhotoviteli a projektanty je potřeba. V nově přijatém vedoucím životního kompostárny máme odborníka nejen na kompostárnu a její provoz, ale celkově na životní prostředí. Stejně tak výběrem nové knihovnice jsme nesáhli vedle, byť i ona byla občany přijímána z počátku kontraverzně. Nyní prokázala, že je sečtělou, vzdělanou a hlavně s obrovskou znalostí knih a společenským přehledem knihovnicí na svém místě. Její knihovna prošla totální obměnou, jak knižního fondu, tak i interiéru. Je uznávanou odbornicí a svými nadřízenými na kraji velmi chválena. V obci máme obrovské plochy zeleně, s tím jsou spojené nemalé problémy údržby. Proto byla přijata nová zahradnice, která se prokázala nejen jako odbornice v zahradnictví, ale podílí se pravidelně i na květinové výzdobě a dekorování kostela sv. Barbory před svatbami. Ve výběru zaměstnanců jsme měli šťastnou ruku. A mimochodem, všichni pochází ze Štěpánova nebo jeho okolí, což také vidím jako dobrý počin.

Domníváte se, že je radnice směrem k občanům maximálně transparentní, nebo přece jen vidíte ještě nějaké resty?

Není nic, co bychom před veřejností tajili. Kdo má opravdu zájem, k informacím se dostane. Ti, co neustále potřebují zdůrazňovat slovo netransparentnost, prostě jen využívají volební rétoriku. Zveřejňujeme všechno, rozpočtem počínaje přes jeho čerpání až po výsledky hospodaření. Zveřejňujeme připravované projekty, projednáváme je se zástupci osadních výborů, spolupracujeme s médii, poskytujeme informace podle zákona o svobodném přístupu. Jako starosta se snažím komunikovat na sociálních sítích, odpovídám na dotazy občanů, mám webové stránky, obec má nový web, nezávislé noviny, které nám závidí široko daleko a tak dále. Upřímně řečeno si myslím, že když někdo teď před volbami bude tvrdit, že bude ještě víc transparentní, měli by se ho voliči ptát, v čem konkrétně.

Jaké investice budou prioritou v následujícím volebním období?

To je spíše otázka pro nové zastupitele. Nicméně připravili jsme projekty pro rekonstrukci mateřské školky na Sídlišti, pro rozšíření velice potřebné čističky odpadních vod, máme projekt na rekonstrukci chodníků, NS Hruška, kde by mělo vzniknout nové zdravotní středisko. Cyklostezka bude prioritu čísla jedna - od projektu až po financování. Je rozjeté stavební řízení k některým těmto akcím, řeší se dotační financování. Nemluvě o dotažení akcí jako revitalizace Moravské Huzové a Stádla, parků, průběžná rekonstrukce kostela sv. Barbory a mnohé další. Vše bude záležet hodně na úspěchu v získávání dotací, a to se nám v tomto období dařilo.

Ve svém volebním programu byste chtěli dát občanům možnost se podílet a rozhodnout, kam by chtěli směřovat část peněz z rozpočtu obce. Jak by mohli rozhodnout o tom, kam peníze směřovat?Je to jedna z věc, s čím bychom chtěli občany přilákat k spolurozhodování o budoucnosti obce. Bude záležet na prosazení v koalici po volbách. Přestavoval bych si to tak, že obec zorganizuje mezi občany dotazníkovou akcí, ve které si sami občané vyberou investici, kterou by chtěli preferovat.

O jaké částce z rozpočtu mluvíme?

I to bude předmětem dalších jednání. Měl bych představu o částce v rozsahu mezi půl až jedním milionem korun.

Před čtyřmi lety jste proti sobě postavil mnohé, jak říkáte strejce z minulé doby, kteří byli v zastupitelstvu obce i dlouhá léta. Jak to vypadá nyní, když vidíte na kandidátkách opět jejich jména a mnohá další stejná jména?

Postavil jsem se, a nejen já, dinosaurům, kteří si mysleli, že přes vazby mezi občany Štěpánova jsou ve svých pozicích neotřesitelní. Zamlčovali podstatné informace občanům, rozvoj obce byl spíše velice pomalý, problémy se zametaly pod koberec a neřešily se. Je to ostatně vidět i na některých kauzách, které řešíme s radními ještě dnes. Vedli jsem kampaň tvrdou, ale nelhali jsme, dali jsme lidem informace, které jim jiní zamlčovali. Rozhovor dávám v době, kdy je kampaň před zahájením, ale již nyní jsou lídři, kteří cíleně lidem opět lžou, opět zkreslují své informace a spoléhají se na to, že občané si neověří jejich tvrzení. To jejich představa sounáležitosti a krásy Štěpánova. My jsme argumentovali, současná kampaň je o osobním napadání, xenofobii, homofobii a rozdělování občanů na starousedlíky a náplavu. Pomluvy, které se nedají vyvrátit jsou součásti kampaně stran, které se ohání láskou, rodinou a sounáležitostí s obcí. O tom si ale musí udělat obrázek voliči. Trápí a vyvádí mne z míry některé nepodložené názory vyplývající z neznalosti a neinformovanosti. A hodně mne štve, že z toho těží lidé, kteří si to nezaslouží. I když na mnohé věci koukám jinýma očima a vidím je jinak a z jiného pohledu, za námi vedenou kampaň před čtyřmi lety se nestydím. A pokud jde o vámi položenou otázku ke stejným jménům na kandidátkách řeknu to asi tak. Jednak je těžké sehnat občany, kteří by se chtěli podílet na věcech veřejných a jít na kandidátky do voleb, jednak mne mrzí, že někteří kandidáti spoléhají na ztrátu paměti občanů - svých voličů, ale hlavně je přeci jedno, kdo je uveden na kandidátkách. Rozhodují voliči a ve volbách vystavují nejen známku za dobře či špatně vykonanou práci, ale i vyjadřují svůj postoj k vedení a dalšímu směřování své obce.


Nejste štěpánovským rodákem. Přesto pro obec odvádíte nadstandardní práci a máte výsledky. Cítíte se jako štěpánovák?

Poukazujete na to, co někteří využívají jako levný volební argument, že jsem náplavou. Jsem, ale jsem občanem Štěpánova jako každý další. Již jednou jsem komentoval slovy, že s náplavou přichází zúrodnění země. Ve Štěpánově je argument "ten či ten je náplava, my jsme rodáci" často zdůrazňován. Je to až trapné. Všichni jsme občané Štěpánova, rovnocenní občané. Noví občané přinášejí nové nápady, nové podněty, vidí to, co někteří v rámci "provozní" slepoty již nevidí, a to je přeci dobře. Jen obnovou, v jakémkoli smyslu slova, může obec vzkvétat. A opravdu si myslím, že jsme před čtyřmi lety takovým zúrodnění po letech pro obec byli. Opakovat, že jsem rád Štěpánovákem nemá smysl. Věřím, že dělám pro obec hodně a to vypovídá o všem.


Jak to podle Vás dopadne a co povolební vyjednávání?
Nejsem Sybyla. Přesto chci věřit, že zvítězí zdravý rozum. Věřím, že s ANO obec bude moci navázat na úspěšné čtyři roky. Ať už se občané rozhodnou pro současné pracovité vedení obce či již jednou neosvědčené starousedlíky, bude to jejich volba. Toto volební období se vyznačovalo spoluprací. V čele obce byli lidé mladí, ale i lidé se zkušenostmi. Radní s různými názory, a přesto jsme se vždy shodli na společném cíli. Výsledky jsou jednoznačné. Pokud to teď vidí některý koaliční partner jinak, je to jeho volba. A co se týče povolebního vyjednávání - samozřejmě bude záležet na tom, kdo bude vyjednávat. Myslím si, že volby letos budou zajímavější. Budou o potvrzení úspěšnosti změny či návratu k průměru..

A slovo starosty na závěr?

Byť jsem před čtyřmi lety byl pro mnohé rebelem s tvrdým přístupem k životu a mnozí nevěděli, co ode mne mohou čekat, věřím, že jsem obec ani voliče zase až tak nezklamal. Stále si stojím za tím, že změna, ke které před čtyřmi roky na obci a v jejím vedení došlo, přišla v pravou chvíli a byla tou pověstnou potřebnou solí pro naši obec. Děkuji všem, kteří po celé čtyři roky stáli při mne, radili mi, podporovali mé nápady a vize. Děkuji všem, co se na obecních akcích a směřování obce podíleli a s vedením obce spolupracovali. Děkuji i všem úředníkům a většině vedení příspěvkových organizací za loajalitu k vedení obce. Přeju si, aby obec pokračovala v nastolené cestě k úspěchu a rozvíjela se dál minimálně stejným tempem, jak tomu bylo v tomto volebním období. Přeji si, aby byli občané spokojeni a obec i po volbách opět našla takové výborné koaliční partnery, jak tomu bylo poslední čtyři roky.

