RADA OBCE ŠTĚPÁNOV 2018-2022

Mgr.  Jiří  Š I N D L E R 

starosta obce

Ing.  Luděk   R Ů Ž I Č K A 

místostarosta obce

Bc.  Dana   M A L A S K O V Á

Marcela   V Y C H O D I L O V Á

Karla   T Á Z L E R O V Á


Kompletní výsledky voleb v obci Štěpánov

Volby 2018

Volby 2018 Účast: 49,32 %

ANO 2011 40,51 % výsledek 2014 27,77 %

Mgr. Jiří Šindler Pořadí na kandidátce: 1. 868 hlasů

Ing. Luděk Růžička Pořadí na kandidátce: 2. 666 hlasů

Ing. Pavel Marek Ph.D. Pořadí na kandidátce: 5. 583 hlasů

Mgr. Milada Vlková Pořadí na kandidátce: 4. 551 hlasů

Jaroslava Suchomelová Pořadí na kandidátce: 3. 550 hlasů

Ing. Vladimír Brodský Pořadí na kandidátce: 6. 540 hlasů

Ing. Jakub Novák Pořadí na kandidátce: 7. 526 hlasů

NEZÁVISLÍ 15,21 % výsledek 2014 17,12 %

Mgr. Miloslav Martinovský Pořadí na kandidátce: 1. 400 hlasů

Bc. Dana Malasková Pořadí na kandidátce: 3. 330 hlasů

KDU - ČSL 9,56 % výsledek 2014 7,86 %

Ondřej Hladiš Pořadí na kandidátce: 1. 273 hlasů

KRÁSNÝ ŠTĚPÁNOV 9,26 %

Petr Bartoň Pořadí na kandidátce: 2. 241 hlasů

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) 7,14 %

Marcela Vychodilová Pořadí na kandidátce: 1. 241 hlasů

REALISTÉ 6,31 %

Mgr. Vojtěch Kohoutek Pořadí na kandidátce: 1. 300 hlasů

NEZÁVISLÁ VOLBA 6,14 %

Pavel Novotný Pořadí na kandidátce: 1. 272 hlasů

SNK Evropští demokraté 5,88 % výsledek 2014 6,33 %

Jiří Běhal Pořadí na kandidátce: 1. 167 hlasů


Volební program ANO2011

JEŠTĚ NENÍ HOTOVO, POJĎME TO DOTÁHNOUT. CHCEME LEPŠÍ ŠTĚPÁNOV, ALE BEZ VAŠÍ PLNÉ PODPORY TO NEPŮJDE.

Milí spoluobčané,

před čtyřmi lety jste nám dali důvěru a my vás nezklamali. Dokázali jsme, že jsme jen nekřičeli, ale opravdu pro obec pracovali. Mluvit a slibovat před volbami umí všichni, ale makat i po volbách, to už taková samozřejmost není. Nám se v tomto volebním období podařilo mnoho ze slibů splnit a přispět tak k Lepšímu Štěpánovu, tak proč v tom nepokračovat? Ostatně i o cílech je tento program. Někdo si dává malé cíle, někdo cíle, o kterých ví, že jsou v řešení a splní se. My se snažíme opravdu jít dál a dávat si cíle, které budou vyžadovat naší práci.

Proč na jiných obcích je starosta kontinuálně již několik volebních období, je v nich pouze několik kandidátek a obec vzkvétá? Protože se nesmyslně nestřídají lidé a může se dotáhnout plno plánů a vizí. PROTOŽE JEN TAK VÍTĚZÍ ROZUM NAD POLITIKAŘENÍM. Vážení voliči, pouze silný mandát umožní bezezbytku realizovat náš volební program o lepším Štěpánovu. Přijďte, prosím, k volbám a podpořte nás. Každý hlas je důležitý. Svým, byť jediným, odevzdaným nebo naopak neodevzdaným hlasem, můžete posunout dění v obci o kus dál, nebo třeba i zpět k průměru. Neříkejte si, že to nějak dopadne a pokud chcete opravdu "Lepší Štěpánov", přijďte k volbám a zvolte celou kandidátku ANO s číslem 5.Rozmělňování hlasů by totiž mohlo nejen zásadně ovlivnit volební výsledek, ale především povolební spolupráci a tím i výsledky budoucí práce.

Jsme připraveni opět pracovat s plným nasazením, to Vám garantuji.

***************************************************************************

Co se také podařilo 2014 - 2018

Konsolidace starých úvěru obce - úspora 1,5 milionu Kč na splátkách

Získání finančních partnerů obce s finančními dary pro obec téměř 300 000 ,- Kč

Byli jsme úspěšní v získávání dotací

Zefektivnění financování činnosti Obecní policie spoluprácí s okolními obcemi

Nový chodník a veřejné osvětlení k Novoveské čtvrti, nové chodníky ul. Horní

Rekonstrukce místních komunikací - M. Huzová, Stádlo, ul. Nadjezdová, ul. Dolní /U Majdového/ ....

