RADA MĚSTA 2018-2022

Mgr.  Jiří  Š I N D L E R , MSc.                                  Ing. Luděk R Ů Ž I Č K A

       starosta města                                                 místostarosta města

Bc.  Dana   M A L A S K O V Á , Marcela   V Y C H O D I L O V Á , Karla   T Á Z L E R O V Á

členky RM


******************************

Volby 2018

ANO 2011 40,5% hlasůzvoleni 7 zastupitelé

Mgr. Jiří Šindler, Ing. Luděk Růžička, Jaroslava Suchomelová, Ing. Pavel Marek, Ph.D., Mgr. Milada Vlková, Ing. Jakub Novák, Ing. Vladimír Brodský

SNK evropští demokraté 5,87% hlasůzvoleni 1 zastupitelé

Jiří Běhal

NEZÁVISLÍ 15,21% hlasů, zvoleni 2 zastupitelé

Bc. Dana Malasková, Mgr. Miloslav Martinovský

KDU-ČSL 9,56% hlasůzvolen 1 zastupitel

Ondřej Hladiš

Svoboda a přímá demokracie - T. Okamura SPD 7,14% hlasůzvolen 1 zastupitel

Marcela Vychodilová

Krásný Štěpánov 9,26% hlasů, zvolen 1 zastupitel

Petr Bartoň

Nezávislá volba 6,14% hlasů, zvolen 1 zastupitel

Pavel Novotný

Realisté 6,31% hlasů, zvolen 1 zastupitel

Karla Tázlerová


*********************************************

VOLEBNÍ PROGRAM ANO 

PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

JEŠTĚ NENÍ HOTOVO, POJĎME TO DOTÁHNOUT. CHCEME LEPŠÍ ŠTĚPÁNOV, ALE BEZ VAŠÍ PLNÉ PODPORY TO NEPŮJDE.

"Nabízíme již druhý ambiciózní volební program. Ten první se nám podařilo z větší části splnit.

LACINĚ NESLIBUJEME, PLNÍME !!! "

 

Milí spoluobčané,

před čtyřmi lety jste nám dali důvěru a my vás nezklamali. Dokázali jsme, že jsme jen nekřičeli, ale opravdu pro obec pracovali. Mluvit a slibovat před volbami umí všichni, ale makat i po volbách, to už taková samozřejmost není. Nám se v tomto volebním období podařilo mnoho ze slibů splnit a přispět tak k Lepšímu Štěpánovu, tak proč v tom nepokračovat? Ostatně i o cílech je tento program. Někdo si dává malé cíle, někdo cíle, o kterých ví, že jsou v řešení a splní se. My se snažíme opravdu jít dál a dávat si cíle, které budou vyžadovat naší práci.

Proč na jiných obcích je starosta kontinuálně již několik volebních období, je v nich pouze několik kandidátek a obec vzkvétá? Protože se nesmyslně nestřídají lidé a může se dotáhnout plno plánů a vizí. PROTOŽE JEN TAK VÍTĚZÍ ROZUM NAD POLITIKAŘENÍM. Vážení voliči, pouze silný mandát umožní bezezbytku realizovat náš volební program o lepším Štěpánovu. Přijďte, prosím, k volbám a podpořte nás. Každý hlas je důležitý. Svým, byť jediným, odevzdaným nebo naopak neodevzdaným hlasem, můžete posunout dění v obci o kus dál, nebo třeba i zpět k průměru. Neříkejte si, že to nějak dopadne a pokud chcete opravdu "Lepší Štěpánov", přijďte k volbám a zvolte celou kandidátku ANO s číslem 5.Rozmělňování hlasů by totiž mohlo nejen zásadně ovlivnit volební výsledek, ale především povolební spolupráci a tím i výsledky budoucí práce.

Jsme připraveni opět pracovat s plným nasazením, to Vám garantuji.

******************************************************************************

Co se také podařilo 2014 - 2018

Konsolidace starých úvěru obce - úspora 1,5 milionu Kč na splátkách

Získání finančních partnerů obce s finančními dary pro obec téměř 300 000 ,- Kč

Byli jsme úspěšní v získávání dotací

Zefektivnění financování činnosti Obecní policie spoluprácí s okolními obcemi

Nový chodník a veřejné osvětlení k Novoveské čtvrti, nové chodníky ul. Horní

Rekonstrukce místních komunikací - M. Huzová, Stádlo, ul. Nadjezdová, ul. Dolní /U Majdového/ ....