Možná pateticky, ale cítím to tak, ukončím rozhovor slovy: "Ať žije a vzkvétá naše obec Štěpánov".VÝBĚR Z MÝCH ZAMYŠLENÍ VE ZPRAVODAJI

2014 -2018

LEDEN 2015

"Petky" do kamen?

      Je mrazivé zimní odpoledne, psa by nevyhnal, nejen pro tu zimu, ale hlavně pro štiplavý kouř, který se valí z místních topenišť. I u nás jsou bohužel místa, kde je lepší nevystrkovat nos a zůstat doma u kamen. Někteří lidé totiž doma pálí místo dřeva nebo uhlí odpadky. Zamyslelijste se někdy, co takový kouř z kamen obsahuje?

     Při spalování odpadu vzniká celá řada nebezpečných látek, které unikají do ovzduší. Mezi nejznámější patří dioxiny, které jsou rakovinotvorné, poškozují imunitní systém a hormonální soustavu. Ty vznikají spalování PVC a PET lahví. Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky a další jedovaté látky. Polyaromatické uhlovodíky mají podobný účinek jako kouř z cigaret. Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu s kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči. Pokud vás bolí hlava nebo se cítíte unaveni a nervózní, může to být následkem styrenu, který jste vdechli. Ten zase vzniká spalování polystyrenu. Celobarevné letáky a časopisy obsahují velké množství těžkých kovů z použitých barev, které se uvolňují při spalování.

      Tyto látky jsou bezbarvé, většinou je poznáváme jen podle nepříjemného zápachu. Ten, kdo odpady doma pálí, ohrožuje nejen sebe, ale do nebezpečí dostává i své okolí. Kromě ohrožení lidského zdraví dochází také k poškozování životního prostředí.

      Nebuďte k sobě bezohlední. Obec má sběrný dvůr, tak jeho služeb využívejte!!!


ČERVENEC 2015

Vavřinec vs. svatý Vavřinec

Domácky Vavřineček, Vavřík, Vávra nebo Vavřa. Anglickou podobou jména je Lawrence či Laurence, německou pak Laurentius. Jméno se vyskytuje také ve francouzštině jako Laurent, ve španělštině a italštině jako Lorenzo. Ruština má Lavrentija, polština pak Wawrzynieca. Jméno Vavřinec nosí v ČR 154 lidí a jedná s o 414 nejčastější jméno dle jmenné statistiky. Jméno se vyvinulo z latinského slova "laurus" s významem "vavřín", také přeneseně "vavřínem ověnčený" nebo "vítězný".

Požádal jsem pana faráře u příležitosti hodů sv. Vavřince o pár řádků do hodového čísla Našich novin. Pro zaneprázdněnost se pan farář omluvil a protože se nenašel ani jiný věřící, který by nám připomenul původ oslav hodů ve Štěpánově, jen pár slov ke sv. Vavřinci z pera ateisty. Nositelem jména byl mj. Svatý Vavřinec, narozen kolem roku 230 ve Španělsku. Patřil a stále patří mezi nejuctívanější světce celého světa hned po Petrovi a Pavlovi. Tento světec je označován za patrona kuchařů, cukrářů, hostinských, pivovarníků, ale také archivářů, knihovníků či studentů. Byl vzýván proti chorobám očním, houseru, ischiasu, horečce, kožním chorobám, moru, chudobě, proti mukám očistce, proti nebezpečí ohně, či za úrodu vinných hroznů a zdravost vinohradů.

Slavným českým nositelem jména je v současnosti Vavřinec Hradilek, vodní slalomář a kajakář, který získal stříbrnou medaili na LOH 2012 v Londýně. Jméno Vavřinec náleží i k českým obcím, jedna leží v okrese Blansko, druhá v okrese Kutná hora.

A co říkají pranostiky? " Jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří".


SRPEN 2015

Děkuji, je to nejmenší, co mohu říci

Je mi naprosto jasné, jaké emoce vyvolám těmito několika řádky. Přesto si je neodpustím. Negativistů okolo sebe máme každý hodně. Jednou vyčítají přerostlou trávu, po druhé zase zanesené rigoly okolo silnic a další vše glosují slovy "za těch a těch" by se to nestalo. Jen málo z nich ale vidí, jak velké prostory musí obec spravovat a uklízet. Další zlomek vidí to, že to musí zvládat s "hrstkou" zaměstnanců. Své by mohl vyprávět František Klein, vedoucí odboru Správy majetku obce když přerozděluje své podřízené nebo tajemník obecního úřadu David Fryblík, který by mohl vyprávět story o tom, jak složité je pro tento rok získávat pracovníky veřejně prospěšných prací.

Budu se opakovat, ale prostě to tak vidím. Přestaňme se ohánět tím, co obec nedělá či nestíhá a výše uvedené glosy, nechť jsou odrazem zatrpklých, zklamaných a nedoceněných. Od věků bylo naprostou samozřejmostí, že si majitelé uklízeli okolo domů, zametali chodníky i okolí silnic před domy, sekali trávu před svými zahradami. Jen pokřivenost doby od toho zvyku ustoupila.

Poděkovat, je to nejmenší, co mohu udělat. Mám takový dojem, že děkování jako projev prvotní odměny a pochvaly druhému, jaksi ustoupilo mzdě a konzumu. Proto děkuji všem občanům, kteří na pokřivenost doby nereflektují a okolí svých domů a bytů nejen zkrášlují, ale i poklízí. Děkuji pracovníkům VPP za jejich pracovní nasazení i všem zaměstnancům obce, kteří se nejen na úklidu obce podílejí.

Říkáte, že "přeci je to jejich práce". Je i není. Nezaslouží si snad i za tu jejich práci poděkování? Především je to ale naše obec a všem by nám mělo jít o to, abychom každý, v mezích svých možností, přispěli k jejímu pěknému vzhledu.

A když jsem u děkování, děkuji za pomoc i všem našim zaměstnancům, spolkům, občanům a přátelům, kteří se podíleli více či méně na přípravě letošních hodů. I přes mnohdy svoji náplň a program na hodech, kterou chystali, se nevymluvili na nedostatek času, či na jinou zaneprázdněnost a spolupracovali. Nenechali nás v tom vykoupat. Věřím, že jsme společně učinili vše pro jejich úspěch. Nedělám si naděje - chybičky vloudí se. Přesto vám všem děkuji a těším se s vámi na viděnou u obecního Info stánku v parku TGM, kde si najdu snad trochu času, abych se objevil i jako "prodavač a informátor" na druhé straně pultu J. Zde budou v prodeji reklamní a upomínkové předměty obce, nové sborníky obce na rok 2015, ale i z předchozího roku, knihy vydané obcí či pohlednice obce s poštovními známkami, pro poslání pozdravu z hodů.


DUBEN 2016

Hrana mého plotu

Také máte názor, že obecní zeleň, veřejný prostor není věcí nás všech, všech občanů obce? Potom si dovolím malé zamyšlení, které stejně jako mne, napadlo možná i mnohé z vás, ale navenek se jaksi bojí o tom mluvit.

Veřejná zeleň a veřejný prostor v našem velkém katastru je náš společný životní prostor a nekončí za těmito hranicemi, byť to mnohdy tak vypadá. Co je za plotem se týká nás všech, je to naše obec. Přeci pomoc při údržbě zeleně před domem je veliká pomoc a přínos. Pro obec, to samozřejmě. Ale co třeba pro sebe, pro nás všechny. Chceme přeci, aby obec byla upravená. Veliký díky proto patří vám, co tak činíte již roky a roky bez nároku na odměnu. Je to záslužná a potřebná činnost.

Obecní úřad zajišťuje údržbu veřejné zeleně nejen svými zaměstnanci, ale díky tzv. VPP z řad občanů Štěpánova a jejich místních částí - uchazečů o zaměstnání. Tedy těch, co chtějí a mají zájem pracovat. Bohužel náš státní systém sociálních dávek a sociálního zabezpečení spíše podporuje nezájem o takovou práci, než by podporoval povinnost přijmout takovou práci. No, také jeden paskvil z dílny autorů velkorysého sociálního systému, na který tento stát jen stěží hledá peníze a který nemotivuje k práci, ale spíše naopak. Bohužel i tento systém nyní zapříčinil, že obec našla do řad pracovníků veřejně prospěšných prací pouze tři uchazeče a s údržbou zeleně v obci bude mít tento rok zřejmě o něco větší starosti.

Starost o škarpy podél silnic, starost o chodníky a další veřejné prostory zákon ze státu, který se jaksi o sebe nedovede v mnohém postarat jako řádný hospodář, přesunul na údržbu obce. A proto, když se něco nedaří, nestíhá, je to argument pro "všímavé" a o vině hned mají nejen oni jasno - obec.

