Rozvojový investiční plán obce na rok 2019-2026 / s výhledem do r. 2030/


V předchozím volebním období se podařilo naplnit rozvojový plán obce, který byl připraven na roky 2015-2020, zhruba z 80%. Proto jsme plán rozvoje Štěpánova aktualizovali a nyní je naplněn nejen vizemi a konkrétními plány, které se postupně plní, ale i ekonomickou rozvaho na příštích pět let. 


Vedle rozvojového plánu municipalit je potřeba myslet i ekonomicky a zpracovat investiční plán municipality  v návaznosti na zpracovaný rozvojový plán. Také je potřeba se pravidelně ohlédnout za plněním plánu, aby nebyl pouhým cárem papíru a v podstatě pouze nezavazoval a nepřenášel nesplněné plány na další a další období, potažmo nová a nová zastupitelstva.

V roli starosty jsem se rozhodl doplnit si manažerské, ekonomické vzdělání v oblasti veřejno-správní. Výstupem těchto snah je disertační práce na téma Analýza rozvojových plánů Štěpánova a jejich plnění s ekonomickým výhledem do roku 2026. Některé závěry budu postupně zveřejňovat v pravý čas. Zde nyní pouze závěry z plnění rozvojových plánů 2005-2019.