Nový projekt komplexních oprav chodníků v obci a místních částech

Zviditelnění problému křižovatky "Březecká" a prosazení její přestavby na kruhový objezd

Nové LED veřejné osvětlení cyklostezky směr Benátky

Zahájení rekonstrukce obecního domu v Moravské Huzové (střecha) a Stádle (soc. zářízení)

Nový bytový dům

Rekonstrukce domu seniorů - zateplení, nová střešní krytina, vyměněná okna, nová kolárna

Nové workoutového hřiště

Tlaková kanalizace a vodovod v místních částech Moravská Huzová, Stádlo a Benátky,

Opravy památek a pomníku v Březcích, vydání publikace Dějiny obce Březce

Opravy samostatně stojících kapliček, hřbitovní zdi v Moravské Huzové

Výstavba dětských hřišť v Březcích a Moravské Huzové

Nové parkoviště na sídlišti ve Štěpánově

Nové projekty na rekonstrukci NS Hruška, Mateřské školky, ČOV,

Instalace protipovodňových opatření s pomocí dotace MMR

Nový rozvojový plán obce na roky 2015 - 2022, který se nám podařilo naplnit ze 70% již v roce 2018

Zatraktivnění a opravy kostela sv. Barbory - svatby , oprava věže, instalace nových věžních hodin

Záchrana kina jako centra kultury

Modernizace a zatraktivnění knihovny

Zkvalitnění kulturního života v obci - hody, nové programy v kině, ples obce, letní kino

Prosadili jsme rekonstrukci a znovu otevření nádražní budovy a jejího využití pro obec

Podpořili jsme vznik osadních výborů

Probíhají jednání o budoucnosti pískovny, o opravách ul. Nádražní či cyklostezky ... a mnoho dalšího.

************************************************************************************************************************************************************

ANO PRO LEPŠÍ ŠTĚPÁNOV

Volební program 2018 - 2022

Nechceme jen prázdné výkřiky "do tmy", proto Vám předkládáme program podrobný. Protože opravdu dobře víme, co pro obec chceme a jen tak můžete lépe kontrolovat jeho plnění.

1. ANO dobrému a odpovědnému hospodaření a řízení obce

- budeme se dále chovat ekonomicky s péčí řádného hospodáře

- zajistíme maximální využití dotací EU a grantů na realizaci projektů obce

- budeme navrhovat tzv. participační rozpočet, tj. občané sami rozhodnou o projektu, který podpoří k financování

­- budeme opět prosazovat přímé (on-line) přenosy ze zastupitelstva obce

2. ANO pro další rozvoj obce

- dopojení vodovodu a tlakové kanalizace v nově osídlených lokalitách v Březcích

- budeme prosazovat realizaci prodloužení chodníku přes most směrem k Benátkám

- budeme pokračovat v rekonstrukci kostela sv. Barbory a hledání finančního partnera pro jeho opravu

- budeme iniciovat změny Územního plánu - zrušení blokovaných pozemku pro rozšiřování bydlení za ul. Pravoslavná a nalezení nových lokalit pro rozvoj obce

- zaktualizujeme plán rozvoje obce do roku 2022, včetně ekonomických výhledů,

- budeme se snažit zahájit rekonstrukční práce na budově NS Hruška, ve které nově vznikne zdravotní středisko, lékárna, služebna obecní policie, prodejna Hruška, obecní úřad, knihovna, prostory pro klub seniorů a další komunitní prostory

- realizace rekonstrukce dešťového odvodnění Novoveské čtvrti

- zahájíme rekonstrukci mateřské školy na Sídlišti 

- rozšíříme čističku odpadních vod. Prosadíme dotační financování a spolufinancování obcí Liboš,

- postupně budeme prosazovat rekonstrukci chodníků a komunikací v obci a všech místních částech

- budeme pokračovat v rekonstrukci obecního domu v Moravské Huzové a ve Stádle,

- budeme iniciovat vybudování chodníkové a cyklo spojky Liboš - Moravská Huzová

- otevřeme diskuzi o vstupu obce do mikroregionu Šternbersko

- budeme se nadále podílet a podporovat zahájení prací na výstavbě cyklostezky Štěpánov - Olomouc.