Pokud chceme, aby naše obce byly upravené, nezbývá nám, než vydávat nemalé peníze za vysekávání škarp, travnatých ploch a úklid chodníků u vašich domů a okolo nich. Stále platí poděkování všem těm, kteří mají v sobě dar pospolitosti, pomoci, péče a věnují několik hodin ročně úpravě okolí svého domu. Díky těmto spoluobčanům, kteří při sekání své zahrady vyjedou i před svůj plot a posekají pruh trávy mezi plotem a silnicí či občas zametou, vyplejí či odhrnou chodník přináležející k domu, patří velký dík. Velký dík za čas i jejich nemalé osobní náklady. Zde bych se nerad dotkl našich starších obyvatel, kteří již nemají sílu se starat o přilehlý pozemek. Obec má ve svém zájmu snahu o udržení čistoty, mnohdy to ale hold z mnoha důvodu prostě nevyjde. Potom je vody na mlýn ... Velice rychle si zvykáme na to, že se "někdo" postará. A přitom právě tato pomoc nám hodně pomůže a dá nám čas se starat o jiné veřejné prostory.

Tento rok bude obec potřebovat více jak jindy vaší pomoc ve větší míře.

Budeme se zabývat dalšími možnostmi, jakým způsobem zapojit zájemce z řad občanů, o údržbu zeleně v obci.

Je přeci věcí nás všech pocit hezké obce, hezkého domova. DOMOVA, KTERÝ OPRAVDU NEKONČÍ HRANOU PLOTU.


LISTOPAD 2016

Nejen zamyšlení nad 28. říjnem, ale i nad lhostejností bytí

Říkáte si, že jsem zaspal dobu? Že v listopadovém čísle komentuji významný den měsíce října? Ne, nezaspal, jen a pouze se nemohu zbavit dojmu, že hrdost a vlastenectví, v dnešní uspěchané době, již nepatří k základním životním hodnotám. Vedle smutku nad všudypřítomnou lidskou lhostejností, je to stav společnosti, který je alarmující.

Bez dvou let v říjnu uplynulo století od dne, kdy si připomínáme naší historii. 28. října 1918 se naplnil sen našich předků o svobodě a samostatnosti. Na francouzské frontě I. světové války u Arrasu, Vouziers, na italské frontě u Roveretta či ruské u Zborova, Bachmače či Samary, tam všude českoslovenští legionáři, a nejen tam, vybojovali národní svobodu. Štefánik, Kramář, Rašín či členové Sokola československého se vedle Masaryka a Beneše se stali symboly nového československého státu.

Díky překotnému běhu dějin 20. století se Československo do dnešních dní nezachovalo. A i když lidská paměť je ošemetná věc, rychle se zapomíná a to nejen v dějinném kontextu, přesto 28. říjen je a zůstává součástí našich národních dějin, naší historie, historie našich předků.

Bohužel vlastenectví se dnes jaksi nenosí. Nevšiml jsem si, že by někde na ulicích, krom veřejných budov, vlály vlajky. Nedůstojným projevem vlastenectví, již po několikáté, jsou žabomyší pseudomediální války okolo každoročního udílení státních vyznamenání, některá jména vyznamenaných pseudozasloužilých osobností, kamrádů a přátel "hradu" jsou důkazem poklesu vlasteneckých idejí a projev bojkotu ceremoniálu odehrávajícího se v nejvýznamnějším prostoru naší země, ve Vladislavském sálu Pražského hradu, je pouhým projevem neúcty k památce 28. října.

Na závěr bych vzpomněl historicky významná slova. 28. září, svátek sv. Václava nám připomněl tisíciletou národní historii, hrdost a vlastenectví. Jak symbolicky, v době nekontrolovaného přívalu migrantů a absolutní neschopnosti Evropské unie se tomuto přívalu bránit, respektive souhlasící s genocidou evropské tisícileté historie, zní: "Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni budoucím". Se zrodem moderní demokracie 28. října 1918 jsou spojená slova prvního presidenta "tatíčka" Masaryka: "Všichni se musíme vždycky a za všech okolností řídit příkazem našich předků, jejž čteme tam na té vlajce na hradě: Pravda vítězí!" A Václav Havel tato slova filozoficky povýšil o: " Pravda a láska vítězí, nad lží a nenávistí."

Proto buďme hrdí na naší historii, nebuďme apatičtí a buďme optimističtí v pohledu do budoucnosti nejen země české, domova našeho, ale i naší krásné obce - Štěpánova.

I proto mne hodně zamrzel pohled na to, jak je nakládáno s majetkem, který nám předci přenechali. Krása vs. Devastace, takové rozporuplné pocity jsem měl při prohlídce budovy nádraží ve Štěpánově. Nádherná budova zvenku, vnitřek bohužel zdevastovaný. Opakovaně jsem jednal s ředitelem Správy železniční a dopravní cesty, i s náměstkem ministra dopravy a tlumočil zájem obce spoluprovozovat budovu nádraží. Měli jsme představu vybudovat z této nádherné budovy vstupní bránu do Štěpánova. Možnost zbudování např. infocentra s čekárnou a galerií místních umělců, muzea Štěpánova s expozicí rodiny Kleinů a podílu jejich železárny na stavbu železnice Olomouc-Praha, klubovny pro Poštolky či modeláře ... . O čekárnu pro Vás budu dál bojovat, ale sami vidíte na fotografii, jak vypadá bývalá čekárna. Budu jednat s další organizací bývalého ČD, kam se přerozdělil majetek ČD, aby čekárna začala opět sloužit pro štěpánováky a nádraží začalo opět plnit své poslání jako zázemí pro občany v co možná nejbližším časovém horizontu.


PROSINEC 2016

ADVENT 2016

Advent a vánoční čas jsou vždy prezentovány jako tajemné zimní období, časem zastavení, rozjímání, setkávání. Já mám však poslední roky pocit, že celá krása Vánoc i podstata oslav narození Krista je marketingovými tahy již zevšednělá táhnoucí se událost od konce léta. Vánoce se stávají jakousi soutěží, kdo bude mít více rozblikaný dům, větší stromeček, víc dárků, dražších dárků. Kdo bude mít více uklizeno, více druhů cukroví, více jídla na štědrovečerním stole. Lidé se předhánějí, kdo bude první. A vše je vlastně korunováno Vánoci a štědrovečerním rozbalováním dárků jen vlastně proto, abychom hned následující dny vyrazili opět za nákupy s vidinou skupovat vše co má nálepku slevy. Všudypřítomný marketing a defacto supermarkety zabily ve Vánocích všechno kouzlo. Nemluvě o "povinnosti" předvánočního úklidu, očekávané povinnosti obdarovat, povinných rodinných návštěv 25. a 26. prosince, jako bychom neuklízeli celoročně průběžně a rodina se vzájemně po celý rok nevídala.

Nedávno jsem však četl malé zamyšlení, které mne od těchto pesimistických myšlenek malinko osvobodilo. " Za podvod a humbuk označil Vánoce už před více než sto sedmdesáti lety Dickensův Scrooge ve "Vánoční koledě". V povídce plné duchů a nadpřirozených sil pokládá strýc Scrooge jízlivou otázku: "Jaký důvod máš ty mít šťastné a veselé, když jsi chudý jak kostelní myš?", na kterou synovec odpovídá: "Je to krásný čas. Laskavý, odpouštějící, dobročinný, veselý čas! Je to jediný čas, který znám z celého dlouhého koloběhu roku, kdy muži i ženy se rozhodli otevřít svoje srdce a začnou vidět lidi níže postavené, jakoby to byli skutečně jejich souputníci na cestě k věčnosti a ne nějaká jiná rasa nebo stvoření putující jinou cestou. A proto, strýčku, ač mi to nepřineslo ani zlomek zlata či stříbra do mojí kapsy, věřím, že mi to udělalo dobře, a bude mi to přilepšovat i nadále. A já říkám, Pán Bůh požehnej! "

Přátelé, najděme v nastávajícím období sladce vonícího cukroví, nazdobených vánočních stromků, splněných přání, rozzářených dětských očí čas na sebe a na své blízké. Na zastavení v shonu života a prožijme advent i Vánoce v pohodě a v radosti. Přeji nám všem, zejména pak těm, kteří budou trávit čas v naší obci v prosinci tohoto roku klidné a šťastné Vánoce. Stejně tak posílám přání lidem Štěpánova, kteří žijí a pracují jinde v České republice a třeba i v zahraničí nebo zámoří.