Nový projekt komplexních oprav chodníků v obci a místních částech

Zviditelnění problému křižovatky "Březecká" a prosazení její přestavby na kruhový objezd

Nové LED veřejné osvětlení cyklostezky směr Benátky

Zahájení rekonstrukce obecního domu v Moravské Huzové (střecha) a Stádle (soc. zářízení)

Nový bytový dům

Rekonstrukce domu seniorů - zateplení, nová střešní krytina, vyměněná okna, nová kolárna

Nové workoutového hřiště

Tlaková kanalizace a vodovod v místních částech Moravská Huzová, Stádlo a Benátky,

Opravy památek a pomníku v Březcích, vydání publikace Dějiny obce Březce

Opravy samostatně stojících kapliček, hřbitovní zdi v Moravské Huzové

Výstavba dětských hřišť v Březcích a Moravské Huzové

Nové parkoviště na sídlišti ve Štěpánově

Nové projekty na rekonstrukci NS Hruška, Mateřské školky, ČOV,

Instalace protipovodňových opatření s pomocí dotace MMR

Nový rozvojový plán obce na roky 2015 - 2022, který se nám podařilo naplnit ze 70% již v roce 2018

Zatraktivnění a opravy kostela sv. Barbory - svatby , oprava věže, instalace nových věžních hodin

Záchrana kina jako centra kultury

Modernizace a zatraktivnění knihovny

Zkvalitnění kulturního života v obci - hody, nové programy v kině, ples obce, letní kino

Prosadili jsme rekonstrukci a znovu otevření nádražní budovy a jejího využití pro obec

Podpořili jsme vznik osadních výborů

Probíhají jednání o budoucnosti pískovny, o opravách ul. Nádražní či cyklostezky ... a mnoho dalšího.

***************************************************************************

ANO PRO LEPŠÍ ŠTĚPÁNOV

Volební program 2018 - 2022

Nechceme jen prázdné výkřiky "do tmy",proto Vám předkládáme program podrobný.

Protože opravdu dobře víme, co pro obec chceme a jen tak můžete lépe kontrolovat jeho plnění.

1. ANO dobrému a odpovědnému hospodaření a řízení obce

- budeme se dále chovat ekonomicky s péčí řádného hospodáře

- pro zvolené kandidáty založíme emaily, na kterých budou k dispozici po celé volební období

- zajistíme maximální využití dotací EU a grantů na realizaci projektů obce

- prosadíme tzv. participační rozpočet, tj. občané sami rozhodnou o projektu, který podpoří k financování

­- budeme opět prosazovat přímé (on-line) přenosy ze zastupitelstva obce

2. ANO pro další rozvoj obce

- využijeme vládou připravované 100% dotace na vykoupení nemovitostí a výstavbu dostupného bydlení

- dopojení vodovodu a tlakové kanalizace v nově osídlených lokalitách v Březcích

- budeme prosazovat realizaci prodloužení chodníku přes most směrem k Benátkám

- budeme pokračovat v rekonstrukci kostela sv. Barbory a hledání finančního partnera pro jeho opravu

- budeme iniciovat změny Územního plánu - zrušení blokovaných pozemku pro rozšiřování bydlení za ul. Pravoslavná a nalezení nových lokalit pro rozvoj obce

- zaktualizujeme plán rozvoje obce do roku 2022, včetně ekonomických výhledů,

- budeme se snažit zahájit rekonstrukční práce na budově NS Hruška, ve které nově vznikne zdravotní středisko, lékárna, služebna obecní policie, prodejna Hruška, obecní úřad, knihovna, prostory pro klub seniorů a další komunitní prostory

- realizace rekonstrukce dešťového odvodnění Novoveské čtvrti

- zahájíme rekonstrukci mateřské školy na Sídlišti již v roce 2019

- rozšíříme čističku odpadních vod. Prosadíme dotační financování a spolufinancování obcí Liboš,

- postupně budeme prosazovat rekonstrukci chodníků a komunikací v obci a všech místních částech

- budeme pokračovat v rekonstrukci obecního domu v Moravské Huzové a ve Stádle,

- budeme iniciovat vybudování chodníkové a cyklo spojky Liboš - Moravská Huzová

- otevřeme diskuzi o vstupu obce do mikroregionu Šternbersko

"SPLNĚNO" - Probíháhá vstupní řízení, s Mikroregionem úzce spolupracujeme na připravovaném projektu cyklostezky okolo trati ČD

- budeme se nadále podílet a podporovat zahájení prací na výstavbě cyklostezky Štěpánov - Olomouc.

- dořešíme opravu ul. Nádražní v součinnosti s armádou ČR a dořešíme provozování pískovny

3. ANO pro vzdělanou, aktivní a kulturní obec

- prosadíme užší spolupráci základní školy s obcí a sportovními organizacemi

- budeme podporovat zvyšování úrovně předškolního a základního školství ve Štěpánově, modernizaci zázemí i zvyšování odbornosti pedagogického i manažerského řízení ve škole

- podpoříme mezigenerační akce (společné akce seniorů a dětí)

- zajistíme rozšiřování a další výstavbu dětských hřišť /sídliště ve Štěpánově a u MŠ v Moravské Huzové/

- budeme nadále podporovat pořádání kulturních a společenských akcí, provoz kina včetně letního, kvalitní program hodů, obecní ples a možnosti rozšiřování jejich nabídky. Opět zajistíme vícezdrojové financování kulturních akcí pořádaných obcí za pomoci finančních partnerů obce.