- dořešíme opravu ul. Nádražní v součinnosti s armádou ČR a dořešíme provozování pískovny

3. ANO pro vzdělanou, aktivní a kulturní obec

- prosadíme užší spolupráci základní školy s obcí a sportovními organizacemi

- budeme podporovat zvyšování úrovně předškolního a základního školství ve Štěpánově, modernizaci zázemí i zvyšování odbornosti pedagogického i manažerského řízení ve škole

- podpoříme mezigenerační akce (společné akce seniorů a dětí)

- zajistíme rozšiřování a další výstavbu dětských hřišť /sídliště ve Štěpánově a u MŠ v Moravské Huzové/

- budeme nadále podporovat pořádání kulturních a společenských akcí, provoz kina včetně letního, kvalitní program hodů, obecní ples a možnosti rozšiřování jejich nabídky. Opět zajistíme vícezdrojové financování kulturních akcí pořádaných obcí za pomoci finančních partnerů obce.

- budeme iniciovat diskuzi a rozhodování o novém způsobu financování sportu v obci

- budeme podporovat dotace z rozpočtu obce na činnost volnočasových aktivit v obci

- po volbách podpoříme opětovný vznik osadních výborů v místních částech

4. ANO pro zdravou obec a životní prostředí

-najdeme nový způsob efektivního a ekonomického provozování kompostárny

- hledání nových cest k zefektivnění a hospodaření s odpady a jejich tříděním

- zavedení eko-provozů v zařízeních obce - šetření vodou, snížení spotřeby papíru apod.

- zrealizujeme revitalizaci parku TGM u pošty a parku u kostela sv. Barbory

- zrealizujeme revitalizaci zelených ploch v místních částech Moravská Huzová a Stádlo

5. ANO pro bezpečnou obec

- budeme nadále rozvíjet náš projekt meziobecní spolupráce Obecní policie s okolními obcemi

- navrhneme personální rozšíření obecní policie (asistent kriminality+1 strážník), abychom zajistili 24- hodinové služby. Budeme se snažit financování nově vzniklých míst zajistit dotačně.

- prosadíme projekt nové zbrojnice SDH za budovou NS Hruška

- zasadíme se o získání dotace na nákup zásahového automobilu pro SDH a jeho financování

- budeme nadále vyvíjet tlak na Olomoucký kraj na přestavbu křižovatky "Březecká" na kruhovou

- zasadíme se o osvětu v oblasti protidrogové prevence a prevence v oblasti rizikového chování. V součinnosti s Policií ČR a OP Štěpánov se pokusíme prosadit namátkové kontroly ve škole

- pokusíme se vyvést tranzitní dopravu z obce

- navrhneme dopravně-bezpečnostní opatření v obci - vodorovné značení na silnici upozorňující na rychlost, na nebezpečná místa a na zvýšený pohyb dětí, prosadíme zóny "30" , umisťování zpomalovacích retardérů .....


Volby 2014

ANO 2011 27% zvoleni 4 zastupitelé

Mgr. Jiří Šindler, Bc. Luděk Růžička, JUDr. Lenka Drtinová, Ing. Vladimír Brodský

evropani.cz 17% zvoleni 3 zastupitelé

Petr Bartoň, Mojmír Lýsek, Mgr. Petra Nováková

NEZÁVISLÍ 17% zvoleni 3 zastupitelé

Bc. Dana Malasková, Mgr. Miloslav Martinovský, Bc. František Toman

Česká strana sociálně demokratická 8% zvolen 1 zastupitel

Ing. Zdeněk Bartoš

Úsvit přímé demokracie 7% zvolen 1 zastupitel

Marcela Vychodilová

Za Štěpánov, Moravskou Huzovou, Březce,... 6% zvolen 1 zastupitel

Pavel Novotný

SNK Evropští demokraté 6% zvolen 1 zastupitel

Jiří Běhal