ÚNOR 2017

Dotace

Stále nejčastěji zmiňované téma. Občané se ptají proč, to ve vedlejší obci mají a my ne. Je to o neiformovanosti v této oblasti. Na mnohé otázky tohoto typu je jednoduchá odpověď. Pro obce do 3000 obyvatel jsou v mnohém dotace štědřejší. Proto mají chodníky, nové veřejné osvětlení, rekonstruované návsi, kulturní domy, obecní domy, školy ... Bohužel jako obec s počtem obyvatel nad 3000 obyvatel máme jiné podmínky a jiné oblasti dotací. Proto mne velice potěšilo, když IROP v říjnu 2016 schválil dotace na dopravu a chodníky pro obce nad 3000 obyvatel. Hned jsme začali chystat projekt a podklady, abychom zrekonstruovali všechny chodníky ve Štěpánově a Moravské Huzové, tam jsme totiž splňovali podmínky. Obce, města. MAS jsou na výzvách z IROP závislé. IROP deklaroval a především jednoznačně potvrdil připravenost výzev pro rok 2017 27.10.2016. Na to obce začaly připravovat rozpočty, plány, projekty, VŘ. Vynaložili nejen nemalé finanční prostředky, sil a vedly jednání. Nicméně ani ne po dvou měsících, byly dotace, bez odůvodnění, zrušeny. Respektive s lakonickým, na dotace není nárok. A odůvodnění? To jsem byl hodně konsternován, protože to mi připadalo a stále připadá nejen povrchní, ale nedůvěryhodné. Proto jsem se dotázal a ze svého dopisu vyjímám:

" Dne 27.10.2016 byl aktualizován tolik očekávaný harmonogram výzev IROP na rok 2017. Na základě této aktualizace, kdy zástupci municipalit již neočekávali žádné změny, resp. nemluvě o úplném vypuštění výzev, začali připravovat rozpočty obcí a měst a především připravovat projektové záměry. .....Historicky si nevzpomínají starostové ani zpracovatelé žádostí o dotaci, že by došlo k aktualizaci harmonogramu výzev a následně za 2 měsíce k další aktualizaci s vypuštěním plánovaných výzev, úpravy spočívali většinou v úpravách alokací, příp. termínech vyhlášení. Argument typu, že je značný převis kvalitních projektů ve výzvách, které byly vyhlášeny v roce 2016, a že původně plánované prostředky budou plně využity na podporu projektů z výzev vyhlášených v roce 2016, které splní podmínky hodnocení, je poněkud vágní. Pokud poskytovatel dotace již na začátku při vyhlášení výzev v roce 2016 věděl, že bude tímto způsobem postupovat, neměl tak vyhlašovat výzvy kolové, ale průběžné tím, by byl problém vyřešen. Měnit pravidla "hry" v jejím průběhu je dosti nefér nejen vůči obcím, ale všem žadatelům o dotaci. Zrušení výzev týkající se komunitních center, předškolního, základního vzdělání či bezpečnosti dopravy, je pro mnohé žadatele fatální. Obce nemají takové štěstí jako Praha a její okolí, kde soukromý developer vybuduje bytové či rodinné domy v satelitní zástavbě a následně Ministerstvo financí vypíše "sólo" program pro vybudování vzdělávacích zařízení v okolí Prahy. Zrušením výzev tak poskytovatel dotace vzkazuje obcím, které se potýkají s nedostatkem kapacity pro předškolní vzdělávání či s nedostatečným zázemím odborných učeben, mají smůlu. ... Dalším, ne zcela příjemným důsledkem zrušení těchto výzev, je zdůvodňování "Sunk Costs" tzn. utopených nákladů zastupitelům obcí potažmo občanům obcí. Možná by nebylo od věci, kdyby poskytovatel dotace poslal do všech obcí zdůvodnění, které by mohlo být prezentováno veřejnosti. ... Chci věřit, že zafungují "lobby", stejně jako v jiných politických taškařicích a vše se vyřeší v zájmu obcí. Nejsme Praha ani Ostrava, pro které se vždy dotace najdou.


ČERVEN 2017

Sousedský hluk a sousedské spory nám kazí letní sluníčkové dny

Již jednou jsem o tomto stavu, někdo by jej mohl nazvat nešvarem, psal. Z mnoha dotazů posledních dnů je tato věc opět aktuální. Stížnosti a podněty na hluk ze sekaček, pil a podobně především ve dnech volna se množí. Obec Štěpánov v současné době nemá obecně závaznou vyhlášku, která by regulovala nadměrný hluk z těchto činností a ani tuto nepřipravuje. Tento stav není nijak typickým pouze pro Štěpánov, je to otázka, kterou řeší všechny obecní a městské samosprávy. Pokud se pokusily tuto situaci řešit, vždy se dostaly "do křížku" s legislativou. Otázku hluku reguluje zákona o ochraně veřejného zdraví a navazující nařízení vlády, tyto se však nevztahují na podstatu tzv. sousedského hluku, t. j. hluk vznikající při běžném užívání staveb. V souvislosti s regulací produkce hluku obecně závaznou vyhláškou pak stojí za připomenutí nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 41/04, ze dne 5. 12. 2006, kterým Ústavní soud zrušil obecně závaznou "protihlukovou" vyhlášku města Chomutova, neboť občanům ukládala povinnosti, které do samostatné působnosti obce nepatří. Krátká citace z odůvodnění shora zmiňovaného nálezu Ústavního soudu: "... Obec je limitována mezemi své působnosti vymezené zákonem, nemůže upravovat otázky, které jsou vyhrazeny pouze zákonné úpravě, a nemůže upravovat záležitosti, které jsou již upraveny předpisy práva veřejného nebo soukromého. Účelem a funkcí obecně závazných vyhlášek je samostatná správa vlastních záležitostí obce. ... Základním zákonným zmocněním je pro obce v tomto směru § 10 zákona o obcích. Podle tohoto ustanovení může obec obecně závaznou vyhláškou ukládat povinnosti pouze v tam uvedených taxativně vymezených oblastech, anebo stanoví-li tak zvláštní zákon ... " . Tolik k problematice regulace hluku.

Snad jen na závěr toliko: "Z hlediska ohledů na občany je vhodné ve dnech pracovního volna, pracovního klidu a svátků používat tuto techniku omezeně, např. od 08,00 do 18,00 hod. Záleží na ohleduplnosti každého z nás ke svým sousedům."


DUBEN 2018

100 let v naší obci

Léta nedůstojně umístěný, opomíjený a zaprášený historický prapor Občanské besedy, který byl bez jakékoli ochrany umístěn v kanceláři starosty, dostal v minulém roce důstojné místo. Pro doposud volně postavený prapor Občanské besedy byla vyrobená uzamykatelná skříň, která jej bude nově chránit před vnějšími vlivy a prachem. Také bylo zvažováno jeho restaurování, v současné době máme k dispozici nacenění a bude další otázkou, kdy a jakým způsobem by bylo možné prapor případně restaurovat. Když se zjišťovala historie praporu a jeho paměti, byl naší paní knihovnicí Marcelou Sĺúkovou, nalezen a předán mi starý výtisk knihy "Štěpánov sobě" vydané v r. 1911.

František Loutocký v této knize píše: "Začátek života spolkového ve Štěpánově spadají do let šedesátých (19. století). Zajisté tehdy pracovník nad jiné pilný, nadučitel Drlík, shromáždil kolem sebe kruh přátel, kteří probouzeli národní vědomí svých spoluobčanů. Tehdy objevuje se u nás první spolek "Beseda", v jejímž čele stojí mlynář Žižka z Benátek. Po r. 1870 "Beseda" se rozpadá. Teprve na podzim r. 1883 jest znovu vzkříšena obecním představenstvem a místním učitelstvem. Občanská beseda rozvinuje slibnou činnost vzdělávací a buditelskou. ... Nejednou odnášela si "Beseda" ze slavností vavříny za své výkony pěvecké. K representaci nemalou měrou přispívala "Besedu" vždy doprovázející hanácká hudba, jejíž dobrá pověst rozšířena byla na našich vlastech. Než i positivní práce vzdělávací nebyla Besedě cizí. Odebíraly a četly se v Besedě přední časopisy hospodářské i politické a roku 1895 založena knihovna spolková. Tuto vnitřní vzdělávací stránku uplatňuje ve větší míře "Čtenářský spolek Jaroslav", založený r. 1888. Již před deseti lety (1901) vnikly do naší obce myšlenky Tyršovy, ale trvalo dlouho, než se uskutečnily jednotou sokolskou. Teprve v r. 1907 ustavil se nás odbor Sokola žerotínského, kterýžto přešel v samotnou Jednotu."


ČERVEN 2018

Bilance roku 2015

Volby do obecních zastupitelstev se musejí konat ve třicetidenní lhůtě, končící dnem uplynutí volebního období místních zastupitelů. Poslední volby do obecních zastupitelstev se konaly 10. a 11. října 2014. 23. května 2018 prezident republiky Miloš Zeman vyhlásil termín voleb na 5. a 6. října 2018.

Na to co se podařilo a daří, se velmi rychle zapomíná nebo se to opomíjí. Nikdo si neuvědomuje kolik úsilí, sil a práce stojí připravit a realizovat vše to dobré. A kolik úsilí, sil a práce je stejně vynaloženo na věci či projekty, které se třeba nepovedou k úplné spokojenosti či třeba ani nerealizují. Byť v předvolební euforii zcela jistě zazní právě poukazování na to, co se nepodařilo či ne zcela k oboustranné spokojenosti, já říkám, že je to naprosto v pořádku. Buďme realisté, nejsme stroje a ne vše se musí podařit. Nemluvě o tom, že vše, co se naplánuje nebo, co je v očekávání k řešení se najednou stihne v jednom volebním období. Ale i o tom to je. To, co se nepodaří nebo nedotáhne k zdárnému konci je přeci motivací k tomu se o to pokusit příště znovu a lépe, aby byl výsledek kladný.

