Zastupitelstvo města Štěpánov

úvod

02.01.2022

Vážení občané, moc rád bych, aby se zvýšila návštěvnost zasedání zastupitelstva města. Chápu však dnešní časovou zaneprázdněnost a pracovní vytíženost. Zde se budu snažit Vám ve zkrácené formě přibližit veřejná jednání a projednávané body.


Zastupitelstvo města Štěpánov 23/2022 - 21. 4. 2022

Přítomno: 11 zastupitelů z 15.

Omluveni: Mgr. Jiří Šindler, MSc., Bc. Dana Šimková, Ondřej Hladiš a Petr Bartoň

Zastupitelům byla předložena zpráva Finančního výboru Zastupitelstva města Štěpánov. FV v rámci provedené kontroly na MÚ provedl kontrolu:

pokladny - bez závad a schodku, 

kontrolu úvěrů města a jejich splácení  - v současné době město čerpá čtyři úvěry, resp. tři. Všechny jsou řádně a včas spláceny. Jde o úvěry na výstavbu tlakové kanalizace a vodovodu v M. Huzové, Stádle a Benátklách (2015), úvěr na koupi obchodního podílu NS Hruška (2011) a úvěr na výstavbu bytového domu Dolní (2017). Krátkodobý překlenovací úvěr na rekonstrukci MŠ Sídliště a výstavba chodníků M. Huzová je zcela splacen v lednu 2022.

kontrolu poplatků vč. nedoplatků a penále - v současné době evidujeme nuhrazené pokuty, které jsou vymáhány ve výši cca 34.000,- a nedoplatky na poplatcích za komunální odpad cca 77.000,- Kč. 

Zastupitelstvo města zrušilo obecně závazné vyhlášky, které dlouhodobě nekorespondovali s novými práními normami. Zároveň přijalo nové OZV - o nočním klidu, o městské policii a o poplatcích za užívání veřejného prostranství.

Dalším bodem jednání schválilo dotace: pro TJ Štěpánov ve výši 300.000,- Kč, na program kastrace kočekve městě 50.000,- Kč, Římskokatolické církvi na opravu střechy kostelka 200.000,- Kč, pro Sokol Štěpánov ve výši 170.000,- Kč, TJ Družstevník M. Huzová 90.000,- Kč, SDH 80.000,- Kč.

Na závěr byly zastupitelům předneseny informace o jednáních, která proběhla s možnými strategickými partnery města ohledně rekonstrukce budovy Hruška. Společnost Hruška Ostrava nabídla spolupráci na opravě budovy. Zastupitelé pověřili starostu a místostarostu dalším jednáním v této věci. starosta města Štěpánov se svou Emou :-)
starosta města Štěpánov se svou Emou :-)

Zastupitelstvo města Štěpánov 22/2022 - 10. 2. 2022

Přítomno: 12 zastupitelů z 15.