- budeme iniciovat diskuzi a rozhodování o novém způsobu financování sportu v obci - "SPLNĚNO" - do rozpočtu obce jsme prosadili a zastupitelstvo schválilo nový princip financování sportovních aktivit a významných sportovních spolků od roku 2019 v rozsahu 1% rozpočtu obce

- budeme podporovat dotace z rozpočtu obce na činnost volnočasových aktivit v obci - "PRŮBĚŽNĚ SE REALIZUJE" - rozpočet obce dále zohledňuje přerozdělení dotací v rozsahu cca 400.000 ,- Kč

- po volbách podpoříme opětovný vznik osadních výborů v místních částech  -

"SPLNĚNO" - vč. financování pro rok 2019 v rozsahu cca 70000,- Kč

4. ANO pro zdravou obec a životní prostředí

-najdeme nový způsob efektivního a ekonomického provozování kompostárny

- hledání nových cest k zefektivnění a hospodaření s odpady a jejich tříděním

- zavedení eko-provozů v zařízeních obce - šetření vodou, snížení spotřeby papíru apod.

- zrealizujeme revitalizaci parku TGM u pošty a parku u kostela sv. Barbory

- zrealizujeme revitalizaci zelených ploch v místních částech Moravská Huzová a Stádlo

5. ANO pro bezpečnou obec

- budeme nadále rozvíjet náš projekt meziobecní spolupráce Obecní policie s okolními obcemi

- navrhneme personální rozšíření obecní policie (asistent kriminality+1 strážník), abychom zajistili 24- hodinové služby. Budeme se snažit financování nově vzniklých míst zajistit dotačně.

- prosadíme projekt nové zbrojnice SDH za budovou NS Hruška

- zasadíme se o získání dotace na nákup zásahového automobilu pro SDH a jeho financování

- budeme nadále vyvíjet tlak na Olomoucký kraj na přestavbu křižovatky "Březecká" na kruhovou

- zasadíme se o osvětu v oblasti protidrogové prevence a prevence v oblasti rizikového chování. V součinnosti s Policií ČR a OP Štěpánov se pokusíme prosadit namátkové kontroly ve škole

- pokusíme se vyvést tranzitní dopravu z obce

- navrhneme dopravně-bezpečnostní opatření v obci - vodorovné značení na silnici upozorňující na rychlost, na nebezpečná místa a na zvýšený pohyb dětí, prosadíme zóny "30" , umisťování zpomalovacích retardérů .....

Děkujeme Vám za pozornost, kterou jste věnovali našemu volebnímu programu.

Volby 2014

ANO 2011 27% zvoleni 4 zastupitelé

1 Mgr. Jiří Šindler, pořadí na kandidátce: 1. 487 hlasů (9.32%)

2 Bc. Luděk Růžička, pořadí na kandidátce: 3. 436 hlasů (8.35%)

3 JUDr. Lenka Drtinová, pořadí na kandidátce: 15. 407 hlasů (7.79%)

4 Ing. Vladimír Brodský, pořadí na kandidátce: 4. 393 hlasů (7.52%)

evropani.cz 17% zvoleni 3 zastupitelé

1 Petr Bartoň, pořadí na kandidátce: 2. 376 hlasů (11.14%)

2 Mojmír Lýsek, pořadí na kandidátce: 1. 331 hlasů (9.81%)

3 Mgr. Petra Nováková, pořadí na kandidátce: 3. 277 hlasů (8.20%)

NEZÁVISLÍ 17% zvoleni 3 zastupitelé

1 Bc. Dana Malasková, pořadí na kandidátce: 9. 359 hlasů (11.15%)

2 Mgr. Miloslav Martinovský, pořadí na kandidátce: 1. 335 hlasů (10.41%)

3 Bc. František Toman, pořadí na kandidátce: 3. 276 hlasů (8.57%)

Česká strana sociálně demokratická 8% zvolen 1 zastupitel

1 Ing. Zdeněk Bartoš, pořadí na kandidátce: 1. 170 hlasů (10.17%)

Úsvit přímé demokracie 7% zvolen 1 zastupitel

1 Marcela Vychodilová, pořadí na kandidátce: 1. 186 hlasů (13.64%)

Za Štěpánov, Moravskou Huzovou, Březce,... 6% zvolen 1 zastupitel

1 Pavel Novotný, pořadí na kandidátce: 2. 181 hlasů (14.06%)

SNK Evropští demokraté 6% zvolen 1 zastupitel

1 Jiří Běhal, pořadí na kandidátce: 1. 164 hlasů (13.78%)