Proto bych chtěl shrnout v tomto a následujících číslech Našich novin, to se podařilo i to, co jsme třeba nestihli či nedopadlo zcela k naší-vaší spokojenosti.

Začnu tedy podzimem 2014 a rokem 2015. Startovní bloky byly nachystány a společně s koalicí ANO 2011, Nezávislých, ČSSD a Úsvitu přímé demokracie jsme vytvořili koalici, která do nich zaklekla a rozběhla se. On ten první rok je vždy o tom, správně vyrazit ze startovního bloku. Nový tým vedení obce přistoupil k možná nepopulárním opatřením personálním, ale ty se osvědčily a na místa byli vybráni velmi kvalitní lidé.

Hned z počátku to naše "nové" koště začalo dobře zametat. Do konce roku se dotáhla dokonce revitalizace zeleně, byť bohužel část výsadby v průběhu následujících měsíců uhynula a řešila se náhradní výsadba. Dotáhly se rekonstrukce chodníků u obecního domu, zbrojnice a NS Hruška.

Následující rok jsme již plně rozjeli naše vize a plány. Otevřeli jsme jednání o výkupu nemovitosti na ul. Dolní, zrealizovali její výkup a získali tak prostor na nový bytový dům v obci. Zpracovali a prosadili jsme v zastupitelstvu věcný záměr výstavby nového bytového domu, nechali zpracovat studii a zahájili kroky k realizaci demolice a dnes se výstavba domu již realizuje. Také se připravilo několik studií zástavby bytové výstavby v souladu s přijatým Územním plánem obce. V průběhu tohoto roku jsme nechali zpracovat či aktualizovat několik projektů pro záměry k realizaci v dalších letech. Ať to byl projekt parkoviště u MŠ na Sídlišti, nový chodník směrem na Novoveskou čtvrť, projekt na realizaci potřebných prostor pro kompostárnu. Společně s panem místostarostou a interním týmem jsme bez vysokého finančního zatížení obecního rozpočtu připravili nový rozvojový plán obce na roky 2014 -2020, který obec od roku 2012 neměla. Samostatnou kapitolou byla kompletní příprava nových žádostí o dotaci na TK a přepracování celé projektové dokumentace. Nic jsme nechtěli ponechat náhodě, a proto jsme byli hned v prvním kole úspěšní a dotaci ve výši více jak 60% získali a mohli zahájit dlouho odkládanou a nerealizovanou výstavbu nové TK v Moravské Huzové, Stádle a části Benátek.

Velkou výzvou bylo vyřešení dopravní situace čtvrté nejnebezpečnější křižovatky v kraji, březecké křižovatky. V průběhu roku jsme prosadili tuto křižovatku k okamžitému řešení v rámci projektu ministerstva dopravy a kraje. Ze strany obce jsme nechali zpracovat posudek znalci z Dopravního centra a v současné době, po třech letech práce a "nátlaku" na správných místech, je zpracován projekt nové kruhové křižovatky a probíhá stavební řízení. Takže, to co léta nešlo, se začalo dařit. V tomto roce byl realizován i jiný nebezpečný úsek před Štěpánovem, křižovatka "Na bahnech". Bohužel i přes daleko lepší, bezpečnější i ekonomicky méně náročné varianty křižovatky, které navrhli zástupci obce a obecní policie, byla vybrána varianta, o které všichni dobře víte, jak se záměr podařil. Byla opět vytvořena, dle mého soudu, další nebezpečná dopravní situace a střety na této křižovatce jsou toho jasným důkazem. Bohužel do toho záměru obec nebyla vůbec schopna zasahovat.

Dokončili jsme první etapu rekonstrukce chodníků na ul. Horní ve Štěpánově. V průběhu roku jsme byli postaveni do neplánované situace, kdy Státní fond dopravní infrastruktury neplánovaně vyhlásil druhé kolo dotací na chodníky. Protože jsme chtěli pokračovat v rekonstrukci chodníků na ul. Horní museli jsme přepracovat projekt a v extrémně krátké době připravit a zkonzultovat nové žádosti o dotaci. Vše se stihlo a i přes počáteční problémy se v dalším roce přistoupilo k realizaci dalších etap. Během léta obec přistoupila k opravě budovy základní školy, která měla za cíl odstranit vlhkost zdiva na budově I. stupně.

Z větších investic se ještě realizoval nový rozvod TK v ul. Pravoslavná. V Moravské Huzové se upravilo okolí kostela a provedla se kompletní rekonstrukce dešťové kanalizace u kostela sv. Barbory. Prováděly se i menší opravy na mostě ve Stádle, v tělocvičně školy se realizovalo odhlučnění. V mateřské školce se realizovalo kompletní bezpečnostní zajištění kamerovým systémem. Tento rok byl i rokem řešení poddimenzovaných prostor pro zpracování odpadu kompostárny, řešení neekonomického svozu a řešení neadekvátní techniky pro kompostárnu.

Rozjela se jednání o ul. Nádražní s armádou, s církví se začaly řešit pozemky u ul. Pravoslavná, tak aby obec mohla naplnit záměr ÚP vzniku nových ploch pro rozšíření výstavby nových bytových domů, řešila se cyklostezka a její trasování z Olomouce na Chomoutov a Štěpánov i pískovna a její nezájem naplnit smluvní podmínky s obcí. Ale o okolnostech těchto jednání a především o okolnostech celých těchto kauz až v příštích novinách.

Také jsme se rozhodli změnit styl kultury v obci a bylo nám to patřičně vyčteno. Alespoň mne, starosta - kulturní referent. Myslím, že jsem přesvědčil, že tomu tak není a podle toho, co vše se v obci realizuje je i ta kultura na té nejlepší cestě. V tomto roce jsme se rozhodli oživit a plně využít potenciál našeho kina. Kino jsme svépomocí s přáteli i občany upravili. Kino začalo sloužit nejen svému účelu, kdy se podařilo zvednout zájem o promítání, kino si na svou kulturní činnost začalo plně vydělávat a tržby pokrývají kulturu v kině pořádanou. Začali jsme pořádat výstavy, vernisáže děl našich občanů i občanů z okolních obcí. Na podzim proběhlo několik úspěšných kulturních akcí. Ať to byly koncerty pořádané organizační složkou obce KPH, zajímavá Noc sokoloven pořádaná Sokolem či Štěpánovské vinobraní pořádané místním sommelierem panem Pavlíčkem. Proběhl úspěšný první filmový maratón - seriál Vinaři v našem kině či promítání českého seriálu s autogramiádou autora. Uspořádaly se první procházky se starostou. Přepracovali jsme dramaturgii hodů. Odpoutali jsme se od opakování programu a pozvali na hody známé umělce. V tomto roce to byl Josef Zíma a Moravanka. Připravil se a realizoval nový vizuál webových stránek obce i obcí vydávané noviny, které prošly rovněž vizuální změnou i změnou názvu. Museli jsme se poprat i s nemilým zjištěním poškození pamětní knihy obce vedené od roku 1946 tehdejším kronikářem a starostou obce panem Lýskem. Rada obce si nechala zpracovat odborné vyjádření Doc. Dr. Eduarda Droberjara, který shledal poškození pamětní knihy jako nezvratné a neopravitelné. Proto rada obce rozhodla o archivování knihy a založení pamětní knihy obce nové.

To byl úspěšný rok 2015. Vedle toho jsme se snažili rozkrýt deklarované kauzy "Hruška", kompostárna či pískovna. O tom jak moc a do jaké míry se co zjistilo v příštích číslech.


SRPEN -ZÁŘÍ 2018

MÁTE KOHO VOLIT!

Kandidátky by Vám měly nabídnout ty, co prokázali své kvality a mají výsledky. Na druhé straně

ty, co chtějí využít toho, že se daří a podařilo mnohé vyřešit a lacině využít ztráty paměti voličů, aby se vrátili tam, odkud byli svými voliči již jednou vyhoštěni pro neschopnost.

Odevzdání hlasu ve volbách je jednou z občanských práv a je to i o občanské sounáležitosti. Ať už si nahlas zanadáváme na poměry nebo jen řekneme, co bychom chtěli či potřebovali, je to dobré. Dobré, že to řekneme nahlas. Nicméně ve chvíli, kdy můžeme rozhodovat o svých zástupcích a vedení obce, již tak aktivní mnozí nejste. Potom je důležité jít svůj hlas vhodit a odevzdat. Protože o výsledcích ve volbách nerozhodují komentáře na fb, ale aktivní voliči. O tom jsou totiž volby. Nejen o demokracii, ale především o odpovědnosti. O té jedna z mála, kterou jako občané máme. O odpovědnosti za to, že svým, byť jediným odevzdaným nebo naopak neodevzdaným hlasem mohu posunout dění v obci o kus dál nebo třeba i o krok zpět. O tom neříkat si "ono to nějak dopadne" či "dobře to dopade". Bez Vašeho hlasu to sice nějak dopadne, ale do jaké míry dobře, o tom rozhodnou ti aktivní, co svůj hlas odevzdají.