Zastupitelé na svém prvním zasedání v tomto roce projednali zprávu Finančního výboru zastupitelstva. Finanační výbor provedl kontrolu poskytnutých dotací v roce 2021 z rozpočtu města. Kontrolou prošly celkem čtyři předem vybrané dotace. Neshledali pochybení. Pouze u poskytnuté dotace na příměstské tábory, jejíž podmínky, poskytnutí a výši schválili zastupitelé v roce 2021 požádali o doplnění dokladů. Starosta ke zprávě uvedl, že všechny dotace prošly minulý rok kontrolou auditu města provedenou Krajským úřadem. Konkrétně zmiňovaná dotace a její čerpání byly rovněž předmětem kontroly auditu, který neshledal pochybení ani v poskytnuté dotace ani ve vyúčtování. Dále sdělil, že šlo o příměstské tábory (dva turnusy v létě 2021) pro děti rodičů Štěpánova pro které uzavřené spolky tábory nenabízely, resp. nabízely pouze pro své členy. Tyto tábory měly velmi dobrou zpětnou reakci rodičů i dětí. Dále projednali a schválili dodatky veřejnoprávních smluv o poskytování služeb městské policie s obcemi Náklo, Střeň a Žerotín. Zastupitelům byla dále předložena žádost TJ Štěpánov o finanční výpomoc. Žádost byla podáná na konci roku 2021 s odůvodněním, že TJ zvažuje investovat do nového zavlažování fotbalového hřiště. Z důvodu vývoje cen na trhu bylo potřeba jednat rychle a nečekat na vyhlášení dotačních titulů z rozpočtu města. Proto advokátní kancelář města připravila smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci krytou směnkou. Zastupitelé podpořili investici TJ půjčkou 300.000 ,- Kč. TJ na její krytí bude následně žádat o dotaci z rozpočtu města. Zastupitelé rovněž souhlasili s dohodou o ukončení a doplacení úvěru, který byl poskytnut ČS na investice roku 2021 jako případný překlenovací úvěr do doby poskytnutí dotací . Nakonec město získalo na všechny plánované investice dotace (MŠ, ČOV a chodníky Moravská Huzová) a úvěr nebyl potřeba čerpat v takovém rozsahu, jak bylo plánováno. Z důvodu velmi dobrého hospodaření města v minulých letech i v roce 2021 se město rozhodlo doplatit úvěr částkou cca 9 milionů Kč jednorázově a úvěr ukončit.  Rovněž schválili dohody, resp. darovací smlouvy občanů Novoveské čtvrti, kde v roce 2022 proběhne rokonstrukce kanalaizace, komunikace a VO. V rámci diskuze zastupitelů byl vznesen dotaz pana zastupitele Miroslava Martinovského na  nebezpečný provoz na sídlišti s dotazem, zda město situaci bude řešit. Zástupce MP a starosta uvedli, že v celé lokalitě se připravuje tzv. zóna 30, obytná zóna. Rovněž připravovaný projekt rekonstrukce chodníků na ul. Březecká počítá s rekonstrukcí a úpravou křižovatek s ul. Nová, Nadjezdová, Sídliště, které budou mít bezpečnostní tvar, nové zpomalovací prvky a další opatření. V souvislosti s chystanou rekonstrukcí ul. Nová bude rovněž řešena studie zjednosměrnění provozu či jiná omezující opatření v této lokalitě. V rámci diskuze občanů vystoupil občan Březců I.K. s upozorněním na díry po zimě v komunikace směrem z Březců na Benátky. Bylo sděleno, že po změně počasí jsou v rozpočtu města vyčleněny finanční prostředky na opravu vozovek po zimě a i tato komunikace bude opravena. V dalším podnětu uvedl své zamyšlení nad novým kalendářem města s tím, že volba historickým map, jeho zpracování asi nemělo takovou úspěšnost, když se musí rozdávat zadarmo s pochybností, že asi jde o to, aby se tisk vyplatil tiskárně, dále vznesl "nápad" na další motivy - prezentace dominant města, kostelů, prostor, nové školky, nádraží a dalších. Dále uvedl, že by bylo dobré třeba natočit vidaa či záběry z dronů na hody a jiné akce. Na tento podnět bylo starostou odpovězeno, že rozhodnutí dávat kalendář jako dárek bylo rozhodnutím starosty u příležitosti první kulturní akce v kině po dvou covidových letech, kdy se akce téměř nekonali těm, kdo na akci příjdou. To, že o kalendáře, ale i další hodnotné publikační výtvory města /sborníky, knihy, noviny a další/ štěpánovští občané nejeví zájem není chybou města. Kalendář na rok 2022, který město připravilo a vydalo je velmi ceněn všemi, kdo jej viděli. Dále starosta uvedl, že kalendář je již několikátým v řadě a vše co pan I.K. uvedl jako své podněty pro motivy do prerzentací města, již bylo v předchozích kalendářích i publikacích města uvedeno. Rovněž videa a záběry z dronů byly realizovány. Město má svůj profil na Youtube, svou galerii na webových stránkách města. Vedení města v předchozích dvou letech připravilo prezentaci města z ptačí perspektivy právě formou videí z dronů. Rovněž byly drony použity pro natáčení hodů, hodového ohňostroje a další. Stačí se jen zajímat. Dále vystoupil občan M.H. ze Štěpánova, který vyzdvihl kvalitu i provedení nového kalendáře města na rok 2022 a poděkoval za něj městu. Zastupitelstvo města Štěpánov 21/2021 - 14.12. 2021

Zastupitelé na svém prosincovém zastupitelstvu projednali a schválili rozpočet města na rok 2022. Návrh rozpočtu města Štěpánov na rok 2022 je sestaven dle předpokládaných predikcí ministerstva financí, z opatrností 3%. Příjmová část rozpočtu předpokládá příjmy ve výši 86 212 140 Kč, předpokládané výdaje rozpočtu města na rok 2022 jsou ve výši 88 742 260 Kč. Rozpočet je tedy navržen velmi mírně schodkový, se schodkem ve výši 2 530 120 Kč, který bude kryt ze zůstatku peněžních prostředků města z předchozích let na jeho bankovních účtech. Stav na bankovních účtech města na konci roku předpokládáme ve výši  cca 30 milionů Kč. Mezi zásadními výdajovými položkami rozpočtu na rok 2022 jsou například: dokončení intenzifikace ČOV či rekonstrukce chodníků ve Štěpánově (v případě získání dotace). Příští rok by měl být ve znamení cyklostezek - realizace společné investice cyklostezky Lužice - Stádlo, dokončení projektu pro navázaní na stávající cyklochodník v Benátkách přes Oskavu směrem k točně, dokončení projektu cyklostezka Olomouc Černovír-Štěpánov-Březce a podání žádosti o dotaci na její realizaci. Měli bychom zrealizovat rekonstrukci komunikací a veřejného osvětlení Novoveské čtvrti ve Štěpánově. Také dokončíme přípravu projektu nové tělocvičny, aktualizaci projektu rekonstrukce ul. Nádražní a zahájíme kroky k realizaci této rekonstrukce společně a za podpory AČR, připravíme projekt rekonstrukce ul. Nová a nové vzezření ulice projednáme s lidmi z ulice Nová. Stejně tak připravíme projekt a kroky k realizaci úpravy dopravní situace v Březcích okolo kaple, zrekonstruujeme zastávky ve Štěpánově, připravíme studii pro rozšíření hřbitova a nové kolumbárium. Také připravíme studii možnosti navýšení kapacity MŠ v Mor. Huzové a mnoho dalšího. Bude ten rok 2022 opět velmi akční a i do dalších let bude dobře připraveno a našlápnuto.