Proto věnujme svých 15-20 minut svého času, prostudujte si kandidátky, zamyslete se na jednotlivými jmény a přijďte 5. a 6. října 2018, po rozumném zvážení všech pro i proti, svůj hlas odevzdat. Neříkejte si, že Váš jediný hlas nemá váhu. Není to pravda. Protože Váš jediný hlas může být ten rozhodující.

_________________________________________________________

Jak obec hodnotí ratingové společnosti?

Rating je jednou z možností, jak hodnotit hospodaření obcí. Přidělení jednoho z ratingových stupňů poukazuje na to, do jaké míry využila obec své finance efektivně a jak je na tom z hlediska stability svého fungování.

Výhodou ratingu je skutečnost, že je souhrnným hodnocením hospodaření obce. Obyvatelům přináší informaci o tom, jak odpovědně nakládají s penězi obce její představitelé. Pro poskytovatele dotací může být důležitým poznatkem o finančním zdraví obce, který předznamenává, jak obec s dotací naloží. Pro budoucí věřitele je důležité znát, s jakou pravděpodobností obec vypůjčené prostředky splatí řádně a včas.

Ratingové hodnocení má sedm stupňů, a to od "A" - obec je bez rizika, až po "C−" - obec je velmi riziková. Od roku 2012 do dnes se rating obce vylepšil. Obec Štěpánov vykazuje dobré finanční zdraví, v současnosti je ratingovými společnostmi hodnocena stupněm B.

_________________________________________________________

INTERPRETACE MORÁLKY DLE PANA PŘIDALA JE OPĚT VELMI SUGESTIVNĚ NAPSANÁ A OPĚT .......

Jedna omylem puštěná písnička v rozhlasu a jak moc se o tom dá napsat. Dělat z komára velblouda, prosím, když to někdo vidí jako největší problém obce. Vím, že písnička mohla pobouřit některé rodiče a za to se omlouvám. Prostě se stalo, neposlechli jsme si refrén písničky. Dál se v tom rýpat nehodlám. Tak jen malá rada pro kandidáta KDU-ČSL: "ať hodí kamenem, kdo je bez viny".

A pokud jde o interpretaci morálky a slušnosti. Morálka je to, jak se správně chovat ve společnosti. Pokud je v tento čas někdo jako já či někdo jiný prezentován jako amorální, když za poslední roky pro občany dělají hodně, někým kdo umí jen demagogicky mluvit a výsledky za ním jsou spíše diskutabilní, je to zvláštní. Proto je to tedy o tom, proč, kdo a jak se jí ohání. Máme desatero a přesto jsme jen lidé, když se poruší a přesto to nemusí být amorální. V dějinách republiky nyní rozdělujeme období na roky před r. 89 a po něm a také už neřešíme, kdo a jak žil, koho proagoval politicky, na tož, za koho kdo kandiduje či převléká kabáty nyní a tváří se jako zarytý v..... . Tak proč si furt něco vyčítat, to je jako slušné a morální, pane Přidale? A napadat jiné, že nezvládli morálku, pocit sounáležitosti s obcí, tolerance ... Zrovna sounáležitost napadají nynější kandidáti stále dokola , kdy rozděluji obec na starousedlíky a náplavu. Všichni jsme rovnocenní občané Štěpánova. Obhajovat se nebudu. Dělám pro obec hodně, věnují jí mnoho ze svého volného času, výsledky mám a tak mne podobné řeči spíš připadají směšné. A nejen já. A k toleranci názorů mohu říci jen to, že na rozdíl od druhých kandidátů, s lidmi mluvím a čtu si i jejich kritické názory. O Vaší toleranci vůči mne, kolegovi asistentovi a dalším v obci, kteří žijeme jinak než by si někteří přály a vy představoval a přesto jsme spokojení, šťastní aúspěšní, by se dalo dlouho mluvit. O přetvářzce v osobním kontaktu ani nemluvě.

Ano, uznávám, že volební kampaň z před čtyř let byla tvrdá, ale upřímná. Jen jsme předložili to, co jiní zamlčovali. Přestože se mnohých dotkla, nevšiml jsem si za ta léta, sebereflexe ani z druhé strany, od těch kteří byli příčinou takto vedené kampaně. Není na čase se konečně dívat kupředu? Berme volební kampaň jako kampaň. Vůbec nečekám, že ta současná bude bez pomluv a lží, kterým se lze jen těžko bránit, ale je to hold kampaň a pokud jí takto chce někdo vést, je to jejich volba. T. G. Masaryk, pane Přidale, také řekl: " Nepotřebujeme mravnosti a náboženství abstraktně, v soustavách a v knihách, v psaní předlouhých zamyšlení, ale v životě, v hospodaření a v politice. Etika není pro psací stůl, náboženství není pro kostel. Šťastný je ten, kdo má bohatý obsah životní, šťastný a morální zároveň je ten, kdo dovede poctivým úsilím zčásti uskutečnit své ideály a žít pro druhé. " Přesto děkuji za otevřený názor.

_________________________________________________________


ÚVODNÍK ZÁŘÍ

Celé čtyři roky jsem na tomto místě psal své úvodníky. Podle nálady, podle právě prožitých chvil, ale i podle toho co a jak se v obci dařilo. Snažil jsem se, aby byly zajímavé, čtivé a také vedly k zamyšlení. Chtěl jsem, abyste alespoň chvilku byli i vy pozitivní s úsměvem na rtech tak, jak se o to snažím i já. Nikoli proto, že to mnohé škarohlídy okolo mne štve, ale proto, že už jsem poznal, že jen tak si do života přitáhnete to dobré. Když totiž uvažujeme negativně, opravdu nemůžeme očekávat od života, že bude pozitivní a dobrý. Chce to hodně sil být, v tomto uspěchaném a někdy špatném světě, pozitivní, mít nadhled a úsměv na rtech. Ale ten úsměv je mnohdy nejen odzbrojující, ale především TÍM, co druhým zvedne také náladu. A o tom to je. Mé úvodníky čtete, často mi o tom i píšete. A to je právě to výborné, že Vás má slova zaujmou a vyvolají potřebu reagovat. Jakkoli, ale reagovat.

Proto bych chtěl psát nikoli o volbách a co se kde v obci děje, to na jiném místě novin, ale o tom, co si přejeme nejvíce, o štěstí, o potřebě pochvaly. A o těchto třech důležitých věcech jsem chtěl psát tento úvodník.

Říká se, že s úsměvem jde všechno lépe a já tomu nejen věřím, ale mám i osobní zkušenost. Říká se také, že smích prodlužuje život. Ani se nedivím, protože radost je velmi důležitou součástí našeho života. Podle mne tou nejzákladnější podmínkou štěstí je být milován, mít životní oporu, s kým vám je dobře a na koho se můžete spolehnout, mít spokojenou a milující rodinu, mít upřímné kamarády a přátele, být úspěšný v zaměstnání či ve škole, být chválen, být oceňován druhými. Ale hlavně, snažit se chovat tak, aby moje štěstí neznamenalo neštěstí pro druhé.

S tím přímo souvisí nezbytná pochvala, bez níž by štěstí jen stěží bylo možné. Již věřící mnoha vír ve svých modlitbách děkuji Bohu. Ostatně životním heslem jednoho Božího muže, který žil na přelomu 19. a 20. století, bylo: "Buď můj život jedna Boží chvála!" Víra hlásá vděčnost a děkování Pánu Bohu, ale my ostatní, nevěřící, se to musíme naučit především v běžném životě. Všichni si vzpomínáme na chválu z dětství. Většinou se jednalo o obecné věty typu: "Ty jsi ale šikovná. Ten je ale hodný." Vzpomínáte, jak nás to těšilo. A co teprve pochvala v zaměstnání. Ne nadarmo neurologové říkají, že: "Dopamin, který se uvolňuje v mozku, kdykoli slyšíme něco, co se nám líbí, je silná chemikálie a má vliv na naši další aktivitu." Jak důležitá, jak cenná je chvála, uznání, dík, dobré slovo v životě člověka? Je to nejdůležitější v životě? Všichni jí potřebujeme, abychom žili, nikoli přežíval, a každý je může darovat druhému. Chvála, uznání, povzbuzení a vůbec dobré slovo vyvolávají radost ze života, činí člověka spokojeným a šťastným, motivují ho k lepšímu výkonu. Ani pytel peněz nemůže nahradit to, co zmůže někdy slovo uznání a chvály. Pochvalné, dobré slovo nemusí být vždycky "velkého formátu". Může se ukrývat v malé, od srdce pronesené poznámce, účastné otázce, dobré radě, povzbuzení: máte na to, dokážete to... Oslovený náhle zase zabere, práce mu jde od ruky, protože mu někdo věří a dává mu to znát. Kolik slunce do života člověka může vnést dobré, uznalé a děkovné slovo! Každý člověk potřebuje čas od času chválu, uznání, dobré slovo. Potřebuje vlídné uznání svého okolí. Život se stává chudým, ba chmurným, probíhá-li bez přijetí, bez uznání, když nikdy neslyšíme: dobře, že jsi. Mnoho lidí se stává skoupými, mají-li vyslovit nějaké slovo uznání. Činí tak váhavě, jako by se to nehodilo. Myslí si, že si musí zásobu dobře míněných a srdečných slov šetřit na zvláštní příležitosti. Nebo dokonce odsuzují ty, kteří umí veřejně poděkovat a pochválit.

Je to již učiněná slepota nepozorovat, že dobrým slovem nebo gestem celý den zkrásní! "Člověče mám tě rád!" - říkejme to dál slovy i beze slov, úsměvem, gestem smíření, stiskem ruky, slovem uznání, objetím. Říkejme to dál tisíci malými pozornostmi, každý den znovu. Proto nezapomeňme na tyto dvě maličkosti, které učiní lidi kolem nás šťastnějšími a usměvavějšími. Však té zakaboněnosti na našich ulicích, včetně Štěpánova, je zbytečně až moc.

_________________________________________________________

Republika oslavuje svých 100 let. A tak jsem zareagoval na podnět občanky Štěpánova a oslovil "porevoluční" starosty naší obce.

V letech 1989 - 2018 měla obec tyto starosty a starostku. 1990 -1991 Zdeněk Grus (+), 1991-1999 Milan Lipský, 1999 Ing. Petr David, 1999-2002 Ing. Vladimíra Šedivá, 2002-2010 Mojmír Lýsek, 2010-2014 Jiří Běhal a 2014-2018 Mgr. Jiří Šindler. Oslovil jsem bývalé starosty a starostku tímto emailem s těmito otázky. "Každý z Vás měl tu čest věnovat kus svého profesního i osobního života "na oltář" obce. Naše mladá republika v tomto roce slaví krásných, kulatých sto let. Proto bych se chtěl podívat alespoň na část těch sta let v naší obci i vašima očima. Proto Vás oslovuji a nabízím možnost se krátce vyjádřit k Vaší "stopě" v dějinách obce. Moc Vás prosím o výstižné a především stručné odpovědi vzhledem k omezenému prostoru v novinách."

  1. Vzpomenete si na chvíli, kdy jste vyhrál volby v obci a přijal post starosty obce. Jaké byly vaše první pocity a první plány?
  2. Co považujete za největší přínos pro obec během Vašeho starostování a co se Vám naopak nepodařilo a proč?
  3. Jaký máte názor na to, kam se naše obec za ta léta od Vašeho starostování posunula?
  4. Co byste přál/a/ naší obci do její další stovky?

Zdeněk Grus, starostou 1990-1991

Pan starosta Grus již mezi námi není, ale i jemu patří poděkování za jeho práci a působení na obci, protože to zcela jistě v době porevoluční neměl vůbec jednoduché. Věřím, že se na nás shora dívá a je spokojen, kam se obec za ta léta posunula.

Milan Lipský, starostou 1991-1999

Ad1/ V listopadu 1989 mne oslovil jeden mladý štěpánovák, zda bych nechtěl dělat starostu. Po zvolení mé první kroky na radnici nebyly krokem do neznáma, protože jsem pracoval ve stavební komisi. A mé první plány? Neudělat ostudu sobě a posléze ani obci a pracovat pro její rozvoj. Zní to jako klišé, ale tak jsem to měl nastavené.

Ad2/ Podařila se plynofikace a jako jediné obci se nám podařilo prodat stavbu plynárnám za cenu, která nám pokryla půjčku na plynofikaci. Rovněž si myslím, že mého působení se dařilo ve škole, obec byla aktivním členem mikroregionu Šterbersko, dařilo se oživit tradici hodů a dařila se spolupráce mezi obcemi. Za pomoci pana učitele Janoty se nám podařilo zorganizovat mezinárodní festival dechovek. A co se nepodařilo. Asi nebude nikdo překvapen, když řeknu "tlakovka". Věnoval jsem mnoho času, chtěli jsem připravit kvalitní projekt. Ale tak jsem se do toho zahleděl, až jsem udělal to, co jsem udělal. To si budu vyčítat do smrti smrťoucí.

Ad3/ Obec se v poslední době opět posunuje vpřed. Každý z mých nástupců něčím přispěl. Někdo měl větší tah, někdo se obracel stále do minulosti a hledal problém v minulosti. Ale poslední období mne potěšilo, kam obec opět směřuje.

Ad4/ Do dalších sto let snad ani ne, ale přál bych naší obci, aby i v naší obci zavládla větší soudržnost. Aby zde nedocházelo ke zbytečným půtkám, naší obci tak utíká čas. Za pár týdnů se opět pokusíme vytvořit na obci tým, který to spolu vydrží déle jak 4 roky, protože to je pro obec důležité a pevně doufám, že lídr obce bude hodně úspěšný při prosazování rozvoje obce ve všech směrech.

Ing. Petr David, starostou 1999

Ad1/ Volby jsem nevyhrál. Post starosty jsem přijal v době, kdy se zjistili nejasnosti ve financování obce Štěpánov a zastupitelstvem byl odvolán můj předchůdce. První pocity - zklamání - byl jsem zklamán z toho, že ve Štěpánově mohlo dojít k nejasnostem ve financování.

Ad2/ Na zodpovězení další otázky jsem byl ve funkci krátce a toto by měli hodnotit jiní. Z mého pohledu se nám společně s místostarostou Janem Hanusem podařilo to nejdůležitější - stabilizovat chod obce.

Ad3/ Na rozvoji obce se negativně projevila skutečnost, že v roce 1999 a následných letech byla předlužená a tím nesplňovala podmínky pro získávání dotací. Na rozvoji obce se promítá i fakt, že dochází k časté výměně starostů. Přes uvedené si myslím, že se daří Štěpánov a místní části rozvíjet tak jak si zastupitelstvo stanovilo priority a jak to finanční možnosti obce dovoluji.

Ad4/ A co bych obci přál? Zastupitele, radní a starostu/starosty, kteří budou dbát na rozvoj Štěpánova včetně všech místních částí, vytvářet zázemí pro zdravý a pohodový život všech občanů a podporovat místní podnikatele a spolkovou činnost.

Ing. Vladimíra Šedivá, starostkou 1999-2002

Ad1/ V roce 1998 jsem kandidovala za KDU-ČSL do zastupitelstva obce, ne však s ambicí stát se starostkou obce. Tato funkce, po odstoupení dvou starostů během roku 1998 - 1999, tak nějak na mě zbyla. Funkci starosty v zastupitelstvu odmítl i ten, který se jim v roce 2002 stal. A první pocity a plány? Na ty nerada vzpomínám. Plánovat se nic moc nedalo, obec byla zadlužená, peníze byly nenávratně pryč a bylo potřeba udržet aspoň základní chod obce a to tím, že se musela dělat přísná rozpočtová opatření. Některá čísla z rozpočtů mi utkvěla v paměti až dodnes.

Ad2/ To, že obec finančně nezkrachovala a i s tím málem peněz, co měla v rozpočtu, se posunula za tři roky trochu dále, a to k lepší finanční budoucnosti.

Ad3/ Když opomenu investice v obci, kterých se udělalo hlavně za poslední čtyři roky hodně, tak to co mě nejvíc těší (i když již nejsem občankou obce Štěpánov) je to, že obec za poslední roky ožila a začala kulturně, sportovně a společensky žít. Je to vidět na lidech, kteří jsou méně anonymní a rádi se zapojují do dění v obci.

Ad4/ Pro začátek té další stovky (alespoň na několik dalších volebních období) tak schopného a dobrého starostu jako má v současnosti.

Mojmír Lýsek, starostou 2002-2010

Ad1/ Po zvolení do funkce starosty obce jsem hned ze schůze zamířil na hřbitov oznámit tuto skutečnost svým předkům, kteří byli na čele obce mnoho let v letech 1918-1948. Pak jsem oznámil tuto skutečnost doma manželce Janě a zavolal jsem veliteli Vojenského útvaru, že zítra předám "svůj nákup" po 30 letech někomu jinému, protože jsem byl zvolen starostou obce Štěpánov. Následně jsme na radnici museli řešit zadluženost obce a stavbu čističky a tlakové kanalizace aj.

Ad2/ Přínosných akcí bylo mnoho, ani si na všechny nevzpomenu. Postavena nová jídelna ZŠ, zbudována tlaková kanalizace+ČOV,otevřen sběrný dvůr, zahájeno jednání - vlak, tramvaj, autobus společná jízdenka, zbudována křižovatka Březce, založen Klub seniorů, založen Klub přátel hudby, založen Klub rodičů a dětí, založena nová zásahová jednotka hasičů, ohňostroj na hodech (poprvé), položen silniční povrch Slarisil, koupě kostela sv. Barbory - místa kulturních akcí, vybudován vodovod na hřbitově na studnách, uložení popelnic a WC před hřbitovem, odhrnování sněhu prováděno u nás od roku 2004 a 2009 teprve schváleno senátním zákonem, záchrana Obecní policie od zrušení, chodníky na hřbitovech, Papírové tašky místo igelitek používány k propagaci obce, výsadby alejí 4x, vydávány sborníky, zahájeno jednání o koupi Hrušky, vytvořeny podmínky pro zřizovaní osadních výborů, návrh úpravy ČOV (sirovodík), dodnes není realizován (není pravda - realizace provedena za st. p. Běhala - pozn.), rozdáno 1000 kusů žlutých bezpečnostních pásek, vybudován přechod u ZŠ, rekonstrukce pomníků TGM, 1. a 2. světové války aj., zahájeno čipování psů, návštěvy primátorů, hejtmanů, poslanců, senátorů aj., navrženo zbudování zastávek u ZŠ (projekt, územní rozhodnutí, stavební povolení hotové), zamezeno slučování tříd na ZŠ (více jak 33 dětí ve třídách), pomoc při budování volejbalového hřiště, vytvářeny funkční poradní orgány starosty (celkem 33) ... a mnoho jiných "drobností", na které jsem si nevzpomněl. V roce 2010 jsem pro obec získal ocenění za komunikaci s občany (3.místo v rámci ČR).

Ad3/ Nepřísluší mi hodnotit, ponechám na voličích.

Ad4/ Obci přeji moudré, aktivní a samostatně přemýšlející vedení i ZO, které bude vycházet z let 1918-2018, protože Štěpánov byl vždy na čele olomouckého kraje. Samozřejmě bez mnoha spolupracovníků bych o výše uvedených skutečnostech nemohl hovořit. Bylo jich mnoho a děkuji jim za pomoc a podporu.

Jiří Běhal, starostou 2010-2014

Ad1/ Důležitějším okamžikem bylo asi mé první zvolení místostarostou v roce 2002. Nezapomenu na slova jedné osoby: "Však ty nevíš do čeho jdeš a do měsíce rád a dobrovolně odstoupíš!" Tuto funkci jsem nakonec zastával osm let a rozhodně to nebylo pro peníze. Odměna totiž byla jen pár stokorun. Zvolení starostou jsem bral jako posunutí o stupínek výš. Pocity a plány po zvolení starostou se změnily hned druhý den, kdy jsem pochopil, že musím zkonsolidovat vztahy mezi pracovníky úřadu a využít situace k "vymalování" kanceláře starosty. Jistě si na to někteří dnes již s úsměvem vzpomenou.

Ad2/ Myslím si, že velkým přínosem byla podpora všech spolků a uskupení lidí, kteří se snažili v obci organizovat větší či menší akce. Podařilo se nakoupit anebo zajistit budoucí nákup strategických pozemků a nemovitosti. Jako je například pozemek za školou, nebo místo, kde dnes stojí nový obecní dům na ulici Dolní. Probíhaly investice do školek a školy. Dělaly se zajišťovací práce na kostele sv. Barbory, ve kterém se také konaly různé kulturní akce a začalo se zde oddávat. S pomocí mikroregionu se podařilo zakoupit a instalovat technické vybavení kina pro digitální promítání, kterému pro zastaralou techniku reálně hrozilo zrušení. Postupně se začali opravovat chodníky a vybudovalo se hojně využívané parkoviště u školy. Započalo se s výsadbou zeleně v celém katastru obce.

Největším problémem bylo, že se nepodařilo zahájit budování vodovodu a kanalizace v Moravské Huzové a Stádle. Jako sportovně založenému člověku mne také mrzí, že se nezačalo s budováním tělocvičny a cyklostezky na Olomouc. Na tyto akce se alespoň podařilo zajistit pozemky a byla uzavřena dohoda s CHKO Litovelské Pomoraví na možné umístění této pro cyklisty důležité komunikace. Nepovedlo se vyřešit problém se štěrkovnou pro nezájem nalézt řešení ze strany provozovatele.

Ad3/ Pozice starosty a vedení obce se sice volí na čtyřleté období, ale jejich práce pokud byla dobrá, je vidět i v budoucnu. Pokud se totiž připraví nové projekty a možnost posunout obec o něco dál a tyto se v budoucnu uskuteční, tak je to známka toho, že práce nepřišla vniveč. Současné vedení se také nemuselo zabývat různými zbytečnými peticemi a podáním vysvětlení na policii. Mě to stálo hodně času, úsilí a psychické námahy. Jsem však rád, že se nikdy neprokázalo pochybení mé, vedení obce, včetně jiných, současným vedením v počátku kritizovaných rozhodnutí tehdejšího zastupitelstva.

Ad4/ Obci přeji samozřejmě rozvoj a modernizaci ve všech směrech. Ale také aby nezapoměla, že je obec ve které se dobře žije a udržují tradice, lidé k sobě mají blízko, navzájem se uznávají a tolerují. Nám občanům přeji abychom byli hrdi a pyšni na Štěpánov, rádi a dobře ho reprezentovali. Aby také ti, kteří se z různých důvodů odstěhovali jinam, se sem rádi vraceli ze svých nových domovů a v srdci jim zůstali jen ty nejlepší vzpomínky.

Mgr. Jiří Šindler, starostou 2014-2018

Ad1/ Psal jsem již několikrát, že jsem měl smíšené pocity a zároveň jsem pociťoval výzvu. Když jsme začali jednat o koalici, byl jsem hrdý, že od začátku jsme našli partnery, co chtěli táhnout nejen za jeden provaz, ale především jedním směrem. Plány byly veliké, to jsme v našem, jak byl označen jinými "ambiciózním", programu deklarovali. Takže jsem byl plný očekávání i nadšení pro věc.

Ad2/ Přínos pro obec ukáže až čas a hlavně jej ohodnotí voliči. Obhajovat se výčtem toho, co by mělo být vidět, nemá smysl. Je to práce starosty, starat se. Ale především jde vždy o práci týmu pracovníků na obci, radních a zastupitelů, nikoli jen starosty. Každý vidíme, slyšíme a umíme číst, tak kdo chce vidí a slyší. Každý ze starostů jsme do starostování šli s tím, abychom pro obec odvedli to nejlepší ze sebe. Někomu se to podařilo více, jinému třeba méně, ale snahu měli určitě všichni. Možná bych zmínil spíše to, co není na první pohled až tak vidět. Celkem rychle se nám dařilo přepracovat či aktualizovat řadu starý či neaktuálních projektů, které na obci byly, abychom mohli rozjet investice a stavby (tlaková kanalizace, chodníky, osvětlení cyklostezky, MŠ aj.) V tomto volebním období vykazuje hospodaření obce velmi dobrou kondici, což se odrazilo i na druhém nejlepším stupni ekonomického hodnocení obcí od ratingových společností. Podařilo se zkonsolidovat dlouhodobě neřešené a drahé úvěrování obce. Celkem zdárně se pereme s problematikou převzatých problémových akcí (kompostárna, pískovna, Hruška či nebezpečnou křižovatkou Březecká a jinými). Vše má však dvě strany mince. Něco se daří, jiné méně. Pokud se věnuje čas jednomu, někdy hold jiné uteče nebo už na to nezbývá čas. Personálně se mi podařilo konsolidovat problémový stavební úřad, po odchodu hlavní účetní se nám podařilo poměrně rychle konsolidovat odbor finanční přijetím nové hlavní účetní a nové účetní. Méně úspěšný jsem byl v řešení dlouhodobých a vleklých nedostatků práce na úseku práce tajemníka obce, který na svou funkci nakonec rezignoval sám. No a nepodařila se cyklostezka. Byť jsou učiněny kroky k její realizaci, které nejsou vidět, nepodařilo se nám věc dotáhnout do realizace.

Ad3/ Pro mne jako úřadujícího starostu je na tuto otázku brzo. Až čas ukáže, zda mé působení v čele obce mělo či bude mít pozitivní dopad.

Ad4/ Přeji obci v budoucnu takové osobnosti starostů, radních a zastupitelů, kteří jí povedou tak, aby se v ní jejím občanům dobře žilo a aby svými kvalitami lákala nové obyvatele. A také, aby za nimi byla vidět jejich kladná historická stopa. Dovolil bych si parafrázovat faráře Tomicu ze seriálu Vinaři: "Proč? Protože Štěpánov je nejlepší místo k žití."